594/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
ZÁKON
z 1. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 34 sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 69c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré poskytol žiadateľ na preukázanie oprávnenosti svojej žiadosti podľa odsekov 1 a 2.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 77b ods. 1 písm. c) sa za slovo „ministra“ vkladajú slová „alebo prezidenta Policajného zboru“.
5.
V § 77c ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej republiky spoločnej operácie,28jb) môže vykonávať oprávnenia a povinnosti policajta za podmienok podľa osobitného predpisu.28jc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28jb a 28jc znejú:
„28jb)
Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
28jc)
Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 písm. b) sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „30 eur.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 240 znie:
„Položka 240
a)
Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) ....60 eur,
b)
žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov ......................... 35 eur,
c)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d) ............. 33 eur,
d)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike ..................... 9,50 eur.
Oslobodenie:
1.
Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
Splnomocnenie:
1.
Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2.
Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3.
Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b)
4.
Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
§ 2 písm. m) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 463/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnania“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis22ab) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:
„22ab)
§ 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.
2.
V § 22 ods. 7 písmeno o) znie:
„o)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) vykonávaním činností na území Slovenskej republiky,“.
3.
V § 22 ods. 7 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:
„p)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) na území Slovenskej republiky zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia,
r)
ktorý je členom štatutárneho orgánu družstva, ktoré má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená s) a t).
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 474/2005 Z. z., zákonom č. 558/2005 Z. z., zákonom č. 693/2006 Z. z., zákonom č. 342/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 233/2008 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., zákonom č. 451/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.