119/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
ZÁKON
z 3. marca 2010
o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 386/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 63 ods. 1 písm. h) znie:
„h)
podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 119/2010 Z. z.
KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL
Kritérium 1
Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu vtedy, ak
a)
je oddeliteľnou súčasťou výrobku,
b)
nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
c)
všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 1
Obaly
Škatuľky na sladkosti
Plastový obal na CD obaloch
Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)
Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom
Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky
Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny
Sklenené fľašky na injekčné roztoky
Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)
Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)
Zápalkové škatuľky
Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)
Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne
Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov okrem hasiacich prístrojov
Neobaly
Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny
Škatule na náradie
Čajové vrecúška
Ochranné voskové vrstvy na syroch
Črevo z jaterníc
Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)
Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom
Náplne do tlačiarní
Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)
Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)
Rozpustné vrecúška na detergenty
Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)
Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)
Kritérium 2
Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Príklady uplatnenia kritéria 2
Obaly
Papierové alebo plastové tašky
Jednorazové taniere a šálky
Fólie
Desiatové vrecúška
Alobal
Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach
Neobaly
Paličky na miešanie
Jednorazové príbory
Baliaci papier (predávaný oddelene)
Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)
Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku
Kritérium 3
Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu.
Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal iba vtedy, ak
a)
sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
b)
všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 3
Obaly
Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku
Časti obalov
Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru
Nálepky pripojené k inej obalovej položke
Svorky zo zošívačiek
Plastové obaly na papier
Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov
Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)
Neobaly
Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)
Príloha č. 2 k zákonu č. 119/2010 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. L 70, 16. 3. 2005) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009).
2.
Smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad § 25 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov,§ 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3).
5)
§ 5 zákona č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).
5a)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
6)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
9)
§ 40 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2008 Z. z.
12a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
13)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Obchodný zákonník.
14)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).