65/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2008 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 6. apríla 2009 podľa článku 24 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.