7/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2009 do 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú uvedené v prílohe.
§ 2
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.
Príloha k opatreniu č. 7/2009 Z. z.
Poradové číslo Pomôcka Maximálne zohľadňovaná
suma z ceny pomôcky
v eurách
1. Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík
vrátane príslušenstva (fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa)
Zariadenie, ktoré umožňuje pohyb.  2 489,55
za jednu pomôcku
2. Elektrický vozík vrátane príslušenstva (fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa) Zariadenie, ktoré umožňuje pohyb prostredníctvom ovládacích prvkov. 7 302,67
za jednu pomôcku
3. Špeciálne upravená stolička     Pomôcka, ktorá umožňuje zabezpečovať si sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o domácnosť. 829,85
za jednu pomôcku
4. Načúvací aparát Zariadenie, ktoré umožňuje prijímať zvuky z prostredia a komunikáciu.   995,82
za jednu pomôcku
5. Pes so špeciálnym výcvikom
a) vodiaci,
b) asistenčný,
c) signálny.
Pomôcka, ktorá zabezpečuje pomoc v každodenných činnostiach. 7 302,67
za jednu pomôcku
6. Práčka   Elektronické zariadenie slúžiace na pranie ošatenia a bielizne. 331,94
za jednu pomôcku  
7. Umývačka riadu Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na umývanie príslušenstva používaného v kuchyni. 497,91
za jednu pomôcku  
8. Mikrovlnná rúra Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na prípravu a ohrev potravín. 116,18
za jednu pomôcku
9. Mixér   Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na úpravu potravín. 99,59
za jednu pomôcku  
10. Elektrický krájač alebo nôž  Elektronické kuchynské zariadenie slúžiace na krájanie potravín.  99,59
za jednu pomôcku  
11. Kuchynská váha s hlasovým výstupom Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožňuje získať informáciu o hmotnosti potravín. 165,97
za jednu pomôcku
12.   Indikátor svetla   Zariadenie so zvukovým výstupom, ktoré umožňuje získať informácie o zdroji a intenzite svetla. 66,39
za jednu pomôcku  
13. Časť špeciálneho kuchynského riadu Kuchynská pomôcka, ktorá umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov.   16,60
za každú pomôcku
14. Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy (pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na tužku, pomôcka na písanie, skracovač do vane) Zariadenie, ktoré umožňuje vykonať, resp. uľahčiť vykonanie úkonov sebaobsluhy. 16,60 
za každú pomôcku  
15. Indikátor hladiny  Zariadenie, ktoré umožňuje získať informácie o úrovni hladiny tekutiny v nádobe. 33,20
za jednu pomôcku  
16. Lekársky teplomer s hlasovým výstupom Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožňuje získať informácie o telesnej teplote. 29,88 za jednu pomôcku
17. Súprava na umývanie vlasov pre imobilných Zariadenie slúžiace na vykonávanie vlasovej hygieny.   49,80
za jednu pomôcku
18. Indikátor farieb   Zariadenie s hlasovým výstupom, ktoré umožňuje získať informácie o farbe. 630,69
za jednu pomôcku
19. Hovoriaci identifikátor etikiet Zariadenie, ktoré umožňuje záznam a reprodukciu hlasovej informácie o predmetoch označených špeciálnymi etiketami. 248,96
za jednu pomôcku
20. Slepecké hodinky hmatové   Zariadenie, ktoré umožňuje získať informácie o čase prostredníctvom hmatu.    89,63
za jednu pomôcku
21. Slepecké hodinky s hlasovým výstupom  Zariadenie, ktoré umožňuje získať informácie o čase prostredníctvom hlasu.   33,20
za jednu pomôcku
22. Budík s hlasovým výstupom   Zariadenie, ktoré umožňuje získať informácie o čase prostredníctvom hlasu s funkciou budenia. 99,59
za jednu pomôcku
23. Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky Zariadenie, ktoré umožňuje budenie prostredníctvom vibrácií alebo svetelných zábleskov. 199,17 za jednu pomôcku      
24. Signalizačné zariadenie, ktoré obsahuje 
a) senzory, 
b) centrálnu jednotku,
c) signalizátor
    1. prenosný signalizátor alebo
    2. stabilné signalizátory.
Zariadenie, ktoré signalizuje zvonenie telefónu, domového alebo bytového zvončeka, plač dieťaťa, vytekajúcu vodu. a) 165,97 za každý senzor
b) 431,53 za jednu pomôcku
c) 398,33 za jednu pomôcku bez ohľadu na počet signalizátorov
25. Špeciálne zariadenie na prenos zvuku a) samostatné bezdrôtové zariadenie alebo b) doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu Zariadenie, ktoré umožňuje individuálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova a informácií z rádia a z televízneho prijímača. a) 265,56 za jednu pomôcku
b) 1 062,21 za jednu pomôcku
26. Kalkulačka s hlasovým výstupom Zariadenie, ktoré umožňuje realizáciu výpočtov s hlasovým popisom jednotlivých úkonov. 116,18
za jednu pomôcku
27. Mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu  Zariadenie, ktoré v spojení so špeciálnym aplikačným programom umožňuje prijímať a odosielať zvukové informácie. 302,07 za jednu pomôcku
28. Písací telefón Zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať cez alfanumerickú klávesnicu písaním textu.   398,33
za jednu pomôcku
29. Špeciálny telefón Telefón s veľkoplošnými tlačidlami, reliéfnym značením alebo ich kombináciou, ktorý umožňuje jeho použitie fyzickou osobou so špeciálnymi potrebami. 49,80
za jednu pomôcku  
30. Telefón pre nedoslýchavých Zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom telefónu, ktorý je vybavený svetelnou signalizáciou a zosilňovačom zvuku. 165,97
za jednu pomôcku
31. Úchytka na telefónne slúchadlo   Zariadenie, ktoré umožňuje použiť telefón. 66,39
za jednu pomôcku
32. Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu Zariadenie, ktoré umožňuje používať mobilný telefón. 66,39
za jednu pomôcku
33. Zosilňovač pre mobilné telefóny s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami Prídavné zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom mobilného telefónu. 265,56
za jednu pomôcku
34. Fax Zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom písaného textu. 165,97
za jednu pomôcku
35. Písací stroj na Braillovo písmo   Zariadenie, ktoré umožňuje písať Braillovým písmom. 464,72 za jednu pomôcku
36. Kancelársky písací stroj Zariadenie, ktoré umožňuje zaznamenať text v písomnej podobe.   99,59
za jednu pomôcku
37. Tyflonavigátor Zariadenie, ktoré s použitím navigačného systému GPS umožňuje orientáciu prostredníctvom hlasového výstupu. 995,82
za jednu pomôcku
38. Tyflosonar Zariadenie, ktoré umožňuje identifikovať prekážky pomocou akustického signálu.   265,56
za jednu pomôcku
39. Povelový vysielač Zariadenie, ktoré slúži na ovládanie navigačných a orientačných systémov. 104,57
za jednu pomôcku  
40. Audio prehrávač (rádiomagnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava) Zariadenie, ktoré umožňuje prehrávať zvukové záznamy. 165,97
za jednu pomôcku
41. Televízny prijímač s teletextom Zariadenie, ktoré umožňuje sledovať televízne programy so skrytými a s otvorenými titulkami. 165,97
za jednu pomôcku
42. DVD recordér s funkciou nahrávania Zariadenie, ktoré umožňuje nahrávať a prehrávať programy. 232,36
za jednu pomôcku
43. Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh  Zariadenie, ktoré umožňuje čítať digitalizované zvukové knihy. 497,91
za jednu pomôcku
44. Hlasový záznamník (diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér)   Zariadenie, ktoré umožňuje záznam zvuku a prehrávanie zvuku prostredníctvom nosičov – magnetofónovej pásky, minidisku, pamäte. 232,36
za jednu pomôcku
45. Špeciálny aplikačný program (hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávač digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu alebo digitálneho personálneho asistenta DPA, handheld) Špeciálny program, ktorý umožňuje používať technické zariadenie.   497,91
za každú pomôcku                  
46. Špeciálny zápisník pre nevidiacich a) s hlasovým výstupom alebo b) s kombináciou hmatového a hlasového výstupu Zariadenie, ktoré umožňuje samostatné a pohotové získavanie a spracúvanie textových informácií a komunikáciu s inou fyzickou osobou a s inštitúciami.   a) 3 319,40 za jednu pomôcku
b) 7 302,67 za jednu pomôcku
47. Stolový alebo prenosný osobný počítač (vrátane DVD mechaniky, grafickej a zvukovej karty, modemu, sieťovej karty, operačného systému, monitora, klávesnice, myši, reproduktorov, programového vybavenia na prácu s dokumentmi a prístupu na internet) Zariadenie na získavanie a spracovanie informácií a na komunikáciu. 1 659,70
za jednu pomôcku
48. Špeciálny program (program na hlasový výstup, headmaster) Špeciálny program, ktorý umožňuje použiť počítače v závislosti od druhu a špecifík zdravotného postihnutia. 2 323,58
za jednu pomôcku  
49. Scanner s programom na optické rozpoznávanie písma (OCR) Hardwarové periférne zariadenie počítača slúžiace na nasnímanie tlačenej predlohy do počítača a programové vybavenie na optické rozpoznávanie písma. 398,33
za jednu pomôcku
50. Tlačiareň   Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť spracovaný text. 165,97
za jednu pomôcku
51. Tlačiareň na slepecké Braillovo písmo   Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť spracovaný text v Braillovom písme. 5 642,97
za jednu pomôcku
52. Hmatový displej   Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje zobraziť informácie z obrazovky v Braillovom písme. 6 638,79
za jednu pomôcku
53. Elektronická čítacia lupa stolová Zariadenie, ktoré umožňuje na monitore alebo displeji čítať text. 3 983,27
za jednu pomôcku
54. Elektronická čítacia lupa prenosná Prenosné zariadenie, ktoré umožňuje na zabudovanom displeji alebo pripojenom monitore čítať text. 995,82
za jednu pomôcku
55. Prenosná kúpacia vaňa Zariadenie, ktoré umožňuje zabezpečiť osobnú hygienu. 995,82
za jednu pomôcku
56. Suché chemické WC Zariadenie na zabezpečenie vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva. 165,97
za jednu pomôcku
57. Krauler Zariadenie, ktoré umožňuje pohyb. 265,56
za jednu pomôcku
58. Doska na presun Zariadenie, ktoré umožňuje ľahký presun fyzickej osoby (napr. z vozíka do auta a späť). 26,56
za jednu pomôcku
59. Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy Zariadenie, ktoré umožňuje fixáciu a prevoz fyzickej osoby v osobnom motorovom vozidle. 1 659,70
za jednu pomôcku