599/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob určenia pomeru elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
c)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
d)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie,
e)
harmonizované referenčné hodnoty na výpočet účinnosti kombinovanej výroby a na výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
g)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou.
§ 2
Spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou, spôsob určenia pomeru elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu a hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou
(1)
Podľa osobitného predpisu1) sa vypočíta
a)
množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou z nameraných údajov za kalendárny rok,
b)
pomer elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu z nameraných údajov najmenej za jednu hodinu.
(2)
Hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou podľa prílohy č. 1 sa uplatňujú podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
Spôsob výpočtu úspor primárnej energie, harmonizované referenčné hodnoty na výpočet účinnosti kombinovanej výroby a na výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe
(1)
Úspora primárnej energie na zariadeniach na kombinovanú výrobu sa vypočíta podľa prílohy č. 2.
(2)
Harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny a harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby tepla sa určí podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Vzhľadom na hodnotu dlhodobej priemernej ročnej teploty vzduchu na území Slovenskej republiky + 9 oC sa uplatní korekčný faktor podľa osobitného predpisu,3) ktorým sa harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny podľa odseku 2 zvýši o 0,6 %.
(4)
Referenčná účinnosť samostatnej výroby elektriny vypočítaná podľa odseku 3 sa vynásobí korekčným faktorom4) podľa napäťovej úrovne elektrickej sústavy, do ktorej je zariadenie na kombinovanú výrobu pripojené.
§ 4
Kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu
(1)
Kritériom pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu je preukázanie
a)
projektovaného výkonu pre kombinovanú výrobu veľmi malých výkonov,
b)
úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu malých výkonov väčšej ako 0 %,
c)
úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu veľkých výkonov najmenej 10 %.
(2)
Ak zariadenie na kombinovanú výrobu spĺňa kritérium pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu podľa odseku 1, považuje sa množstvo elektriny vypočítané podľa § 2 za množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
§ 5
Spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou
Pre zariadenie na výrobu elektriny,5) ktorého súčasťou je zariadenie na kombinovanú výrobu, sa vykonáva mesačná bilancia výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou v rozsahu podľa prílohy č. 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.
§ 7
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.
Hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou
Typ technológie kombinovanej výroby Ukazovateľ kombinovanej výroby C
[-]
Spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom a s regeneráciou tepla  0,95
Protitlaková parná turbína  0,45
Kondenzačná parná turbína s odberom pary  0,45
Spaľovacia turbína s regeneráciou tepla 0,55
Spaľovací motor 0,75
Mikroturbína 0,50
Stirlingov motor 0,35
Palivový článok 1,43
Parný stroj 0,30
Rankinov organický cyklus 0,15
Príloha č. 2 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.
Spôsob výpočtu úspor primárnej energie
(1) Úspora primárnej energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
pričom
ΔE  –  úspora primárnej energie vyjadrená v percentách,
ηQKVET  –  tepelná účinnosť kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,
ηQref  –  referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby tepla vyjadrená v percentách,
ηAVET  –  elektrická účinnosť kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,
ηAref  –  referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny vyjadrená v percentách.
(2) Tepelná účinnosť kombinovanej výroby sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 02
pričom
QKVET  –  množstvo využiteľného tepla vyjadrené v megawatthodinách za rok,
EPKVET  –  množstvo energie v palive použité na výrobu využiteľného tepla kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok.
(3) Elektrická účinnosť kombinovanej výroby sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 03
pričom
AKVET  –  množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok; ak zariadenie na kombinovanú výrobu vyrába mechanickú energiu, zvýši sa ročné množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou o množstvo elektriny, ktoré je ekvivalentné množstvu vyrobenej mechanickej energie,
EPKVET  –  množstvo energie v palive použité na výrobu využiteľného tepla kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.
Vzor mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou
  Jednotka Množstvo Poznámka
Palivo /
energia v palive
zemný plyn m3    
MWh    
hnedé uhlie t    
MWh    
čierne uhlie t    
MWh    
biomasa t    
MWh    
bioplyn m3    
MWh    
Iné      
  MWh    
Spolu MWh    
Celková výroba elektriny na svorkách generátorov Označenie generátora MWh    
  MWh    
  MWh    
  MWh    
Spolu MWh    
Technologická vlastná spotreba elektriny MWh    
Elektrina vyrobená kombinovanou výrobou MWh    
Elektrina vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou MWh    
Mechanická energia vyrobená kombinovanou výrobou MWh    
Mechanická energia vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou MWh    
Teplo vyrobené na zariadeniach
na kombinovanú výrobu
MWh    
Využiteľné teplo MWh    
Teplo vyrobené na zariadeniach
na oddelenú výrobu tepla
MWh    
Ukazovateľ kombinovanej výroby    
Celková účinnosť zariadenia %    
Príloha č. 4 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 3).
1)
Príloha Rozhodnutia Komisie 2008/952/ES z 19. novembra 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 338/55, 17. 12. 2008).
2)
Príloha I a II Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 32/183, 6. 2. 2007).
3)
Príloha III Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.
4)
Príloha IV Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.
5)
§ 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.