594/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
ZÁKON
z 1. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 451/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa slová „ktorý bol administratívne vyhostený“ nahrádzajú slovami „ktorému bol uložený zákaz vstupu“.
2.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
dobrovoľným návratom návrat cudzinca do krajiny pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa cudzinec rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
zraniteľnou osobou maloletý, osoba so zdravotným postihnutím, staršia osoba, tehotná žena, slobodný rodič s maloletým dieťaťom a osoba, ktorá bola vystavená mučeniu alebo iným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia,
l)
Európskym hospodárskym priestorom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia,
m)
rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru
1.
manžel a jeho dieťa mladšie ako 21 rokov alebo jeho nezaopatrené dieťa,11)
2.
dieťa mladšie ako 21 rokov alebo nezaopatrené dieťa,11)
3.
príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
4.
príbuzný manžela v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
5.
iný rodinný príslušník, ktorý je od neho závislý, alebo člen jeho domácnosti.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie, iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor“)“ nahrádzajú slovom „Cudzinec“.
5.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo vnútra môže podľa osobitného predpisu1a) povoliť prekročenie vonkajšej štátnej hranice mimo hraničného priechodu, ak na povolenie prestupu osôb a prepravy tovaru cez colnú hranicu mimo colného priechodu nie je príslušný colný orgán podľa osobitného predpisu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 14 ods. 6 a 9 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Schengenské vízum
(1)
Cudzincovi môže byť udelené podľa osobitného predpisu4) jednotné vízum, vízum s obmedzenou územnou platnosťou a letiskové tranzitné vízum (ďalej len „schengenské vízum“).
(2)
Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie sú ustanovené v tomto zákone, sú ustanovené v osobitnom predpise.4)
(3)
Rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, sa udeľuje vízum s obmedzenou územnou platnosťou.4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
4a)
Čl. 25 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).“.
7.
§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Národné vízum
(1)
Cudzincovi môže byť udelené aj národné vízum, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.
(2)
Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike, udeľuje sa na nevyhnutný čas.
§ 13
Konanie o udelení schengenského víza
(1)
Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným útvarom Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“).
(2)
Diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) môže udeliť schengenské vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť schengenské vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra dáva stanovisko k udeleniu schengenského víza aj pre diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad iného členského štátu Európskej únie v rámci konzultácie podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského víza.
(4)
Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum, sa nemožno odvolať. Proti rozhodnutiu, ktorým nebolo udelené schengenské vízum, sa môže odvolať rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru a cudzinec, ktorý je rodinným príslušníkom azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana; iné osoby sa môžu odvolať, iba ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(5)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže podľa osobitného predpisu4) zrušiť alebo odvolať schengenské vízum. Proti rozhodnutiu o zrušení schengenského víza alebo o odvolaní schengenského víza sa môže odvolať rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru a cudzinec, ktorý je rodinným príslušníkom azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana; iné osoby sa môžu odvolať, iba ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(6)
O odvolaní proti rozhodnutiu zastupiteľského úradu podľa odsekov 4 a 5 rozhoduje ministerstvo zahraničných vecí.
(7)
Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu4) predĺžiť platnosť schengenského víza najviac do troch mesiacov v jednom polroku.
(8)
Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným členským štátom Európskej únie a udeľovanie schengenských víz v zastúpení iného členského štátu Európskej únie upravuje osobitný predpis.4)
(9)
Rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Európskeho hospodárskeho priestoru a doklad o závislosti, ak sa vyžaduje. Zastupiteľský úrad a policajný útvar rozhodne o žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní.
§ 14
Konanie o udelení národného víza
(1)
Cudzinec podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade.
(2)
K žiadosti o udelenie národného víza je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad, farebnú fotografiu s rozmermi 3 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu, doklad potvrdzujúci účel pobytu, doklad o zdravotnom poistení a ďalšie doklady potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza. Na požiadanie je cudzinec povinný osobne sa dostaviť na pohovor.
(3)
Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.
(4)
Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra.
(5)
Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť národného víza sa musí skončiť spravidla najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu.
(6)
Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného víza.
(7)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza, alebo ak je cudzinec administratívne vyhostený.
(8)
Na udelenie národného víza nie je právny nárok a dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje. Na konanie o udelení národného víza a o zrušení národného víza sa nevzťahuje osobitný predpis4) ani všeobecný predpis o správnom konaní.6)“.
8.
V § 14a sa odkaz 6a nahrádza odkazom 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
9.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.
10.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra, ktorým je viazaný“.
11.
V § 15 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2 v prípade, ak sa vyžaduje“.
12.
V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo cudzincovi, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu k tejto spoločnosti alebo k družstvu“.
13.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice,10ba) ak ide o cudzinca,
a)
ktorý pracuje pre významného zahraničného investora10bb) v Slovenskej republike,
b)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,10bc)
c)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,10bd) alebo
d)
ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky.10be)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10ba až 10be znejú:
„10ba)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
10bb)
§ 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
10bc)
§ 22 ods. 7 písm. n) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10bd)
§ 22 ods. 7 písm. p) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10be)
§ 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 21 ods. 3 sa slová „ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku“ nahrádzajú slovami „do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice10ba)“.
15.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
16.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
liečenie, a ak je to potrebné, povolenie sa môže udeliť aj cudzincovi, ktorý cudzinca na liečení sprevádza, alebo
h)
dobrovoľnícku činnosť.“.
17.
V § 22 ods. 3 sa slová „ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku“ nahrádzajú slovami „do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice10ba)“.
18.
V § 24 ods. 2 sa za slovo „podať“ vkladá slovo „osobne“ a slová „§ 22“ sa nahrádzajú slovami „§ 21, 22“.
19.
V § 24 ods. 4 písm. b) sa slová „v odbore, na ktorého vykonávanie sa štúdiom pripravoval“ nahrádzajú slovami „alebo na účel podnikania“.
20.
V § 24 odsek 6 znie:
„(6)
Cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora10bc) v Slovenskej republike, manžel alebo dieťa tohto cudzinca mladšie ako 18 rokov môže podať žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt osobne aj na policajnom útvare.“.
21.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt neprijme ani, ak k nej nebol priložený doklad o účele pobytu alebo doklad potvrdzujúci bezúhonnosť z domovského štátu, ak sa vyžaduje.“.
22.
V § 25 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a, zmenu účelu pobytu, cudzinca s dlhodobým pobytom a cudzinca mladšieho ako 14 rokov, ak ide o cudzinca, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora10bc) v Slovenskej republike, jeho manžela a dieťa, títo neprikladajú k žiadosti doklad potvrdzujúci bezúhonnosť zo Slovenskej republiky,“.
23.
V § 25 ods. 4 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
potvrdením zdravotníckeho zariadenia o liečení alebo dokladom o potrebe sprevádzania, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. g),
k)
potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak ide o cudzinca, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. h).“.
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako l) až o).
24.
V § 25 ods. 5 druhej vete sa za slovo „zdravie,“ vkladajú slová „nesmie byť starší ako 30 dní a“ a za slovo „nemusí“ sa vkladá slovo „ho“.
25.
V § 25 ods. 7 sa vypúšťajú slová „§ 22,“.
26.
V § 26 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,“.
27.
V § 26 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
28.
V § 26 ods. 3 druhá veta znie: „Ak ide o cudzinca podľa § 21, 22 a § 24 ods. 6, rozhodne policajný útvar do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.“.
29.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Povolenie na prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt považuje za platné na území Slovenskej republiky.“.
30.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt určí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.“.
31.
V § 28 písm. h) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
32.
V § 28 sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“ a dopĺňa sa písmenom j), ktoré znie:
„j)
cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
33.
V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní a nemusí ho odovzdať cudzinec s povolením na prechodný pobyt.“.
34.
V § 38a sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
bezúhonnosť, ak ide o cudzinca podľa § 38 ods. 1 písm. d) staršieho ako 14 rokov.“.
35.
V § 38a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. d) je povinný k žiadosti priložiť aj doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od vstupu. Doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
36.
V § 38a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „na území Slovenskej republiky“.
37.
V § 39 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
38.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo
g)
údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti.“.
39.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, sa nemožno odvolať.
(4)
Policajný útvar v rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o ďalšie povolenie určí cudzincovi primeranú lehotu na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.“.
40.
V § 41 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
41. V § 41 sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“ a dopĺňa sa písmenom i), ktoré znie:
„i)
cudzinec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
42.
V § 42 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája slovo „alebo“.
43.
V § 42 ods. 1 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza bodkou.
44.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
45.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok okrem cudzinca uvedeného v § 23 ods. 1 a v § 35 ods. 1 písm. a) až d)“.
46.
V § 43 ods. 2 sa za slová „považuje obdobie“ vkladajú slová „poskytovania ústavnej starostlivosti, posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu,“ a na konci sa pripája táto veta: „Policajný útvar môže v odôvodnených prípadoch obdobie, ktoré sa považuje podľa predchádzajúcej vety za tolerovaný pobyt, predĺžiť; na predĺženie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)“.
47.
V § 43 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu podáva cudzinec na úradnom tlačive na policajnom útvare.“.
48.
V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Proti rozhodnutiu o dĺžke udeleného povolenia na tolerovaný pobyt a proti rozhodnutiu o dĺžke predĺženia povolenia na tolerovaný pobyt sa nemožno odvolať.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
49.
V § 43 ods. 6 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
50.
V § 43 ods. 7 sa číslica „40“ nahrádza číslicou „90“.
51.
V § 44 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vycestoval“.
52.
V § 45a ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
53.
V § 45a ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
54.
V § 45a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý spĺňa podmienky podľa písmen a) až e).“.
55.
V § 45a ods. 2 tretia a štvrtá veta znejú: „K žiadosti o registráciu prvého povolenia je občan Európskeho hospodárskeho priestoru povinný predložiť cestovný doklad a doklad o zabezpečení ubytovania. Ak občan Európskeho hospodárskeho priestoru nepredloží k žiadosti cestovný doklad alebo doklad o zabezpečení ubytovania alebo ak je nežiaducou osobou, policajný útvar žiadosť o registráciu prvého povolenia neprijme.“.
56.
V § 45b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
57.
V § 45b ods. 2 písm. c) sa slová „podľa odseku 2 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 písm. m) prvého a druhého bodu“.
58.
V § 45b ods. 8 sa číslica „7“ nahrádza číslicou „6“.
59.
V § 46 ods. 1 sa číslica „60“ sa nahrádza číslicou „30“.
60.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa času povoleného pobytu“.
61.
V § 49 ods. 1 písm. n) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „do troch pracovných dní“.
62.
V § 49 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu do štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má povolený pobyt,“.
Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako q) a r).
63.
V § 49 ods. 2 písm. a) sa slová „krátkodobé vízum alebo dlhodobé vízum“ nahrádzajú slovami „schengenské vízum alebo národné vízum“.
64.
V § 49 ods. 4 sa slová „písm. a),“ nahrádzajú slovami „písm. a), c),“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje ani na zvýhodneného cudzinca.“.
65.
V § 51 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vízum môže byť nahradené povolením na pobyt podľa osobitného predpisu.19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.“.
66.
V § 51 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „najneskôr do 24 hodín od jeho príchodu alebo v lehote určenej po dohode s policajným útvarom na hraničnom priechode“.
67.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Povinnosti prevádzkovateľa letiska
Prevádzkovateľ letiska19b) je povinný
a)
oznámiť policajnému útvaru vykonávajúcemu hraničnú kontrolu prílet lietadla z tretej krajiny a odlet lietadla do tretej krajiny; ak ide o letisko, na ktorom nie je zriadený policajný útvar najneskôr 24 hodín pred príletom alebo odletom, pričom ak sa prevádzkovateľ letiska dozvie o odlete alebo prílete neskôr ako 24 hodín pred odletom alebo príletom, je povinný to oznámiť policajnému útvaru bezodkladne,
b)
neumožniť posádke a cestujúcim nástup do lietadla odlietajúceho do tretej krajiny bez vykonania hraničnej kontroly posádky a cestujúcich policajným útvarom,
c)
prijať také opatrenia, aby posádka a cestujúci po prílete lietadla z tretej krajiny neopustili letisko mimo priestorov hraničnej kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
§ 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
68.
V § 53 ods. 1 až 3 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“.
69.
V § 53 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru skončenie pracovného pomeru s cudzincom.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
70.
V § 53 ods. 7 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
71.
§ 56 a 57 vrátane nadpisov znejú:
㤠56
Všeobecné ustanovenia
(1)
Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu23b) alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme, a času zákazu vstupu, ak tento zákon neustanovuje inak. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený. Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného rozhodnutia je neprípustné.
(2)
Policajný útvar poskytne na žiadosť cudzinca písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia, doby zákazu vstupu a poučenia o možnosti odvolania v jazyku, ktorému rozumie.
(3)
Ak cudzinec, proti ktorému sa vedie konanie o administratívnom vyhostení, požiada o medzinárodnú ochranu, policajný útvar konanie o administratívnom vyhostení preruší do skončenia konania o medzinárodnej ochrane. Ak sa cudzincovi poskytne medzinárodná ochrana, policajný útvar konanie o administratívnom vyhostení zastaví.
§ 57
Dôvody administratívneho vyhostenia
(1)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť cudzinca a určiť zákaz vstupu
a)
na päť rokov, ak
1.
ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
2.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,2)
3.
poruší predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,21)
4.
pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
5.
vykonáva inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt alebo vízum, alebo
6.
uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na pobyt,
b)
do piatich rokov, najmenej však na jeden rok, ak
1.
vstúpi na územie Slovenskej republiky bez oprávnenia alebo sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez oprávnenia,
2.
odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
3.
zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
4.
uvedie v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
5.
zistí, že účel, na ktorý bolo cudzincovi udelené povolenie na prechodný pobyt, zanikol a že cudzinec túto skutočnosť neoznámil policajnému útvaru,
6.
marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu alebo
7.
iným spôsobom závažne poruší alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(2)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť cudzinca a určiť zákaz vstupu najviac do 10 rokov, ak cudzinec vážne ohrozuje bezpečnosť štátu. Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie podľa odseku 1, policajný útvar určí čas zákazu vstupu podľa najprísnejšieho ustanovenia.
(3)
Cudzinec, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote určenej v rozhodnutí. Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia; túto lehotu možno primerane predĺžiť s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav cudzinca. Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodnenému cudzincovi určí policajný útvar lehotu na vycestovanie najmenej 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
(4)
Policajný útvar neurčí v rozhodnutí o administratívnom vyhostení lehotu na vycestovanie alebo určí lehotu kratšiu ako sedem dní, ak
a)
možno predpokladať, že cudzinec ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemožno jeho totožnosť zistiť,
b)
cudzinec v konaní podľa tohto zákona uvedie nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, alebo
c)
cudzinec ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, zdravie alebo práva a slobody iných.
(5)
Zaistený cudzinec, ktorý bol prepustený zo zariadenia, je povinný vycestovať do 30 dní od jeho prepustenia, ak nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky z iného dôvodu.
(6)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia o vyhostení alebo rozhodnutia o zákaze vstupu policajný útvar zaznamená údaje o cudzincovi, čase zákazu vstupu a o dôvodoch rozhodnutia do evidencie nežiaducich osôb, o cudzincovi, ktorý nie je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru, môže tiež vyhotoviť záznam v Schengenskom informačnom systéme.21aa) Cudzinca, o ktorom bol vyhotovený záznam v Schengenskom informačnom systéme, policajný útvar informuje o dôsledkoch takého opatrenia. Ministerstvo vnútra vyradí cudzinca z evidencie nežiaducich osôb po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, po udelení povolenia na trvalý pobyt podľa § 40, po uplynutí času zákazu vstupu, po zrušení zákazu vstupu, po uplynutí trestu vyhostenia, po odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky, po dovŕšení 80 rokov veku alebo po jeho úmrtí, alebo vyhlásení za mŕtveho.
(7)
Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa odseku 1 alebo administratívne nevyhostiť cudzinca, ktorý je zraniteľnou osobou alebo ktorý má udelené povolenie na pobyt, ak by dôsledky postupu podľa odseku 1 boli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život cudzinca, dĺžku jeho pobytu, zdravotný stav, vek cudzinca a väzby s krajinou pôvodu.
(8)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca, ak ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch mesiacoch od vstupu občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca.
(9)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru, zvýhodneného cudzinca alebo cudzinca, ktorý má ďalšie povolenie, alebo cudzinca, ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 8, len zo závažných dôvodov ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku. Cudzinca, ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 8, možno vyhostiť aj z dôvodov podľa § 44 ods. 3 písm. a) až c).
(10)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru bez určenia času zákazu pobytu, ak nespĺňa podmienky podľa § 45a ods. 1 písm. d), a zvýhodneného cudzinca, ak nespĺňa podmienky podľa § 45b ods. 1 písm. b); to neplatí, ak ide o ďalšie povolenie.
(11)
Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť
a)
občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu,
b)
dieťa mladšie ako 18 rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,21a)
c)
cudzinca, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po udelení povolenia na pobyt,
d)
cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 7.
(12)
Ak policajný útvar administratívne vyhostí cudzinca s dlhodobým pobytom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, je povinný informovať štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý mu dlhodobý pobyt udelil. Ak ide o administratívne vyhostenie cudzinca s dlhodobým pobytom z obzvlášť závažného dôvodu mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru, je policajný útvar povinný svoje rozhodnutie konzultovať so štátom, ktorý mu udelil dlhodobý pobyt.
(13)
Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj na občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca.
(14)
Ak cudzinec pri hraničnej kontrole podľa osobitného predpisu1a)predloží falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby, policajný útvar na hraničnom priechode mu môže uložiť zákaz vstupu na päť rokov; to neplatí, ak ide o občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca. Na konanie o zákaze vstupu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)“.
72.
V § 59 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
možno predpokladať, že cudzinec ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, najmä ak nemožno jeho totožnosť zistiť,“.
73.
V § 59 ods. 3 sa za slovo „vyhostenie“ vkladajú slová „alebo trest vyhostenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vyhostenie leteckou cestou sa vzťahuje osobitný predpis.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo viacerých členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 07; Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004).“.
74.
V § 59 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do skončenia predĺženého obdobia podľa § 43 ods. 2“.
75.
V § 59 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Policajný útvar odloží výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení, ak
a)
sa rozhoduje o obnovení povolenia na prechodný pobyt alebo o ďalšom povolení; ak policajný útvar žiadosť zamietne alebo konanie zastaví, rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná,
b)
nastali prekážky vyhostenia; rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa vykoná po odpadnutí týchto prekážok,
c)
policajný útvar predĺžil lehotu na vycestovanie podľa § 57 ods. 3.
(6)
Policajný útvar poskytne cudzincovi písomné potvrdenie o odložení výkonu rozhodnutia, v ktorom uvedie dôvod a čas, na ktorý sa výkon rozhodnutia odkladá. Do času uvedeného v potvrdení sa nezapočítava čas zákazu vstupu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
76.
V § 59 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo udelením povolenia na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. b) a f)“.
77.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo vnútra kontroluje výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkon trestu vyhostenia, pritom spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.“.
78.
V § 59a ods. 2 sa za slovo „na“ vkladajú slová „občana Európskeho hospodárskeho priestoru a“.
79.
V § 61 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Cudzincovi, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo vnútra zrušiť zákaz vstupu, ak preukáže, že vycestoval v lehote, ktorú určil policajný útvar v rozhodnutí, alebo ak vycestoval v rámci dobrovoľných návratov.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
80.
V § 61 ods. 2 sa za slovo „vyhostený“ vkladajú slová „alebo mu bol určený zákaz vstupu“.
81.
V § 61 ods. 4 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
82.
V § 62 odsek 3 znie:
„(3)
Cudzinec môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov. Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia sa tento výkon predĺži z dôvodu, že cudzinec dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o rodinu s deťmi alebo zraniteľnú osobu.“.
83.
V § 62 ods. 6 prvá veta znie „Zaistený cudzinec môže podať proti rozhodnutiu o zaistení a proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia opravný prostriedok na súd do 15 dní od doručenia rozhodnutia o zaistení alebo rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia; o opravnom prostriedku rozhodne súd bezodkladne.“.
84.
V § 62 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Iné zraniteľné osoby možno zaistiť len v nevyhnutnom prípade a na čo najkratší čas.“.
85.
V § 63 písmená a) a b) znejú:
„a)
zabezpečiť poučenie cudzinca bezprostredne po jeho zaistení v jazyku, ktorému rozumie, o dôvodoch zaistenia, o možnosti oznámiť jeho zaistenie zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom, a o možnosti preskúmania zákonnosti rozhodnutia o zaistení,
b)
ak cudzinec požiada o oznámenie svojho zaistenia zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom, bezodkladne vyrozumieť tento zastupiteľský úrad; ak zastupiteľský úrad tohto štátu nemá sídlo na území Slovenskej republiky, policajný útvar o zaistení cudzinca vyrozumie ministerstvo zahraničných vecí,“.
86.
V § 63 písm. f) treťom bode sa slová „180 dní“ nahrádzajú slovom „zaistenia“.
87.
§ 63 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
umožniť počas zaistenia cudzinca vstup do zariadenia pracovníkom Medzinárodnej organizácie pre migráciu a mimovládnych organizácií so súhlasom riaditeľa zariadenia,
h)
poučiť cudzinca o možnosti požiadať o dobrovoľný návrat prostredníctvom Medzinárodnej organizácie pre migráciu, o možnosti kontaktovať mimovládne organizácie, a ak cudzinec požiadal alebo chce požiadať o udelenie azylu, aj o možnosti kontaktovať Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov.“.
88.
V § 64 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Riaditeľ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom upraví podrobnosti o právach a povinnostiach cudzinca umiestneného v zariadení.“.
89.
V § 67 ods. 2 sa bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas zaistenia poučenie opakuje v pravidelných intervaloch.“.
90.
V § 67 ods. 4 sa slová „môže umiestniť“ nahrádzajú slovom „umiestni“.
91.
V § 68 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „osobitná pozornosť sa venuje zraniteľným osobám.“.
92.
Doterajší text § 70 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Cudzinec mladší ako 15 rokov má právo na prístup k vzdelaniu, ak doba zaistenia je dlhšia ako tri mesiace.“.
93.
Nadpis tretej hlavy v šiestej časti znie: „POLICAJNÝ PREVOZ A POLICAJNÝ SPRIEVOD“.
94.
§ 75 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Policajný sprievod vykonáva policajný útvar na základe žiadosti dopravcu, ktorý vykonáva prepravu osôb vzdušnou cestou, ak má dopravca závažné dôvody domnievať sa, že cudzinec, ktorého má prepraviť podľa § 51 ods. 2, môže ohroziť bezpečnosť lietadla, osôb alebo majetku v lietadle alebo ohroziť poriadok a disciplínu na palube lietadla.
(8)
O počte policajtov policajného sprievodu potrebných na zabezpečenie sprievodu rozhoduje policajný útvar na základe vyhodnotenia rizík spojených so sprievodom.
(9)
Policajný útvar zabezpečí policajný sprievod spravidla do 24 hodín od podania žiadosti dopravcom, najneskôr však do uplynutia lehoty určenej podľa § 51 ods. 2.
(10)
Dopravca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s vykonaním policajného sprievodu vrátane náhrady výdavkov a cestovných náhrad, ktoré patria policajtom vykonávajúcim policajný sprievod.25aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:
„25aa)
§ 110 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.
95.
V § 76 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 43 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 6“.
96.
V § 77 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.
97.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
zamestnávateľ, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 53 ods. 4,
f)
právnická osoba, ktorá neumožnila bezodkladne vstup policajtovi na výkon jeho oprávnení podľa § 54,
g)
prevádzkovateľ letiska, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 51a.“.
98.
V § 77 ods. 3 sa slová „b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „b), c), e) a f)“.
99.
V § 77 ods. 4 sa za slová „písm. d)“ vkladajú slová „alebo g)“.
100.
V § 77 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.
101.
V § 78 sa odkaz 1a nahrádza odkazom 26a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).“.
102.
Doterajší text § 78 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V odôvodnení rozhodnutia policajného útvaru o zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt podľa § 26 ods. 2 písm. b), ak je dôvodné podozrenie, že cudzinec pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu alebo podľa § 26 ods. 2 písm. i), zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 39 ods. 2 písm. c), ak je dôvodné podozrenie, že cudzinec ohrozí bezpečnosť štátu a rozhodnutí o administratívnom vyhostení podľa § 57 ods. 1 písm. a) prvého bodu, ak cudzinec ohrozuje bezpečnosť štátu a podľa § 57 ods. 2, ak cudzinec vážne ohrozuje bezpečnosť štátu sa uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.“.
103.
V § 80 ods. 2 sa slová „§ 57 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 12“.
104.
V § 80 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v origináli alebo osvedčenej fotokópii“.
105.
V § 80 ods. 6 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „maloleté dieťa staršie ako 15 rokov môže podať žiadosť o obnovenie pobytu a žiadosť o vydanie dokladu aj samostatne na účely štúdia alebo vykonávania osobitnej činnosti“.
106.
V § 80 odsek 11 znie:
„(11)
Policajný útvar si na posúdenie žiadostí o udelenie povolenia na prechodný pobyt a udelenie prvého povolenia vyžiada vyjadrenie Slovenskej informačnej služby, ktorá svoje vyjadrenie zašle policajnému útvaru do desiatich dní od doručenia žiadosti; ministerstvo vnútra na ten účel umožní Slovenskej informačnej službe vstup do evidencií podľa § 55 ods. 1. Slovenská informačná služba je oprávnená na účely podania vyjadrenia spracúvať osobné údaje podľa § 55 ods. 1.“.
107.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10.
Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 149, 2. 6. 2001).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 34 sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 69c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré poskytol žiadateľ na preukázanie oprávnenosti svojej žiadosti podľa odsekov 1 a 2.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 77b ods. 1 písm. c) sa za slovo „ministra“ vkladajú slová „alebo prezidenta Policajného zboru“.
5.
V § 77c ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej republiky spoločnej operácie,28jb) môže vykonávať oprávnenia a povinnosti policajta za podmienok podľa osobitného predpisu.28jc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28jb a 28jc znejú:
„28jb)
Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
28jc)
Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 písm. b) sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „30 eur.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 240 znie:
„Položka 240
a)
Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) ....60 eur,
b)
žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov ......................... 35 eur,
c)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d) ............. 33 eur,
d)
žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike ..................... 9,50 eur.
Oslobodenie:
1.
Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
Splnomocnenie:
1.
Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2.
Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3.
Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b)
4.
Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
§ 2 písm. m) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 463/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnania“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis22ab) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:
„22ab)
§ 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.
2.
V § 22 ods. 7 písmeno o) znie:
„o)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) vykonávaním činností na území Slovenskej republiky,“.
3.
V § 22 ods. 7 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:
„p)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) na území Slovenskej republiky zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia,
r)
ktorý je členom štatutárneho orgánu družstva, ktoré má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená s) a t).
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 474/2005 Z. z., zákonom č. 558/2005 Z. z., zákonom č. 693/2006 Z. z., zákonom č. 342/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 233/2008 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., zákonom č. 451/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.