51/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. sa mení takto:
Príloha znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.
INDIKÁTORY KVALITY NA HODNOTENIE POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Druh poskytovateľa Hodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti Názov indikátora Popis indikátora Hodnotené časové obdobie Úroveň indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Účinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Skríning rakoviny krčku maternice Pomer počtu pacientiek, u ktorých bol vykonaný skríning krčka maternice, k počtu všetkých pacientiek v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Prevencia – gynekológia Pomer počtu pacientiek, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapitovaných pacientiek 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Výsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných
v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. J45 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii
k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Nepredpokladané prijatia do ústavnej starostlivosti po jednodňovej chirurgii Pomer pacientov, ktorí podstúpili  jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili  jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Zubný kaz
u poistencov vo veku do 18 rokov
Pomer počtu zubných výplní u poistencov
vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií
u poistencov vo veku do 18 rokov
1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Zubný kaz
u poistencov vo veku nad 18 rokov
Pomer počtu zubných výplní u poistencov
vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií
u poistencov vo veku nad 18 rokov
1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť – celková    Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní
k počtu hospitalizovaných pacientov,  u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.0 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou  (dg. S72.0 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov) Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
s infarktom myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (MKCH-10: I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone
v ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtnosť po operačných výkonoch  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch interná medicína, gastroenterológia, kardiológia 
k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Materská úmrtnosť Pomer počtu zomretých pacientiek v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov  na danom oddelení 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Rehospitalizo-  vanosť celková do 30 dní  Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Rehospitalizo-  vanosť celková do 90 dní  Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Reoperovanosť Pomer počtu reoperovaných pacientov do 30 dní po prepustení po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia) Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s  dg. J45.0 až J45.9
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Dekubity Pomer počtu identifikovaných pacientov s dg. L89 vzniknutou počas hospitalizácie  ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Nozokomiálna nákaza Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov (týkajúcich sa predovšetkým katétrov
a intravenóznych kanýl)
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť a primera-  nosť zdravotnej starostlivosti Operovanosť Pomer počtu operovaných pacientov k  počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vnímanie starostllivosti pacientom Spokojnosť pacienta Prieskum štandardizovaným dotazníkom. Podľa metodiky zdravotných poisťovní zabezpečujúcej reprezentatívnosť pre každé oddelenie 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poistencov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých Výsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie
u dospelých poistencov
Pomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapitovaných poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Pacienti vyšetrení na ambulancii  lekárskej služby prvej pomoci  pre dospelých Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov
v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých)
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úroveň návštevnosti dospelých poistencov Pomer počtu návštev  u pacienta (výkony č. 25, 26, 29)  k  počtu kapitovaných  poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Manažment akútnej starostlivosti Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy 
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Manažment chronickej starostlivosti dospelých poistencov Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: J45.0, J45.1, J45.8, J45.9; J46; E10; E11; E12; E13; E14
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti
a dorast
Výsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie
u poistencov
do 1 roku veku
Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov  v prvom roku veku
k počtu kapitovaných poistencov  do 1 roku veku
1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Index prevencie
u poistencov vo veku 11 a 17 rokov
Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Pacienti vyšetrení na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov
v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti
a dorast)
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  Úroveň návštevnosti detí
a dorastu
Pomer počtu  návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26, 29)  k počtu kapitovaných poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej strostlivosti
Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastu Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.
EKONOMICKÉ INDIKÁTORY NA HODNOTENIE POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Druh poskytovateľa Hodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlvosti Názov indikátora Popis indikátora Hodnotené časové obdobie Úroveň indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti  príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti 
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti  príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej  ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti  k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Frekvencia pacientov
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti
k celkovému počtu pacientov ošetrených
v ambulancii v sledovanom období
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti  Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia liekov
v špecializovanej
ambulantnej
starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
v príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia zdravotníckych pomôcok
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
v príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia liekov vo všeobecnej  ambulantnej starostlivosti  Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti  (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi
k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje
v príslušnom odbore ústavnú zdravotnú
a jednodňovú starostlivosť
Efektívnosť využitia zdrojov Jednodňová starostlivosť Pomer počtu výkonov v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej starostlivosti
k celkovému počtu identických  výkonov poskytnutých v ústavnej starostlivosti
v príslušnom odbore
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Robert Fico v. r.