9/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 18.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. decembra 2008,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 9, § 51 ods. 5, § 58 ods. 2, § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 63 ods. 3, § 85, § 94 ods. 4, § 101 ods. 8, § 123 ods. 18, § 125 ods. 4, § 128 ods. 3, § 133 ods. 3 a § 140 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 7, § 88 ods. 7 a § 89 ods. 2 zákona ustanovuje:
§ 1
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)
Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice motorového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.
§ 2
Osobitné označenie vozidiel (k § 44 ods. 9 zákona)
(1)
Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.
(2)
Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla alebo v ľavej dolnej časti zadného skla; ak to nie je možné, osobitné označenie sa umiestňuje na inom vhodnom mieste v prednej alebo zadnej časti vozidla. Osobitné označenie musí byť vždy dobre viditeľné, nesmie obmedzovať vodiča vo výhľade a nesmie ohrozovať vodiča ani prepravované osoby.
§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 58 ods. 2 zákona)
(1)
Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2.
(2)
Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 60 ods. 13 zákona)
§ 5
Zvislé dopravné značky
(1)
Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín
a) výstražné značky (skupina A),
b) značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (skupina P),
c) zákazové značky (skupina B),
d) príkazové značky (skupina C),
e) informatívne prevádzkové značky (skupina IP),
f) informatívne smerové značky (skupina IS),
g) informatívne iné značky (skupina II),
h) dodatkové tabuľky (skupina E).
(2)
Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.
(3)
Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.
(4)
Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.
(5)
Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.
(6)
Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.
(7)
Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť zvislej dopravnej značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.
(8)
Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na
a)
trvalé,
b)
trvalé s premenným symbolom,
c)
prenosné.
(9)
Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou; ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.
(10)
Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b); premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15.
(11)
Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruhovane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.
(12)
Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh, nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.
(13)
Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre
a)
zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,
b)
zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,
c)
zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.
§ 6
Vodorovné dopravné značky
(1)
Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo významové symboly na ceste a jej súčastiach, samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.
(2)
Vodorovná trvalá dopravná značka je značka zhotovená na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, prípadne inými prostriedkami alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.
(3)
Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, na vodorovné dopravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa používa žltá, prípadne biela farba a na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba. Tvar a farba symbolov, ktoré na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche vyobrazujú zvislé dopravné značky, zodpovedá požiadavke na príslušné zvislé dopravné značky vyobrazené v prílohe č. 1 časti I bodoch 1až 6, prípadne sa symbol alebo významový symbol zvislej dopravnej značky vyhotoví v bielej farbe.
(4)
Dočasná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje vodorovnými dopravnými značkami (č. V 1a až V 17) v oranžovej farbe v retroreflexnej úprave.
(5)
Dočasná vodorovná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná na účely prechodného vedenia dopravy pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky; je nadradená trvalej vodorovnej dopravnej značke.
§ 7
Dopravné zariadenia
(1)
Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.
(2)
Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú.
(3)
Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:
a)
svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),
b)
záchytné bezpečnostné zariadenia
1.
zvodidlá,
2.
zábradlové zvodidlá,
3.
zábradlia,
4.
tlmiče nárazu,
5.
dotykové lišty pre nevidiacich,
6.
ploty,
c)
vodiace dopravné zariadenia
1.
vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2.
smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3.
vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4.
vodiace koľajnice,
5.
vodiace steny,
6.
vodiace obrubníky,
7.
smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b),
8.
odrazové sklá oranžovej a bielej farby a lineárne vodiace pásy bielej, fluorescenčnej oranžovej a červenej farby,
9.
trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10.
dopravné kužele (č. Z 1),
11.
zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),
d)
výstražné dopravné zariadenia
1.
výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne,
2.
svetelné zábrany,
3.
svetelné vodiace tabule,
4.
svetelné rampy,
5.
svetelné šípky,
6.
zariadenia predbežnej výstrahy,
7.
pojazdné uzávierkové tabule,
8.
výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9.
výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,
e)
ostatné dopravné zariadenia
1.
dopravné zrkadlá,
2.
spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spomaľovacie prahy (č. Z 6b),
3.
ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4.
odrazové sklá proti zveri,
5.
clony proti oslneniu,
6.
žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7.
červené a biele pruhy označujúce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8.
zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9.
dopravné hlásnice,
f)
parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená
1.
regulačné a parkovacie stĺpiky,
2.
parkovacie zábrany,
3.
parkovacie závory,
4.
polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,
g)
elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),
h)
elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b).
§ 8
(1)
Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení a ich význam sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2)
Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre
a)
dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b)
dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory,
c)
premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b), ktorých význam možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť,
d)
zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A19, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie,
e)
zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25 až C 30, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne.
(3)
Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli na premenné značky (č. Z 11a) môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s farebným vyhotovením uvedeným v prílohe č. 1.
(4)
Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom paneli na prevádzkové informácie (č. Z 12) možno meniť a môžu byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na informáciu použijú symboly dopravných značiek a dopravných zariadení.
(5)
Na prednú stranu zvislej dopravnej značky sa používa neretroreflexný alebo retroreflexný materiál alebo materiály, ktoré po aplikácii na podklad vytvoria konečný vzhľad zvislej dopravnej značky, ktorý zodpovedá vyobrazeniu v prílohe č. 1. Predná strana zvislej dopravnej značky je zložená zo základnej plochy, lemu, subplochy, kontrastného prúžku a významového symbolu alebo symbolu dopravnej značky, pričom
a)
základná plocha je plocha, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky,
b)
lem je farebné ohraničenie základnej plochy určenej na umiestnenie významového symbolu dopravnej značky,
c)
subplocha je ohraničená plocha určitého farebného vyhotovenia, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky a ktorá je vložená do základnej plochy odlišného farebného vyhotovenia,
d)
kontrastný prúžok je prúžok určený na ohraničenie prednej strany dopravnej značky alebo subplochy, ktorý vymedzuje rozmer dopravnej značky alebo subplochy,
e)
významový symbol je silueta umiestnená do základnej plochy alebo subplochy prednej strany dopravnej značky, znázorňujúca predmet či povahu rizika, povahu bezpečnostného opatrenia alebo predmet dopravnej informácie pre účastníka cestnej premávky, napríklad výstrahu, zákaz alebo príkaz,
f)
symbol dopravnej značky je vyhotovenie príslušnej dopravnej značky v inom veľkostnom vyhotovení, ako je štandardný tvar prednej strany dopravnej značky,
(6)
Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky možno vložiť do prednej strany inej zvislej dopravnej značky alebo aplikovať na povrch cesty; pri zvislých dopravných značkách č. IP 24a a č. IP 24b nemožno použiť viac ako dva symboly alebo dva významové symboly inej zvislej dopravnej značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.
(7)
Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky.
(8)
Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.
(9)
Zvislé prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, napríklad sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom. Stĺpik alebo iná nosná konštrukcia, na ktorých sú umiestnené zvislé prenosné dopravné značky, musia byť zreteľne označené, a to striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi; červeno-biela úprava obsahuje najmenej dva biele a dva červené pruhy, z ktorých vždy musí byť najmenej jeden biely a jeden červený v retroreflexnej úprave.
(10)
Zvislé dopravné značky možno upevniť na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii v maximálnom počte najviac dve dopravné značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.
(11)
Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho vyhotovenia, ako je napríklad rôzna úroveň retroreflexnej úpravy alebo retroreflexné a neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky.
(12)
Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé dopravné značky rôznych skupín, ak nie je uvedené inak.
(13)
Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno zvislú dopravnú značku umiestniť
a)
nad cestu,
b)
na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe,
c)
na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých dopravných značkách č. P 1 a č. P 2 sa nesmie zmeniť tvar príslušnej zvislej dopravnej značky, predná strana ostatných zvislých dopravných značiek sa môže symetricky umiestniť na žltozelený fluorescenčný podklad tvaru pravouholníka.
(14)
Farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, nesmie byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1.
(15)
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa odseku 13 písm. b) povinné, ak je to technicky možné.
(16)
Ak je to technicky možné, zvislé dopravné značky č. B 29a, č. B 30a a č. B 31a musia byť umiestnené opakovane i pri ľavom okraji cesty v smere jazdy; to neplatí, ak je zvislá dopravná značka č. B 31a umiestnená nad vyznačeným jazdným pruhom na ceste.
(17)
Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b musia byť umiestňované opakovane i pri ľavom okraji cesty.
(18)
Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie možno umiestňovať len zvislé dopravné značky č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. B 1 až B 11, č. B 17 až B 27, č. B 37, č. C 1 až C 6c, č. IP 1 až IP 7 a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky č. P 12 až P 15.
(19)
So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii len zvislé dopravné značky č. B 27a až B 28, č. C 1 až C 7, č. IP 1 až IP 3a, č. IP 6 a č. IP 7, ktoré sa umiestňujú pod tieto zvislé dopravné značky.
(20)
Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 30 sa používajú samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
(21)
Značka č. C 18 sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti značiek č. C 8 až C 13, a to aj v prípadoch, že ich platnosť bola skôr skončená inak.
Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi (k § 62 ods. 3 zákona)
§ 9
(1)
Pri riadení cestnej premávky sa používajú signály uvedené a vyobrazené v prílohe č. 1 časti III bode 1.
(2)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so smerovými signálmi.
(3)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke
a)
signál s červeným svetlom „Stoj!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením,
b)
signál so súčasne svietiacim červeným svetlom „Stoj!“ a žltým svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu,
c)
signál s plným zeleným svetlom „Voľno“ znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ak svieti signál pre opustenie križovatky (č. S 4) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, neplatí pre odbočovanie vľavo alebo vpravo § 19 ods. 4 zákona,
d)
signál s plným žltým svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,
e)
smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo, neplatí pre odbočovanie § 19 ods. 4 zákona,
f)
signál so žltým svetlom v tvare chodca (č. S 6a) alebo signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu (č. S 6b), ktorým je doplnený smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka smerujúca vpravo alebo vľavo), upozorňuje vodiča, že pri jazde smerom, ktorým táto šípka ukazuje, križuje smer chôdze chodcov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre chodcov, prípadne aj smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, ktorým je povinný dať prednosť, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo,
g)
doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky (č. S 10), ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom „Stoj!“, svietiaci súčasne s týmto signálom alebo súčasne so signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, alebo súčasne so svietiacim signálom s plným červeným svetlom „Stoj!“ a signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.
(4)
Na skončenie platnosti signálu so zeleným svetlom „Voľno“ podľa odseku 3 písm. c), e) a g) možno vodiča vozidla upozorniť pravidelným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním tohto signálu.
(5)
Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky, napríklad pred priechodom pre chodcov, pred priechodom pre cyklistov alebo pred neprehľadným miestom, platia pre vodičov svetelné signalizačné znamenia ustanovené v odseku 2 rovnako.
§ 10
(1)
Číselný odpočet svetelného signálu (č. S 13) možno použiť len spolu so svetelným signálom č. S 1a, č. S 1c, č. S 2a, č. S 2c, č. S 3a, č. S 3c, č. S4, č. S 5a až S 5d, č. S 7a, č. S 7c a č. S 10, pričom rozsvietený číselný znak označuje aktuálny čas v sekundách, pri ktorom dôjde ku zmene svetelného signálu. Farba číslice svetelného signálu odpočtu musí byť vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
(2)
Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12a) a signálom „Voľno“ pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b).
(3)
Ak svieti signál „Svetelná šípka doľava“ (č. S 12c) alebo signál „Svetelná šípka doprava“ (č. S 12d), prípadne svieti svetelný signál „Svetelná šípka doľava a súčasne doprava“, vodič je povinný opustiť jazdný pruh alebo obísť prekážku vo vyznačenom smere, prípadne smeroch.
(4)
Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so svetlami so smerovými signálmi; ustanovenie § 9 ods. 2 platí rovnako.
(5)
V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom „Stoj!“, ktorému predchádza signál s plným žltým svetlom „Pozor!“; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.
(6)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných plných červených svetiel znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.
(7)
Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, platí pri rozsvietení signálu na zastavenie vozidla rovnaká povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a, č. V 5b alebo č. V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.
(8)
Prerušované žlté svetlo (č. S 11a až S 11e) použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou alebo dopravným zariadením upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť a zdôrazňuje význam dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
(9)
Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov električiek vyplýva z toho, ktoré svetlá sú rozsvietené (č. S 14a až S 14g); tieto signály možno použiť aj vo vyhradených jazdných pruhoch.
§ 11
Svetelné signály pre chodcov a cyklistov
(1)
Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy, pričom
a)
signál pre chodcov so zeleným svetlom „Voľno“ (č. S 5b) znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál „Voľno“ (č. S 5b) a následne sa rozsvieti signál „Stoj!“ (č. S 5a), smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento svetelný signál,
b)
signál pre chodcov s červeným svetlom „Stoj!“ (č. S 5a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.
(2)
Ustanovenie § 9 ods. 2 platí pre cyklistov, ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 7a až S 7c); rovnako platí aj vtedy, ak je signál s plnými svetlami doplnený bielou tabuľkou s vyobrazením bicykla.
(3)
Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov alebo pre cyklistov vybavené tlačidlom na svetelné signály, smie chodec alebo cyklista po stlačení tlačidla prechádzať cestu po priechode pre chodcov alebo po priechode pre cyklistov až vtedy, keď sa rozsvieti signál pre chodcov so znamením „Voľno“ (č. S 5b) alebo signál pre cyklistov so znamením „Voľno“ (č. S 7c).
(4)
Svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov a cyklistov môžu byť doplnené akustickými signálmi, pričom akustický signál pomalej frekvencie znamená, že svieti signál s červeným svetlom „Stoj!“ (č. S 5a alebo č. S 7a), a akustický signál zrýchlenej frekvencie znamená, že svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“ (č. S 5b alebo č. S 7c).
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia pre chodcov a cyklistov aj v prípade použitia kombinovaných signálov pre chodcov a cyklistov (č. S 5c a č. S 5d).
§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi
(1)
Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“ ) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. Jeho pokyny znamenajú pre vodičov i chodcov
a)
Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,
b)
Pozor!, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu a vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde,
c)
Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,
d)
Stoj! pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, a Voľno pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočovať len vpravo a chodci smú prechádzať vozovku len za chrbtom policajta.
(2)
Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj. To neplatí pre pokyn uvedený v odseku 1 písm. d).
(3)
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä pokyn Zrýchliť jazdu! vodorovným kývaním ruky cez stred tela, Spomaliť jazdu! kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.
(4)
Odseky 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojakom povolaným na plnenie úloh Policajného zboru.
Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
§ 13
(1)
Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.
(2)
Policajt dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.
(3)
Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať aj zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.
(4)
Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom a vojakom mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi obecnej polície.
§ 14
(1)
Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie aj na inom mieste na vozovke, pritom musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev.
(2)
Pri zastavovaní vozidiel poverená osoba používa zastavovací terč (č. Z 5b); za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.
(3)
Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.
Skúšky z odbornej spôsobilosti (k § 85 zákona)
§ 15
Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ o vykonanie skúšky“) prihlasuje autoškola podaním vyplnenej prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“). Spolu s prihláškou sa vždy predkladá úplne a správne vyplnená žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia každého žiadateľa o vykonanie skúšky uvedeného v zozname prihlásených žiadateľov o vykonanie skúšky.
(2)
Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly v dvoch výtlačkoch.
(3)
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a prípadne titul žiadateľa o vykonanie skúšky,
b)
dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa o vykonanie skúšky,
c)
adresu pobytu žiadateľa o vykonanie skúšky alebo miesta, kde sa zdržiava,
d)
informáciu o požadovaných a udelených vodičských oprávneniach a o vydanom vodičskom preukaze,
e)
potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky,
f)
vyhlásenie žiadateľa o vykonanie skúšky o pravdivosti a úplnosti ním uvádzaných údajov a o splnení podmienok na udelenie vodičského oprávnenia,
g)
vlastnoručný podpis a podpis zákonného zástupcu žiadateľa o vykonanie skúšky, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov,
(4)
K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá doklad o
a)
zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b)
psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,
c)
podrobení sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak zákon neustanovuje inak.
(5)
Doklady podľa odseku 4 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia.
(6)
Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti preverí úplnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia vrátane úplnosti a správnosti vypísania dokladov a tlačív, ktorými žiadateľ o vykonanie skúšky preukazuje splnenie ustanovených podmienok.
(7)
Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia vrátane priložených dokladov a tlačív vyplnená úplne a správne. Inak žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia spolu s priloženými dokladmi a tlačivami bezodkladne vráti, čo prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly.
(8)
Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v prihláške. Prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly, že bol s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámený.
(9)
Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.
(10)
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny.
§ 16
(1)
Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti. O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti sa upovedomí aj autoškola. Hodnotenie každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobný komisár zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Každý záznam v protokole o skúškach z odbornej spôsobilosti potvrdí skúšobný komisár svojím podpisom a odtlačkom pečiatky.
(2)
Doklady podľa § 15 ods. 4 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti a údaje potvrdí svojím podpisom.
(3)
Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov.
(4)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.
(5)
Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa o vykonanie skúšky zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý bol zo skúšky z odbornej spôsobilosti vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(6)
Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky odstúpi zo závažných dôvodov, skúšobný komisár poznačí dôvod odstúpenia do protokolu o skúškach z odbornej spôsobilosti a do záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti a určí nový termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby sa žiadateľ o vykonanie skúšky na skúške z odbornej spôsobilosti vôbec nezúčastnil. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý dôveryhodne nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti odstúpil, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(7)
Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 2. Menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený na druhej strane prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa § 15 ods. 1 a vzor záznamu o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2a. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a záznam o skúške z odbornej spôsobilosti sú uvedené na jednom liste formátu A3 zloženom do formátu A4, pričom prvá strana obsahuje žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, druhá až štvrtá strana obsahujú záznam o skúške z odbornej spôsobilosti v poradí uvedenom v prílohe č. 2a. Vzor protokolu o skúškach je uvedený v prílohe č. 3.
§ 17
(1)
Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(2)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.
(3)
Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.
(4)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v lehote podľa odseku 2 zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa odseku 2.
(5)
Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky z odbornej spôsobilosti nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
§ 18
Skúška z predpisov o cestnej premávke
(1)
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu.
(2)
Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(3)
Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.
(4)
Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.
(5)
Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho
a)
12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b)
8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c)
3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d)
2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.
(6)
Skúšobný test na skupiny C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E obsahuje jednu otázku o organizácii času v doprave podľa osobitného predpisu.1) Táto otázka môže v teste nahradiť jednu otázku z pravidiel cestnej premávky podľa odseku 5 písm. d).
(7)
Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne odpovede sa označujú prečiarknutím príslušného písmena po uhlopriečke v tvare X guľôčkovým alebo plniacim perom; chybne označená odpoveď sa prečiarkne trikrát vodorovne cez stred označenej odpovede. Správna odpoveď sa opäť označí po uhlopriečke v tvare X.
(8)
Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 95 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na skupinu C, D, C + E, D + E a podskupinu C1, D1, C1 + E a D1 + E. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel musí žiadateľ o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín vodičského oprávnenia dosiahnuť najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu.
(9)
Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. d). Dvoma bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. a) a b). Tromi bodmi sa hodnotí otázka podľa odseku 5 písm. c).
(10)
Výsledok skúšky z predpisov o cestnej premávke skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z predpisov o cestnej premávke.
(11)
Skúšobné testy môžu byť vydané aj v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území Slovenskej republiky.
§ 19
Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe
(1)
Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.
(2)
Obsahom skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je preverenie vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky z otázok
a)
o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,
b)
o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,
c)
o konštrukcii elektrického systému,
d)
o princípe zapaľovania,
e)
o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,
f)
o kontrole a dopĺňaní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
g)
o povinnej výbave vozidla,
h)
o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,
i)
o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,
j)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v pneumatikách,
k)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na kolesách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
l)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
m)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
n)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
o)
o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole,
p)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, stieračoch, bezpečnostných pásoch,
q)
o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových a prípojných vozidiel a s ohľadom na životné prostredie,
r)
o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení,
s)
o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave.
(3)
Súčasťou skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je aj preukázanie schopností odstraňovať poruchy na vozidle a vykonávať jeho údržbu.
(4)
Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, a výsledok ich hodnotenia do záznamu o skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe. Ak je skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí aj dôvod takého hodnotenia.
(5)
Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(6)
Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe možno vykonať tlmočením do posunkovej reči.2)
Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom
a)
prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky,
b)
druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.
(2)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM a A a podskupiny A1 podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje
a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť
1.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
2.
správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu alebo oprieť o podperu; za podperu sa považuje aj stojan alebo iné zariadenie, ktoré slúži na stabilizovanie motocykla počas zastavenia, státia alebo parkovania,
2.
počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy pri malej rýchlosti a rozličných dopravných situáciách, ako aj pri prevážaní spolujazdca,
3.
ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km.h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony vrátane slalomovej jazdy, pri ktorých musí použiť spojku v spojení s brzdou, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, ako aj polohu nôh na nožných opierkach,
4.
ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km.h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden vykonáva pri zaradenom druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti aspoň 30 km.h-1 a druhý pri obchádzaní prekážky pri minimálnej rýchlosti 50 km.h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli, správnu techniku riadenia a správnu techniku zaraďovania prevodových stupňov; minimálna rýchlosť 50 km.h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,
5.
použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie brzdy v rýchlosti aspoň 50 km.h-1, pričom musí zachovať rovnováhu, smer pohľadu a polohu na motocykli; minimálna rýchlosť 50 km.h-1 sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM.
(3)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM a A a podskupiny A1 podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä
a)
zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta ležiaceho mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto ležiace mimo cesty,
b)
zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore,
c)
viesť vozidlo v zákrute,
d)
prejsť križovatkou,
e)
zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
f)
zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste a schopnosť opustiť diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pričom pri týchto úkonoch sa použije zrýchľovací alebo spomaľovací jazdný pruh; toto sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM,
g)
vykonať predchádzanie a obchádzanie,
h)
viesť vozidlo po kruhovom objazde, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje.
(4)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B a B + E a podskupiny B1 podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje
a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3.
skontrolovať uzatvorenie dverí,
4.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
5.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E,
6.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E,
7.
skontrolovať uzatvorenie dverí vozidla,
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4.
zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,
5.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny B + E, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou.
(5)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B a B + E a podskupiny B1 podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje schopnosť vykonať úkony a preukázať správanie podľa odseku 3.
(6)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C, D, C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje
a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je nimi vozidlo vybavené,
3.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, reťazí, hladiny alebo tlaku motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov a kontrolu funkčnosti osvetlenia vozidla a zvukového výstražného zariadenia,
4.
vykonať kontrolu všetkých brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc na upevnenie kolies, blatníkov a vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane záznamového zariadenia,
5.
vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia3) v prípade žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E,
6.
používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E,
7.
používať záznamové zariadenie podľa osobitného predpisu,3)
8.
vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,
9.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie vozidla a nákladu pred neoprávneným použitím, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E,
10.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného vozidla, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C + E , D + E a T a podskupiny C1 + E a D1 + E,
11.
používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné zariadenia, napríklad núdzové východy, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D + E a podskupiny D1 + E,
12.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C + E, D + E a T a podskupiny C1 + E a D1 + E, pričom pred pripojením prípojného vozidla nesmú stáť vozidlá v rade za sebou,
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
2.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej čiare) jazdou dopredu alebo dozadu, na rovine, pri stúpaní alebo klesaní,
4.
zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo vykladania nákladu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E,
5.
zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny D a D + E a podskupiny D1 a D1 + E.
(7)
Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C, D, C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje
a)
vykonanie úkonov a správanie podľa odseku 3 a
b)
bezpečné vystupovanie z vozidla.
(8)
Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac
a)
10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A, B, C, D a T a podskupiny A1, B1, C1 a D1,
b)
15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(9)
Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej
a)
15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM a T,
b)
25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny A, B, B + E a podskupiny A1 a B1,
c)
45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín a podskupín, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b).
(10)
Vyhodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) a oboznámenie žiadateľa s výsledkom skúšky nie je zahrnuté v časových limitoch podľa odseku 8.
(11)
Pri približovaní sa k prípojnému vozidlu pri pripájaní prípojného vozidla podľa odseku 6 písm. a) bod 12 môže žiadateľovi asistovať inštruktor, pričom úkony súvisiace s pripojením prípojného vozidla k motorovému vozidlu vykoná žiadateľ.
(12)
Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať pomocou tlmočenia do posunkovej reči,2) ak to umožňuje vybavenie vozidla a ak sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.
§ 21
(1)
Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia. Počas skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vždy hodnotí, či žiadateľ o vykonanie skúšky
a)
sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia,
b)
dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
c)
vedie motorové vozidlo tak, aby jazda bola šetrná k životnému prostrediu,
d)
dodržiava pravidlá cestnej premávky,
e)
je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke,
f)
preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
g)
zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia.
(2)
Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.
(3)
Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa § 20 ods. 2 až 7 v závislosti od skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia a správanie podľa odseku 1, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(4)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vždy začína časťou skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a). Ak je žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, v skúške nepokračuje a celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.
(5)
Ak bol žiadateľ o vykonanie skúšky v druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, celá skúška z vedenia motorových vozidiel sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel. Predmetom opakovanej skúšky z vedenia motorových vozidiel je v takom prípade len časť skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. b).
(6)
Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel skúšobný komisár zaznamená do záznamu o skúške z vedenia motorových vozidiel. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel, skúšobný komisár poznačí aj dôvod takého hodnotenia.
§ 22
(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom4) pre výcvikové vozidlá autoškôl.
(2)
Skúška z vedenia motorových vozidiel
a)
skupiny AM sa vykonáva na vozidle s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 40 cm3 a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km.h-1 alebo na vozidle poháňanom elektrickým motorom, ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW,
b)
podskupiny A1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 75 cm3,
c)
skupiny A na vedenie vozidla s výkonom motora nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW.kg-1 alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW.kg-1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora presahujúcim 120 cm3, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1,
d)
skupiny A na vedenie vozidla s výkonom motora presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúcim 0,16 kW.kg-1 alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúcim 0,16 kW.kg-1 sa vykonáva na vozidle bez postranného vozíka s výkonom motora presahujúcim 35 kW,
e)
podskupiny B1 sa vykonáva na trojkolesovom motorovom vozidle alebo štvorkolesovom motorovom vozidle podskupiny B1, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1,
f)
skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km.h-1,
g)
skupiny B + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
h)
podskupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle podskupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
i)
podskupiny C1 + E sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, s dĺžkou jazdnej súpravy najmenej 8 m, s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
j)
skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,4 m, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením,3) s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
k)
skupiny C + E sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdnej súpravy najmenej 20 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 15 000 kg, dĺžkou najmenej 14 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, kde motorové vozidlo je vybavené antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením, nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria, ktorá je široká a vysoká minimálne ako kabína motorového vozidla; prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7,5 m,
l)
podskupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle podskupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, dĺžka najmenej 5 m, jeho konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
m)
podskupiny D1 + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, zloženej z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m; najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
n)
skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,
o)
skupiny D + E sa vykonáva na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a šírkou najmenej 2,4 m, zloženej z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m; najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
p)
skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h-1 a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1,5 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h-1 a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla.
(3)
Na účely odseku 2 sa skutočnou hmotnosťou rozumie hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel.
(4)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa rozsah príslušného vodičského oprávnenia len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou. Ak držiteľ vodičského oprávnenia vykoná skúšku z vedenia motorových vozidiel na ustanovenom motorovom vozidle bez automatickej prevodovky, príslušný orgán Policajného zboru obmedzenie zruší. Vozidlom s automatickou prevodovkou sa na účely tejto vyhlášky rozumie vozidlo, v ktorom sa nenachádza pedál spojky alebo ručná páka spojky.
(5)
Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou.
(6)
Počas skúšky z vedenia motorového vozidla sa na skúške môže zúčastniť len žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. V motorovom vozidle, na ktorom sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva, môžu sa nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky.
(7)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle, ktorého počet miest na sedenie nedovoľuje prepravu troch osôb, skúšku možno vykonať bez osoby oprávnenej vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel alebo skúšobný komisár môže preveriť schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vykonáva, pričom si s osobou oprávnenou vykonávať výcvik vo vedení týchto vozidiel vopred dohodne spôsob dorozumievania.
(8)
Spôsob vykonania skúšky podľa odseku 7 určí skúšobný komisár.
§ 23
Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov (k § 85 zákona)
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu a zamerania oblasť
a)
vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, prepravou osôb a nákladu a s prevádzkou motorového vozidla,
b)
bezpečnosti cestnej premávky,
c)
schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť kritériá kladené na skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vykonanie skúšky,
d)
komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä
1.
zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vykonanie skúšky takým spôsobom, že mu poskytne spätnú väzbu o jeho výkone a chybách, ktorých sa dopustil počas skúšky,
2.
schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3.
schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4.
správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,
e)
vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, podvozku, motorových a prevodových častí, svietidiel a svetlometov, samostatne pre vozidlá a samostatne pre motocykle,
f)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h)
poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce na jazdu vozidla,
i)
vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j)
používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok a doby odpočinku pri vedení vozidla.1)
(2)
Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín v dvojtýždňovom študijnom programe tak, aby bol schopný zvládnuť
a)
teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b)
požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c)
príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d)
správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e)
rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f)
jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g)
komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h)
úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i)
technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, pri ktorých bude vykonávať skúšku z odbornej spôsobilosti, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, osvetlenie,
j)
bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k)
vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l)
vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.
Skúška  na vydanie preukazu skúšobného komisára (k § 85 zákona)
§ 24
(1)
Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa vykonáva pred trojčlennou komisiou zloženou zo zamestnancov ministerstva vnútra alebo z policajtov, z ktorých jeden je predsedom komisie.
(2)
Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri skúške preukázať zvládnutie vedomostí podľa § 23 ods. 2.
§ 25
(1)
Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo neprospel a eviduje sa v protokole o skúške žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára. Výsledok skúšky sa zaznamenáva aj v zázname o vyhodnotení skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára, kde sa v prípade, ak je skúška hodnotená klasifikačným stupňom neprospel, uvedú dôvody takého hodnotenia.
(2)
Výsledok skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára musí byť zapísaný a potvrdený podpisom predsedu a členov skúšobnej komisie v zápisnici o vykonaní skúšky.
(3)
Predseda skúšobnej komisie oboznámi všetkých žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára alebo skúšobných komisárov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.
§ 26
Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 a 25. Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa vzťahujú § 24 a 25.
§ 27
Preukaz skúšobného komisára
Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.
Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 28
(1)
Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ich posudzovania sú ustanovené v prílohe č. 5.
(2)
Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.
§ 29
Lekárska prehliadka (k § 87 ods. 7 zákona)
(1)
Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom
a)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B, B + E a T a podskupiny A1, B1 a B1 + E a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A, B a T a podskupiny podskupiny A1 a B1 patria do skupiny 1,
b)
žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E, držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) zákona patria do skupiny 2.
(2)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, preukážu posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 6.
(3)
Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, predloží posudzujúcemu lekárovi aj kópiu príslušného rozhodnutia.
(4)
Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, predloží posudzujúcemu lekárovi aj záver tohto preskúmania vykonaného podľa § 91 ods. 4 zákona.
(5)
Ak je posudzovaná osoba držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny uvedenej v odseku 1 písm. b) alebo je vodičom podľa § 87 ods. 3 písm. b) zákona a žiada o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, B + E, T alebo podskupiny A1, posudzuje sa ako vodič skupiny 2, pričom posudzujúci lekár sa v záveroch lekárskej prehliadky vyjadruje aj ku skupinám a podskupinám vodičského oprávnenia, ktorých už posudzovaná osoba je držiteľom.
(6)
Predmetom lekárskej prehliadky je
a)
posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú; choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vylučujú alebo podmieňujú a spôsob ich posudzovania, sú uvedené v prílohe č. 5,
b)
komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného neurologického vyšetrenia; do úvahy sa berú aj výsledky z preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5)
(7)
Posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu alebo na základe ním vykonaného vyšetrenia v prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na chorobu alebo poruchu, ktorá by mohla podmieňovať alebo vylúčiť zdravotnú spôsobilosť, požiada o odborné vyšetrenie.5) Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych požiadaviek tak, ako je ustanovené v prílohe č. 5.
(8)
Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, posudzujúci lekár pri rozhodovaní o predmete lekárskej prehliadky podľa odseku 6 a o potrebe odborného vyšetrenia podľa odseku 7 berie do úvahy skutočnosti uvedené v príslušnom rozhodnutí.
(9)
Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia v časti „Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky“ alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Výsledok lekárskej prehliadky sa zaznamená do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia spôsobom ustanoveným pre zaznamenanie výsledku lekárskej prehliadky do dokladu o zdravotnej spôsobilosti v prílohe č. 7.
(10)
Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny, posudzujúci lekár v záveroch lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba je zdravotne spôsobilá viesť vozidlo tejto skupiny alebo podskupiny.
(11)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny, posudzujúci lekár v záveroch lekárskej prehliadky uvedie, že posudzovaná osoba nie je zdravotne spôsobilá viesť motorové vozidlo takej skupiny alebo podskupiny.
(12)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona, posudzujúci lekár navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia tak, aby toto obmedzenie zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti posudzovanej osoby.
(13)
Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 9 zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom harmonizovaného kódu podľa prílohy č. 9 do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
(14)
Ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, posudzujúci lekár určí termín nasledujúcej lekárskej prehliadky a do zdravotnej dokumentácie a do žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti zaznamená príslušný národný kód.
§ 30
Psychologické vyšetrenie (k § 88 ods. 7 zákona)
(1)
Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podmienky pre podmienenie psychickej spôsobilosti podľa § 88 ods. 4 zákona sú ustanovené v prílohe č. 10; posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti používa štandardizované psychologické testy, ktoré sú štandardizované na populácii vodičov a ich štandardizácia nie je staršia ako 15 rokov a prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii.
(2)
Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.
(3)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a vodič, ktorí sú podľa zákona povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, preukážu posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť a predložia čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 11.
(4)
Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia alebo vodiča a do dokladu o psychickej spôsobilosti.
(5)
Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzujúci psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo.
(6)
Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzujúci psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba nie je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo.
(7)
Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby podmieniť podľa § 88 ods. 4 zákona, posudzujúci psychológ navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia prostredníctvom príslušného národného kódu podľa prílohy č. 9, ktorý zaznamená do dokladu o psychickej spôsobilosti.
(8)
Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami podľa § 88 ods. 4 zákona nesmie byť kratší ako 12 mesiacov.
§ 31
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (k § 89 ods. 2 zákona)
(1)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva pre
a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý sa podrobuje pravidelným lekárskym prehliadkam podľa § 87 ods. 3 a 4 zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 87 ods. 5 zákona.
(2)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e)
zaradenie do skupiny podľa § 29 ods. 1,
f)
závery lekárskej prehliadky,
g)
miesto a dátum vyhotovenia,
h)
dátum uplynutia platnosti,
i)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(3)
Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) a platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky podľa § 15 ods. 3 písm. e) je jeden rok od dátumu vyhotovenia; ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, dobu platnosti určuje posudzujúci lekár, najviac však na jeden rok.
(4)
Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. c) sa určuje a vyznačuje podľa § 87 ods. 4 alebo § 89 ods. 1 zákona; ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, dobu platnosti dokladu určuje posudzujúci lekár, najviac však na päť rokov, a ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.
(5)
Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 7.
(6)
Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) je uvedený v prílohe č. 8.
(7)
Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva pre
a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý sa podrobuje pravidelným psychologickým vyšetreniam podľa § 88 ods. 6 zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 88 ods. 4 zákona.
(8)
Doklad o psychickej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
rozsah udeleného vodičského oprávnenia,
d)
skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
e)
závery psychologického vyšetrenia,
f)
miesto a dátum vyhotovenia,
g)
dátum uplynutia platnosti,
h)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
i)
evidenčné číslo.
(9)
Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu vyhotovenia; ak je psychická spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona, dobu platnosti dokladu určuje posudzujúci psychológ, najviac však na jeden rok.
(10)
Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. c) sa určuje a vyznačuje podľa § 88 ods. 6 zákona; ak je psychická spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona, dobu platnosti dokladu určuje posudzujúci psychológ, najmenej však na jeden rok a najviac na päť rokov, a ak je posudzovaná osoba staršia ako 65 rokov, najviac na dva roky.
(11)
Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. a) a b) je uvedený v prílohe č. 12.
(12)
Vzor, obsah a spôsob vypĺňania a vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 7 písm. c) a d) je uvedený v prílohe č. 13.
§ 31a
Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 8 zákona)
(1)
Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.
(2)
Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ.
(3)
Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo ukončenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa.
(4)
Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia.
(5)
Skupinového stretnutia sa môže zúčastniť v jednej skupine najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.
(6)
Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného poradenstva.
(7)
Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.
(8)
Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.
(9)
Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.
(10)
Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe č. 13a.
§ 31b
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu (k § 91 ods. 9 zákona)
(1)
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“) osobe, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.
(2)
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
c)
zameranie odborného vyšetrenia,
d)
odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva alebo odporúčanie rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,
e)
miesto a dátum vyhotovenia,
f)
odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.
(3)
Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a.
(4)
Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu vydáva posudzujúci psychológ osobe, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu.
(5)
Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak obsahuje požadované údaje),
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c)
potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
d)
miesto a dátum vyhotovenia,
e)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f)
evidenčné číslo.
(6)
Vzor dokladu podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 13b.
§ 31c
Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 10 zákona)
(1)
Doklad o preskúšaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, ktorá sa podrobuje preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
b)
adresu pobytu osoby podľa písmena a),
c)
číslo a dátum rozhodnutia, na základe ktorého sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonáva,
d)
skupinu alebo podskupinu vodičského oprávnenia, na ktorú sa preskúšanie odbornej spôsobilosti vzťahuje,
e)
rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti,
f)
záznam o preskúšaní odbornej spôsobilosti,
g)
hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti a potvrdenie osoby, ktorá sa podrobila preskúšaniu odbornej spôsobilosti, že bola oboznámená s hodnotením preskúšania odbornej spôsobilosti.
(2)
Vzor a spôsob vypĺňania dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 13c.
§ 32
Vodičský preukaz (k § 94 ods. 4 zákona)
(1)
Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Fyzikálne charakteristiky vodičského preukazu a metódy ich testovania musia byť v súlade s technickými normami.6) Vodičský preukaz má dve strany.
(2)
Predná strana vodičského preukazu obsahuje
a)
slová „Vodičský preukaz“ a „Slovenská republika“ vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b)
v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri kruhu sa uvádzajú veľké písmená „SK“,
c)
informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz
1.
1. priezvisko držiteľa,
2.
2. meno držiteľa,
3.
3. dátum a miesto narodenia v tvare deň, mesiac a rok,
4.
4a. dátum vydania preukazu v tvare deň, mesiac a rok,
5.
4b. dátum skončenia platnosti preukazu v tvare deň, mesiac a rok alebo pomlčka, ak má preukaz neobmedzenú platnosť,
6.
4c. názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
7.
4d. výrobné číslo čistopisu karty pridelené výrobcom,
8.
5. sériu a číslo vodičského preukazu,
9.
6. podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2,5 cm,
10.
7. podpis držiteľa,
11.
9. (pod)skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
d)
slová „Vodičský preukaz“ v jazykoch členských štátov Európskych spoločenstiev vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu,
Свидетелство за управление на МПС,
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Korekort,
Führerschein,
Juhiluba,
Άδεια Οδήγησης,
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort.
(3)
Zadná strana vodičského preukazu obsahuje slová „VZOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu a informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz
a)
9. (pod)skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b)
10. dátum prvého udelenia pre každú (pod)skupinu vodičského oprávnenia,
c)
11. dátum skončenia doby platnosti pre každú (pod)skupinu vodičského oprávnenia.
(4)
Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz:
a)
12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú (pod)skupinu vozidiel,
b)
13. záznamy iného štátu,
c)
14. iné záznamy.
(5)
Na zadnej strane vodičského preukazu v ľavom dolnom rohu sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č. 1 až 12 v znení: 1. Priezvisko. 2. Meno. 3. Dátum a miesto narodenia. 4a. Dátum vydania vodičského preukazu. 4b. Dátum skončenia platnosti vodičského preukazu. 4c. Názov a sídlo úradu, ktorý vodičský preukaz vydal. 5. Séria a číslo vodičského preukazu. 7. Podpis držiteľa vodičského preukazu. 9. (Pod)skupina(y) motorových vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť. 10. Dátum prvého udelenia príslušnej (pod)skupiny vodičského oprávnenia. 11. Dátum skončenia platnosti príslušnej (pod)skupiny vodičského oprávnenia. 12. Harmonizované kódy Spoločenstva.
(6)
Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Dátové údaje vo vodičskom preukaze sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Farebné referencie použitých farieb na vodičskom preukaze sú v systéme pantone.
(7)
Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.
Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33
(1)
Medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (ďalej len „Viedenský dohovor“) je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby, vnútorné strany sú biele.
(2)
Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sú uvedené v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, ruskom, nemeckom, španielskom jazyku a posledné dve vnútorné strany sú vytlačené vo francúzskom jazyku.
(3)
Jednotlivé údaje sa do medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru vypisujú paličkovým písmom latinskej abecedy alebo anglickou kurzívou. V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.
(4)
V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení a podskupiny vodičských oprávnení s príslušnými piktogramami, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia alebo podskupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je držiteľom tejto skupiny alebo podskupiny.
(5)
Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa podľa § 101 ods. 5 zákona a jeho podpis.
(6)
Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 15.
§ 34
(1)
Pre medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) platí § 33 ods. 1, 3 a 5.
(2)
Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sa uvádzajú v slovenskom jazyku. Predtlačené údaje na vnútorných stranách medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú v slovenskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom, nemeckom, španielskom a čínskom jazyku.
(3)
V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení, ktorých rozsah sa vyznačuje odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru. Odtlačok pečiatky musí byť umiestnený pri každej skupine vodičského oprávnenia, ak žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je držiteľom tejto skupiny.
(4)
Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je vyobrazený v prílohe č. 16.
Evidenčné číslo
§ 35
(1)
Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery
a)
52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,
b)
24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,
c)
14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.
(2)
Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L, môže mať aj rozmery 24 cm x 15 cm alebo 14,5 cm x 11 cm.
(3)
Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y; to neplatí, ak ide o vozidlo kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L.
(4)
V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm, ktorá má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.
(5)
Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.
(6)
Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla má písmená a číslice čiernej farby na bielom podklade a rozmery 52 cm x 11 cm.
(7)
Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla.
(8)
Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom a hviezdičkami, ktorá je umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom, a štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen, alebo ak ide o osobitné evidenčné číslo, za písmenom P alebo za prvou dvojicou číslic, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.
(9)
Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0,4 cm až 0,5 cm. Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8 cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na tabuľke s evidenčným číslom zmenšia po rozdelení na dva riadky, môžu sa rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek proporcionálne zmenšiť.
(10)
Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená a číslice evidenčných čísel vozidiel a značiek uvedených v § 37 sú žltej farby na modrom podklade.
(11)
Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie
a)
pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, O, R, Ps a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
b)
pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred a vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla,
c)
pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola pridelená tabuľka s rozmermi 52 cm x 11 cm vzadu uprostred vozidla,
d)
pri vozidlách kategórie Ls vzadu spravidla uprostred.
(12)
Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na mieste určenom schvaľovacím úradom7) kolmo na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla s toleranciou 5o, pričom kde to tvar vozidla vyžaduje, môže mať sklon ku kolmici
a)
maximálne 30o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm,
b)
maximálne 15o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je nad rovinou vozovky vyššie ako 120 cm.
(13)
Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad,7) spodná hrana tabuľky musí byť vpredu najmenej 20 cm a vzadu najmenej 30 cm nad rovinou vozovky. Horná hrana tabuľky nesmie byť nad rovinou vozovky vyššie ako
a)
150 cm pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, LS a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie L7e,
b)
200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie L7e,
c)
400 cm pri vozidlách kategórie C, T a PS.
(14)
Ak je tabuľka s evidenčným číslom upevnená podľa odseku 13, musia byť dodržané podmienky podľa odseku 12.
(15)
Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou vozidla, ktorá je dotyčnicou vozidla v bode jeho najväčšej šírky.
(16)
Vzory tabuliek s evidenčným číslom okrem tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou sú vyobrazené v prílohe č. 17.
§ 36
(1)
Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa vzťahuje § 35 okrem vyhotovenia písmen a číslic pri zvláštnom evidenčnom čísle obsahujúcom
a)
písmeno M, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b)
písmeno V, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c)
písmeno H, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d)
písmeno S, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e)
písmeno Z, ktoré sú čiernej farby na zelenom podklade,
f)
v prvom riadku písmeno C, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.
(2)
Pre potreby evidenčného čísla sa označenie okresov ustanovuje takto:
BB, BC, BK Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BN Bánovce nad Bebravou
BR Brezno
BA, BD, BE, BI, BL, BT Bratislava
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE, KC, KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR, NI, NT Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO, PV, PS Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN, TC, TE Trenčín
TT, TA, TB Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
ZA, ZI, ZL Žilina
§ 37
(1)
Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na modrom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm.
(2)
Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou a značiek s písmenami CD a CC sú vyobrazené v prílohe č. 18.
§ 38
Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačiva o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla je vyobrazený v prílohe č. 19.
§ 39
Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 133 ods. 3 zákona)
(1)
Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade v tvare elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 17,5 cm a zvislá os najmenej 11,5 cm.
(2)
Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky je vyobrazený v prílohe č. 20.
§ 40
Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo
a)
ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,8)
b)
Policajného zboru,
c)
Úradu vlády Slovenskej republiky a ním zriadených rozpočtových organizácií,
d)
Národnej rady Slovenskej republiky,
e)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
f)
Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
h)
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
i)
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
k)
Slovenskej informačnej služby,
l)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
m)
Vojenského spravodajstva,
n)
Vojenskej polície,
o)
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
p)
Colnej správy,
q)
krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
r)
obecnej polície alebo mestskej polície označené nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ alebo „MESTSKÁ POLÍCIA“,
s)
Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t)
banskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
u)
Horskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
v)
záchrannej zdravotnej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
w)
Slovenského Červeného kríža,
x)
prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
y)
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
z)
zdravotníckeho zariadenia označené ako sanitné vozidlo,
aa)
Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
ab)
Slovenskej legálnej metrológie,
ac)
biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
ad)
súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín.
§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)
Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín B + E, C, D, C + E, D + E a podskupín C1, D1, C1 + E a D1 + E sa môžu do 30. septembra 2013 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa doterajších predpisov.
(2)
Tabuľky s evidenčným číslom podľa doterajších predpisov okrem tabuľky s osobitným evidenčným číslom obsahujúcim písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu sa vydávajú držiteľom vozidiel do vyčerpania ich skladových zásob.
(3)
Umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom na vozidlách schválených na cestnú premávku podľa doterajších predpisov zostáva v platnosti.
(4)
Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2010
(1)
Dopravné značky umiestnené podľa doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2016.
(2)
Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia bol začatý alebo žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia bola podaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Doklady o zdravotnej spôsobilosti a doklady o psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za doklady vydané podľa tejto vyhlášky.
§ 42
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.
§ 43
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
I. DIEL
VYOBRAZENIA A VZORY DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ, ICH ČÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
I.
Zvislé dopravné značky
II.
Vodorovné dopravné značky (vzory)
III.
Dopravné zariadenia
IV.
Osobitné označenia
V.
Rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení
Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení upravujú technické normy.1)
II. DIEL
VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ
PRVÁ ČASŤ
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Čl. 1
Výstražné značky
(1)
K značkám č. A 1a a č. A 1b:
Značka Zákruta vpravo (č. A 1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A 1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.
(2)
K značkám č. A 2a a č. A 2b:
Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A 2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A 2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.
(3)
K značke č. A 3a:
Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.
(4)
K značke č. A 3b:
Značka Nebezpečné stúpanie (č. A 3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.
(5)
K značke č. A 4a:
Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A 4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.
(6)
K značkám č. A 4b a č. A 4c:
Značky Zúžená vozovka sprava (č. A 4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A 4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
(7)
K značke č. A 5:
Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.
(8)
K značke č. A 6:
Značka Spomaľovací prah (č. A 6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.
(9)
K značke č. A 7:
Značka Nebezpečná krajnica (č. A 7), ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.
(10)
K značke č. A 8:
Značka Nebezpečenstvo šmyku (č. A 8) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.
(11)
K značke č. A 9:
Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 9) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.
(12)
K značke č. A 10:
Značka Hmla (č. A 10) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.
(13)
K značke č. A 11:
Značka Odletujúci štrk (č. A 11) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.
(14)
K značke č. A 12:
Značka Svetelné signály (č. A 12) upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.
(15)
K značke č. A 13:
Značka Priechod pre chodcov (č. A 13) upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.
(16)
K značke č. A 14:
Značka Chodci (č. A 14) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.
(17)
K značke č. A 15:
Značka Deti (č. A 15) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.
(18)
K značke č. A 16:
Značka Cyklisti (č. A 16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.
(19)
K značke č. A 17:
Značka Zvieratá (č. A 17) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.
(20)
K značke č. A 18:
Značka Zver (č. A 18) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.
(21)
K značke č. A 19:
Značka Práca (č. A 19) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.
(22)
K značke č. A 20:
Značka Padajúce kamene (č. A 20) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.
(23)
K značke č. A 21:
Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP 3b. Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(24)
K značke č. A 22:
Značka Električka (č. A 22) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
(25)
K značke č. A 23:
Značka Kolóny (č. A 23) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.
(26)
K značke č. A 24:
Značka Tunel (č. A 24) vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.
(27)
K značke č. A 25:
Značka Železničné priecestie so závorami (č. A 25) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
(28)
K značke č. A 26:
Značka Železničné priecestie bez závor (č. A 26) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
(29)
K značkám č. A 27a a A 27b, č. A 28a a A 28b, č. A 29a a A 29b:
Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá (č. A 27a a č. A 27b – 240 m), (č. A 28a a č. A 28b – 160 m) a (č. A 29a a č. A 29b – 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 27a a č. A 27b – 240 m sa umiestňuje značka č. A 25 alebo značka č. A 26. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 25 alebo značka č. A 26 nad značkou č. A 28a a č. A 28b – 160 m, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 29a a A 29b – 80 m, nad ktorou je značka č. A 25 alebo značka č. A 26 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 26 umiestnená dodatková tabuľka č. E 1 s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka č. E 7, ktorá je umiestnená nad značkami č. A 27a až A 29b. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 2 udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru križovania cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 11, ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m. Značky č. A 27a až A 29b sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou č. P 3.
(30)
K značke č. A 30a:
Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
(31)
K značke č. A 30b:
Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 30b) označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
(32)
K značke č. A 31:
Značka Lietadlá (č. A 31) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.
(33)
K značke č. A 32:
Značka Bočný vietor (č. A 32) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
(34)
K značke č. A 33:
Značka Nehoda (č. A 33) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.
(35)
K značke č. A 34:
Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 34) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.
Čl. 2
Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
(1)
K značke č. P 1:
Značka Daj prednosť v jazde! (č. P 1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.
(2)
K značke č. P 2:
Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P 2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V 5c. Značka č. P 2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15. Ako predbežná značka sa k značke č. P 2 používa značka č. P 1 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V 14. Značka č. P 2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.
(3)
K značke č. P 3:
Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. P 3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka č. P 3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
(4)
K značke č. P 4:
Značka Križovatka (č. P 4) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.
(5)
K značkám č. P 5 a č. P 6:
Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P 5) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P 6) sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P 5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.
(6)
K značke č. P 7:
Značka Križovatka s kruhovým objazdom (č. P 7) upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C 7).
(7)
K značke č. P 8:
Značka Hlavná cesta (č. P 8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.
(8)
K značke č. P 9:
Značka Koniec hlavnej cesty (č. P 9) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka č. P 9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.
(9)
K značke č. P 10:
Značka Prednosť protiidúcich vozidiel (č. P 10) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P 11.
(10)
K značke č. P 11:
Značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami (č. P 11) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P 10.
(11)
K dodatkovým tabuľkám s tvarom križovatky č. P 12 až P 15:
Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. P 12 až P 14) a Tvar dvoch križovatiek (č. P 15) vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (č. P 12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.
Čl. 3
Zákazové značky
(1)
K značke č. B 1:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B 1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
(2)
K značke č. B 2:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.
(3)
K značke č. B 3:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B 3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
(4)
K značke č. B 4:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B 4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
(5)
K značke č. B 5:
Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom.
(6)
K značke č. B 6:
Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
(7)
K značke č. B 7:
Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B 7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.
(8)
K značke č. B 8:
Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B 8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
(9)
K značke č. B 9:
Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.
(10)
K značke č. B 10:
Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B 10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
(11)
K značke č. B 11:
Značka Zákaz vjazdu bicyklov (č. B 11) zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.
(12)
K značke č. B 12:
Značka Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch (č. B 12) zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.
(13)
K značke č. B 13:
Značka Zákaz vstupu chodcov (č. B 13) zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.
(14)
K značke č. B 14:
Značka Zákaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup korčuliarov, skejtbordistov alebo osôb pohybujúcich sa na obdobnom športovom vybavení a používa sa na označenie miest, kde je jazda na korčuliach, skejtbordoch alebo na obdobnom športovom vybavení zakázaná.
(15)
K značke č. B 15:
Značka Zákaz vjazdu záprahových vozidiel (č. B 15) zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.
(16)
K značke č. B 16:
Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 16) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.
(17)
K značke č. B 17:
Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 17) zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.
(18)
K značke č. B 18:
Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek č. B 4 až B 17 a č. B 21 a č. B 22.
(19)
K značke č. B 19:
Značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (č. B 19), zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.
(20)
K značke č. B 20:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20), zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.
(21)
K značke č. B 21:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (č. B 21) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci. V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.
(22)
K značke č. B 22:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 22), zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.
(23)
K značke č. B 23:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 23), zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.
(24)
K značke č. B 24:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 24), zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.
(25)
K značke č. B 25:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (č. B 25), zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
(26)
K značke č. B 26:
Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu (č. B 26), zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
(27)
K značkám č. B 27a a č. B 27b:
Značka Zákaz odbočovania vpravo (č. B 27a) zakazuje odbočovanie vpravo a značka Zákaz odbočovania vľavo (č. B 27b) zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.
(28)
K značke č. B 28:
Značka Zákaz otáčania (č. B 28) zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(29)
K značke č. B 29a:
Značka Zákaz predchádzania (č. B 29a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
(30)
K značke č. B 29b:
Značka Koniec zákazu predchádzania (č. B 29b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 29a, ak nie je skôr skončené inak.
(31)
K značke č. B 30a:
Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
(32)
K značke č. B 30b:
Značka Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 30a, ak nie je skôr skončené inak.
(33)
K značke č. B 31a:
Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 31a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnosť predchádzajúcej značky č. B 31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.
(34)
K značke č. B 31b:
Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (č. B 31b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke č. B 31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky č. B 31a.
(35)
K značke č. B 32a:
Značka Zákaz zvukových výstražných znamení (č. B 32a) zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.
(36)
K značke č. B 32b:
Značka Koniec zákazu zvukových výstražných znamení (č. B 32b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 32a, ak nie je skôr skončené inak.
(37)
K značke č. B 33:
Značka Zákaz státia (č. B 33) sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.
(38)
K značke č. B 34:
Značka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.
(39)
K značke č. B 35:
Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 35) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.
(40)
K značke č. B 36:
Značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 36) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.
(41)
K značke č. B 37:
Značka Iný zákaz (č. B 37) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä do miest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.
(42)
K značke č. B 38:
Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 38) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.
(43)
K značke č. B 39:
Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 39) končí platnosť značiek č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a a č. C 15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.
Čl. 4
Príkazové značky
(1)
K značkám č. C 1 až C 5:
Značky Prikázaný smer jazdy (č. C 1 až C 4c) a značka Prikázaný smer otáčania (č. C 5) prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky č. C 1 až C 4c a značka Prikázaný smer otáčania č. C 5 sa používajú najmä pred križovatkou.
(2)
K značke č. C 6a:
Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo (č. C 6a) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.
(3)
K značke č. C 6b:
Značka Prikázaný smer obchádzania vľavo (č. C 6b) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.
(4)
K značke č. C 6c:
Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo (č. C 6c) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.
(5)
K značke č. C 7:
Značka Kruhový objazd (č. C 7) označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.
(6)
K značke č. C 8:
Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
(7)
K značke č. C 9:
Značka Cestička pre chodcov (č. C 9) prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
(8)
K značke č. C 10:
Značka Cestička pre korčuliarov (č. C 10) prikazuje korčuliarom, skejtbordistom alebo osobám pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel alebo pohybujúca sa na lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
(9)
K značke č. C 11:
Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C 11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.
(10)
K značke č. C 12:
Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
(11)
K značke č. C 13:
Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 13) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
(12)
K značke č. C 14:
Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 14) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.
(13)
K značke č. C 15:
Značka Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C 15) sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.
(14)
K značke č. C 16:
Značka Iný príkaz (č. C 16) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne. Značkou č. C 16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.
(15)
K značke č. C 17:
Značka Rozsvieť svetlá (č. C 17) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky č. C 17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
(16)
K značke č. C 18:
Značka Koniec príkazu (č. C 18) končí platnosť značiek č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 12, č. C 13, č. C 14, č. C 15, č. C 16, č. C 17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.
(17)
K značke č. C 19:
Značka Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (č. C 19) prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je založený na použití značky č. B 21 spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 14, značka č. C 19 je doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značke možno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek č. B 4 až B 9 a č. B 17 až B 26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek č. C 1 až C 5.
(18)
K značke č. C 20:
Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C 20) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.
(19)
K značke č. C 21:
Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C 21) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.
(20)
K značke č. C 22a:
Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. C 22a) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.
(21)
K značke č. C 22b:
Značka Zníženie počtu jazdných pruhov (č. C 22b) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.
(22)
K značke č. C 22c:
Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (č. C 22c) označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.
(23)
K značkám č. C 23a a č. C 23b:
Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C 23a a č. C 23b) vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke č. C 23a a č. C 23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značky č. C 23a a č. C 23b sa umiestňujú v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.
(24)
K značke č. C 24a:
Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktiež používa na označenie kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlá vyznačením viacerých významových symbolov zo zvislých značiek na značke, ako napríklad významového symbolu zo značky č. B 7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a významového symbolu zo značky č. B 11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C 24a sa používa najmä so značkami č. V 1a, č. V 2a alebo so značkou č. V 14 s príslušným nápisom na ceste (napríklad „BUS“) alebo s príslušným významovým symbolom zo zákazových značiek. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C 24a.
(25)
K značke č. C 24b:
Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C 24b) označuje skončenie platnosti značky č. C 24a a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.
(26)
K značke č. C 25:
Značka Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (č. C 25) označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.
(27)
K značke č. C 26:
Značka Zmena smeru jazdy (č. C 26) vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.
(28)
K značke č. C 27:
Značka Obchádzanie električky (č. C 27) označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(29)
K značkám č. C 28 a č. C 29:
Značky Zmena smeru jazdy (č. C 28 a č. C 29) upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka č. C 29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách č. C 28 a č. C 29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky č. C 28 a č. C 29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.
(30)
K značke č. C 30:
Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky. Vodič vozidla idúceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo priebežnom jazdnom pruhu.
Informatívne prevádzkové, smerové a iné  značky
Čl. 5
Informatívne prevádzkové značky
(1)
K značke č. IP 1:
Značka Okruh (č. IP 1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.
(2)
K značke č. IP 2:
Značka Zmena smeru okruhu (č. IP 2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.
(3)
K značke č. IP 3a:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP 3b.
(4)
K značke č. IP 3b:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.
(5)
K značke č. IP 4:
Značka Slepá cesta (č. IP 4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
(6)
K značke č. IP 5:
Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP 5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
(7)
K značke č. IP 6:
Značka Priechod pre chodcov (č. IP 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b.
(8)
K značke č. IP 7:
Značka Priechod pre cyklistov (č. IP 7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V 7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
(9)
K značke č. IP 8:
Značka Spomaľovací prah (č. IP 8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.
(10)
K značke č. IP 9:
Značka Podchod alebo nadchod (č. IP 9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 12 alebo č. E 15.
(11)
K značke č. IP 10:
Značka Odporúčaná rýchlosť (č. IP 10) informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.
(12)
K značke č. IP 11:
Značka Núdzová odstavná plocha (č. IP 11) informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.
(13)
K značke č. IP 12:
Značka Parkovisko (č. IP 12) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12.
(14)
K značke č. IP 13a:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím (č. IP 13a) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.
(15)
K značke č. IP 13b:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím (č. IP 13b) vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou č. V 10b.
(16)
K značke č. IP 13c:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. IP 13c) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a.
(17)
K značke č. IP 14a:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku (č. IP 14a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a alebo č. IP 13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.
(18)
K značke č. IP 14b:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku (č. IP 14b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a.
(19)
K značke č. IP 15a:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku (č. IP 15a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.
(20)
K značke č. IP 15b:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku (č. IP 15b) vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.
(21)
K značke č. IP 16:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. IP 16) označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.
(22)
K značke č. IP 17a:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.
(23)
K značke č. IP 17b:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím (č. IP 17b) informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.
(24)
K značke č. IP 18:
Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (č. IP 18) informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke č. IP 12.
(25)
K značke č. IP 19:
Značka Parkovisko P + R (č. IP 19) informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12.
(26)
K značke č. IP 20a:
Značka Stanovište polície (č. IP 20a) informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.
(27)
K značke č. IP 20b:
Značka Stanovište taxi (č. IP 20b) informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.
(28)
K značke č. IP 21a:
Značka Tunel (č. IP 21a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.
(29)
K značke č. IP 21b:
Značka Koniec tunela (č. IP 21b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.
(30)
K značke č. IP 22a:
Značka Rýchlostná cesta (č. IP 22a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Rýchlostné cesty, ktorých užívanie nepodlieha úhrade mýtom alebo diaľničnou nálepkou, sa označujú značkami č. II 21b alebo č. II 22b, ktoré sa umiestňujú pod túto značku.
(31)
K značke č. IP 22b:
Značka Koniec rýchlostnej cesty (č. IP 22b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
(32)
K značke č. IP 23a:
Značka Diaľnica (č. IP 23a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Diaľnice, ktorých užívanie nepodlieha úhrade mýtom alebo diaľničnou nálepkou, sa označujú značkami č. II 21b alebo č. II 22b, ktoré sa umiestňujú pod túto značku.
(33)
K značke č. IP 23b:
Značka Koniec diaľnice (č. IP 23b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
(34)
K značkám č. IP 24a a č. IP 24b:
Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. IP 24a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. IP 24b) vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.
(35)
K značkám č. IP 25a a č. IP 25b:
Značky Pešia zóna (č. IP 25a) a Koniec pešej zóny (č. IP 25b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.
(36)
K značkám č. IP 26a a č. IP 26b:
Značky Školská zóna (č. IP 26a) a Koniec školskej zóny (č. IP 26b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.
(37)
K značkám č. IP 27a a č. IP 27b:
Značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27b) vyznačujú oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.
(38)
K značkám č. IP 28a a č. IP 28b:
Značky Obytná zóna (č. IP 28a) a Koniec obytnej zóny (č. IP 28b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.
(39)
K značke č. IP 29:
Značka Úniková zóna (č. IP 29) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.
(40)
K značke č. IP 30:
Značka Zmena miestnej úpravy (č. IP 30) vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.
(41)
K značke č. IP 30a:
Značka Výstražné zariadenie vypnuté (č. IP 30a) upozorňuje na stav vypnutia ovládania závor a na stav vypnutia prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia na príslušnou značkou označenom železničnom priecestí, ktoré by účastník cestnej premávky inak neočakával; v takomto prípade platí ustanovenie § 27 ods. 1 zákona.
(42)
K značkám č. IP 31a, IP 31b a IP 31c:
Značky Hmlové body (č. IP 31a, č. IP 31b a č. IP 31c) v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.
(43)
K značke č. IP 32:
Značka Bezpečná vzdialenosť (č. IP 32) v spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke č. IP 32.
(44)
K značke č. IP 33:
Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 33) informuje o dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky.
(45)
K značke č. IP 33a:
Značka Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (č. IP 33a) informuje o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, a o spôsobe ich úhrady.9). Na príslušnej dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie spresňujúce údaje. Značka č. IP 33a sa používa najmä v kombinácii s dodatkovými tabuľkami č. E 6a a č. E 6b a s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla.
(46)
K značkám č. IP 34a až IP 34c:
Značky Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 34a až IP 34c) informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.
Čl. 6
Informatívne smerové značky
(1)
K značke č. IS 1a:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1a) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.
(2)
K značke č. IS 1b:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.
(3)
K značke č. IS 2:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 2) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.
(4)
K značke č. IS 3:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 3) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.
(5)
K značke č. IS 4:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 4) informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v priamom smere, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov v priamom smere. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.
(6)
K značkám č. IS 5a a č. IS 5b:
Značky Návesť pred križovatkou (č. IS 5a a č. IS 5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia pred križovatkou. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.
(7)
K značke č. IS 6:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 6) poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia. Základná plocha dopravnej značky je vždy zelenej farby.
(8)
K značke č. IS 7a:
Značka Smerová tabuľa (č. IS 7a) informuje o určujúcom dopravnom cieli a prípadne iných cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.
(9)
K značke č. IS 7b:
Značka Výjazd (č. IS 7b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Základná plocha dopravnej značky je vždy zelenej farby. Umiestňuje sa nad dopravnou značkou č. IS 2, č. IS 3, č. IS 5a, č. IS 5b, č. IS 6, č. IS 7a.
(10)
K značke č. IS 8:
Značka Diaľková návesť (č. IS 8) informuje na ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti v kilometroch. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici a rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.
(11)
K značke č. IS 9:
Značka Návesť pred križovatkou (IS 9) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schematicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa, a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.
(12)
K značke č. IS 10:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 10) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 9.
(13)
K značke č. IS 11:
Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (č. IS 11) informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpeľné miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.
(14)
K značke č. IS 11a:
Značka Návesť pred náboženským cieľom (č. IS 11a) informuje o významných náboženských stavbách, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.
(15)
K značke č. IS 12:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 12) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.
(16)
K značke č. IS 13:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 13) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.
(17)
K značke č. IS 14:
Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 14) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo, a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere obchádzania.
(18)
K značke č. IS 15:
Značka Návesť pred obchádzkou (č. IS 15) informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačuje smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky.
(19)
K značke č. IS 16:
Značka Návesť pred obchádzkou (odklonom) (č. IS 16) informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.
(20)
K značkám č. IS 17a a č. IS 17b:
Značky Smerová tabuľa s jedným cieľom (č. IS 17 a č. IS 17b) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.
(21)
K značke č. IS 18:
Značky Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (č. IS 18a a č. IS 18b) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.
(22)
K značkám č. IS 19a a č. IS 19b:
Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. IS 19a a č. IS 19b) informujú o smere príjazdu k diaľnici, pričom značka č. IS 19a sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na diaľnicu.
(23)
K značkám č. IS 20a a č. IS 20b:
Značky Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (č. IS 20a a č. IS 20b) informujú o smere príjazdu k rýchlostnej ceste, pričom značka č. IS 20a sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na rýchlostnú cestu.
(24)
K značke č. IS 21:
Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. IS 21) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.
(25)
K značke č. IS 22a:
Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. IS 22a) vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu, ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavu alebo k stanici technickej alebo emisnej kontroly a podobne.
(26)
K značke č. IS 22b:
Značka Smerová tabuľa k obchodnému centru (č. IS 22b) vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k obchodnému centru.
(27)
K značke č. IS 22c:
Značka Smerová tabuľa k predajnému miestu (č. IS 22c) informuje o predajnom mieste, kde je možné uskutočniť nákup diaľničnej nálepky alebo palubnej jednotky pre elektronické mýto; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere, prípadne o vzdialenosti k miestu predaja.
(28)
K značkám č. IS 23a a č. IS 23b:
Značky Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (č. IS 23a a č. IS 23b) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.
(29)
K značkám č. IS 23c a č. IS 23d:
Značky Smerová tabuľa k náboženskému cieľu (č. IS 23c a č. IS 23d) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.
(30)
K značke č. IS 24:
Značka Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu (č. IS 24) vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunálnemu cieľu, napríklad k radnici alebo magistrátu a podobne.
(31)
K značke č. IS 25:
Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 25) informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo keď na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Značka sa umiestňuje pred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.
(32)
K značke č. IS 26:
Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 26) vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka č. IS 26 umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.
(33)
K značke č. IS 27:
Značka Diaľnica (č. IS 27) informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na diaľnici používa symbol značky č. IS 27 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.
(34)
K značke č. IS 28:
Značka Rýchlostná cesta (č. IS 28) informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na rýchlostnej ceste používa symbol značky č. IS 28 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.
(35)
K značke č. IS 29:
Značka Cesta I. triedy (č. IS 29) informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách I. triedy používa symbol značky č. IS 29 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.
(36)
K značke č. IS 30:
Značka Cesta II. triedy (č. IS 30) informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách II. triedy používa symbol značky č. IS 30 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.
(37)
K značke č. IS 31:
Značka Medzinárodná trasa (č. IS 31) informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky č. IS 31 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.
(38)
K značke č. IS 32a:
Značka Kilometrovník (č. IS 32a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty I., II. alebo III. triedy.
(39)
K značke č. IS 32b:
Značka Kilometrovník (č. IS 32b) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbližšiemu stanovišťu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.
(40)
K značke č. IS 32c:
Značka Kilometrovník (č. IS 32c) informuje, že ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla). V hornej časti sa uvedie číslo cesty.
(41)
K značke č. IS 33:
Značka Hranica kraja (č. IS 33) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.
(42)
K značke č. IS 34:
Značka Hranica okresu (č. IS 34) vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.
(43)
K značke č. IS 35:
Značka Iný názov (č. IS 35) informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; pri názve mosta sa uvedie aj jeho dĺžka.
(44)
K značkám č. IS 36a a č. IS 36c:
Značka Obec (č. IS 36a) a značka Miestna časť obce (č. IS 36c) informujú o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky č. IS 36a a č. IS 36c končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.
(45)
K značkám č. IS 36b a č. IS 36d:
Značka Koniec obce (č. IS 36b) a značka Koniec miestnej časti obce (č. IS 36d) informujú o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36a; ak platnosť značky č. IS 36c nebola skôr skončená značkou č. IS 36d, značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36c. Značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36c; ak platnosť značky č. IS 36a nebola skôr skončená značkou č. IS 36b, značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36a. Značky č. IS 36b a č. IS 36d končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.
(46)
K značkám č. IS 37a a č. IS 37b:
Značka Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. IS 37a) a značka Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (č. IS 37b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.
(47)
K značke č. IS 38:
Značka Hraničný priechod (č. IS 38) informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.
(48)
K značke č. IS 39:
Značka Hranica štátu (č. IS 39) vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.
(49)
K značkám č. IS 40a až IS 40i:
Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS 40a a č. IS 40c), Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.
Čl. 7
Informatívne iné značky
(1)
K značke č. II 1a:
Značka Telefón núdzového volania (č. II 1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
(2)
K značke č. II 1b:
Značka Núdzové volanie (č. II 1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 vhodným nápisom alebo symbolom aj o jednotlivých telefónnych linkách núdzového volania, prípadne o ich internetových adresách.
(3)
K značke č. II 1c:
Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.
(4)
K značke č. II 2:
Značka Telefón (č. II 2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.
(5)
K značke č. II 3:
Značka Hasiaci prístroj (č. II 3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.
(6)
K značke č. II 4:
Značka Prvá pomoc (č. II 4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.
(7)
K značke č. II 5:
Značka Nemocnica (č. II 5) informuje o blízkosti nemocnice.
(8)
K značke č. II 6a:
Značka Informácie (č. II 6) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.
(9)
K značke č. II 6b:
Značka Rádio (č. II 6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(10)
K značke č. II 7a:
Značka Zastávka autobusu (č. II 7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II 7a sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.
(11)
K značke č. II 7b:
Značka Zastávka trolejbusu (č. II 7b) označuje zastávku trolejbusu.
(12)
K značke č. II 7c:
Značka Zastávka električky (č. II 7c) označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.
(13)
K značke č. II 8a:
Značka Čerpacia stanica (č. II 8a) informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.
(14)
K značke č. II 8b:
Značka Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG) (č. II 8b) informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG).
(15)
K značke č. II 8c:
Značka Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG) (č. II 8c) informuje o blízkosti čerpacej stanice stlačeného prírodného plynu (CNG).
(16)
K značke č. II 9:
Značka Opraváreň (č. II 9) informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné služby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť typy alebo druhy vozidiel.
(17)
K značke č. II 10:
Značka Hotel alebo motel (č. II 10) informuje o blízkosti hotela alebo motela.
(18)
K značke č. II 11:
Značka Reštaurácia (č. II 11) informuje o blízkosti reštaurácie.
(19)
K značke č. II 12:
Značka Občerstvenie (č. II 12) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.
(20)
K značke č. II 13:
Značka WC (č. II 13) informuje o blízkosti verejne prístupného WC.
(21)
K značke č. II 14:
Značka Odpočívadlo (č. II 14) označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom.
(22)
K značke č. II 15a:
Značka Táborisko pre stany (č. II 15a) informuje o blízkosti táboriska pre stany.
(23)
K značke č. II 15b:
Značka Táborisko pre obytné prívesy (č. II 15b) informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy.
(24)
K značke č. II 15c:
Značka Táborisko pre stany a obytné prívesy (č. II 15c) informuje o blízkosti táboriska pre stany a obytné prívesy.
(25)
K značke č. II 16:
Značka Pláž alebo kúpalisko (č. II 16) vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.
(26)
K značkám č. II 17a až II 17c:
Značky Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka (č. II 17a, č. II 17b a č. II 17c) vyznačujú spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.
(27)
K značkám č. II 18a, č. a II 18b a č. II 18c:
Značky Odpočívadlo s objektmi služieb (č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c) sa používajú na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb č. II 18a sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.
(28)
K značkám č. II 19a a č. II 19b:
Značky Núdzové východy (č. II 19a a č. II 19b) sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.
(29)
K značkám č. II 20a, č. a II 20b a č. II 20c:
Značky Únikové cesty (č. II 20a, č. II 20b a č. 20c) sa používajú na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli; dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.
(29)
K značke č. II 21a:
Značka Úhrada mýta (č. II 21a) informuje o začiatku úseku diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktorej užívanie podlieha úhrade mýta.9a) Značka č. II 21a sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IS 29, pričom v tomto prípade sa umiestňuje pod túto značku; značka č. II 21a sa nepoužíva samostatne. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť pod značkou č. II 21a na príslušnej dodatkovej tabuľke, napríklad na tabuľke č. E 6a a č. E 6b alebo na tabuľke č. E 10 za použitia príslušného symbolu druhu vozidla.
(30)
K značke II 21b:
Značka Koniec úhrady mýta (č. II 21b) informuje o konci úseku cesty I. triedy, ktorej užívanie podlieha úhrade mýta;9a) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade mýta.9a)Značka č. II 21b sa používa najmä v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a, č. IP 23b a č. IS 29.
(31)
K značke č. II 22a:
Značka Úhrada diaľničnou nálepkou (č. II 22a) informuje, že užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podlieha úhrade diaľničnou nálepkou.9b) Značka č. II 22a sa nepoužíva samostatne. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť pod značkou č. II 22a na príslušnej dodatkovej tabuľke, napríklad na tabuľke č. E 6a a č. E 6b alebo na tabuľke č. E 10 za použitia príslušného symbolu druhu vozidla.
(32)
K značke č. II 22b:
Značka Koniec úhrady diaľničnou nálepkou (č. II 22b) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade diaľničnou nálepkou.9b) Značka č. II 22b sa používa najmä v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b.
Čl. 8
Dodatkové tabuľky
(1)
K dodatkovej tabuľke č. E 1:
Dodatková tabuľka Počet (č. E 1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam spresňuje alebo doplňuje, napríklad v kombinácii so značkou č. A 2a udáva skutočný celkový počet zákrut.
(2)
K dodatkovej tabuľke č. E 2:
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.
(3)
K dodatkovej tabuľke (č. E 3)
Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3) umiestnená pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.
(4)
K dodatkovej tabuľke č. E 4:
Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.
(5)
K dodatkovej tabuľke č. E 5a:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33 alebo č. B 34.
(6)
K dodatkovej tabuľke č. E 5b:
Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 5a.
(7)
K dodatkovej tabuľke č. E 6:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. B 6, č. B 30a až B 31b, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel10) rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.
(8)
K dodatkovej tabuľke č. E 6a:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
(9)
K dodatkovej tabuľke č. E 6b:
Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.
(10)
K dodatkovej tabuľke č. E 7:
Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP 12 až IP 19 alebo č. IP 20a a č. IP 20b.
(11)
K dodatkovej tabuľke č. E 8a:
Dodatková tabuľka Začiatok úseku platnosti (č. E 8a) vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33, č. B 34 alebo so značkami č. IP 12 až IP 19, ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.
(12)
K dodatkovej tabuľke č. E 8b:
Dodatková tabuľka Priebeh úseku platnosti (č. E 8b) vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa najmä, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, v prípade dlhšieho úseku. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 8a.
(13)
K dodatkovej tabuľke č. E 8c:
Dodatková tabuľka Koniec úseku platnosti (č. E 8c) vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, má sa skončiť mimo križovatky. Používa sa najmä v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 8a.
(14)
K dodatkovej tabuľke č. E 9:
Dodatková tabuľka Nepriaznivé poveternostné podmienky (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky, napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.
(15)
K dodatkovej tabuľke č. E 10:
Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 10) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.
(16)
K dodatkovej tabuľke č. E 11:
Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 11) vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou tam, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značky č. A 29a a č. A 29b – 80 m.
(17)
K dodatkovej tabuľke Text č. E 12:
Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
(18)
Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3, na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
(19)
Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti značky) len pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlá. Na dodatkovej tabuľke sa vždy vyznačuje text „OKREM“ a následne sa uvedie určitá skupina vozidiel alebo určené vozidlá. Napríklad v kombinácii so značkou č. B 1 sa vyznačí text „OKREM VOZIDIEL STAVBY“ a podobne alebo text „OKREM VOZIDIEL“ a údaj evidenčných čísiel alebo pod text „OKREM“ sa vyznačí príslušný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj poskytuje vždy úplný a jednoznačný výklad.
(20)
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť podľa odsekov 15 až 17 len v kombinácii so značkami č. B 1 až B 12, č. B 13 až B 18, č. B 27a až B 28, č. B 33 až B 37 a so značkami č. C 1 až C 5.
(21)
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na spresňujúce údaje.
(22)
Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedy, keď to vyžaduje situácia v cestnej premávke.
(23)
K dodatkovej tabuľke č. E 13:
Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (č. E 13) sa používa v kombinácii so značkou č. IP 16 ako tabuľka pre spresňujúce údaje.
(24)
K dodatkovej tabuľke č. E 14:
Dodatkovú tabuľku Kategória tunela (č. E 14)11) možno použiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C 19 vzhľadom na zákaz, resp. prikázaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecí, ktorých preprava je obmedzená príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Na tabuľke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E, znamenajúceho príslušnú kategóriu, do ktorej bol tunel zaradený.11)
(25)
K dodatkovej tabuľke č. E 15:
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím (č. E 15) sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.
(27)
K dodatkovej tabuľke č. E 16a:
Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s použitím zodpovedajúcich smerových šípok vyznačuje možný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 až C 5 alebo sa vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez križovatku na značke č. C 25.
(28)
K dodatkovej tabuľke č. E 16b:
Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená (č. E 16b), ak je umiestnená pod značkou č. B 2, potom povoľuje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16c.
(29)
K dodatkovej tabuľke č. E 16c:
Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (č. E 16c), ak je umiestnená pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b, potom upozorňuje na možnosť jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod značkou č. B 2 umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16b.
(30)
K dodatkovej tabuľke č. E 16d:
Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov (č. E 16d) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A 16, č. P 1 alebo č. P 2, pričom ak je umiestnená pod značkou č. P 1 alebo č. P 2, nielen upozorňuje na priečnu jazdu cyklistov, ale tiež zdôrazňuje vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde vyplývajúcu z príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruženom dopravnom priestore hlavnej cesty.
DRUHÁ ČASŤ
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Čl. 9
Pozdĺžne čiary
(1)
K značke č. V 1a:
Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.
(2)
K značke č. V 1b:
Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.
(3)
K značkám č. V 2a a č. V 2b:
Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s rozostupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V 9b.
(4)
K značke č. V 2c:
Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.
(5)
K značke č. V 3:
Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.
(6)
K značke č. V 4:
Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V 4 neupravuje prednosť v jazde!
Čl. 10
Priečne čiary
(1)
K značkám č. V 5a až V 5c:
Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V 5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P 2.
(2)
K značke č. V 5d:
Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“; značka sa používa aj ako súčasť vyznačeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov.
(3)
K značke č. V 6a:
Značka Priechod pre chodcov (č. V 6a) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku č. V 6a aplikovať v retroreflexnom červenobielom farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm. Zásady použitia značky č. V 6a sú rovnaké ako zásady použitia značky č. IP 6. Značku nemožno použiť na vyznačenie priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizačného zariadenia, ak značku križuje električka; v odôvodnených prípadoch možno značku použiť za podmienky, že značka bude po oboch stranách na vozovke doplnená nápisom „POZOR ELEKTRIČKA“.
(4)
K značke č. V 6b:
Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich (č. V 6b) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka č. V 6b je použitá v kombinácii so zariadením č. Z 8a. Vodiaci pás zariadenia č. Z 8a musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás zariadenia č. Z 8b a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia č. Z 8c, ktorý je umiestnený v priľahlom chodníku; inak značka č. V 6b sa nepoužije. Značka č. V 6b má rovnaký význam ako značka č. V 6a a používa sa vždy podľa rovnakých zásad.
(5)
K značke č. V 7:
Značka Priechod pre cyklistov (č. V 7) vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou; značku možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16.
(2)
K značke č. V 7a:
Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V 7a) vyznačuje kríženie cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkou, pričom priechod pre cyklistov je označený značkou č. IP 7, a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b, je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7a možno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16, ak je to technicky možné.
Čl. 11
Šípky
(1)
K značkám č. V 8a a č. V 8b:
Značka Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.
(2)
K značke č. V 8c:
Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.
(3)
K značke č. V 9a:
Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou č. V 9a možno vyznačiť, kde platí značkou č. C 25 povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky.
(4)
K značke č. V 9b:
Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.
Čl. 12
Státie a parkovisko
(1)
K značkám č. V 10a až V 10c:
Značky Parkovacie miesta s kolmým státím, (č. V 10a), Parkovacie miesta so šikmým státím (č. V 10b) a Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.
(2)
K značke č. V 10d:
Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. V 10d) s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku č. IP 16.
(3)
K značke č. V 10e:
Značka Stanovište TAXI (č. V 10e) s príslušným nápisom TAXI vyznačuje priestor stanovišťa taxi a dopĺňa značku č. IP 20b.
Čl. 13
Zastávky a zákazy zastavenia a státia
(1)
K značke č. V 11a:
Značka Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky (č. V 11a) s nápisom BUS alebo TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka sa používa na zdôraznenie umiestnenia zastávky alebo na vyznačenie zastávky. Značku č. V 11a možno použiť aj v bielej farbe.
(2)
K značke č. V 11b:
Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky (č. V 11b) upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od priľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich č. Z 8b v červenej farbe.
(3)
K značke č. V 12a:
Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.
(4)
K značke č. V 12b:
Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.
(5)
K značke č. V 12c:
Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.
Čl. 14
Šikmé rovnobežné čiary
K značke č. V 13:
Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.
Čl. 15
Nápisy na ceste a iné vodorovné značky
(1)
K značke č. V 14:
Značka Nápisy na ceste (č. V 14) sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom alebo nápismi napríklad BUS, TRAM, TIR, NITRA, STOP a podobne vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.
(2)
K značke č. V 15:
Značka Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou č. IP 32 odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná vzdialenosť je zobrazená na značke č. IP 32.
(3)
K značke č. V 16:
Značka Optická psychologická brzda (č. V 16) opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.
(4)
K značke č. V 17:
Značka Hmlové body (č. V 17) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkami č. IP 31a až IP 31c „odporúčajú rýchlosť v kilometroch za hodinu“ za zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly alebo dymu.
TRETIA ČASŤ
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Čl. 16
Iné dopravné zariadenia
(1)
K č. Z 1:
Dopravné kužele (č. Z 1) umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značkách č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
(2)
K č. Z 2a:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.
(3)
K č. Z 2b:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.
(4)
K č. Z 2c:
Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).
(5)
K č. Z 2d:
Červené a biele pruhy (č. Z 2d) označujú dočasnú prekážku, napríklad kontajnery a podobne, alebo dopravné zariadenia, napríklad sklopné zábrany a podobne.
(6)
K č. Z 3a a č. Z 3b:
Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z 3a a č. Z 3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
(7)
K č. Z 4a až Z 4f:
Smerovacia doska ľavá (č. Z 4a), Smerovacia doska pravá (č. Z 4b), Smerovacia doska stredová (č. Z 4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z 4d), Vodiaca doska pravá (č. Z 4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z 4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z 4a až Z 4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
(8)
K č. Z 5a:
Zastavovací terč (č. Z 5a) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä príslušníci Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenskí policajti v rovnošate, profesionálni vojaci v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície v rovnošate.
(9)
K č. Z 5b:
Zastavovací terč (č. Z 5b) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä iné osoby.
(10)
K č. Z 5c:
Smerovka (č. Z 5c) sa používa pri riadení premávky na križovatke najmä príslušníkom Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(11)
K č. Z 6a:
Prefabrikovaný spomaľovací prah (č. Z 6a) je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu, pričom každý segment musí byť opatrený retroreflexnými prvkami; možno ho použiť podľa grafického vyobrazenia iba v žlto-čiernom farebnom vyhotovení.
(12)
K č. Z 6b:
Stavebný spomaľovací prah (č. Z 6b) je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu vozovky, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu; možno ho použiť iba s vyobrazenými geometrickými tvarmi trojuholníkov v žltom farebnom vyhotovení v retroreflexnej úprave po celej šírke nábehových hrán v smere jazdy vozidiel.
(13)
K č. Z 7a č. Z 7b:
Smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b) vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Používajú sa najmä na cestách mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice po oboch stranách cesty v rovnakej úrovni. Po ľavej strane cesty sa používa smerový stĺpik č. Z 7a a po pravej strane cesty stĺpik č. Z 7b.
(14)
K č. Z 7c:
Dopravné gombíky (č. Z 7c) sa používajú na doplnenie a zvýraznenie najmä vodorovných značiek, napríklad značiek č. V 4, č. V 13 alebo č. V 6a a č. V 6b. Dopravné gombíky doplňujúce pozdĺžne čiary sú biele, na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu poľadovice sa používajú dopravné gombíky modrej farby. Na zvýraznenie dočasných vodorovných značiek sa používajú dopravné gombíky žltej alebo jantárovej oranžovej farby. Dopravné gombíky môžu byť použité aktívne, napríklad ktoré využívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na báze LED diód, a ako neaktívne retrororeflexné.
(15)
K č. Z 8a:
Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov (č. Z 8a) sa používa v kombinácii so značkou č. V 6b, pričom vodiaci pás, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, vedie slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby na priechode cez vozovku po vytýčenej trase.
(16)
K č. Z 8b:
Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov (č. Z 8b) sa používa v kombinácii so značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8a, pričom varovný pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku, a to tesne pred vyznačeným priechodom pre chodcov značkou č. V 6b.
(17)
K č. Z 8c:
Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov (č. Z 8c) sa používa v kombinácii so značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8a a so zariadením č. Z 8b, pričom signálny pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku, a to tesne pred zariadením č. Z 8b vyznačeným priechodom pre chodcov značkou č. V 6b.
(18)
K č. Z 9:
Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra (č. Z 9) opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Zariadenie sa používa najmä v kombinácii so značkou č. A 32. Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra č. Z 9 možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom vyhotovení.
(19)
K č. Z 10:
Varovná tabuľa (č. Z 10) iba ako informatívne zariadenie upozorňuje na vjazd do protismeru najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty, taktiež ju možno osadiť aj na odpočívadle tak, aby zabránila vodičom vjazd do protismeru na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.
(20)
K č. Z 11a a č. Z 11b:
Elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely (č. Z 11b) na premenné značky.
(21)
K č. Z 12:
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12) poskytujú účastníkom cestnej premávky okamžitú informáciu, ktorá je výstupom monitorovacieho procesu, o najbližšom úseku cesty, prípadne časti územia, napríklad o teplote vozovky a vzduchu, počte voľných parkovacích miest, dopravnej nehode a podobne. Ak sa použije panel na informáciu o okamžitej jazdnej rýchlosti, svetelný panel je v činnosti iba pri zaznamenaní prekročenia maximálnej dovolenej rýchlosti o .... km.h-1 tak, že hodnota skutočne nameranej rýchlosti na paneli bliká červenou farbou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Čl. 17
Osobitné označenia
(1)
K označeniu č. O 1:
Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O 1) označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.
(2)
K označeniu č. O 2:
Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 2) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely. V dolnej časti označenia č. O 2 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.
(3)
K označeniu č. O 3:
Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O 3) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.
(4)
K označeniu č. O 4:
Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O 4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.
PIATA ČASŤ
ZÁSADY UMIESTŇOVANIA A POUŽÍVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Čl. 18
Výstražné značky
(1)
K značkám č. A 1a a č. A 1b:
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy, značka č. A 1a alebo č. A 1b sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne, možno značku č. A 1a alebo č. A 1b doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku.
(2)
K značkám č. A 2a a č. A 2b:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 2a a č. A 2b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 1a a č. A 1b.
(3)
K značke č. A 3a:
Na značke č. A 3a je vyznačený vždy skutočný pozdĺžny sklon cesty, v prípade že je úsek nebezpečného klesania dlhší ako 1 000 m, doplní sa k značke dodatková tabuľka č. E 4 s uvedením skutočnej dĺžky úseku. V prípade potreby možno k značke doplniť značku č. B 31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 3a, alebo značku č. IP 10, ktorá sa umiestni taktiež pod značku č. A 3a.
(4)
K značke č. A 3b:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 3b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 3a.
(5)
K značke č. A 4a:
V prípade potreby možno k značke č. A 4a doplniť značku č. B 31a, č. B 29a alebo č. B 30a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 4a, alebo dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(6)
K značkám č. A 4b a č. A 4c:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 4b a č. A 4c sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 4a.
(7)
K značke č. A 5:
V prípade potreby možno k značke č. A 5 doplniť značku č. B 31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 5, alebo značku č. IP 10, ktorá sa umiestni pod značku č. A 5, alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.
(8)
K značke č. A 6:
Značku č. A 6 možno použiť len v obci, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1, pričom zariadenie č. Z 6a alebo zariadenie č. Z 6b je tesne pred miestom použitia označené značkou č. IP 8. V prípade potreby možno k značke č. A 6 doplniť značku č. B 31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 6, alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.
(9)
K značke č. A 7:
V prípade potreby možno k značke č. A 7 doplniť značku č. B 31a, č. B 29a alebo č. B 30a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 7, alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.
(10)
K značke č. A 8:
V prípade potreby možno k značke č. A 8 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 8, alebo značku č. IP 10, ktorá sa umiestni pod značku č. A 8, alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.
(11)
K značkám č. A 9 a č. A 10 a č. A 11:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 9, č. A 10 a č. A 11 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 8.
(12)
K značke č. A 12:
Značku č. A 12 možno použiť v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu alebo s dodatkovou tabuľku č. E 12 s vhodným textom.
(13)
K značke č. A 13:
Značka č. A 13 sa umiestňuje vždy pred každým priechodom pre chodcov mimo obce. V prípade potreby možno k značke č. A 13 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 13, alebo značku č. IP 10, ktorá sa umiestni nad značku č. A 13, alebo príslušnú dodatkovú tabuľku. Značka č. A 13 umiestnená mimo obce je doplnená vždy o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti.
(14)
K značke č. A 14:
Značka č. A 14 umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 14, alebo o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(15)
K značke č. A 15:
V prípade potreby možno k značke č. A 15 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 15, alebo značku č. IP 10, ktorá sa umiestni pod značku č. A 15, alebo dodatkovú tabuľku č. E 4 s uvedením skutočnej dĺžky úseku.
(16)
K značkám č. A 16 a č. A 17:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 16 a č. A 17 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 15.
(17)
K značke č. A 18:
Významový symbol vyznačený na značke č. A 18 možno v prípade potreby zameniť s iným vhodným významovým symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha. Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 18 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 15.
(18)
K značke č. A 19:
V prípade potreby možno k značke č. A 19 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 19, alebo dodatkové tabuľky č. E 4 alebo č. E 7. Značku č. A 19 možno použiť aj ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(19)
K značke č. A 20:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 20 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 8.
(20)
K značke č. A 21:
Značku č. A 21 možno použiť aj ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(21)
K značke č. A 22:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 22 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 21.
(22)
K značke č. A 23:
V prípade potreby možno značku č. A 23 doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4 alebo ju použiť aj ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu, alebo ju vyobraziť na zariadení č. Z 11a alebo č. Z 11b.
(23)
K značke č. A 30a:
V prípade potreby možno značku č. A 30a použiť v kombinácii so značku č. P 2, ktorá sa umiestni nad značku č. A 30a.
(24)
K značke č. A 30b:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 30b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 30a.
(25)
K značke č. A 31:
Značku č. A 31 v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4.
(26)
K značke č. A 32:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 32 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. A 31.
(27)
K značke č. A 33:
V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu, bezprostredne pod symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“, pod ktorým sa dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačí dĺžka úseku platnosti významu tejto dopravnej značky.
(28)
K značke č. A 34:
Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ide, najmä vyznačením vhodného symbolu alebo textu na dodatkovej tabuľke č. E 12, ako napríklad „BEZ CHEMICKÉHO POSYPU“, „REPNÁ KAMPAŇ“ a podobne.
(29)
K zvislým dopravným značkám č. A 1a až A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“.
Čl. 19
Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
(1)
K značke č. P 1:
Značka č. P 1 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P 1, musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P 8 a mimo obce najmä značka č. P 5 alebo č. P 6. Značku č. P 1 možno použiť ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(2)
K značke č. P 2:
Značka č. P 2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P 2, musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P 8 a mimo obce najmä značka č. P 5 alebo č. P 6. Značku č. P 2 nemožno použiť ako značku predbežnú. V prípade potreby možno značku č. P 2 pred železničným priecestím kombinovať so značkami č. A 30a alebo č. A 30b, pričom sa umiestni pod tieto značky pre konkrétne železničné priecestie.
(3)
K značke č. P 3:
Značku č. P 3 možno v prípade potreby použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(4)
K značke č. P 4:
Značka č. P 4 sa spravidla mimo obce nepoužíva; možno ju použiť na križovatke s nízkou intenzitou dopravy a umiestňuje sa na všetkých vetvách križovatky. Ak je potrebné upozorniť na tvar križovatky, použije sa v kombinácii s dodatkovou tabuľkou Tvar križovatky č. P 12, pričom šírka vyznačených čiar zobrazujúca cesty je rovnaká.
(5)
K značkám č. P 5 a č. P 6:
Značku č. P 5 alebo č. P 6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P 5 alebo č. P 6, musí byť na vedľajšej ceste umiestnená značka č. P 1 alebo č. P 2.
(6)
K značke č. P 7:
Značku č. P 7 možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(7)
K značke č. P 8:
Značka č. P 8 sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú. Umiestňuje sa pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo v prípadoch, keď je potrebné priebeh hlavnej cesty zopakovať alebo zdôrazniť (najmä pokiaľ mení smer). Zásady použitia a umiestnenia značky č. P 8 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značkie k č. P 1 alebo č. P 2.
(8)
K značke č. P 9:
Značku č. P 9 možno použiť ako značku predbežnú, ak sa použije spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti ku križovatke. Značku nemožno umiestniť v kombinácii so značkou č. P 1 alebo č. P 2.
(9)
K značke č. P 10:
Značku č. P 10 možno použiť iba v prípadoch, keď zúžený úsek je v celej dĺžke dostatočne prehľadný. Ako predbežná značka k značke č. P 10 sa používa značka č. A 4a, č. A 4b alebo č. A 4c s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(10)
K značke č. P 11:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. P 11 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. P 10.
(11)
K dodatkovým tabuľkám s tvarom križovatky č. P 12 až P 15:
Dodatkové tabuľky Tvar križovatky č. P 13 a č. P 14 a Tvar dvoch križovatiek č. P 15 možno použiť iba v kombinácii so značkami č. P 1 a č. P 2 alebo č. P 8 a č. P 9. Dodatkovú tabuľku Tvar križovatky č. P 12 možno použiť iba v kombinácii so značkou č. P 4, prípadne so značkou č. C 7 na vyznačenie tvaru križovatky, na ktorej nie je prednosť v jazde upravená značkami; iba v prípade, že nejde o priesečnú križovatku a približne pravý uhol kríženia ciest.
Čl. 20
Zákazové značky
(1)
K značke č. B 13:
Značka č. B 13 sa nepoužíva v prípadoch, keď zákaz vyplýva zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky, a používa sa v mieste, kde možno odkloniť chodcov na inú trasu, napríklad na cestičku pre chodcov, oddelený chodník a podobne.
(2)
K značke č. B 19:
Zákaz jazdy vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti menšej, ako je vyznačené na značke č. B 19, možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 6.
(3)
K značke č. B 24:
Značka č. B 24 sa použije vždy, pokiaľ voľná výška nad vozovkou v podjazde, tuneli a podobne je menšia ako 4,8 m.
(4)
K značkám č. B 27a a č. B 27b:
Značka č. B 27a alebo č. B 27b sa v prípadoch, ak sa zákaz vzťahuje na prejazd križovatkou, ktorá je označená značkami č. P1 až P11, poprípade sú v kombinácii s dodatkovými tabuľkami s tvarom križovatky č. P12 až P15, umiestňuje pod tieto značky alebo dodatkové tabuľky s tvarom križovatky.
(5)
K značke č. B 31a:
Značkou č. B 31a možno povoliť rýchlosť jazdy vyššiu, ako je všeobecne určená hranica pre najvyššie dovolené rýchlosti pre cesty v obci a mimo obce vyplývajúce z ustanovení zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
(6)
K značke č. B 33:
Značka č. B 33 sa umiestňuje na miesto, kde sa platnosť zákazu začína. Rozsah platnosti značky pre určitý druh vozidla možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 10 alebo doplňujúce údaje, napríklad časový rozsah platnosti, hodiny, dni a podobne, možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 12. Na zdôraznenie platnosti značky možno použiť dodatkové tabuľky č. E 4 až E 5b alebo č. E 8a až E 8c. Na zvýraznenie zákazu možno značku použiť v kombinácii so značkou č. V 12a, č. V 12b alebo č. V 12c na krátkych úsekoch alebo na nepravidelných plochách.
(7)
K značkám č. B 34, č. B 35 a č. B 36:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. B 34, č. B 35 a č. B 36 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. B 33.
Čl. 21
Príkazové značky
(1)
K značkám č. C 1 až C 5:
V prípadoch, keď sa príkaz značiek č. C 1 až C 4c a č. C 5 vzťahuje na prejazd križovatkou, ktorá je označená značkami č. P1 až P11, poprípade sú v kombinácii s dodatkovými tabuľkami s tvarom križovatky č. P12 až P15, sa značky č. C 1 až C 4c a č. C 5 umiestňujú pod tieto značky alebo dodatkové tabuľky s tvarom križovatky.
(2)
K značke č. C 6a:
Značka č. C 6a sa umiestňuje na začiatku dopravného ostrovčeka alebo pri pravom okraji prekážky na vozovke, prípadne pri pravom okraji pracovného stroja. Pri spoločnom použití značky č. C 6a s iným dopravným zariadením, napríklad so zariadením č. Z 4a alebo č. Z 4b, sa značka č. C 6a umiestni nad zariadenie č. Z 4a alebo č. Z 4b.
(3)
K značkám č. C 6b a č. C 6c:
Zásady použitia a umiestnenia značiek č. C 6b a č. C 6c sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. C 6a.
(4)
K značke č. C 7:
Značka č. C 7 sa umiestni pod značku č. P 1 alebo č. P 2, ak prednosť v jazde je upravená značkami.
(5)
K značkám č. C 8 až C 13:
Značky č. C 8 až C 13 sa umiestňujú na začiatku cestičky alebo pruhu, pričom cestičku alebo pruh možno súčasne vyznačiť v kombinácii s vodorovným vyobrazením významového symbolu značky.
(6)
K značke č. C 14:
Značka sa umiestňuje na začiatku úseku cesty, odkiaľ sa ukladá povinnosť použiť protisklzové reťaze. Keďže ide o sezónny (dočasný) príkaz, musí byť táto značka ihneď po skončení dôvodu jej použitia odstránená.
(7)
K značke č. C 15:
Na značke č. C 15 sa hranice rýchlosti uvádzajú v celých km.
(8)
K značke č. C 16:
Spôsob a miesto osadenia značky č. C 16 vyplýva z obsahu príkazu a jeho určenia pre jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Pre vodičov sa značka č. C 16 osadzuje po strane vozovky, pre chodcov ju možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty.
(9)
K značke č. C 17:
Značka č. C 17 sa umiestňuje na začiatku platnosti predmetného úseku, kde treba z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky prikázať vodičovi rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie, pričom tým nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
(10)
K značke č. C 19:
Značka č. C 19 sa umiestni pred každú križovatku; miesto jej osadenia vyplýva z predmetnej trasy prepravy nebezpečných vecí.
(11)
K značke č. C 24a:
Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) sa umiestňuje v mieste, kde sa vyhradený jazdný pruh začína, v prípade, že vyhradený jazdný pruh pokračuje aj za križovatkou, je povinnosť značku č. C 24a zopakovať.
(12)
K značke č. C 24b:
Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C 24b) sa umiestňuje v mieste, kde sa vyhradený jazdný pruh končí.
Informatívne prevádzkové, smerové a iné značky
Čl. 22
Informatívne prevádzkové značky
(1)
K značke č. IP 1:
Značka č. IP 1 sa umiestňuje samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
(2)
K značke č. IP 2:
Značka č. IP 2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, na ktorej už trasa okruhu nepokračuje v priamom smere a samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
(3)
K značke č. IP 3a:
Značka č. IP 3a sa umiestňuje tesne pred križovatkou s jednosmernou premávkou kolmo k smeru prichádzajúcich vozidiel a možno ju použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(4)
K značke č. IP 3b:
Ak je výnimočne dovolený vjazd do protismeru jednosmernej cesty, musí byť vyznačený pod značkou na dodatkovej tabuľke č. E 12.
(5)
K značke č. IP 4:
Ak cesta umožňuje prejazd len určitých vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo druhu, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia pod značkou na príslušnej dodatkovej tabuľke č. E 12.
(6)
K značke č. IP 5:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 5 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 4.
(7)
K značke č. IP 6:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v kombinácii s osvetlením značky č. V 6a alebo č. V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V 6a alebo č. V 6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z 7c, alebo iným druhom zvýraznenia, napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 11b, č. S 11d a podobne. Značku č. IP 6 je povinné použiť vždy na označenie priechodu pre chodcov vyznačeného značkou č. V 6a alebo č. V 6b; keď to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod, značka č. IP 6 sa použije v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 1, pričom na dodatkovej tabuľke môže byť maximálne vyznačený údaj „2×".
(8)
K značke č. IP 7:
Zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 7 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 6, pričom možno použiť na optické zvýraznenie aj doplnkový signál č. S 11c.
(9)
K značke č. IP 8:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky značku č. IP 8 možno použiť len v obci na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1.
(10)
K značke č. IP 9:
Značku č. IP 9 možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty.
(11)
K značke č. IP 10:
Odporúčaná rýchlosť sa na značke č. IP 10 vyznačuje v celých km. Dĺžka úseku odporúčanej rýchlosti sa uvádza na dodatkovej tabuľke č. E 4. Ak úsek pokračuje aj za križovatkou, je potrebné značku č. IP 10, poprípade aj s príslušnou dodatkovou tabuľkou, zopakovať. Značka č. IP 10 sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek odporúčanej rýchlosti začína.
(12)
K značke č. IP 11:
V prípadoch, ak je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo hasiacim prístrojom, doplňuje sa značka č. IP 11 o príslušnú značku alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.
(13)
K značke č. IP 12:
Dovolený spôsob státia na označenom parkovisku značkou č. IP 12 možno určiť:
a)
umiestnením značiek č. IP 13a až IP 15b,
b)
použitím dodatkovej tabuľky č. E 12, ktorá sa umiestni pod značku č. IP 12 a na ktorej sa vyznačí príslušný významový symbol parkovacieho státia zo značiek č. IP 13a až IP 15b,
c)
príslušnými značkami č. V10a až V10c.
(14)
K značke č. IP 16:
Značka č. IP 16 Vyhradenie parkovacieho miesta, resp. vyhradenie státia pre určitú právnickú osobu sa vyjadruje názvom právnickej osoby alebo pre určité vozidlo jeho evidenčným číslom, alebo pre držiteľov parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím dodatkovou tabuľkou č. E 15, alebo pre vozidlo na určitý účel všeobecne známym označením, napríklad „BUS, SANITKA“ a podobne, alebo len evidenčným číslom parkovacieho preukazu. Tieto údaje a doplňujúce údaje, ako údaj o polohe a dovolený spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, možno vyznačiť aj na značke namiesto nápisu „RESERVE“ alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12. Ďalšie doplňujúce údaje, ako napríklad čas, v ktorom sú parkovacie miesta s vyhradeným státím alebo počet vyhradených státí a podobne, možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12 alebo možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 13, na ktorej sa uvedú aktuálne zodpovedajúce údaje vyjadrujúce skutočnú dopravnú situáciu. Značka č. IP 16 sa používa najmä v kombinácii so značkou č. V 10d a podľa rovnakých zásad ako značka č. IP 13a alebo značka č. IP 14a.
(15)
K značke č. IP 17a:
Údaje, za akých podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, napríklad použitie parkovacej karty, parkovacieho automatu, platenie mobilným telefónom a podobne, alebo v akom čase je parkovisko spoplatnené, alebo iné doplňujúce údaje sa uvedú na dodatkovej tabuľke Dodatková tabuľka s textom č. E 12 pod značkou č. IP 17a; symbol spôsobu státia možno vyznačiť na značke č. IP 17a, značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. IP 13a alebo značka č. IP 14a.
(16)
K značke č. IP 17b:
Údaje, za akých podmienok možno regulované parkovacie miesta používať alebo v akom čase sú parkovacie miesta regulované, alebo iné doplňujúce údaje sa uvedú na dodatkovej tabuľke č. E 12 pod značkou č. IP 17b; symbol spôsobu státia možno vyznačiť na značke č. IP 17b a používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. IP 13a alebo značka č. IP 14a.
(17)
K značke č. IP 20a:
Značku č. IP 20a možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2.
(18)
K značke č. IP 20b:
Symbol spôsobu státia a údaje o tom, pre aký vymedzený okruh skupiny alebo presne stanovených vozidiel s evidenčným číslom je stanovište taxi určené a iné doplňujúce údaje, napríklad v akom čase a podobne, sa vyznačia na dodatkovej tabuľke č. E 12 pod značku č. IP 20b; symbol spôsobu státia možno vyznačiť na značke a používa sa podľa rovnakých zásad ako značka č. IP 13a alebo č. IP 14a s tým rozdielom, že sa používa v kombinácii so značkou č. V 10e.
(19)
K značke č. IP 21a:
V dolnej časti značky č. IP 21a môže byť uvedený názov tunela a jeho dĺžku možno vyznačiť dodatkovou tabuľkou č. E 4, ak ide o tunel dlhší ako 3 000 m, zostávajúca dĺžka tunela sa uvedie každých 1 000 m.
(20)
K značke č. IP 22a:
Značkou č. IP 22a možno označiť aj diaľnicu vybudovanú v polovičnom profile, na ktorej taktiež platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici; v takom prípade sa pod značku č. IP 22a umiestni značka č. IS 27. Značka č. IP 22a sa umiestňuje na začiatku rýchlostnej cesty alebo na ceste určenej na príjazd k rýchlostnej ceste. V prípade privádzača k rýchlostnej ceste sa značka č. IP 22a umiestňuje bezprostredne za poslednou križovatkou tak, aby bola dostatočne zreteľná zo všetkých smerov príjazdu. Pod značkou č. IP 22a možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť číslo rýchlostnej cesty.
(21)
K značke č. IP 22b:
Značka č. IP 22b sa umiestňuje pred skončením rýchlostnej cesty alebo značku možno použiť ako značku predbežnú, keď sa použije v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(22)
K značke č. IP 23a:
Značka č. IP 23a sa umiestňuje na začiatku diaľnice alebo na ceste určenej na príjazd k diaľnici, na diaľničný privádzač. V prípade diaľničného privádzača sa značka č. IP 23a umiestňuje bezprostredne za poslednou križovatkou tak, aby bola dostatočne zreteľná zo všetkých smerov príjazdu. Pod značkou č. IP 23a možno vyznačiť značkou č. IS 27 číslo diaľnice.
(23)
K značke č. IP 23b:
Značka č. IP 23b sa umiestňuje pred skončením diaľnice alebo značku možno použiť ako značku predbežnú, keď sa použije v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
(24)
K značkám č. IP 24a a č. IP 24b:
Symbol značky č. B 33 vyznačený na značkách č. IP 24a a č. IP 24b možno v prípade potreby zameniť s iným vhodným symbolom zákazových, príkazových alebo informatívnych značiek. Spresňujúce údaje o platnosti obmedzení, o dobe platnosti a podobne možno vyznačiť v spodnej časti značiek č. IP 24a a č. IP 24b vhodnými nápismi alebo symbolmi. Značky č. IP 24a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.
(25)
K značkám č. IP 25a a č. IP 25b:
Spresňujúce údaje, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, prípadne v akom čase a podobne, možno vyznačiť v spodnej časti značiek č. IP 25a a č. IP 25b vhodnými nápismi alebo symbolmi. Značky č. IP 25a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.
(26)
K značkám č. IP 26a a č. IP 26b:
Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno biely podklad značiek č. IP 26a a č. IP 26b nahradiť fluorescenčným žltozeleným podkladom. Symbol značky č. A 15 vyznačený na značkách č. IP 26a a č. IP 26b zostáva nezmenený. Spresňujúce údaje možno vyznačiť v spodnej časti značiek č. IP 26a a č. IP 26b vhodnými nápismi alebo symbolmi. Značky č. IP 26a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.
(27)
K značkám č. IP 27a a č. IP 27b:
Spresňujúce údaje možno vyznačiť v spodnej časti značiek č. IP 27a a č. IP 27b vhodnými nápismi alebo symbolmi. Značky č. IP 27a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.
(28)
K značkám č. IP 28a a č. IP 28b:
Značky č. IP 28a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.
(29)
K značke č. IP 30:
Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno biely podklad značky č. IP 30 nahradiť fluorescenčným žltozeleným podkladom. Symbol značky č. A 34 vyznačený na značke zostáva nezmenený.
(30)
K značke č. IP 30a:
Značka č. IP 30a sa umiestňuje tesne pred príslušnou značkou označené železničné priecestie tak, aby bezprostredne na železničnom priecestí upozorňovala na stav vypnutia ovládania závor a na stav vypnutia prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia, pričom značku možno použiť len pri stave fyzického vypnutia ovládania závor a prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia. Ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä pri stave vypnutia ovládania závor, značku možno použiť aj ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti, ktorá sa umiestňuje spravidla najmenej 50 m pred označeným železničným priecestím. Značku č. IP 30a možno použiť len v nevyhnutne potrebnom čase, v rozsahu potrebnom na vykonanie opatrení smerujúcich k opätovnému zapnutiu ovládania závor a prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia.
(31)
K značke č. IP 33:
Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Značka č. IP 33 sa osadzuje bezprostredne na vstupe na územie Slovenskej republiky.
(32)
K značke č. IP 33a:
Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Značka č. IP 33a sa spravidla osadzuje pred značkou č. IP 33 bezprostredne na vstupe na územie Slovenskej republiky.
(33)
K značkám č. IP 34a až IP 34c:
Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Text a grafické vyhotovenie značky sa môže upraviť podľa potrieb a druhu poskytnutých informácií.
Čl. 23
Informatívne smerové značky
(1)
K značke č. IS 1a:
Značka č. IS 1a sa umiestňuje nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby spravidla vyjadroval názov významnej obce alebo jej časti, ktorá je najvýznamnejším dopravným cieľom v regióne, dosiahnuteľným z danej križovatky; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou.
(2)
K značke č. IS 1b:
Značka č. IS 1b sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby zodpovedal určujúcemu dopravnému cieľu, ktorý je z danej križovatky dosiahnuteľný a je nosným informačným elementom nasledujúcich návestí pre odbočujúci smer; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou. Pri opakovaných názvoch sa uvedie aj časť obce vyjadrujúca príslušnú svetovú stranu (napr. Sever, Juh a pod.).
(3)
K značke č. IS 2:
Značka č. IS 2 sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu určujúceho dopravného cieľa ležiaceho na križujúcej ceste. Pod určujúci dopravný cieľ sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak je diaľnica alebo rýchlostná cesta vedená v intraviláne obce, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha bielej farby s označením názvu miestneho cieľa alebo označením iného cieľa. Na bielej subploche sú texty a symboly čierne. Ak sa dopravná značka použije na iných cestách, neuvádza sa označenie križovatky a farba podkladovej dosky je modrá. Ciele sa uvádzajú v poradí od najvzdialenejšieho po najbližší. Ciele dosiahnuteľné po diaľnici alebo rýchlostnej ceste sa uvedú na zelenej subploche. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche. Nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak sa použije na miestnych a účelových komunikáciách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne.
(4)
K značke č. IS 3:
Značka č. IS 3 sa umiestňuje nad vozovkou. Ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu určujúceho dopravného cieľa ležiaceho na križujúcej ceste. Pod určujúci dopravný cieľ sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak je diaľnica alebo rýchlostná cesta vedená v intraviláne obce, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha bielej farby s označením názvu miestneho cieľa alebo označením iného cieľa. Na bielej subploche sú texty a symboly čierne. Ak sa dopravná značka použije na iných cestách, neuvádza sa označenie križovatky a farba podkladovej dosky je modrá. Ciele sa uvádzajú v poradí od najvzdialenejšieho po najbližší. Ciele dosiahnuteľné po diaľnici alebo rýchlostnej ceste sa uvedú na zelenej subploche. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche. Nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak sa použije na miestnych a účelových komunikáciách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne.
(5)
K značke č. IS 4:
Značka č. IS 4 sa umiestňuje nad vozovkou. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Značka sa použije v mieste začiatku odbočovacieho pruhu križovatky, pričom šípky súčasne znázorňujú spôsob radenia pred križovatkou. Ak sa použije na ceste I., II. alebo III. triedy, podkladová doska je modrej farby a označenie križovatky sa neuvádza. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak sa použije na miestnych komunikáciách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne.
(6)
K značkám č. IS 5a a č. IS 5b:
Značky č. IS 5a a č. IS 5b sa umiestňujú vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značky umiestniť nad vozovkou, napríklad spolu so značkou č. IS 4, ak ich použitie nasleduje po umiestnenej značke č. IS 3. Ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu určujúceho dopravného cieľa ležiaceho na križujúcej ceste. Pod určujúci dopravný cieľ sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ. Ak je diaľnica alebo rýchlostná cesta vedená v intraviláne obce, uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha bielej farby s označením názvu miestneho cieľa alebo označením iného cieľa. Na bielej subploche sú nápisy a symboly čierne. Ak sa značky použijú na ceste I., II. alebo III. triedy, podkladová doska je modrej farby a označenie križovatky sa neuvádza. Ciele dosiahnuteľné po diaľnici alebo rýchlostnej ceste sa uvedú na zelenej subploche. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche. Nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak sa použije na miestnych komunikáciách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS 5a možno použiť aj značku č. IS 7a. Ak sú na odbočení dva výjazdy tesne za sebou, potom sa na značku č. IS 5b vyznačí skutočný tvar šípky s odbočeniami pre dva rôzne smery.
(7)
K značke č. IS 6:
Značka č. IS 6 sa umiestňuje vedľa vozovky. V hornej časti značky je uvedený názov križovatky a vzdialenosť k začiatku odbočovacieho pruhu križovatky. Pod názvom križovatky sa na subplochách uvádzajú aj ďalšie dostupné ciele. Ak sú ciele dostupné po ceste I., II. alebo III. triedy, farba subplochy je modrá. Ak je na značke uvedený miestny alebo iný cieľ, farba subplochy je biela a nápisy a symboly sú čierne. Ak je na značke uvedený kultúrny alebo turistický cieľ, farba subplochy je hnedá.
(8)
K značke č. IS 7a:
Značka č. IS 7a sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou, pričom sa umiestňuje pri ľavom okraji vozovky do odbočovacieho klina v smere jazdy. Pri odbočení na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu je podkladová doska zelenej farby. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche. Nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak je odbočenie na inú cestu, farba podkladovej dosky je modrá. Ak je na značke uvedený iba miestny alebo iný cieľ, farba podkladovej dosky je biela a nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS 7a možno použiť aj značku č. IS 5a.
(9)
K značke č. IS 8:
Značka č. IS 8 sa umiestňuje vedľa vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší určujúci dopravný cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Pod čiarou sa môže vedľa doplnkového cieľa uviesť aj číslo cesty, po ktorej je doplnkový cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak sa značka č. IS 8 použije na ceste I., II. alebo III. triedy, podkladová doska je modrá a neuvádza sa názov a označenie nasledujúcej križovatky.
(10)
K značkám č. IS 15, č. IS 16, č. IS 25, č. IS 26:
Podklad značiek č. IS 15, č. IS 16, č. IS 25, č. IS 26 je zo žltej retroreflexnej fólie, nápis, šípka a ohraničenie je čiernej farby.
(11)
K značkám č. IS 22a, č. IS 22b a č. IS 22c:
Na značkách č. IS 22a, č. IS 22b a č. IS 22c nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly. Pod značkou č. IS 22b možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť maximálne štyri názvy obchodov z predmetného obchodného centra.
(12)
K značkám č. IS 36a a č. IS 36c:
Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, pričom značka č. IS 36c sa umiestni vždy pod značku č. IS 36a.
(13)
K značkám č. IS 36b a č. IS 36d:
Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, pričom značka č. IS 36d sa umiestni vždy pod značku č. IS 36b.
(14)
K značkám č. IS 37a a č. IS 37b:
Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii spolu so značkami č. IS 36a, č. IS 36b, č. IS 36c a č. IS 36d, pričom značky č. IS 37a a č. IS 37b sa umiestnia vždy pod tieto značky.
Čl. 24
Informatívne iné značky
(1)
K značke č. II 1a:
Smer k najbližšej hláske možno vyznačiť šípkou na kilometrovníku a značku č. II 1a možno použiť ako predbežnú značku s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
(2)
K značke č. II 1b:
Ďalšie spresňujúce údaje, napríklad telefónne čísla na jednotlivé príslušné operačné strediská integrovaného záchranného systému núdzovej pomoci s príslušnými symbolmi, prípadne ich internetové adresy možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 12 pod značkou č. II 1b.
(3)
K značke č. II 2:
Značka č. II 2 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 1a.
(4)
K značke č. II 3:
Spresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť, možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 7 alebo č. E 2 pod značkou č. II 3.
(5)
K značke č. II 4:
Pre včasnú informáciu možno spresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť, vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 7 alebo č. E 2 pod značkou č. II 4.
(6)
K značke č. II 5:
Značka č. II 5 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 4.
(7)
K značke č. II 6a:
Značka č. II 6 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 4.
(8)
K značke č. II 6b:
V bielej subploche značky č. II 6b možno pod text „Rádio“ uviesť názov rozhlasovej stanice, pričom v spodnej časti sa vždy uvádza údaj o vlnovej dĺžke a frekvencii. Na značke nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly.
(9)
K značke č. II 7a:
Značka č. II 7a sa umiestňuje v smere jazdy do začiatku priestoru zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb. Vyobrazenie značky č. II 7a s príslušným symbolom, ak sa použije spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky, nie je značkou podľa tejto vyhlášky (ďalej len „označník zastávky“).
(10)
K značke č. II 7b:
Značka č. II 7b sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 7a.
(11)
K značke č. II 7c:
Značka č. II 7c sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 7a.
(12)
K značke č. II 8a:
Ďalšie spresňujúce údaje, napríklad vzdialenosť najbližšej čerpacej stanice, ako aj iné služby spolu s uvedením názvu čerpacej stanice možno vyznačiť s príslušným symbolom na dodatkovej tabuľke č. E 12. Na značke č. II 8a nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly.
(13)
K značke č. II 8b:
Značka č. II 8b sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.
(14)
K značke č. II 8c:
Značka č. II 8c sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.
(15)
K značke č. II 9:
Na značke č. II 9 alebo dodatkovej tabuľke č. E 12 možno vyznačiť doplňujúce údaje, napríklad prevádzkový čas, telefónne číslo opravovne a podobne. Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.
(16)
K značkám č. II 10 až č. II 17:
Značky č. II 10 až II 17 sa používajú sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.
(17)
K značkám č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c:
V hornej časti značiek č. II 18a, č. II 18b a č. II18c sa iba pri značkách č. II 18a a č. II 18b uvádza názov odpočívadla, inak sa pod text „Odpočívadlo“ uvedú symboly vybavenosti, poskytovaných služieb a údaje o polohe alebo vzdialenosti k odpočívadlu. Ak na značke č. II 18a je uvedená informácia o umiestnení čerpacej stanice pohonných hmôt, možno pod symbolom čerpacej stanice uviesť jej názov, prípadne vyobrazenie platobných kariet, ktoré možno použiť na predmetnom odpočívadle. Pri umiestňovaní značiek č. II 18b a č. II 18c platia rovnaké zásady ako pri značkách č. IS 5a, č. IS 5b a pri značke č. IS 7. Ak sa značky č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c použijú na inej ceste, podkladová doska má modrú farbu.
(18)
K značke č. II 21a:
Značka č. II 21a sa nepoužíva v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b.
(19)
K značke č. II 22a:
Značka č. II 22a sa nepoužíva v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b.
Čl. 25
Iné dopravné zariadenia
(1)
K č. Z 8a:
Vodiaci pás je široký 400 mm a vyznačuje sa priamo na povrch vozovky a tvoria ho dva biele trojpruhy, ktorých vzájomná vzdialenosť je 150 mm až 170 mm, pričom vzdialenosť vonkajšej hrany trojpruhu od vnútornej hrany vodorovnej značky je 50 mm až 70 mm.
(2)
K č. Z 8b:
Varovný pás je farebne kontrastný pás s fyzicky upravenou povrchovou štruktúrou, ktorý má guľové výstupky s priemerom 20 mm až 25 mm a výškou cca 5 mm. Šírka varovného pásu je 400 mm až 450 mm. Na plochu dm2 sa požadujú štyri kusy výstupkov. Varovný pás musí kopírovať tvar obrubníka a jeho dĺžka je vždy zhodná so šírkou vyznačeného priechodu pre chodcov, prípadne, ak ide o oblúkový varovný pás, jeho dĺžka zodpovedá kolmému priemetu príslušnej vodorovnej značky na oblúk obrubníka chodníka. Kolmý presah varovného pásu od hrany signálneho pásu je 800 mm a v odôvodnených prípadoch minimálne 500 mm.
(3)
K č. Z 8c:
Signálny pás pre nevidiacich je farebne kontrastný pás s fyzicky upravenou povrchovou štruktúrou, ktorého šírka je 800 mm až 950 mm. Signálne pásy sa riešia formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má v reze túto skladbu:
a)
200 mm až 225 mm dlažby s výstupkami guľového tvaru s priemerom 20 až 25 mm a výškou cca 5 mm,
b)
400 mm až 450 mm dlažby s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru (s drážkami) zadefinovaným ako pozdĺžne žliabky 3 mm až 5 mm hlboké, 8 mm až 12 mm široké a vo vzájomnej vzdialenosti 25 mm až 40 mm,
c)
200 mm až 225 mm dlažby s guľovými výstupkami s priemerom 20 mm až 25 mm a výškou cca 5 mm.
Signálne pásy sa budujú na chodníku pred priechodom pre chodcov v smere osi priechodu pre chodcov. Signálny pás sa vedie od hrany varovného pásu a končí sa vždy pri prirodzenej alebo umelej vodiacej línii. V prípade nutnosti zmeny smeru signálneho pásu sa táto zmena vykonáva lomom v 90° uhle so skladbou dlažby tak, ako je to uvedené v obrazovej časti. Dĺžka časti signálneho pásu od varovného pásu po lom je minimálne 1 200 mm a v odôvodnených prípadoch minimálne 800 mm. V mieste križovania signálnych pásov je nutné umiestniť prerušenie špeciálnej dlažby 800 mm × 800 mm až 950 mm × 950 mm.
(4)
K č. Z 9:
Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra č. Z 9 možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom vyhotovení.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
žiadateľa o vodičské
oprávnenie
Rozsah
požadovaného
vodičského
oprávnenia
Názov a sídlo
autoškoly,
v ktorej
absolvoval
kurz vodičov
Dátum
prvej skúšky
Výsledok skúšky Podpis
a pečiatka
skúšobného
komisára
Dátum
opakovanej skúšky
Predpisy
o cestnej
premávke
Vedenie
motorových
vozidiel
Náuka
o vozidlách
a ich údržbe
Rodné číslo Dátum
opakovanej skúšky
Číslo preukazu
skúšobného
komisára

Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
VZOR PREUKAZU SKUŠOBNÉHO KOMISÁRA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVEŇ TELESNEJ SCHOPNOSTI A DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA
I.
Minimálne požiadavky na zrak
(1)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,
a)
musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek (vnútroočné šošovky sa nepovažujú za korekčné šošovky) a
b)
zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 20 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.
(2)
Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť osoby sa podmieni povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke a odbornému očnému vyšetreniu zameraným na túto chorobu.
(3)
Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo používa iba jedno oko (aj v prípade diplopie), musí mať zrakovú ostrosť najmenej 0,5, a to aj v prípadne použitia korekčných šošoviek, pričom stav monokulárneho videnia musí trvať najmenej šesť mesiacov a zorné pole tohto oka musí spĺňať požiadavku podľa odseku 1 písm. b). Posudzujúci lekár v takom prípade vždy požiada o odborné očné vyšetrenie.
(4)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,
a)
musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek,
b)
zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 70 stupňov doľava a doprava a 30 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 30 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.
(5)
Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna ostrosť (0,8 a 0,1) sa musí dosiahnuť buď pomocou okuliarov so silou nepresahujúcou plus osem dioptrií, alebo pomocou kontaktných šošoviek, pričom korekcia sa musí dobre znášať.
(6)
Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast.
(7)
Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku, môže byť zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel v tejto skupine až po uplynutí najmenej šiestich mesiacov pri splnení podmienok podľa odseku 4, iba ak odborné vyšetrenie potvrdí zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.
II.
Minimálne požiadavky na sluch
(1)
Choroby, poruchy alebo stavy sluchu vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobou patriacou do skupiny 1 a skupiny 2 sú ochorenia, poruchy alebo stavy sluchu spôsobujúce také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.
(2)
Vyšetrenie sluchu posudzovanej osoby je zamerané na zistenie chorôb, porúch alebo stavu sluchu, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť, pričom pri posudzovanej osobe patriacej do skupiny 2 sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla touto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
(3)
Pri vyšetrení podľa odseku 2 sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.
III.
Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou
(1)
Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového systému alebo na abnormalitu pohybového systému, ktorá má za následok obmedzenú pohyblivosť a ktorá môže pri vedení motorového vozidla predstavovať nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.
(2)
Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe stanoviska odborného lekára.12) Toto stanovisko musí byť založené na lekárskom vyšetrení poruchy alebo abnormality pohybového systému. Ak je to nevyhnutné v záujme bezpečného ovládania motorového vozidla touto osobou, odborným vyšetrením sa môže zdravotná spôsobilosť tejto osoby podmieniť používaním jednej alebo viacerých zdravotníckych pomôcok alebo jednou alebo viacerými technickými úpravami vozidla.
(3)
Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Ak ide o nemenné postihnutie pohybového systému, dotknutá osoba sa nemusí pravidelne podrobovať lekárskym prehliadkam.
(4)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, abnormalitu alebo postihnutie pohybového systému, ktoré majú za následok obmedzenú pohyblivosť, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
IV.
Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy kardiovaskulárneho systému
(1)
Akékoľvek choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému tak, že náhle zlyhávajú cerebrálne funkcie, predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách a vylučujú zdravotnú spôsobilosť osoby; takouto chorobou, chybou alebo stavom je najmä:
a)
u osoby patriacej do skupiny 1
1.
vážna srdcová arytmia (porucha srdcového rytmu),
2.
angina pectoris instabilná a stabilná,
3.
hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,
4.
závažná komplikácia po srdcovom infarkte,
5.
opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu i bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,
6.
stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,
b)
u osoby patriacej do skupiny 2
1.
choroba alebo stav podľa písmena a),
2.
závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšou poruchou srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,
3.
ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd alebo väčšími aneuryzmami aorty,
4.
cievna choroba mozgu s následnými poruchami,
5.
komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,
6.
komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.
(2)
Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia sa musí posudzovať v súvislosti s inými výsledkami lekárskej prehliadky, možnými zdravotnými komplikáciami a nebezpečenstvom, ktoré tieto komplikácie môžu predstavovať pre cestnú premávku.
(3)
Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje odborný lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
(4)
Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, môže byť podľa § 86 ods. 2 písm. d) zákona podmienená aj inak, ako povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke, napríklad podmienením zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 9 k tejto vyhláške.
(5)
Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4, alebo trpiacu na chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému uvedené v odsekoch 1 až 4, ale majúce ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
(6)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
V.
Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť
(1)
Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel u osôb s diabetes mellitus sa ťažkou hypoglykémiou rozumie stav, keď je potrebná pomoc inej osoby a opakovanou hypoglykémiou sa rozumie druhá ťažká hypoglykémia v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov, aj taká, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozidla. Ťažkú hypoglykémiu ohlási osoba s diabetes mellitus špecialistovi, ktorý posúdi zdravotný stav osoby na udelenie vodičského oprávnenia.
(2)
Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, sa vždy posudzuje odborným vyšetrením.
(3)
Osoba, ktorá patrí do skupiny 1 a má diabetes mellitus, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak
a)
sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus,
b)
preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s ťažkou hypoglykémiou; tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.
(4)
Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu piatich rokov.
(5)
Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 1, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená, ak sa vyskytuje opakovaná hypoglykémia alebo ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie.
(6)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
(7)
Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú iba na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a iba ak
a)
sa u takej osoby v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch nevyskytla opakovaná hypoglykémia,
b)
u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,
c)
taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo,
d)
taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,
e)
u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,
f)
sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
(8)
Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa stanovuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dobu dvoch rokov.
VI.
Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy
(1)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú také choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku
a)
u osoby patriacej do skupiny 1
1.
záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,
2.
hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,
3.
stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,
4.
choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
5.
záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,
b)
u osoby patriacej do skupiny 2
1.
choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),
2.
epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby,
3.
a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je na účely tejto vyhlášky vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.
(3)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, sú najmä neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu, ako sú
a)
stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,
b)
stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak obmedzujú schopnosť viesť motorové vozidlo,
c)
vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to len na základe neurologického stanoviska (posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe uvedenej v tejto prílohe alebo k inému faktoru komorbidity),
d)
prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď počas dvanástich mesiacov nemala záchvaty a absolvovala zodpovedajúce lekárske posúdenie zahŕňajúce aj EEG vyšetrenie so stimulačnými metódami; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e)
epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného roka bez ďalších záchvatov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
f)
pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),
g)
záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno považovať za zdravotne spôsobilú, pokiaľ sa tento ustálený stav pozoruje počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii; ak sa u posudzovanej osoby vyskytujú záchvaty v bdelom stave, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,
h)
záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty, pri ktorých sa výlučne preukázalo, že nemajú vplyv na vedomie a ani nespôsobujú nejakú funkčnú poruchu, možno považovať za zdravotne spôsobilú pod podmienkou, že tento ustálený stav pretrváva počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri epilepsii; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala žiaden iný typ epileptického záchvatu, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením; ak posudzovanú osobu postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,
i)
záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú viesť motorové vozidlo od začiatku obdobia ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení; ak sa vyskytnú záchvaty počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, posudzovaná osoba nesmie viesť vozidlo tri mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná,
j)
iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla.
(4)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých osobu patriacu do skupiny 2 možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, pričom závery lekárskej prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, takými chorobami sú:
a)
choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,
b)
vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným príčinným faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak sa podrobí vyšetreniu EEG a neurologickému vyšetreniu s negatívnym záverom; to neplatí, ak bol u nej zistený ojedinelý záchvat alebo strata vedomia,
c)
prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak bez pomoci protiepileptických liekov nemala nasledujúcich päť rokov epileptický záchvat a ak sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie vrátane EEG vyšetrenia; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
d)
epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e)
iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; riziko opakovania by nemalo byť vyššie ako 2 % ročne,
f)
ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.
(5)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a podobne.
(6)
Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 2 nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v priebehu ktorého sa nevyskytnú u nej epileptické záchvaty. V prípade akútnej príhody je súčasťou posúdenia zdravotného stavu vyšetrenie EEG a neurologické vyšetrenie.
(7)
Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 percentá za 12 mesiacov.
VII.
Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy
(1)
Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2 sú choroby alebo stavy, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách:
a)
schizofrénia, bipolárna efektívna porucha,
b)
organická porucha osobnosti,
c)
demencia každého druhu,
d)
trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,
e)
psychotické poruchy,
f)
organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,
g)
duševná zaostalosť,
h)
a iné.
(2)
Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2 uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na duševné poruchy a výsledok lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučuje:
a)
duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,
b)
vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo
c)
poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,
d)
a iné.
(3)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a pod.
VIII.
Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu
(1)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu sa musí brať do úvahy spoločenská nebezpečnosť takého stavu alebo konania u vodiča motorového vozidla.
(2)
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od alkoholu alebo nie je schopná zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu.
(3)
Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od alkoholu len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že je nespochybniteľné, že dôsledne a trvale abstinuje po dobu aspoň 2 rokov, pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
(4)
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v anamnéze, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
IX.
Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá
(1)
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo pravidelne zneužíva iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie.
(2)
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo v minulosti pravidelne zneužívala iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od návykových látok a liečiv a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
X.
Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek
(1)
Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.
(2)
Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade a len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti takejto osoby sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
XI.
Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý implantát, ak táto transplantácia alebo implantácia ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a jej vplyv nemožno podriadiť iným ustanoveniam tejto prílohy, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na stav súvisiaci s transplantáciou alebo implantáciou. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
XII.
Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach a ktoré môžu vyústiť do funkčnej neschopnosti predstavujúcej pri vedení motorového vozidla nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu, chybu alebo stav.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
VZOR
Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
II.
Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
(1)
Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (ďalej len „čestné vyhlásenie posudzovanej osoby“) sa vyplňuje podľa predtlače takto:
1.
meno a priezvisko posudzovanej osoby,
2.
dátum narodenia posudzovanej osoby,
3.
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,
4.
a)
uvedú sa skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada,
b)
uvedú sa skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,
c)
uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 29 ods. 1 vyhlášky.
(2)
Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vyplňuje podľa poznámok k jednotlivým položkám.
(3)
V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia, bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
II.