567/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

567
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2009,
ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky
(1)
V prihláške ochrannej známky (ďalej len „prihláška“) sa uvedie,
a)
druh ochrannej známky v súlade s § 1a ods. 2 až 12,
b)
ak ide o označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme,
c)
či sa označenie prihlasuje v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,
d)
adresa pre doručovanie podľa § 51 ods. 4 zákona, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu alebo so sídlom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva (ďalej len „prihlasovateľ“), alebo s adresou trvalého pobytu, adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu.
(2)
Identifikačnými údajmi prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
(3)
Identifikačnými údajmi zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
(4)
Identifikačnými údajmi osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 44 ods. 1 zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je členom združenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je členom združenia právnická osoba.
(5)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona, uvedie sa v prihláške aj číslo zápisu, ak bola ochranná známka zapísaná.
(6)
Ak je podaná žiadosť o zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva podľa § 46 zákona, k žiadosti sa priloží aj preklad zoznamu tovarov alebo služieb do anglického jazyka alebo do francúzskeho jazyka.
(7)
Prihláške sa na úrade pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
Podrobnosti o náležitostiach vyjadrenia prihlasovaného označenia
§ 1a
(1)
Označenie sa v prihláške vyjadrí v súlade s odsekmi 2 až 12 a § 1b; predloženie vzorky nie je prípustným vyjadrením prihlasovaného označenia.
(2)
Ochranná známka tvorená výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými číslicami alebo rímskymi číslicami, inými štandardnými typografickými znakmi alebo ich kombináciou (ďalej len „slovná ochranná známka“) sa vyjadrí predložením reprodukcie označenia v obvyklom písme a v obvyklom rozložení, bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo farieb.
(3)
Ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov (ďalej len „obrazová ochranná známka“) sa vyjadrí predložením reprodukcie označenia znázorňujúcej všetky jeho prvky vrátane farieb.
(4)
Ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy alebo tento trojrozmerný tvar obsahujúca (ďalej len „priestorová ochranná známka“) sa vyjadrí predložením grafickej reprodukcie tvaru, ktorá zahŕňa aj obrázky vytvorené počítačom, alebo predložením fotografickej reprodukcie tvaru. Grafická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia môže zahŕňať najviac šesť rôznych pohľadov.
(5)
Ochranná známka tvorená osobitným spôsobom, ktorým je ochranná známka umiestnená na výrobok alebo pripevnená na výrobok (ďalej len „pozičná ochranná známka“), sa vyjadrí predložením reprodukcie, ktorá náležite určuje pozíciu označenia a jeho veľkosť vo vzťahu k veľkosti výrobku. Prvky, ktoré netvoria súčasť predmetu zápisu, sú vizuálne označené, prednostne prerušovanými čiarami alebo bodkovanými čiarami. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, akým spôsobom je ochranná známka na výrobok pripevnená. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.
(6)
Ochranná známka tvorená výlučne súborom prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ďalej len „ochranná známka vzoru“), sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúcej opakujúci sa vzor. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, ako sa tieto prvky pravidelne opakujú. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.
(7)
Ochranná známka tvorená výlučne
a)
jednou farbou bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie farby a uvedením kódu farby vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,
b)
kombináciou farieb bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúcej systematické usporiadanie farebnej kombinácie jednotným a vopred určeným spôsobom a uvedením kódu týchto farieb vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb; je možné priložiť aj opis, ktorý podrobne uvádza systematické usporiadanie farieb a ktorý je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.
(8)
Ochranná známka tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (ďalej len „zvuková ochranná známka“) sa vyjadrí predložením audiosúboru reprodukujúceho zvuk alebo presným zaznamenaním zvuku v notovom zápise.
(9)
Ochranná známka tvorená pohybom alebo zmenou pozície prvkov ochrannej známky alebo ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov ochrannej známky (ďalej len „pohybová ochranná známka“), sa vyjadrí predložením videosúboru alebo série statických obrázkov znázorňujúcich pohyb alebo zmenu pozície. Ak sú použité statické obrázky, je možné ich očíslovať alebo priložiť opis vysvetľujúci ich poradie. Opis podľa predchádzajúcej vety je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.
(10)
Ochranná známka tvorená kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (ďalej len „multimediálna ochranná známka“), sa vyjadrí predložením audiovizuálneho súboru obsahujúceho kombináciu obrazu a zvuku.
(11)
Ochranná známka obsahujúca prvky s holografickými znakmi (ďalej len „holografická ochranná známka“) sa vyjadrí predložením videosúboru, grafickej reprodukcie alebo fotografickej reprodukcie obsahujúcej pohľady umožňujúce náležité rozoznanie holografického efektu v jeho plnom rozsahu.
(12)
Iná ochranná známka, ako je uvedená v odsekoch 2 až 11, sa vyjadrí v súlade s § 2 písm. b) zákona akýmkoľvek vhodným spôsobom s použitím všeobecne dostupnej technológie, ktorý umožňuje túto ochrannú známku jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“). Vyjadrenie podľa prvej vety môže byť sprevádzané opisom, ktorý je v zhode s vyjadrením prihlasovaného označenia.
(13)
Ak z reprodukcie vyjadrenia nie je zrejmá orientácia prihlasovaného označenia, uvedie sa doplnením slov „horná časť“ na každej reprodukcii.
(14)
Reprodukcia prihlasovaného označenia musí mať takú kvalitu, že je možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej 8 cm na šírku alebo 8 cm na výšku.
§ 1b
Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá v týchto formátoch súborov:1)
a)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi, ak ide o
1.
obrazovú ochrannú známku,
2.
priestorovú ochrannú známku,
3.
pozičnú ochrannú známku,
4.
ochrannú známku vzoru,
5.
ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb alebo
6.
ochrannú známku podľa § 1a ods. 12,
b)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB, ak ide o zvukovú ochrannú známku,
c)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o
1.
pohybovú ochrannú známku alebo
2.
holografickú ochrannú známku a
d)
MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o multimediálnu ochrannú známku.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu označenia
(1)
Žiadosť o úpravu označenia alebo ochrannej známky podľa § 27 ods. 1 a 4 zákona obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
nové vyjadrenie označenia alebo ochrannej známky v súlade s § 1a a 1b,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,
e)
opis požadovanej zmeny.
(2)
Prílohou k žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch podľa § 27 ods. 1 zákona; to neplatí, ak ide o údaje, ktoré sa považujú za skutočnosti všeobecne známe podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb podľa § 27 ods. 2 a 4 zákona obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried podľa triedenia ustanoveného medzinárodnou dohodou1b) (ďalej len „medzinárodné triedenie“) spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.
§ 2a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu
Žiadosť o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,
d)
údaj o tom, ako požaduje prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zápis rozdeliť, spolu so zoznamom tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom rozdeleného zápisu; zoznam tovarov alebo služieb sa uvádza v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia.
§ 3
Podrobnosti o náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra ochranných známok úradu
Pripomienky proti zápisu označenia do registra obsahujú
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva pripomienky,
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej pripomienky smerujú,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva pripomienky, zastúpená,
d)
odôvodnenie pripomienok, prípadne dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie pripomienok opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.
§ 4
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra
Námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva námietky (ďalej len „namietateľ“),
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej zverejnenia,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je namietateľ zastúpený,
d)
označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa námietky zakladajú na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlásené,
e)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,
f)
odôvodnenie námietok,
g)
návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,
h)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.
§ 4a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach
Žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky (§ 4 zákona) v konaní o námietkach obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky,
e)
číslo zápisu staršej ochrannej známky, ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.
§ 4b
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu v konaní o námietkach
(1)
Žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa a namietateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo namietateľ zastúpený,
d)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa a namietateľa, že žiadajú o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu.
(2)
Prihlasovateľ a namietateľ môžu v žiadosti podľa odseku 1 navrhnúť dĺžku lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu.
§ 5
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo zápisu ochrannej známky,
b)
dátum podania prihlášky, údaje o vzniku práva prednosti, prípadne práva seniority,
c)
dátum zverejnenia prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
dátum zápisu ochrannej známky do registra,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
vyjadrenie ochrannej známky; ak ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, zapíše sa aj ich prepis v latinskom písme,
g)
opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,
h)
údaj, či je ochranná známka v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb,
i)
trieda medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,
j)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
k)
druh ochrannej známky,
l)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
m)
dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie ochrannej známky,
n)
dátum obnovy zápisu ochrannej známky,
o)
medzinárodný zápis ochrannej známky,
p)
zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
r)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu majiteľa ochrannej známky, ak je zastúpený,
s)
zrušenie ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú alebo iný zánik ochrannej známky vrátane vzdania sa ochrannej známky.
(2)
Do registra sa zapisuje aj
a)
úprava označenia alebo ochrannej známky,
b)
zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
c)
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena alebo názvu a sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
d)
údaj o zmene zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
e)
zmena zoznamu osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
f)
údaje o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov uvedených v § 9 ods. 1 písm. c),
g)
údaje o licenčnej zmluve uvedené v § 10 ods. 3 písm. c) až f),
h)
zriadenie a zánik záložného práva vrátane údajov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c),
i)
údaj o tom, že ochranná známka alebo prihláška je predmetom exekúcie,
j)
ďalšie údaje, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.
(3)
Pri zverejnení prihlášky podľa § 28 ods. 6 zákona sa vo vestníku uvedie
a)
spisová značka prihlášky,
b)
dátum podania prihlášky, údaje o vzniku práva prednosti alebo práva seniority,
c)
vyjadrenie označenia,
d)
opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,
e)
druh ochrannej známky,
f)
slovné pomenovanie farieb alebo aj ich kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb, ak je označenie prihlásené vo farebnom vyhotovení,
g)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
h)
zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
i)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
j)
meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov zástupcu prihlasovateľa.
(4)
Po zápise ochrannej známky do registra sa vo vestníku zverejnia údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až e), j), m), n) a r) a zmeny týkajúce sa základných údajov, ku ktorým došlo po zápise ochrannej známky do registra.
§ 6
Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti
(1)
V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú rozhodné údaje podľa § 5 ods. 1; ak je vyjadrenie ochrannej známky predložené elektronicky, môže byť uvedené prostredníctvom elektronického odkazu. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, ku ktorým došlo po vydaní osvedčenia, sa majiteľovi ochrannej známky vydá dodatok k osvedčeniu.
(2)
Na žiadosť majiteľa ochrannej známky sa vydá druhopis osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k osvedčeniu.
(3)
Na žiadosť sa vydá výpis z registra alebo výpis z údajov o prihláške každému, kto o to požiada. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu vydania výpisu z registra.
(4)
Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sa vydá doklad o vzniku práva prednosti, ktorý obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
vyjadrenie označenia alebo ochrannej známky,
d)
zoznam tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia, pre ktoré je označenie alebo ochranná známka zapísaná,
e)
dátum podania prihlášky.
§ 7
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu
Žiadosť o zápis zmeny obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo nové meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, ktoré má byť zapísané do registra,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.
§ 8
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra
Žiadosť o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu v konaní o prihláške alebo v konaní o ochrannej známke zapísanej do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu,
d)
plnomocenstvo udelené zástupcovi.
§ 9
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra
(1)
Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa ochrannej známky,
d)
údaj o tom, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná známka prechádza pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa ochranná známka prevádza alebo ochranná známka prechádza len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia a zároveň sa uvedie zoznam tovarov a služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia tej časti tovarov a služieb, pre ktorú sa ochranná známka neprevádza alebo neprechádza,
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ o prevod alebo prechod ochrannej známky zastúpený.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky sa priloží zmluva o prevode, jej úradne overená kópia, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky alebo iný doklad preukazujúci prevod ochrannej známky.
(3)
K žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky sa priloží doklad preukazujúci prechod ochrannej známky podľa osobitných predpisov.2)
(4)
Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky sa primerane použijú odseky 1 až 3.
(5)
K žiadosti o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky podľa § 19 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overená kópia.
§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy
(1)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra, zastúpená,
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
(2)
K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami tejto licenčnej zmluvy.
(3)
Vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa licencie na ochrannú známku,
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy medzinárodného triedenia,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
(4)
Pri žiadosti o zápis licenčnej zmluvy, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky (§ 20 ods. 9 zákona), sa primerane použijú odseky 1 až 3.
§ 11
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je záložný veriteľ zastúpený.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva, úradne overená kópia zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, úradne overená kópia rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti alebo iný doklad preukazujúci zriadenie, zmenu alebo zánik záložného práva.
(3)
Pri žiadosti o zápis záložného práva k prihláške sa primerane použijú odseky 1 a 2.
§ 11a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis exekúcie do registra
(1)
Žiadosť o zápis exekúcie do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený.
(2)
K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie podľa prvej vety žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že ochranná známka alebo prihláška nie je postihnutá exekúciou.
§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky
(1)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá má právny záujem na obnove zápisu ochrannej známky,
c)
vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu ochrannej známky,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je majiteľ ochrannej známky, záložný veriteľ alebo iná osoba, ktorá má právny záujem na obnove zápisu ochrannej známky, zastúpená.
(2)
V prípade žiadosti podľa § 22 ods. 5 zákona sa uvedú aj údaje podľa § 2 ods. 3 písm. c).
§ 13
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky
(1)
Návrh na zrušenie ochrannej známky (ďalej len „návrh na zrušenie“) obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na zrušenie,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na zrušenie, zastúpená,
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na zrušenie týka, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia alebo údaj, že sa návrh na zrušenie týka všetkých tovarov a služieb,
e)
odôvodnenie návrhu na zrušenie,
f)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
g)
dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu,
h)
v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.
(2)
K návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 2 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, podľa ktorého ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zasahuje do starších práv k autorskému dielu alebo používanie ochrannej známky je zakázané ako nekalé súťažné konanie, alebo úradne overená kópia takéhoto rozhodnutia súdu.
§ 14
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, zastúpená,
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia alebo údaj, že sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka všetkých tovarov alebo služieb,
e)
označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zakladá, alebo údaj, že sa návrh zakladá na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené,
f)
odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
g)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
h)
dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu,
i)
v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.
§ 14a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
Žiadosť o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa neskoršej ochrannej známky,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
výslovný prejav vôle majiteľa neskoršej ochrannej známky, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky,
e)
číslo zápisu staršej ochrannej známky (§ 4 zákona), ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.
§ 15
Podrobnosti o náležitostiach rozkladu
Súčasťou rozkladu alebo odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3 zákona je aj zoznam dôkazov spolu s opisom ich obsahu.
§ 16
Podrobnosti o vedení spisu
O prihláške a o ochrannej známke sa vedie osobitný spis, ktorý obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia úradu.
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Podanie urobené v listinnej podobe sa v konaní o pripomienkach proti zápisu označenia do registra, v konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra, v konaní o zrušení ochrannej známky a v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami.
(2)
Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
v z. Ján Bachratý v. r.
1)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
1b)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.).
2)
Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
4)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.