568/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
ZÁKON
z 1. decembra 2009
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
celoživotné vzdelávanie, v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní,
b)
akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania,
c)
pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
d)
národnú sústavu kvalifikácií,
e)
informačný systém ďalšieho vzdelávania,
f)
systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania,
g)
kontrolu dodržiavania podmienok akreditácie a dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „oprávnenie“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolaní podľa osobitných predpisov,1) na prípravu na výkon odborných činností podľa osobitných predpisov,2) na vzdelávanie uskutočňované podľa osobitného predpisu3) a na vzdelávanie uskutočňované na vysokých školách.4) Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť iných právnických osôb a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.
§ 2
Celoživotné vzdelávanie
(1)
Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí
a)
školské vzdelávanie a
b)
ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
(2)
Školským vzdelávaním je výchova a vzdelávanie uskutočňované v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadených podľa osobitných predpisov5) a štúdium v akreditovaných študijných programoch na vysokých školách uskutočňované podľa osobitného predpisu.4) Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.
(3)
Ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.
(4)
Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku6) a podľa záujmu účastníkov ďalšieho vzdelávania a možností vzdelávacích inštitúcií aj v inom ako štátnom jazyku.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vzdelávacím programom ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávací program“) ucelený program určovania, naplňovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávacieho procesu, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia; vzdelávací program môže byť členený na moduly,
b)
modulom vzdelávacieho programu samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu,
c)
odborným garantom vzdelávacieho programu (ďalej len „odborný garant“) fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti zodpovedá za kvalitu projektu vzdelávacieho programu, za kvalitu jeho uskutočňovania a za koordináciu činnosti lektorov,
d)
lektorom vzdelávacieho programu (ďalej len „lektor“) fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti uskutočňuje vzdelávaciu činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania,
e)
odbornou spôsobilosťou odborného garanta a lektora súhrn odborných vedomostí, zručností a schopností získaných stupňom vzdelania a praxou v príslušnom odbore,
f)
lektorskou spôsobilosťou súhrn lektorských vedomostí, zručností a schopností získaných vzdelávaním zameraným na rozvoj lektorských kompetencií alebo lektorskou činnosťou,
g)
profilom absolventa popis vedomostí a zručností získaných úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v určitom povolaní,
h)
záverečnou skúškou akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej len „záverečná skúška“) overenie vedomostí, zručností a schopností účastníka ďalšieho vzdelávania v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu a overenie spôsobilosti používať ich pri výkone odborných činností,
i)
odbornou spôsobilosťou súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti,
j)
skúškou na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) overenie vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie,
k)
dokumentáciou vzdelávacieho programu súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi a kontroluje proces vzdelávania, a súbor písomností, na základe ktorých vydáva vzdelávacia inštitúcia osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej len „osvedčenie“),
l)
čiastočnou kvalifikáciou súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom,
m)
úplnou kvalifikáciou stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom; úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií,
n)
kvalifikačným štandardom súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
o)
hodnotiacim štandardom súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov,
p)
informačnou povinnosťou povinnosť vzdelávacej inštitúcie poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje súvisiace s uskutočňovanými vzdelávacími aktivitami ďalšieho vzdelávania,
q)
systémom monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb komplexný inštitucionálny mechanizmus zberu a vyhodnocovania informácií o požiadavkách trhu práce koordinovaný medzi zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ústredných orgánov štátnej správy a sociálnych partnerov, ktorí na základe jednotnej metodiky formulujú kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na kvalifikácie uplatniteľné na trhu práce.
§ 4
Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania
(1)
Druhy ďalšieho vzdelávania sú:
a)
ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
b)
rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
c)
kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi,7)
d)
záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
(2)
Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy.
(3)
Vzdelávacie programy sa môžu uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou.
(4)
Pre všetky vzdelávacie programy akreditované podľa tohto zákona je ustanovený rozsah vyučovacej hodiny 45 minút. Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je vzdelávacou inštitúciou podľa § 5 písm. b) a c), trvá vyučovacia hodina 60 minút.
(5)
Vzdelávací program, ktorý sa nečlení na moduly alebo jeden modul vzdelávacieho programu zodpovedá minimálne desiatim vyučovacím hodinám.
§ 5
Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania
Vzdelávacie inštitúcie sú:
a)
gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy (ďalej len „školy“)8) a vysoké školy,4) ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy,
b)
právnické osoby,9) ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním,
c)
fyzické osoby–podnikatelia,10) ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.
§ 6
Povinnosti vzdelávacej inštitúcie ďalšieho vzdelávania
(1)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorá uskutočňuje v príslušnom kalendárnom roku ďalšie vzdelávanie, je povinná do 15. februára nasledujúceho roku poskytnúť ministerstvu údaje o počte zamestnancov zabezpečujúcich proces vzdelávania, o zdrojoch financovania vzdelávania, o vekovej a vzdelanostnej štruktúre účastníkov ďalšieho vzdelávania a o vzdelávacích činnostiach inštitúcie. Ministerstvo zverejní formulár na svojom webovom sídle najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(2)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorej ministerstvo vydalo potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu,
a)
uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za akých bolo potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu vydané,
b)
vedie dokumentáciu o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
oznamuje ministerstvu zmenu sídla, názvu, zrušenia alebo zániku vzdelávacej inštitúcie a zasiela ministerstvu úradne osvedčené kópie dokladov súvisiacich s oznamovanými zmenami najneskôr do 30 dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
d)
predkladá na posúdenie ministerstvu zmenu názvu vzdelávacieho programu, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, odborného garanta a lektorského zabezpečenia vzdelávacieho programu,
e)
na účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie vzdelávacieho programu oznamuje ministerstvu začiatok a miesto poskytovania akreditovaného vzdelávacieho programu, a to najmenej desať pracovných dní pred termínom jeho uskutočnenia; v prípade neuskutočnenia nahláseného akreditovaného vzdelávacieho programu oznamuje túto skutočnosť ministerstvu najmenej jeden pracovný deň vopred,
f)
poskytuje nevyhnutnú súčinnosť na účely kontroly a hodnotenia uskutočňovaného akreditovaného vzdelávacieho programu a spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať vzdelávací program.
§ 7
Dokumentácia akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)
Vzdelávacia inštitúcia vedie dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu.
(2)
Dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu tvorí
a)
projekt akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
katalógový list účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
výkaz o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu,
e)
protokol o záverečnej skúške,
f)
hodnotenie kvality uskutočneného akreditovaného vzdelávacieho programu účastníkmi ďalšieho vzdelávania.
(3)
Podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
DRUHÁ ČASŤ
AKREDITÁCIA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA A UKONČOVANIE AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
§ 8
Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie
(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva.
(2)
Predsedu akreditačnej komisie a členov akreditačnej komisie vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z odborníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania.
(3)
Akreditačná komisia posudzuje spôsobilosť vzdelávacej inštitúcie uskutočniť vzdelávací program a na základe splnenia podmienok podľa § 10 odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu, ktorý vedie
a)
k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
b)
k čiastočnej kvalifikácii alebo k úplnej kvalifikácii, ktorou sa účastník ďalšieho vzdelávania pripravuje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie jednej alebo viacerých pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania; to platí aj pre tých účastníkov ďalšieho vzdelávania, ktorí nie sú kvalifikovaní pre žiadne povolanie, alebo
c)
k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie ako predpokladu na výkon odbornej činnosti, ak akreditácia tohto vzdelávania nie je upravená osobitným predpisom.
(4)
Akreditačná komisia posudzuje zmenu názvu akreditovaného vzdelávacieho programu, zmenu obsahu a rozsahu akreditovaného vzdelávacieho programu a zmenu odborného garanta. Bez posúdenia v akreditačnej komisii možno schválený rozsah vzdelávacieho programu zvýšiť najviac o 20 %.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Akreditácia vzdelávacieho programu
(1)
Akreditácia vzdelávacieho programu je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
O akreditácii rozhoduje ministerstvo, ktoré na základe odporúčania akreditačnej komisie vydá vzdelávacej inštitúcii potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu.
(3)
Akreditáciou vzdelávacieho programu
a)
podľa § 8 ods. 3 písm. a) je vyhodnotenie a potvrdenie obsahu a rozsahu doplnenia, obnovenia, rozšírenia alebo prehĺbenia kvalifikácie vzdelávacím programom uvedeným v profile absolventa a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie personálne a materiálno-technicky zabezpečiť poskytovanie vzdelávacieho programu,
b)
podľa § 8 ods. 3 písm. b) je vyhodnotenie a potvrdenie zhody posudzovaného vzdelávacieho programu so zodpovedajúcim kvalifikačným štandardom podľa § 21 a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie personálne a materiálno-technicky zabezpečiť poskytovanie vzdelávacieho programu; školy získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy zodpovedajúce študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,11) vysoké školy získavajú akreditáciu pre vzdelávacie programy na základe platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov,
c)
podľa § 8 ods. 3 písm. c) je vyhodnotenie a potvrdenie zhody posudzovaného vzdelávacieho programu so zodpovedajúcim kvalifikačným predpokladom upraveným v osobitnom predpise7) a overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie personálne a materiálno-technicky zabezpečiť poskytovanie vzdelávacieho programu.
§ 10
Podmienky akreditácie vzdelávacieho programu
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu vzdelávacej inštitúcie je
a)
predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti odborného garanta,
b)
predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti lektorov,
c)
predloženie dokladov o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení vzdelávacieho programu,
d)
predloženie vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou vzdelávaciemu programu podľa § 8 ods. 3,
e)
odporúčanie akreditačnej komisie podľa § 8 ods. 3.
§ 11
Odborná spôsobilosť a lektorská spôsobilosť odborného garanta vzdelávacieho programu a lektora vzdelávacieho programu
(1)
Odborný garant musí v závislosti od obsahového zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu spĺňať tieto požiadavky:
a)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej činnosti,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v inom odbore, najmenej štyri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej činnosti,
c)
úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej štyri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej tri roky lektorskej činnosti,
d)
úplné stredné vzdelanie s maturitou v inom odbore, najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej tri roky lektorskej činnosti,
e)
výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej päť rokov lektorskej činnosti alebo
f)
osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka, a najmenej päť rokov lektorskej činnosti.
(2)
Lektor musí v závislosti od obsahového zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu spĺňať tieto požiadavky:
a)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, najmenej štyri roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť,
c)
úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť,
d)
úplné stredné vzdelanie s maturitou, najmenej päť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť,
e)
výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť alebo
f)
osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej päť rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací program týka, a preukázateľná lektorská spôsobilosť.
(3)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje príslušným dokladom o vzdelaní a potvrdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe.
(4)
Lektorská spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov.
§ 12
Akreditácia vzdelávacieho programu
(1)
Ministerstvo koná na základe žiadosti vzdelávacej inštitúcie o akreditáciu vzdelávacieho programu. Žiadosť o akreditáciu obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
profil vzdelávacej inštitúcie.
(2)
Prílohou k žiadosti sú projekt vzdelávacieho programu, doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa § 10 ods. 1 písm. a) až f) a doklad o zaplatení správneho poplatku.13)
(3)
Žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu.
(4)
Na základe odporúčania akreditačnej komisie ministerstvo vydá potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu do 120 dní odo dňa doručenia žiadosti o akreditáciu; ak žiadosť neobsahuje údaje v požadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie chýbajúcich údajov, ktoré žiadateľ musí doplniť do 30 dní, a vydá potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu do 120 dní odo dňa prijatia požadovaných chýbajúcich údajov.
(5)
Ministerstvo vydá rozhodnutie o neudelení potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, ak žiadateľ nespĺňa podmienky akreditácie vzdelávacieho programu alebo nedoplnil chýbajúce údaje v lehote podľa odseku 4.
(6)
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pre školy sa vydáva na dobu uvedenia študijného odboru alebo učebného odboru pre príslušnú školu v sieti.11) Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pre vysoké školy sa vydá na dobu platnosti príslušného akreditovaného vysokoškolského študijného programu. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pre ostatné vzdelávacie inštitúcie sa vydáva na päť rokov. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacej inštitúcie.
(7)
Ak ide o potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pre školy a vysoké školy, potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa vzťahuje aj na uskutočňovanie samostatných modulov akreditovaného vzdelávacieho programu. Súčasťou potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu je aj uvedenie modulov, na ktoré sa vzťahuje akreditácia.
(8)
Podrobnosti o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu a podrobnosti o projekte vzdelávacieho programu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Zánik a odňatie akreditácie vzdelávacieho programu
(1)
Akreditácia vzdelávacieho programu zaniká
a)
zrušením vzdelávacej inštitúcie, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu, alebo zánikom predmetu činnosti, ktorým je vzdelávanie,
b)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu, alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
c)
uplynutím doby platnosti potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu alebo
d)
odňatím potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu z dôvodu neplnenia povinností uvedených v odseku 2.
(2)
Ministerstvo potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu odníme, ak vzdelávacia inštitúcia
a)
poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu,
b)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti podľa § 6, § 14 ods. 11, § 19 ods. 3 a § 22 ods. 6,
c)
nespĺňa podmienky akreditácie vzdelávacieho programu alebo
d)
požiada o odňatie akreditácie vzdelávacieho programu.
(3)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorej bola odňatá akreditácia vzdelávacieho programu podľa odseku 2 písm. a) a b), môže opätovne požiadať o akreditáciu príslušného vzdelávacieho programu najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu.
§ 14
Záverečná skúška akreditovaného vzdelávacieho programu a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)
Vzdelávanie vo vzdelávacom programe sa ukončuje záverečnou skúškou. Účastník ďalšieho vzdelávania môže vykonať záverečnú skúšku, ak absolvoval najmenej 75 % výučby.
(2)
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností účastníka ďalšieho vzdelávania v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu a overenie schopností vykonávať odborné činnosti, ktorých sa vzdelávací program týka.
(3)
Záverečná skúška sa uskutočňuje v písomnej forme, ústnej forme, praktickej forme alebo kombináciou všetkých foriem. Písomná forma a ústna forma záverečnej skúšky sa koná najneskôr do 15 dní po ukončení vzdelávania. Praktickú formu záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne.
(4)
Záverečná skúška, ktorá vedie k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii, sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia má najmenej troch členov, ktorých vymenúva štatutárny orgán vzdelávacej inštitúcie alebo štatutárnym orgánom písomne poverená osoba. Záverečná skúška je verejná.
(5)
Predsedom skúšobnej komisie je odborný garant alebo lektor príslušného akreditovaného vzdelávacieho programu.
(6)
Členmi skúšobnej komisie sú fyzické osoby, ktorých odborná spôsobilosť sa rovná úrovni lektora podľa § 11 ods. 2. Za člena skúšobnej komisie nemôže byť vymenovaný kandidát, ktorému by pôsobením v skúšobnej komisii mohol vzniknúť konflikt záujmov.
(7)
Ak sa účastník ďalšieho vzdelávania zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť záverečnej skúšky v stanovenom termíne, môže vykonať záverečnú skúšku v náhradnom termíne určenom vzdelávacou inštitúciou, najneskôr však do 60 dní odo dňa ukončenia vzdelávania. Ak sa účastník ďalšieho vzdelávania nezúčastní záverečnej skúšky v náhradnom termíne, záverečnú skúšku vykonal neúspešne.
(8)
Účastníkovi ďalšieho vzdelávania, ktorý neúspešne vykonal záverečnú skúšku, povolí na jeho žiadosť vzdelávacia inštitúcia vykonať opravnú záverečnú skúšku. Vykonať opravnú záverečnú skúšku možno len raz. Opravná záverečná skúška sa uskutoční najneskôr do 30 dní odo dňa neúspešného vykonania záverečnej skúšky.
(9)
Vzdelávacia inštitúcia vydá na základe úspešného vykonania záverečnej skúšky absolventovi akreditovaného vzdelávacieho programu osvedčenie, ktoré platí na celom území Slovenskej republiky.
(10)
Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú; jeho platnosť nemožno obmedziť ďalšími povinnosťami.
(11)
Vzdelávacia inštitúcia vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania podľa § 22 ods. 5.
(12)
Podrobnosti o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA ČASŤ
OPRÁVNENÉ VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE A UZNÁVANIE VÝSLEDKOV ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
§ 15
Oprávnenie
(1)
Škola alebo vysoká škola, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(2)
Profesijná organizácia alebo stavovská organizácia, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(3)
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.
(4)
Ministerstvo na základe odporúčania akreditačnej komisie udelí oprávnenie žiadateľovi podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3, ak
a)
predloží menný zoznam osôb, ktoré navrhuje za členov skúšobnej komisie podľa § 17 ods. 7,
b)
predloží doklady o materiálnom a technickom zabezpečení potrebnom na vykonávanie skúšky,
c)
predloží doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,13)
d)
poskytuje vzdelávanie, ktoré je predmetom skúšky, po dobu najmenej dva roky.
(5)
Podmienka podľa odseku 4 písm. d) sa považuje za splnenú, ak žiadateľ podľa odseku 2 overoval odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu13a) účinného do 31. decembra 2011 alebo ide o žiadateľa podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo môže udeliť oprávnenie škole na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 4, ak predloží písomný súhlas zriaďovateľa.
(7)
Ministerstvo môže udeliť oprávnenie vysokej škole na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 4, ak predloží žiadosť o udelenie oprávnenia najneskôr dva roky pred uplynutím platnosti potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6.
(8)
Akreditačná komisia posúdi spôsobilosť žiadateľa podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 vykonávať skúšku a splnenie podmienok podľa odsekov 4 až 7 a odporučí ministerstvu udeliť oprávnenie alebo neudeliť oprávnenie.
(9)
Ministerstvo rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia.
(10)
Oprávnenie pre školu alebo vysokú školu sa vydáva na dobu platnosti potvrdenia o akreditácii príslušného vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 6.
(11)
Oprávnenie pre profesijné organizácie a stavovské organizácie sa vydáva na päť rokov.
(12)
Oprávnenie je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
§ 16
Zánik oprávnenia
(1)
Oprávnenie zaniká, ak
a)
zanikne vzdelávacia inštitúcia, ktorej bolo vydané oprávnenie,
b)
uplynie doba platnosti oprávnenia alebo
c)
bolo oprávnenie odňaté podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo oprávnenie odníme, ak vzdelávacia inštitúcia
a)
poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie oprávnenia,
b)
závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti podľa § 6, § 14 ods. 11, § 19 ods. 3 a § 22 ods. 6,
c)
požiada o odňatie oprávnenia.
(3)
Vzdelávacia inštitúcia, ktorej bolo odňaté oprávnenie podľa odseku 2 písm. a) a b), môže opätovne požiadať o udelenie oprávnenia najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa odňatia oprávnenia.
§ 17
Overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti
(1)
Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania a overenie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie sa uskutočňuje skúškou.
(2)
Žiadateľom o vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“) môže byť fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň konania skúšky dosiahla vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu15) a spĺňa podmienky uvedené v odseku 5.
(3)
Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky zasiela uchádzač škole, vysokej škole, stavovskej organizácii, profesijnej organizácii alebo organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 15 ods. 9 (ďalej len „oprávnená vzdelávacia inštitúcia“).
(4)
Žiadosť o vykonanie skúšky musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b)
adresu trvalého pobytu uchádzača,
c)
názov čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada.
(5)
K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží
a)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
b)
úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore,
c)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje,
d)
doklad o zaplatení poplatku podľa odseku 9.
(6)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia, ktorej bola doručená žiadosť o vykonanie skúšky, nesmie podmieniť vykonanie skúšky absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu v tejto vzdelávacej inštitúcii.
(7)
Odbornú spôsobilosť uchádzača pri skúške overuje a hodnotí skúšobná komisia oprávnenej vzdelávacej inštitúcie, ktorú tvorí predseda a traja ďalší členovia. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva štatutárny orgán oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Členom skúšobnej komisie je zástupca oprávnenej vzdelávacej inštitúcie, zástupca stavovskej organizácie alebo zástupca profesijnej organizácie, zástupca zamestnávateľov a zástupca príslušnej školy alebo vysokej školy odborne spôsobilý v odbore požadovanej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie.
(8)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia informuje najmenej desať dní vopred ministerstvo o mieste a čase konania skúšky.
(9)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia je oprávnená požadovať od uchádzača poplatok za vykonanie skúšky, ktorý je najviac 300 eur.
(10)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia je oprávnená požadovať od uchádzača poplatok za vykonanie opravnej skúšky, ktorý je najviac 300 eur.
§ 18
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti
(1)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia zašle uchádzačovi do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky oznámenie o termíne konania skúšky a zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardmi na danú čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu.
(2)
Skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí 21 dní odo dňa doručenia oznámenia uchádzačovi, najneskôr však do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky.
(3)
Ak sa uchádzač zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v termíne podľa odseku 1, môže s uvedením dôvodov písomne požiadať o určenie iného termínu konania skúšky. Žiadosť musí byť doručená oprávnenej vzdelávacej inštitúcii najneskôr dva dni pred pôvodným termínom konania skúšky. Zmeškanie tejto lehoty môže oprávnená vzdelávacia inštitúcia odpustiť uchádzačovi zo závažných dôvodov. Na oznámenie nového termínu konania skúšky sa primerane použije odsek 1.
(4)
Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie.
(5)
Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti doklad totožnosti.
(6)
Ak uchádzač nesplní povinnosti podľa § 17 ods. 5 písm. c) a d), skúšku nemožno vykonať.
(7)
Predseda skúšobnej komisie
a)
kontroluje pripravenosť a organizáciu skúšky,
b)
zodpovedá za priebeh skúšky a hodnotenie,
c)
dbá na to, aby sa skúška uskutočňovala podľa príslušného hodnotiaceho štandardu,
d)
kontroluje správnosť protokolu o skúške,
e)
podpisuje osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii,
f)
vypracúva správu o priebehu a výsledku skúšky.
(8)
Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť v závislosti od charakteru pracovnej činnosti, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Môže sa uskutočniť v písomnej forme, ústnej forme alebo praktickej forme, prípadne kombináciou všetkých foriem.
(9)
Uchádzač vykoná skúšku úspešne, ak splní požiadavky určené v hodnotiacom štandarde. Skúšobná komisia sa na výsledku skúšky uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
(10)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia zašle uchádzačovi, ktorý vykonal skúšku úspešne, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky. Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, oprávnená vzdelávacia inštitúcia zašle uchádzačovi písomné oznámenie o výsledku skúšky do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky.
(11)
Uchádzač, ktorý vykonal skúšku neúspešne, môže požiadať do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku skúšky oprávnenú vzdelávaciu inštitúciu o vykonanie opravnej skúšky alebo do 15 dní odo dňa doručenia výsledku preskúmania priebehu a výsledku skúšky podľa § 20 ods. 2. Na vykonanie opravnej skúšky sa použijú ustanovenia § 17 a 18 primerane. Opravná skúška sa uskutoční najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie opravnej skúšky.
(12)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia vedie dokumentáciu o uskutočňovaní skúšok na overenie odbornej spôsobilosti, ktorú tvorí
a)
dokumentácia o obsahu a forme skúšky,
b)
zoznam účastníkov skúšky,
c)
zoznam členov skúšobnej komisie,
d)
správa o priebehu a výsledku skúšky.
§ 19
Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenie o úplnej kvalifikácii
(1)
Dokladom potvrdzujúcim úspešné vykonanie skúšky je osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii, ktoré oprávňuje držiteľa vykonávať odborné činnosti zodpovedajúcej čiastočnej kvalifikácii alebo úplnej kvalifikácii. Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii je verejnou listinou a vydáva ho oprávnená vzdelávacia inštitúcia v štátnom jazyku.
(2)
Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia vedie register účastníkov ďalšieho vzdelávania podľa § 22 ods. 5 a oznamuje tieto údaje ministerstvu.
(4)
Na základe žiadosti fyzickej osoby vydá oprávnená vzdelávacia inštitúcia odpis osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii za poplatok podľa osobitného predpisu.13)
(5)
Odpis osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii v záhlaví nesie označenie „odpis“ a na konci textu je uvedená veta „Tento odpis je zhodný s prvopisom.“. Odpis osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii podpíše štatutárny orgán oprávnenej vzdelávacej inštitúcie a pripojí odtlačok pečiatky oprávnenej vzdelávacej inštitúcie a dátum.
§ 20
Preskúmavanie priebehu a výsledku skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
(1)
Každý, kto neúspešne vykonal skúšku alebo opravnú skúšku, môže písomne požiadať ministerstvo o preskúmanie priebehu a výsledku skúšky alebo opravnej skúšky do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenie o výsledku skúšky.
(2)
Ministerstvo preskúma priebeh a výsledok skúšky v celom rozsahu, môže si vyžiadať správu o priebehu a výsledku skúšky, vyjadrenia skúšobnej komisie a uchádzača. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 dní odo dňa jej doručenia. Ak zistí, že priebeh a výsledok skúšky nezodpovedali riadnemu vykonaniu skúšky, najmä ak sa v priebehu skúšky vyskytli závažné nedostatky, ktoré mali vplyv na výsledok skúšky, alebo hodnotenie nebolo uskutočnené v súlade s hodnotiacim štandardom, nariadi vykonať opakovanú skúšku, inak žiadosť zamietne a výsledok skúšky potvrdí. Výsledok preskúmania priebehu a výsledku skúšky ministerstvo písomne oznámi uchádzačovi a oprávnenej vzdelávacej inštitúcii.
(3)
Oprávnená vzdelávacia inštitúcia, ktorá vykonala skúšku, uskutoční opakovanú skúšku najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výsledku preskúmania priebehu a výsledku skúšky. Skúšobnú komisiu tvoria piati členovia. Jedným z členov skúšobnej komisie je zástupca ministerstva. Oprávnená vzdelávacia inštitúcia nie je oprávnená požadovať od uchádzača poplatok za vykonanie opakovanej skúšky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
NÁRODNÁ SÚSTAVA KVALIFIKÁCIÍ, INFORMAČNÝ SYSTÉM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA A SYSTÉM MONITOROVANIA A PROGNÓZOVANIA VZDELÁVACÍCH POTRIEB
§ 21
Národná sústava kvalifikácií
(1)
Národná sústava kvalifikácií je verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov.
(2)
V Národnej sústave kvalifikácií sú o úplných kvalifikáciách uvádzané tieto údaje:
a)
názov a číselné označenie (kód) úplnej kvalifikácie,
b)
určenie, ktorého povolania alebo povolaní sa úplná kvalifikácia týka,
c)
zoznam všetkých čiastočných kvalifikácii, ak sa úplná kvalifikácia člení na čiastočné kvalifikácie,
d)
kvalifikačný štandard úplnej kvalifikácie, ak sa úplná kvalifikácia nečlení na čiastočné kvalifikácie,
e)
hodnotiaci štandard úplnej kvalifikácie,
f)
úroveň Národného kvalifikačného rámca.
(3)
V Národnej sústave kvalifikácií sú o čiastočných kvalifikáciách uvádzané tieto údaje:
a)
názov a číselné označenie (kód) čiastočnej kvalifikácie,
b)
určenie, ktorého povolania alebo povolaní sa čiastočná kvalifikácia týka,
c)
kvalifikačný štandard čiastočnej kvalifikácie vrátane nadväznosti na iné kvalifikácie,
d)
hodnotiaci štandard čiastočnej kvalifikácie,
e)
zoznam všetkých nadväzujúcich kvalifikácií, ktorých získanie je predpokladom na získanie úplnej kvalifikácie, ak ide o čiastočnú kvalifikáciu, ktorá je súčasťou úplnej kvalifikácie,
f)
úroveň Národného kvalifikačného rámca.
(4)
Systémovým rámcom pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií je najmä národná sústava povolaní podľa osobitného predpisu.16)
(5)
Národnú sústavu kvalifikácií vytvára a aktualizuje ministerstvo v súčinnosti so zástupcami zamestnávateľov,16a) zástupcami zamestnancov, zástupcami územnej samosprávy, zástupcami vzdelávacích inštitúcií a zástupcami ústredných orgánov štátnej správy.
(6)
Ministerstvo zverejňuje a priebežne aktualizuje Národnú sústavu kvalifikácií v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania.
(7)
Získanie úplnej kvalifikácie na výkon povolania sa potvrdzuje
a)
dokladom alebo súborom dokladov o dosiahnutí príslušného stupňa vzdelania alebo vzdelaní v príslušnom odbore uvedenom v národnej sústave kvalifikácií,
b)
vykonaním záverečnej skúšky,17) maturitnej skúšky18) alebo absolventskej skúšky19) v školách zapísaných v sieti11) a osvedčením o úplnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelania uvedeným v národnej sústave kvalifikácií, ktorému predchádzalo získanie príslušných čiastočných kvalifikácií potrebných na jej získanie a potvrdených podľa tohto zákona,
c)
dokladom o nadobudnutí príslušného stupňa vzdelania uvedeného v národnej sústave kvalifikácií a získaním príslušnej čiastočnej kvalifikácie alebo čiastočných kvalifikácií, ktoré sú potvrdené podľa tohto zákona a uvedené v národnej sústave kvalifikácií.
§ 21a
Národný kvalifikačný rámec
(1)
Národný kvalifikačný rámec obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti a je prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca.
(2)
Jednotlivé úrovne Národného kvalifikačného rámca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 22
Informačný systém ďalšieho vzdelávania
(1)
Informačný systém ďalšieho vzdelávania je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu.20) Správcom informačného systému ďalšieho vzdelávania je ministerstvo.
(2)
Informačný systém ďalšieho vzdelávania tvorí
a)
register vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy,
b)
register akreditovaných vzdelávacích programov,
c)
register účastníkov ďalšieho vzdelávania,
d)
prognóza vzdelávacích potrieb podľa § 23 ods. 3,
e)
Národná sústava kvalifikácií,
f)
register oprávnených vzdelávacích inštitúcií.
(3)
Register vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy, obsahuje:
a)
názov a adresu vzdelávacej inštitúcie,
b)
názov a rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
dátum vydania a číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu,
d)
dátum vydania a číslo oprávnenia.
(4)
V registri akreditovaných vzdelávacích programov sú vedené tieto informácie:
a)
názov a adresa vzdelávacej inštitúcie,
b)
žiadosť o akreditáciu a projekt vzdelávacieho programu,
c)
dátum vydania a číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu,
d)
dátum a dôvod odňatia potvrdenia o akreditácii,
e)
cieľová skupina účastníkov ďalšieho vzdelávania,
f)
profil absolventa,
g)
meno, priezvisko a tituly odborného garanta,
h)
mená, priezviská a tituly lektorov.
(5)
V registri účastníkov ďalšieho vzdelávania sú vedené tieto informácie:
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
meno a priezvisko držiteľa osvedčenia,
c)
dátum a miesto narodenia držiteľa osvedčenia,
d)
názov a číslo akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého sa účastník ďalšieho vzdelávania zúčastnil,
e)
obdobie, v ktorom sa zúčastnil akreditovaného vzdelávacieho programu,
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
dátum vykonania skúšky,
h)
evidenčné číslo osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii a dátum vydania osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii.
(6)
V registri oprávnených vzdelávacích inštitúcií sú vedené tieto informácie:
a)
názov oprávnenej vzdelávacej inštitúcie,
b)
dátum vydania a číslo oprávnenia podľa § 15,
c)
názov úplnej kvalifikácie alebo názov čiastočných kvalifikácií, ktoré sú predmetom skúšky.
(7)
Vzdelávacie inštitúcie poskytujúce akreditované vzdelávacie programy sú povinné štvrťročne ministerstvu oznamovať informácie podľa odseku 5.
§ 23
Systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb
(1)
Ministerstvo vytvára systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb.
(2)
Výstupom systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb je prognóza vzdelávacích potrieb, ktorú ministerstvo zverejňuje v registri prognóz vzdelávacích potrieb každé tri roky.
(3)
Prognóza vzdelávacích potrieb obsahuje tieto informácie:
a)
kvantitatívnu definíciu typov voľných pracovných miest,
b)
kvalitatívny popis obsahu kvalifikácií vyžadovaných trhom práce na obdobie, na ktoré sa táto prognóza vydáva,
c)
odvetvovú a regionálnu špecifikáciu kvalifikačných potrieb trhu práce a špecifikáciu podľa úrovne vzdelania.
(4)
Prognóza vzdelávacích potrieb je nástrojom poradenstva o celoživotnom vzdelávaní, ktorý využívajú inštitúcie poskytujúce poradenské služby, ako aj ministerstvo na usmerňovanie ponuky celoživotného vzdelávania.
PIATA ČASŤ
KONTROLA DODRŽIAVANIA PODMIENOK AKREDITÁCIE A DODRŽIAVANIA PODMIENOK UDELENIA OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE SKÚŠKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 24
Predmet kontroly
(1)
Predmetom kontroly je
a)
dodržiavanie podmienok akreditácie vzdelávacieho programu,
b)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo vzdelávacej inštitúcii udelené oprávnenie podľa § 15 ods. 4 alebo ods. 5.
(2)
Kontrola dodržiavania podmienok akreditácie vzdelávacieho programu je zameraná najmä na
a)
vedenie dokumentácie vzdelávacieho programu súvisiaceho s uskutočňovaním akreditovaného vzdelávacieho programu podľa § 7 ods. 2,
b)
hodnotenie úrovne uskutočňovaného vzdelávacieho procesu, dodržiavanie učebného plánu a učebných osnov, na základe ktorého bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu,
c)
overenie zodpovedajúceho personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia vzdelávacieho programu v súlade s projektom vzdelávacieho programu,
d)
overenie pravdivosti dokladov o právnej subjektivite, názve a adrese vzdelávacej inštitúcie,
e)
plnenie povinností podľa § 6, § 14 ods. 11 a § 22 ods. 6.
(3)
Kontrola dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vzdelávacej inštitúcii udelené oprávnenie podľa § 15 ods. 4 alebo ods. 5, je zameraná najmä na
a)
platnosť potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu,
b)
dodržiavanie hodnotiacich štandardov ustanovených na hodnotenie čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie, na ktorú získala oprávnenie,
c)
overenie zodpovedajúceho personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia potrebného na vykonávanie skúšky,
d)
overenie pravdivosti dokladov o právnej subjektivite, názve a adrese vzdelávacej inštitúcie,
e)
vedenie dokumentácie súvisiacej s uskutočňovaním skúšok podľa § 18 ods. 12,
f)
plnenie povinností podľa § 6, § 14 ods. 11, § 18 ods. 12 a § 19 ods. 3.
§ 25
Výkon kontroly
(1)
Kontrolu vykonávajú ministerstvom poverení zamestnanci ministerstva v spolupráci s odborníkmi z oblasti obsahového zamerania vzdelávania poverenými ministerstvom (ďalej len „poverené osoby“). Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
(2)
Poverené osoby sú pri výkone kontroly oprávnené
a)
vstúpiť do objektov vzdelávacích inštitúcií a kontrolovať uskutočňovanie vzdelávacieho programu,
b)
vyžiadať predloženie dokladov podľa § 6, § 14 ods. 11, § 18 ods. 12, § 19 ods. 3 a § 22 ods. 6,
c)
odňať doklady podľa písmena b) v priestoroch alebo mimo priestorov kontrolovaného subjektu, pričom musia vydať potvrdenie o ich prevzatí,
d)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu.
(3)
Poverené osoby sú povinné
a)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti,
b)
pred začatím kontroly oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly,
c)
v prípade konfliktu záujmov bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu,
d)
postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaného subjektu,
e)
postupovať tak, aby zistili čo najobjektívnejšie skutočný stav, pričom nesmú zasahovať do právomocí riadiacich zamestnancov kontrolovaných subjektov,
f)
prerokovať výsledky kontroly so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu alebo ním poverenou osobou,
g)
spracovať protokol o priebehu a o výsledku kontroly,
h)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom kontroly.
(4)
Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu alebo ním poverená osoba je pri výkone kontroly povinná
a)
zabezpečiť vytvorenie vhodných materiálnych, technických a priestorových podmienok na vykonanie kontroly,
b)
poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly,
c)
zdržať sa konania, ktoré môže mariť výkon kontroly,
d)
dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie výsledku kontroly,
e)
odovzdať na požiadanie poverenej osobe doklady podľa odseku 2 písm. b).
§ 26
Spracovanie a prerokovanie výsledkov kontroly
(1)
O výsledku vykonanej kontroly vyhotovujú poverené osoby protokol o kontrole dodržiavania podmienok akreditácie vzdelávacieho programu alebo protokol o kontrole dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia (ďalej len „protokol“).
(2)
Protokol obsahuje najmä
a)
názov, adresu a identifikačné číslo kontrolovaného subjektu,
b)
miesto a čas kontroly,
c)
predmet kontroly,
d)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali,
e)
preukázané kontrolné zistenia,
f)
vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu alebo ním poverenej osoby k priebehu a výsledkom kontroly.
(3)
Ak poverené osoby zistia pri výkone kontroly nedodržiavanie podmienok a povinností, ministerstvo uloží kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote písomne informovať ministerstvo o ich splnení.
(4)
Ak kontrolovaný subjekt v uloženej lehote neodstránil zistené nedostatky alebo v určenej lehote písomne neoznámil ministerstvu ich splnenie, ministerstvo
a)
uloží pokutu podľa § 27,
b)
odníme potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu alebo
c)
odníme oprávnenie.
(5)
Pri zistení závažného nedodržiavania podmienok a povinností kontrolovaného subjektu ministerstvo uloží pokutu podľa § 27 súbežne s opatrením na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov podľa odseku 3.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
§ 27
(1)
Ministerstvo uloží pokutu vzdelávacej inštitúcii
a)
od 300 eur do 3 000 eur za neposkytnutie údajov ustanovených v § 6 ods. 1 a v § 22 ods. 5,
b)
od 100 eur do 1 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov ustanovených v § 6 ods. 1 a v § 22 ods. 5,
c)
od 100 eur do 1 000 eur za nesplnenie povinností ustanovených v § 6 ods. 2,
d)
od 100 eur do 1 000 eur za nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 11,
e)
od 100 eur do 1 000 eur za nevedenie dokumentácie o uskutočňovaní skúšok na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 18 ods. 12,
f)
od 100 eur do 1 000 eur za nevedenie registra účastníkov ďalšieho vzdelávania podľa § 19 ods. 3.
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť zistených nedostatkov a nesplnených povinností, na rozsah ich následkov.
(3)
Ministerstvo môže pokutu uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu. Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila.
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)
(2)
Konanie o akreditácii, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
Rozhodnutia a potvrdenia o akreditácii vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť po piatich rokoch odo dňa ich vydania.
(4)
Osvedčenia o získanom vzdelaní vydané absolventom akreditovaných vzdelávacích aktivít podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia vydané podľa tohto zákona.
(5)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „osvedčenie o získanom vzdelaní“, považuje sa to za „osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“.
§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2012.
Osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky vydané podľa osobitného predpisu13a) do 31. decembra 2011 sa považujú za osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo za osvedčenia o úplnej kvalifikácii podľa tohto zákona.
§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe do 31. decembra 2014. Oprávnenie udelené organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania platí do 31. decembra 2015.
§ 29
Zrušovacie ustanovenia
(1)
Zrušuje sa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 653/2007 Z. z.
(2)
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a o vydaní osvedčenia o jej vykonaní v znení vyhlášky č. 470/2007 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti Všeobecná správa položke 5 písmeno d) znie:
„d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) 100 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti Všeobecná správa položke 5 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti 200 eur  
f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii 10 eur“.
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená g) až n).
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti Všeobecná správa sa položka 5 dopĺňa oslobodením, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 znejú:
„20)
§ 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu31c) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31c znie:
„31c)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.
3.
V § 66m ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
4.
Za § 80n sa vkladá § 80o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80o
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012
Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011, zostávajú zachované.“.
5.
V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa pripája živnosť por. č. 71, ktorá znie:
„71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010 s výnimkou čl. I § 8 ods. 3 písm. b) a § 21 ods. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a čl. I § 15 až 20, § 29 ods. 2, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z.o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z.o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 110 a 111 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.
10)
§ 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
14)
§ 8 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 35a zákona č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2008 Z. z.
16a)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.