521/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

521
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.
Opatrením sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu IBAN a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.