112/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo „spoločne“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.“.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Ak osobitný predpis1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie sa čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov“ nahrádza citáciou „Napríklad § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa slová „sa môžu petície“ nahrádzajú slovami „možno petíciu“.
5.
V § 4 ods. 4 sa slová „sa označiť“ nahrádzajú slovami „byť označené“, vypúšťajú sa slová „každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo“ a slová „na styk“ sa nahrádzajú slovami „na zastupovanie v styku“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Orgán verejnej správy neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla údaje nečitateľne alebo nepravdivo.“.
7.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Podanie a vybavenie petície
(1)
Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu a údaje uvedené v § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva; ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa údaje uvedené v § 4 ods. 1 o každom jeho členovi. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 alebo 4 pripojí v petícii k menu, priezvisku a adrese trvalého pobytu aj podpis.
(2)
Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.2)
(3)
Orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal. Ak nie je príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej správy a oznámi tomu, kto petíciu podal.
(4)
Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej správy, ktorý petíciu prijal, ju bezodkladne postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky. Úrad vlády Slovenskej republiky do desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán bude petíciu alebo jej časť vybavovať a kto bude koordinovať jej vybavenie; Úrad vlády Slovenskej republiky môže rozhodnúť, že petíciu vybaví sám.
(5)
Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej správy bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, orgán verejnej správy petíciu odloží.
(6)
Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej správy oznámi osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
(7)
Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 5 osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.7)
(8)
Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 7, orgán verejnej správy príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením osobe, ktorá petíciu podala alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy v lehote podľa odseku 7.
(9)
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripája táto citácia: „§ 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
8.
§ 6a odsek 1 znie:
„(1)
Ten, kto podal petíciu, a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy sú na výzvu príslušného orgánu verejnej správy povinní v lehote desať pracovných dní od doručenia výzvy poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez objektívneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgán verejnej správy nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, alebo osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy písomne poučená už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené v § 5.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 39 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne.“.
11.
§ 9 znie:
㤠9
Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010
Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej správy pred 1. júlom 2010, a na ich vybavenie sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2010.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000 Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 9 sa za slová „priezvisko voliča“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia voliča“.
2.
V § 21 ods. 2 sa za slová „priezvisko voliča“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia voliča“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.