73/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2009 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z. a zákona č. 476/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre výrobcov elektriny,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
2.
V § 14 odsek 12 znie:
„(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, sú povinní na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov plynu.“.
3.
V § 14 odsek 13 znie:
„(13)
Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch
a)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 10 týždňov v rozsahu 30 % z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov,
b)
spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú na vymedzenom území namerané priemerné denné teploty pod – 12 °C,
c)
potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. novembra do 31. marca,
d)
prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období od 1. novembra do 31. marca najmenej počas 30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov.“.
4.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:
„(14)
Prevádzkovateľ distribučnej siete na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach. Dodávateľ plynu na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti. Odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze.
(15)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov zabezpečujú štandard bezpečnosti dodávok plynu zásobami plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo zásobníkov pri stave núdze do siete na vymedzenom území. Najviac 50 % objemu plynu potrebného na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok môžu zabezpečiť využitím cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri stave núdze na vymedzenom území.
(16)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov predložia ministerstvu každoročne do 28. februára návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. Ministerstvo do 31. marca po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. V odôvodnených prípadoch z hľadiska technických možností môže rozhodnutím udeliť výnimku zo spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu ministerstvo.
(17)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov predložia ministerstvu každoročne do 31. augusta informácie o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca. Ak je zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nedostatočné, ministerstvo uloží rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o opatrení na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nemá odkladný účinok.
(18)
Spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(19)
Dodávateľ plynu a odberateľ plynu uvedení v odseku 12 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom. Prenesením zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť predkladať informácie podľa odseku 16.“.
5.
V § 18 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom k prepravnej sieti, k distribučnej sieti a do zásobníka.
(12)
Dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete a k akumulácii plynu v sieti. Ak sa uplatňuje dohodnutý prístup do ťažobnej siete a k akumulácii plynu v sieti, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete a akumulácie plynu v sieti.“.
6.
V § 46 sa odsek 6 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
poskytovať ministerstvu štvrťročne informácie zo zmlúv o uskladňovaní plynu zahŕňajúce informácie o účastníkovi trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o uskladňovaní plynu uzavretá, o uskladňovacích objemoch a o ťažobných výkonoch pre jednotlivých účastníkov trhu s plynom; pri zmene zmluvy o uskladňovaní plynu týkajúcej sa účastníka trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o uskladňovaní plynu uzavretá, uskladňovacích objemov alebo ťažobných výkonov poskytne prevádzkovateľ zásobníka ministerstvu informácie o takejto zmene bezodkladne.“.
7.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Prevádzkovateľ zásobníka je v prípade stavu núdze na základe rozhodnutia ministerstva povinný v rozsahu stanovenom rozhodnutím ministerstva prerušiť ťažbu plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia; proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok. Ministerstvo rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území a ktorý v tomto návrhu uvedie, u ktorých prevádzkovateľov zásobníka a v akom rozsahu má byť ťažba plynu zo zásobníka prerušená. Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prerušenie ťažby plynu zo zásobníka bezodkladne písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom. Po odvolaní stavu núdze je prevádzkovateľ zásobníka povinný bezodkladne obnoviť ťažbu plynu zo zásobníka. Ak v dôsledku prerušenia ťažby plynu zo zásobníka vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ zásobníka neplnil oznamovaciu povinnosť.“.
8.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu.“.
9.
V § 65 sa odsek 1 písm. a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu.“.
10.
V § 66 sa odsek 1 písm. b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok plynu.“.
11.
Za § 69b sa vkladá § 69c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69c
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2009
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov predložia ministerstvu návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca prvýkrát do 15. apríla 2009. Ministerstvo po prerokovaní s úradom a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca prvýkrát do 15. mája 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slová „pre ktorého je určený dobývací priestor alebo ktorý má na ložisku povolenú banskú činnosť.“ nahrádzajú slovami „ktorý má záujem využívať prírodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov alebo kvapalín alebo ložiska nerastov, ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa doteraz neukončilo a má príslušné banské oprávnenie.1a)“.
2.
V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže v osvedčení podľa odseku 2 určiť aj minimálnu výšku zásob plynu, ktoré musia byť k dispozícii na účely predchádzania stavu núdze alebo riešenia stavu núdze v plynárenstve.1b)
(4)
Ak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koná z vlastného podnetu alebo na podnet obvodného banského úradu, v osvedčení podľa odseku 2 môže v spolupráci s Hlavným banským úradom určiť aj podnikateľa, ktorý má príslušné banské oprávnenie1a) a ktorému obvodný banský úrad1c) následne povolí banskú činnosť podľa § 34 ods. 1 písm. a).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1a až 1c znejú:
„1a)
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podrobnosti o vydaní osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na uskladňovanie plynov a kvapalín, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
4.
V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, ktoré vznikli dobývaním a ložiská nerastov, ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa doteraz neukončilo, na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa § 5 ods. 2 a 3, môže podnikateľ vykonať len na základe rozhodnutia o povolení osobitného zásahu do zemskej kôry, vydaného obvodným banským úradom.1c)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
5.
V § 34a odseku 5 sa za slovo „oprávnenie“ vkladajú slová „len po kladnom stanovisku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
6.
V § 41 sa za slová „podľa § 3 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 5 ods. 2 až 4,“.
7.
Za § 43a sa vkladá § 43aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43aa
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2009
Organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na činnosti ustanovené v § 34 ods. 1, a ktoré do účinnosti tohto zákona nezačali v rámci povolenia na činnosti ustanovené v § 34 ods. 1 vtláčať plyn do podzemného zásobníka plynov a kvapalín sú povinné v lehote do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona podať návrh na vydanie osvedčenia podľa § 5 ods. 2.“.
Čl. III
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z. a zákona č. 283/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „podzemných“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „prepravnej siete alebo distribučnej siete“ nahrádzajú slovami „prepravnej siete, distribučnej siete a za prístup do zásobníka,“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. d) druhý bod znie:
„2.
prepravu plynu, distribúciu plynu, dodávku plynu a uskladňovanie plynu,“.
4.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom vv), ktoré znie:
„vv) sleduje stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu.“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,“.
6.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
uskladňovanie plynu.“.
7.
V § 12 ods. 5 písm. a) sa slová „k) a p)“ nahrádzajú slovami „k), p) a r),“.
8.
V § 12 ods. 6 druhej vete sa slová „m) a q)“ nahrádzajú slovami „m), q) a r)“.
9.
V § 12 ods. 6 štvrtej vete sa slová „odseku 1 písm. a) až l), p) a q)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až l) a p) až r)“.
10.
V § 12 ods. 6 piatej vete sa slová „odseku 1 písm. a) až l), p) a q)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až l) a p) až r)“.
11.
V § 12 ods. 6 posledná veta znie: „Toto rozhodnutie doručí účastníkovi konania a uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu.“.
12.
V § 12 ods. 7 písm. b) sa za slová „možno do ceny započítať“ vkladajú slová „alebo oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom za predchádzajúci rok“.
13.
V § 12 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Spôsob cenovej regulácie uskladňovania plynu sa určí ako priame určenie porovnateľnej ceny, ktorá sa určí porovnaním ceny za uskladňovanie plynu v Slovenskej republike s cenami za uskladňovanie plynu v ostatných členských štátoch.“.
14.
V § 12a ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
prístupu do zásobníka plynu, uskladňovania plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)“.
15.
V § 12a ods. 3 písm. g) sa slová „prenosovej sústavy a prepravnej siete“ nahrádzajú slovami „prenosovej sústavy, prepravnej siete a prevádzkovateľom zásobníka,“.
16.
V § 13 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
zverejniť na svojej internetovej stránke platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania bezodkladne po doručení cenového rozhodnutia,“.
17.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom cenového konania začatého z podnetu úradu je regulovaný subjekt, ktorému úrad doručí oznámenie o začatí cenového konania a ministerstvo.“.
18.
V § 14 ods. 5 sa slová „zároveň uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu“ nahrádzajú slovami „uverejní vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu.“.
19.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Úrad cenové konanie zastaví, ak regulovaný subjekt nepredloží návrh ceny a iné návrhy v cenovom konaní schválené valným zhromaždením podľa osobitného predpisu.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
„8a)
Zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) až k) a bb), dd), qq), oo), ss), tt) a uu) sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania.“.
21.
V § 15a ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu,“.
22.
V § 15a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
overovanie skutočností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu podľa § 5.“.
23.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad regulovanému subjektu uloží pokutu za porušenie tohto zákona
a)
od
1.
100 eur do 10 000 000 eur za porušenie § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, za prekročenie primeranosti vynaložených nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f), za porušenie § 13 ods. 2, za porušenie záväzných pravidiel schválených podľa osobitného predpisu,11ab), za porušenie povinností podľa osobitných predpisov,1l)
2.
100 eur do 150 000 eur pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
b)
do výšky kladného rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk,
c)
do výšky vyčísleného rozsahu prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ceny alebo z nedodržania rozhodnutia úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab) znie:
„11ab)
§ 19 ods. 4, § 21 ods. 3, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2009
Cenovej regulácii podlieha prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktoré sa uskutočňuje na základe zmlúv uzatvorených po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.