567/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 13.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky
(1)
V prihláške ochrannej známky (ďalej len „prihláška“) sa uvedie,
a)
či ide o slovné, obrazové, kombinované alebo trojrozmerné označenie; ak ide o slovné označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme,
b)
či sa označenie prihlasuje v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,
c)
adresa pre doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu alebo so sídlom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva (ďalej len „prihlasovateľ“), alebo s adresou trvalého pobytu, adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu.
(2)
Identifikačnými údajmi prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
(3)
Identifikačnými údajmi zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
(4)
Identifikačnými údajmi člena združenia podľa § 44 ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je členom združenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je členom združenia právnická osoba.
(5)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona, uvedie sa v prihláške aj číslo zápisu, ak bola ochranná známka zapísaná.
(6)
K prihláške obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme sa priložia dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu s rozmermi najviac 8 cm x 8 cm.
(7)
Ak z plošného vyobrazenia nie sú zrejmé podrobnosti trojrozmerného označenia, k prihláške sa priloží aj ďalšie vyobrazenie umožňujúce jasné rozlíšenie podrobností označenia alebo jeho slovný opis, prípadne jeho vzorka.
(8)
Ak je podaná žiadosť o zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva podľa § 46 zákona, k žiadosti sa priloží aj preklad zoznamu tovarov alebo služieb do francúzskeho jazyka.
(9)
Prihláške sa na úrade pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu označenia
(1)
Žiadosť o úpravu označenia alebo ochrannej známky podľa § 27 ods. 1 a 4 zákona obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
nové znenie alebo vyobrazenie označenia alebo ochrannej známky,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,
e)
opis požadovanej zmeny.
(2)
K žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky, ktoré obsahujú iné ako slovné označenie v bežnom písme, sa priložia dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu s rozmermi najviac 8 cm x 8 cm.
(3)
Prílohou k žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch podľa § 27 ods. 1 zákona.
(4)
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb podľa § 27 ods. 2 a 4 zákona obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.
§ 3
Podrobnosti o náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra ochranných známok úradu
(1)
Pripomienky proti zápisu označenia do registra ochranných známok úradu (ďalej len „register“) obsahujú
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva pripomienky,
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej pripomienky smerujú,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva pripomienky, zastúpená,
d)
odôvodnenie pripomienok, prípadne dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie pripomienok opiera.
(2)
Pripomienky proti zápisu označenia do registra vrátane dôkazov sa podávajú v dvoch vyhotoveniach.
§ 4
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra
(1)
Námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva námietky (ďalej len „namietateľ“),
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej zverejnenia,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je namietateľ zastúpený,
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie1) alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,
e)
odôvodnenie námietok,
f)
návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,
g)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera.
(2)
Námietky proti zápisu označenia do registra vrátane dôkazov sa podávajú v dvoch vyhotoveniach.
§ 5
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo zápisu ochrannej známky,
b)
dátum podania prihlášky alebo aj údaje o vzniku práva prednosti, prípadne práva seniority,
c)
dátum zverejnenia prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
dátum zápisu ochrannej známky do registra,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky; ak ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, zapíše sa aj ich prepis v latinskom písme,
g)
údaj, či je ochranná známka v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,
h)
trieda medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,
i)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
j)
druh ochrannej známky,
k)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
l)
dátum obnovy zápisu ochrannej známky,
m)
medzinárodný zápis ochrannej známky,
n)
zoznam členov združenia podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
o)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu majiteľa ochrannej známky, ak je zastúpený,
p)
zrušenie ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú alebo iný zánik ochrannej známky vrátane vzdania sa ochrannej známky.
(2)
Do registra sa zapisuje aj
a)
úprava označenia alebo ochrannej známky,
b)
zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
c)
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena alebo názvu a sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
d)
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo adresy miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodného mena alebo názvu a sídla zástupcu majiteľa ochrannej známky, ak je zastúpený,
e)
zmena zoznamu členov združenia podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
f)
údaje o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov uvedených v § 9 ods. 1 písm. c), pri prevode aj dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 9 ods. 2,
g)
údaje o licenčnej zmluve uvedené v § 10 ods. 3 písm. c) až f),
h)
zriadenie a zánik záložného práva na ochrannú známku vrátane údajov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c),
i)
ďalšie údaje, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.
(3)
Pri zverejnení prihlášky podľa § 28 ods. 5 zákona sa vo vestníku uvedie
a)
spisová značka prihlášky,
b)
dátum podania prihlášky a údaje o vzniku práva prednosti, ak sa uplatňuje,
c)
znenie alebo vyobrazenie označenia,
d)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
e)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
f)
meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov zástupcu prihlasovateľa.
(4)
Po zápise ochrannej známky do registra sa vo vestníku zverejnia údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a zmeny týkajúce sa základných údajov, ku ktorým došlo po zápise ochrannej známky do registra.
§ 6
Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti
(1)
V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú údaje podľa § 5 ods. 1. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, ku ktorým došlo po vydaní osvedčenia, sa majiteľovi ochrannej známky vydá dodatok k osvedčeniu.
(2)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky sa vydá druhopis osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k osvedčeniu.
(3)
Na žiadosť sa vydá výpis z registra alebo výpis z údajov o prihláške každému, kto o to požiada. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu vydania výpisu z registra.
(4)
Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sa vydá doklad o vzniku práva prednosti, ktorý obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
znenie alebo vyobrazenie označenia alebo ochrannej známky,
d)
zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, pre ktoré je označenie alebo ochranná známka zapísaná,
e)
dátum podania prihlášky.
§ 7
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu
Žiadosť o zápis zmeny obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo nové meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, ktoré má byť zapísané do registra,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.
§ 8
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra
Žiadosť o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu v konaní o prihláške alebo v konaní o ochrannej známke zapísanej do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu,
d)
plnomocenstvo udelené zástupcovi; v prípade zmeny zástupcu aj zrušenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu.
§ 9
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra
(1)
Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa ochrannej známky,
d)
vyjadrenie, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná známka prechádza pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa ochranná známka prevádza alebo ochranná známka prechádza len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie a zároveň sa uvedie zoznam tovarov a služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie tej časti tovarov a služieb, pre ktorú sa ochranná známka neprevádza alebo neprechádza,
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ o prevod alebo prechod ochrannej známky zastúpený.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky sa priloží zmluva o prevode, jej úradne overená kópia, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky alebo iný doklad preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky.
(3)
K žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky sa priloží doklad preukazujúci prechod ochrannej známky podľa osobitných predpisov.2)
(4)
Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky sa primerane použijú odseky 1 až 3.
(5)
K žiadosti o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky podľa § 19 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overená kópia.
(6)
K žiadosti o zápis zmeny v zozname členov združenia podľa § 44 ods. 3 zákona sa priloží doklad preukazujúci zmenu zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky.
§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy
(1)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra, zastúpená,
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
(2)
K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami tejto licenčnej zmluvy.
(3)
Vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa licencie na ochrannú známku,
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
§ 11
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je záložný veriteľ zastúpený.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overená kópia, alebo iný doklad preukazujúci vznik, zmenu alebo zánik záložného práva.
§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky
(1)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa,
c)
vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu ochrannej známky,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je majiteľ ochrannej známky alebo záložný veriteľ zastúpený.
(2)
V prípade žiadosti podľa § 22 ods. 5 zákona sa uvedú aj údaje podľa § 2 ods. 4 písm. c).
§ 13
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky
(1)
Návrh na zrušenie ochrannej známky (ďalej len „návrh na zrušenie“) obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na zrušenie,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na zrušenie, zastúpená,
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na zrušenie týka, alebo údaj, že sa návrh na zrušenie týka všetkých tovarov a služieb,
e)
odôvodnenie návrhu na zrušenie,
f)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
g)
dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera,
h)
v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.
(2)
Návrh na zrušenie vrátane dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach.
(3)
K návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 2 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, podľa ktorého ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zasahuje do starších práv k autorskému dielu alebo používanie ochrannej známky je zakázané ako nekalé súťažné konanie, alebo úradne overená kópia takéhoto rozhodnutia súdu.
§ 14
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, zastúpená,
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka, alebo údaj, že sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka všetkých tovarov alebo služieb,
e)
odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
f)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
g)
dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera,
h)
v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.
(2)
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vrátane dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach.
§ 15
Podrobnosti o náležitostiach rozkladu
Rozklad a odôvodnenie podľa § 40 ods. 3 zákona vrátane dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach.
§ 16
Podrobnosti o vedení spisu
O prihláške a o ochrannej známke sa vedie osobitný spis, ktorý obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia úradu.
§ 17
Spoločné ustanovenie
Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov a je podpísané elektronickým podpisom,3) ustanovenia o počte vyhotovení sa nepoužijú.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
v z. Ján Bachratý v. r.
1)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.).
2)
Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.