6/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 2008,
ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Viera Tomanová v. r.
Príloha k opatreniu č. 6/2009 Z. z.
Poradové
číslo
Popis Merná
jednotka
Maximálne
zohľadňovaná
suma z ich
ceny v eurách

Zemné práce pre rampu
1. Okopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 do 1 000 m3 m3 1,71
2. Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 1 000 m3 m3 2,49
3. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1 až 3 m3 0,65
4. Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1 000 m3 m3 6,09
5. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4 m3 0,87
6. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2, ručne m3 11,14
7. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3, ručne m3 22,31
8. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4, ručne m3 28,92
9. Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m, horniny 1 až 4 m3 5,12
10. Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m, horniny 1 až 4 m3 4,66
11. Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4 m3 2,26
12. Prekladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4 m3 2,85
13. Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska) m3 0,74

Zakladanie len pre rampu
14. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B12,5 (zn. II) m3 105,36
15. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B20 (zn. III) m3 114,58
16. Betón základné konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B15 (zn. II) m3 105,73
17. Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B20 (zn. III) m3 116,18
18. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie – tradičné m2 15,65
19. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie m2 2,46
20. Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete t 1 347,15

Zvislé a kompletné konštrukcie vrátane stavebných materiálov
21. Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového m3 182,76
22. Murivo plochy nad 4 m2 m3 188,39
23. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm m2 17,36
24. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm m2 28,94
25. Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m2 m3 27,23
26. Priečky sadrokartónové, hrúbka priečky 125 mm m2 50,00
27. Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením m 2,50
28. Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou m 2,63
29. Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm m2 19,66
30. Doplnenie muriva obrúb m 9,89

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie vrátane stavebných materiálov
31. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2 kus 3,68
32. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m2 kus 6,33
33. Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2 kus 13,01
34. Vnútorná omietka stropov m2 10,39
35. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2 kus 2,85
36. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2 kus 4,22
37. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2 kus 9,98
38. Vnútorná omietka stien nových m2 7,57
39. Stierka pre sadrokartónové priečky jedna vrstva m2 2,91
40. Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B15 (zn. II) hrúbka 5 až 24 cm m3 142,89
41. Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B20 (zn. III) hrúbky 5 až 24 cm m3 150,61
42. Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov t 1 123,51
43. Násyp zo štrkopiesku 0 – 32 (pre spevnenie podkladu rampy) m3 36,21
44. Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mm m2 4,01
45. Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mm m2 5,25
46. Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mm m2 6,43
47. Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mm m2 7,78
48. Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mm m2 9,09
49. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm m2 8,20
50. Zárubňa do šírky 900 mm kus 37,85
51. Osadenie dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2 kus 12,40

Ostatné konštrukcie a práce
52. Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom – 2,200 t m3 55,54
53. Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových – 2,400 t m3 136,67
54. Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých, hrúbka do 150 mm – 0,196 t m2 2,78
55. Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo z iných materiálov, hrúbka do 150 mm – 0,115 t m2 2,21
56. Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápennopieskových, cementových na maltu – 1,905 t m3 18,51
57. Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu – 0,057 t m2 3,60
58. Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do 2 m2 kus 0,46
59. Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní – 0,082 t m2 4,85
60. Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sádrokartóných – 0,024 t m2 1,91
61. Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia, DN do 200 mm – 0,045 t m 1,32
62. Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm – 0,05 t m 3,83
63. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2, hrúbka do 150 mm – 0,004 t kus 1,23
64. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2, hrúbka do 300 mm – 0,008 t kus 2,05
65. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka do 150 mm – 0,026 t kus 1,91
66. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka do 300 mm – 0,057 t kus 3,75
67. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2, hrúbka do 150 mm – 0,073 t kus 2,62
68. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2, hrúbka do 300 mm – 0,146 t kus 6,67
69. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 100 mm – 0,191 t m2 5,69
70. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 150 mm – 0,281 t m2 7,26
71. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 300 mm – 1,875 t m3 43,23
72. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 100 mm – 0,180 t m2 2,65
73. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 150 mm – 0,270 t m2 3,51
74. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 300 mm – 1,875 t m3 29,89
75. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm – 0,034 t kus 7,99
76. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm – 0,093 t kus 14,16
77. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 100 mm – 0,240 t m2 20,25
78. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 150 mm – 0,365 t m2 26,81
79. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 50 mm – 0,125 t m2 6,63
80. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 100 mm – 0,240 t m2 14,20
81. Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 150 mm – 0,365 t m2 15,28
82. Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,0225 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,008 t kus 3,63
83. Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,09 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,032 t kus 5,93
84. Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,25 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,090 t kus 8,89
85. Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 1 m2, hrúbka nad 120 mm – 2 400 t m3 139,88
86. Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm – 0,006 t m 2,18
87. Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,018 t m 2,61
88. Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm – 0,028 t m 5,30
89. Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm – 0,050 t m 6,93
90. Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,022 t m 8,44
91. Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % – 0,050 t m2 2,02
92. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných – 0,068 t m2 4,14
93. Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 13,08
94. Príplatok za každých ďalších 3,5 m t 4,11
95. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,69
96. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 0,36
97. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 5,91
98. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 0,67
99. Poplatok za skládku t 23,24
100. Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžke podchytenia do 3 m m 45,94
101. Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m m 65,24
102. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m m 25,60
103. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m m 34,09
104. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 23,36

Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
105. Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 12,61
106. Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou komplet 199,17

Zdravotechnika – vnútorný vodovod
107. Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 12,61
108. Vodoinštalačný materiál súvisiaci s vodoinštalačnými prácami komplet 199,17
Zdravotechnika – plynovod
109. Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 12,61
110. Plynoinštalačný materiál súvisiaci s plynoinštalačnými prácami komplet 199,17

Zariadenia
111. Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 10,96
112. Vaňa kus 185,43
113. Vanička sprchová kus 147,55
114. Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená zo stavebných materiálov na mieste kus 829,85
115. Umývadlo kus 68,12
116. Batéria umývadlová kus 94,61
117. Batéria vaňová so sprchou kus 189,21
118. WC misa so splachovacou nádržou kus 283,81
119. Bidet kus 210,19

Iné zariadenia
120. Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážou kus 1 800,00

Ústredné kúrenie
121. Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 12,61
123. Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia komplet 199,17
Konštrukcie stolárske
124. Montáž dverového krídla kompletizovaného otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové kus 39,84
125. Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do rozmerov 900/1970 kus 78,34
126. Montáž kuchynskej linky na stenu m 31,49
127. Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík kus 995,82
Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové
128. Montáž soklíkov z obkladačiek, hutných, keramických, rovné m 2,59
129. Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do malty m2 15,68
130. Zhotovenie parketovej podlahy s olištovaním a podložkou m2 12,00
131. Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do tmelu m2 16,79
132. Dlaždice interiérové m2 17,56
133. Dlaždice exteriérové m2 22,50

Podlahy povlakové
134. Lepenie podlahových soklíkov alebo gumových líšt m 0,48
135. Soklík m 1,11
136. Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt m 0,70
137. Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu, z pásov m2 6,17
138. Podlahovina z PVC m2 11,08

Dokončovacie práce – nátery
139. Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií; syntetické, na vzduchu schnúce, dvojité, dvojnásobok 1x z emailov m2 5,83
140. Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií, syntetické na vzduchu schnúce, základný m2 1,67
141. Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej, dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením m2 10,76

Dokončovacie práce – maľby
142. Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobok s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach m2 0,17
143. Maľby z maliarskych tekutých zmesí m2 1,31
144. Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch m2 3,81

Elektromontáže
145. Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domu hodina 10,96
146. Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácami komplet 199,17