6/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

6
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.
Príloha
k opatreniu č. 6/2009 Z. z.
Poradové číslo Opis Merná jednotka Maximálne
zohľadňovaná

suma z ich ceny [eur]
Zemné práce
1. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1 000 m3 m3 2,05
2. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1 000 m3 m3 3,64
3. Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 0,99
4. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1 000 m3 m3 5,70
5. Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 1,22
6. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2 ručne m3 19,90
7. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3 ručne m3 39,85
8. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4 ručne m3 49,10
9. Vodorovné premiestnenie výkopku nosením z horniny 1 až 4 do 10 m m3 5,31
10. Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m z horniny 1 až 4 m3 4,70
11. Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín triedy 1 až 4 m3 1,87
12. Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 4,84
13. Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska) m3 0,92
Zakladanie
14. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 12,5 (zn. II) m3 107,30
15. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 20 (zn. III) m3 116,10
16. Betón základové konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 15 (zn. II) m3 106,88
17. Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 20 (zn. III) m3 117,77
18. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie – tradičné
m2 15,83
19. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie – tradičné
m2 2,77
20. Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete t 1 417,53
Zvislé a kompletné konštrukcie
21. Murivo plochy nad 4 m2 m3 243,19
22. Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového m3 229,04
23. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm m2 23,43
24. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm m2 38,72
25. Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m2 m2 33,01
26. Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením m 3,71
27. Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou m 2,73
28. Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál plných a malty, hrúbky 65 mm m2 28,12
29. Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) obrúb m 14,44
30. Priečka SDK, hrúbky 125 mm m2 54,75
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
31. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2 ks 3,73
32. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m2 ks 6,50
33. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2 ks 13,37
34. Vnútorná omietka stropov m2 13,60
35. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 ks 3,38
36. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2 ks 4,12
37. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2 ks 11,58
38. Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery m2 2,57
39. Vnútorná omietka stien nových m2 8,95
40. Vnútorná stierka stien pre sadrokartónové priečky jedna vrstva m2 4,31
41. Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou m2 5,17
42. Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov (m3) triedy C 12/15 hrúbka od 50 do 240 mm m3 148,52
43. Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov (m3) triedy B 20 hrúbka od 50 do 240 mm m3 154,85
44. Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov t 1 378,91
45. Násyp zo štrkopiesku 0 - 32 (pre spevnenie podkladu a rampy) m3 49,88
46. Poter pieskovocementový, hrúbka do 10 mm m2 7,90
47. Poter pieskovocementový, hrúbka do 20 mm m2 9,35
48. Poter pieskovocementový, hrúbka do 30 mm m2 12,12
49. Poter pieskovocementový, hrúbka do 40 mm m2 14,44
50. Poter pieskovocementový, hrúbka do 50 mm m2 17,11
51. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm m2 9,58
52. Osadenie dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 45,33
53. Zárubňa do šírky 900 mm ks 78,31
Ostatné konštrukcie a prácebúranie
54. Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000 t m3 82,33
55. Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000 t m3 202,64
56. Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hrúbka do 150 mm, -0,19600 t m2 2,64
57. Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo iných materiálov hrúbka do 150 mm, -0,11500 t m2 1,80
58. Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500 t m3 23,39
59. Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hrúbka do 100 mm, plochy do 1 m2, -2,20000 t m3 144,63
60. Búranie dlažieb, bez podkladového lôžka z xylolitových alebo keramických dlaždíc hrúbka do 10 mm, -0,02000 t m2 2,03
61. Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu, -0,05700 t m2 6,27
62. Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 ks 0,83
63. Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,082 t m2 15,64
64. Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sadrokartónových, -0,024 t m2 2,05
65. Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia DN do 200 mm, -0,04500 t m 1,45
66. Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300 t m 5,50
67. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2 hrúbka do 150 mm, -0,00400 t ks 2,03
68. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2 hrúbka do 300 mm, -0,00800 t ks 3,38
69. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2 hrúbka do 150 mm, -0,02600 t ks 2,32
70. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2 hrúbka do 300 mm, -0,05700 t ks 5,40
71. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2 hrúbka do 150 mm, -0,07300 t ks 3,50


72.
Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2 hrúbka do 300 mm, -0,14600 t

ks


10,20

73. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2 hrúbka do 100 mm, -0,19100 t m2 5,58
74. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2 hrúbka do 150 mm, -0,28100 t m2 8,30
75. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2 hrúbka do 300 mm, -1,87500 t m3 70,50
76. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2 hrúbka do 100 mm, -0,18000 t m2 3,18
77. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2 hrúbka do 150 mm, -0,27000 t m2 4,68
78. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2 hrúbka do 300 mm, -1,87500 t m3 47,27
79. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400 t ks 13,03
80. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300 t ks 23,78
81. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 100 mm, -0,24000 t m2 30,91
82. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 150 mm, -0,36500 t m2 42,35
83. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 50 mm, -0,12500 t m2 10,11
84. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 100 mm, -0,24000 t m2 23,30
85. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 150 mm, -0,36500 t m2 31,77
86. Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,0225 m2, hrúbka nad 120 mm, -0,00800 t ks 6,31
87. Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,09 m2, hrúbka nad 120 mm, -0,03200 t ks 10,32
88. Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,25 m2, hrúbka nad 120 mm, -0,09000 t ks 15,47
89. Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 1 m2, hrúbka nad 120 mm, -2,40000 t m3 243,62
90. Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00600 t m 2,37
91. Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,01800 t m 3,08
92. Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300 t m 9,39
93. Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000 t m 11,46
94. Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200 t m 12,74
95. Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m m 64,72
96. Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m m 89,62
97. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m m 35,95
98. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m
m 49,96
99. Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000 t m2 4,95
100. Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800 t m2 7,21
101. Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 21,64
102. Príplatok za každých ďalších 3,5 m t 6,79
103. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,47
104. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 0,39
105. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 9,77
106. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1,10
107. Poplatok za skladovanie – obaly, (15 01, 02, 06) ostatné
t 48,00
108. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 34,47
Izolácie proti vode a vlhkosti
109. Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode – tekutá hydroizolácia
m2 21,68
Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
110. Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo domu hodina 16,50
111. Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou komplet 405,00
Zdravotechnika vnútorný vodovod
112. Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo domu hodina 16,58
113. Vodoinštalačný materiál súvisiaci s vodoinštalačnými prácami komplet 405,00
Zdravotechnika vnútorný plynovod
114. Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 16,60
115. Plynoinštalačný materiál súvisiaci s plynoinštalačnými prácami komplet 410,00
Zdravotechnika – zariaďovacie predmety
116. Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou (WC kombi), -0,01933 t ks 7,39
117. Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo domu hodina 16,00
118. Vaňa ks 318,98
119. Sprchovacia vanička ks 184,64
120. Sprchová kabína kompletná alebo vyhotovená zo stavebných materiálov na mieste ks 1 300,37
121. Umývadlo ks 81,71
122. Batéria umývadlová ks 118,84
123. Batéria vaňová so sprchou ks 327,30
124. Kombinovaný záchod (WC) so splachovacou nádržkou ks 332,26
125. Bidet ks 279,83
126. Montáž záchoda (WC) kombi ks 26,11
127. Montáž záchoda (WC) pre osoby s telesným postihnutím ks 28,85
128. Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946 t ks 4,88
129. Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry ks 29,71
130. Demontáž vane ks 6,69
131. Montáž sprchovej vaničky ks 51,50
132. Montáž sprchového boxu, kúta ks 193,76
133. Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2 000 mm a šírky 1 000 mm ks 40,41
134. Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov (WC), madlá ks 3,03
135. Montáž žľabu oceľového alebo liatinového na stojanoch do dĺžky 1 000 mm ks 121,93
136. Žľab kúpeľňový nerezový, dĺžka do 1 000 mm, plastový sifón DN 50 ks 90,21
137. Demontáž rohového ventilu ks 1,88
138. Montáž rohového ventilu ks 6,37
139. Montáž batérie umývadlovej ks 20,22
140. Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225 t ks 3,57
141. Demontáž batérie zmiešavacej, -0,00225 t ks 13,42
142. Montáž batérie vaňovej so sprchou ks 15,93
Iné zariadenia
143. Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážou ks 2 750,00
Ústredné kúrenie
144. Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 16,50
145. Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia komplet 410,00
Konštrukcie stolárske
146. Montáž dverí do oceľovej alebo fošňovej zárubne ks 36,11
147. Dvere jednokrídlové hladké, šírka 600 – 900 mm plné
ks 85,37
148. Montáž kuchynskej linky na stenu m 47,34
149. Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík ks 1 050,00
Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové
150. Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických, rovné m 2,61
151. Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty m2 16,06
152. Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do tmelu m2 15,79
153. Dlaždice keramické interiérové m2 17,88
154. Dlaždice keramické exteriérové m2 22,85
155. Montáž podlahy parketovej s olištovaním a podložkou m2 17,83
Podlahy povlakové
156. Lepenie podlahových líšt a soklíkov m 2,67
157. Soklová PVC lišta m 1,82
158. Lepenie podlahových soklov alebo gumových líšt m 2,14
159. Lepenie povlakových podláh z PVC pásov bez podkladu m2 7,50
160. Podlaha z PVC m2 18,23
Obklady
161. Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty m2 28,14
162. Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu m2 16,66
163. Obkladačky keramické
m2 16,65
Nátery
164. Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcie syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné 1x z emailov m2 8,07
165. Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcie syntetické na vzduchu schnúce základný m2 2,86
166. Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením m2 14,19
Maľby
167. Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach m2 0,84
168. Maľby z maliarskych tekutých zmesí m2 2,99
169. Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch m2 6,37
Elektromontáže
170. Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 14,85
171. Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácami komplet 410,00