56/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 10 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Čl. 2 bod 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1628/2006.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 bod 11 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1628/2006,“ nahrádza citáciou „Čl. 3 nariadenia (ES) č. 800/2008,“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1628/2006,“ nahrádza citáciou „Čl. 6 nariadenia (ES) č. 800/2008,“.
9.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
10.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009
(1)
Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, sumy uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) a v § 4 ods. 2 a 3 sa znižujú na polovicu.
(2)
Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, suma uvedená v § 7 ods. 1 písm. c) sa znižuje na 9 960 000 eur a suma uvedená v § 7 ods. 2 sa znižuje na 4 980 000 eur.
(3)
Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 4 ods. 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.
(4)
Ak žiadateľ predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 7 ods. 1 písm. b) sa znižuje na polovicu.
(5)
V období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 8 ods. 1 písm. a) splnenie podmienky obstarania dlhodobého hmotného majetku od iných ako ekonomicky a personálne prepojených osôb nevyžaduje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009. Ustanovenie § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.