84/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
ZÁKON
z 18. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Orgány podľa odseku 1 a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie. Túto povinnosť má aj kataster nehnuteľností, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, a orgán, ktorý vedie evidenciu vodičských preukazov.“.
2.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
príkazom na zadržanie vodičského preukazu.“.
3.
V štvrtej časti sa prvá hlava dopĺňa siedmym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:
„SIEDMY DIEL
EXEKÚCIA PRÍKAZOM NA ZADRŽANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU
§ 179a
(1)
Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.
(2)
Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal.
(3)
Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.
(4)
Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal, a upovedomí o tom povinného.“.
4.
V § 192 ods. 1 sa suma „3 310 eur“ nahrádza sumou „30 000 eur“.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 52 ods. 2 sa vypúšťa slovo „nie“.
2.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Orgán Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.