c15-r1/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
V názve vyhlášky sa slová „z 15. januára 2008“ nahrádzajú slovami „z 15. januára 2009“.