506/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

506
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku
Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé
a)
rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
b)
byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.
§ 3
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný register“),
b)
ochrannou známkou Európskej únie2) (ďalej len „ochranná známka EÚ“) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len „register EÚ“),
c)
všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)
§ 4
Staršia ochranná známka
Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou
a)
ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
b)
medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
c)
ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)
d)
označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).
Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra
§ 5
(1)
Do registra sa nezapíše označenie, ak
a)
nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e)
je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu,
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i)
by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,7a)
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
l)
je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín8a) a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu.
(2)
Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.
§ 7
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30
a)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak
1.
je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2.
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,
b)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu,
c)
užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné,
d)
užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou,
e)
majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod,
f)
užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku,
g)
fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti,
h)
majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,
i)
osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky,
j)
osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 7a
Majiteľ ochrannej známky
Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak.
§ 7b
Spolumajiteľstvo ochrannej známky
(1)
Každý zo spolumajiteľov ochrannej známky má právo používať ochrannú známku, ak sa spolumajitelia ochrannej známky nedohodnú inak. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže každý zo spolumajiteľov ochrannej známky uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu.10a) Len čo sa začalo konanie podľa predchádzajúcej vety alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhy podľa osobitného predpisu10a) ďalších spolumajiteľov ochrannej známky pre tie isté nároky z toho istého neoprávneného zásahu prípustné; to nie je na ujmu práva týchto spolumajiteľov ochrannej známky pristúpiť k začatému konaniu na strane žalobcu. Právoplatné rozhodnutia o nárokoch podľa § 8a ods. 1 vydané na základe žaloby i len jedného spolumajiteľa ochrannej známky sú záväzné aj pre ďalších spolumajiteľov ochrannej známky; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľov ochrannej známky na uplatnenie nárokov podľa § 8a ods. 2.
(2)
Na poskytnutie práva používať ochrannú známku tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ochrannej známky, ak sa spolumajitelia ochrannej známky nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľa ochrannej známky disponovať so svojím spolumajiteľským podielom podľa § 17, § 18 a § 21.
(3)
Dohoda o zrušení spolumajiteľstva ochrannej známky a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je neplatná. Dohoda podľa prvej vety nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra.
(4)
Ak spolumajiteľ ochrannej známky nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa ochrannej známky prechádza jeho podiel na ostatných spolumajiteľov ochrannej známky v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom; to platí aj vtedy, ak sa spolumajiteľ ochrannej známky vzdá svojho podielu.
(5)
Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 4.
(6)
Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve,10b) ak v odsekoch 1 až 5 nie je ustanovené inak.
§ 7c
Používanie ochrannej známky
(1)
Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka podlieha následkom ustanoveným v § 14a, § 32 ods. 4 a 5, § 34 ods. 1 písm. a) a § 37a ods. 4 a 5; to neplatí, ak má majiteľ ochrannej známky na nepoužívanie ochrannej známky oprávnené dôvody.
(2)
Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj
a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa,
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.
(3)
Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.
(4)
Používanie ochrannej známky EÚ sa posudzuje podľa osobitného predpisu.10ba)
(5)
Ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, na účely odseku 1 sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.
§ 8
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
(2)
Ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
b)
ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
(3)
Za používanie označenia podľa odseku 2 sa považuje najmä
a)
umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby,
c)
dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
d)
používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
e)
používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena alebo časti názvu právnickej osoby,
f)
používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.10bb)
(4)
Bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo zabrániť tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku na územie Slovenskej republiky bez prepustenia tohto tovaru na území Slovenskej republiky do voľného obehu, ak tento tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných hľadiskách odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary; to neplatí, ak v konaní vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva začatom podľa osobitného predpisu,10bc) deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.
(5)
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby bezodkladne, a ak ide o dielo v tlačenej podobe najneskôr v nasledujúcom vydaní diela, uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
(6)
Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) bez jeho súhlasu, má majiteľ uvedenej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto ochrannej známky; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.
(7)
Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s tovarmi alebo so službami a také použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa odsekov 2 a 3, majiteľ ochrannej známky má právo zakázať tretím osobám v obchodnom styku
a)
umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť,
b)
ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať.
§ 8a
(1)
Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže majiteľ ochrannej známky domáhať najmä, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené.
(2)
Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.10c) Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3)
Majiteľ ochrannej známky má práva podľa odseku 2 aj v dôsledku zásahu podľa odseku 1, ktorý sa uskutočnil po zverejnení prihlášky; uplatnenie týchto práv je však možné až odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky.
(4)
Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie o škode alebo o nemajetkovej ujme a o tom, kto za ňu zodpovedá s tým, že pri uplatnení práv podľa odseku 3 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky. Najneskôr sa právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o škodu alebo o nemajetkovú ujmu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k zásahu do práv podľa odseku 1, alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
(5)
Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; pri uplatnení práv podľa odseku 3 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky. Najneskôr sa právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď došlo k zásahu do práv podľa odseku 1, alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
(6)
Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch 1 až 5 nie je ustanovené inak.
§ 11
Právo na informácie
(1)
Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ ochrannej známky žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.
(2)
Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo producenta, výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru alebo poskytovateľa služieb,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá
a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo poskytovaní služieb porušujúcich alebo ohrozujúcich práva podľa tohto zákona.
(4)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia uloženej povinnosti.
§ 12
Súdna ochrana práv
(1)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.10d)
(2)
Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrhom podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd viazaný.
§ 13
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)
V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,12) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku v primeranej výške alebo podmieniť vykonateľnosť neodkladného opatrenia zložením peňažnej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd prihliadne na rozsah škody alebo inej ujmy, ktorá môže vzniknúť protistrane vykonaním neodkladného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť zábezpeku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(2)
Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.12a) Povinnosť nahradiť škodu alebo inú ujmu, ktorá nebola z tejto zábezpeky uspokojená, tým nie je dotknutá.
(3)
Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak
a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy12a) na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o vzniku škody alebo inej ujmy, najneskôr však do troch rokov od nariadenia neodkladného opatrenia,
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku
a)
ich vlastné meno a priezvisko alebo adresu, ak je treťou osobou fyzická osoba,
b)
označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby a
c)
ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovaru alebo služby ako tovaru alebo služby majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.
(2)
Odsek 1 sa uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.
(3)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretia osoba používa v obchodnom styku označenie, ktoré má len miestny dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky a rozsah jeho používania sa nezmenil.
§ 14a
Nepoužívanie ochrannej známky ako procesná obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený domáhať sa zákazu používať označenie len v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby nepodliehajú zrušeniu podľa § 34 ods. 1 písm. a).
(2)
Ak ku dňu podania žaloby uplynulo od zápisu ochrannej známky najmenej päť rokov, majiteľ ochrannej známky na žiadosť žalovaného predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky (§ 7c) počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania žaloby, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založená žaloba, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
§ 14b
Procesná obrana majiteľa neskoršej ochrannej známky v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku, ak by neskoršia ochranná známka nemohla byť vyhlásená za neplatnú
a)
z dôvodu, že podmienky pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nevyhnutnej pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) druhého bodu alebo dobrého mena ochrannej známky podľa § 7 písm. b), neboli splnené ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky alebo
b)
(2)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka EÚ nemohla byť vyhlásená za neplatnú podľa osobitného predpisu.12b)
(3)
Ak majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený v konaní o porušení práv z ochrannej známky domáhať sa zákazu používať staršiu ochrannú známku, aj keď táto staršia ochranná známka už nemôže byť uplatnená proti neskoršej ochrannej známke.
§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.13)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie obchodovanie s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav.
§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)
Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(2)
Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prevodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prevodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Úrad žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prevod ochrannej známky preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.
(3)
Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky; to neplatí pre podanie žiadosti podľa odseku 2 a pre podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky podľa § 22 ods. 2.
(4)
Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
(5)
Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne len v rozsahu týchto tovarov alebo služieb.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.
§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)
Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)
(2)
Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prechodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prechodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti jej pôvodného majiteľa alebo jej nového majiteľa. Úrad žiadosť o zápis prechodu ochrannej známky zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prechod ochrannej známky preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.
(3)
Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky; to neplatí pre podanie žiadosti podľa odseku 2 a pre podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky podľa § 22 ods. 2.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.
§ 19
Majiteľ ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše zmenu majiteľa ochrannej známky.
§ 20
Licenčná zmluva
(1)
Majiteľ ochrannej známky môže licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré tovary alebo služby alebo pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len „licencia“).
(2)
Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy. Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.
(3)
Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, platí, že udelil nevýlučnú licenciu.
(4)
Ak majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať používania ochrannej známky. Nadobúdateľ výlučnej licencie je povinný ochrannú známku používať (§ 7c), ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak.
(5)
Ak majiteľ ochrannej známky udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo používať ochrannú známku (§ 8) ani jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.
(6)
Licenčná zmluva, ktorou majiteľ ochrannej známky udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ predtým udelenej výlučnej licencie na uzavretie takej licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
(7)
Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa ochranná známka na základe licencie používa, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.
(8)
Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže nadobúdateľ nevýlučnej licencie vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) len so súhlasom majiteľa ochrannej známky; nadobúdateľ výlučnej licencie tak môže urobiť, ak majiteľ ochrannej známky po písomnom oznámení sám v primeranej lehote žalobou podľa Civilného sporového poriadku neuplatní nároky podľa § 8a ods. 1. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky a nadobúdateľa licencie podľa Obchodného zákonníka15a) ani právo nadobúdateľa licencie vstúpiť do konania začatého majiteľom ochrannej známky ako intervenient.
(9)
Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky (ďalej len „licencia na prihlášku“). Zápisom ochrannej známky nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý a považuje sa za zápis licencie podľa odseku 2, ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté inak. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše licenciu aj na vylúčenú prihlášku.
(10)
Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie, iba ak nadobúdateľ licencie poruší ustanovenia licenčnej zmluvy o jej trvaní, o podobe, v ktorej sa môže ochranná známka používať, o rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola licencia poskytnutá, o území, na ktorom môže byť ochranná známka používaná, alebo o kvalite tovarov alebo kvalite služieb vyrobených alebo poskytnutých nadobúdateľom licencie.
(11)
Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,15b) ak v odsekoch 1 až 10 nie je uvedené inak.
§ 21
Záložné právo
(1)
K ochrannej známke možno zriadiť záložné právo.
(2)
Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(3)
Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložcu vykoná zápis záložného práva do registra. Úrad žiadosť o zápis záložného práva k ochrannej známke zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré zriadenie záložného práva k ochrannej známke preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis záložného práva k ochrannej známke úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k ochrannej známke, ktorá by bola zapísaná v budúcnosti15c) (ďalej len „záložné právo k prihláške“). Zápisom ochrannej známky nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý a považuje sa za zápis záložného práva k ochrannej známke, ak v zmluve o zriadení záložného práva nie je dohodnuté inak alebo ak z rozhodnutia, ktorým bolo záložné právo zriadené, nevyplýva inak. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše záložné právo aj na vylúčenú prihlášku.
(5)
Na vznik, zánik a výkon záložného práva k ochrannej známke sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,16) ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak.
§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.
(2)
Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem, úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Obnova zápisu ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky.
(3)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nie je podaná najneskôr v posledný deň platnosti zápisu ochrannej známky, platí, že žiadosť o obnovu zápisu nebola podaná; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky najneskôr podaná.
(5)
Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad platnosť jej zápisu obnoví len pre tieto tovary alebo služby.
(6)
Najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu ochrannej známky úrad o tejto skutočnosti informuje majiteľa ochrannej známky. Informácia podľa prvej vety je právne nezáväzná a jej neposkytnutie nezakladá zodpovednosť úradu.
§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)
Ochranná známka zanikne dňom
a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ ochrannej známky vzdáva; ak tento deň v oznámení uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia úradu alebo
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)
Vzdanie sa ochrannej známky, na ktorej viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť dňom predloženia písomného súhlasu osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy môžu byť zánikom ochrannej známky dotknuté, alebo dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv.
TRETIA ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 24
Prihláška
(1)
O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.
(2)
Prihláška obsahuje
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
vyjadrenie prihlasovaného označenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b),
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 24a
Tovary a služby
(1)
Tovary a služby, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, sa v zozname tovarov alebo služieb zatrieďujú podľa triedenia ustanoveného medzinárodnou dohodou17) (ďalej len „medzinárodné triedenie“).
(2)
Prihlasovateľ musí v zozname tovarov alebo služieb uviesť tovary alebo služby, pre ktoré požaduje ochranu, dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a verejnosti, najmä hospodárskym subjektom, bolo umožnené na tomto základe určiť rozsah požadovanej ochrany.
(3)
Prihlasovateľ môže v zozname tovarov alebo služieb použiť všeobecné výrazy uvedené v názvoch tried medzinárodného triedenia alebo iné všeobecné výrazy, len ak sú jasné a presné.
(4)
Všeobecné výrazy vrátane všeobecných výrazov uvedených v názvoch tried medzinárodného triedenia zahŕňajú všetky tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame týchto výrazov; použitie týchto výrazov nezakladá nárok na ochranu tovarov alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté v doslovnom význame týchto výrazov.
(5)
Ak prihlasovateľ žiada o zápis tovarov alebo služieb, ktoré patria do viac ako jednej triedy, zoskupí tovary a služby podľa tried medzinárodného triedenia, pred každou skupinou uvedie číslo triedy, do ktorej skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie vo vzostupnom poradí.
(6)
Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné len z toho dôvodu, že patria do tej istej triedy medzinárodného triedenia. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné len z toho dôvodu, že patria do rôznych tried medzinárodného triedenia.
§ 25
Deň podania prihlášky
(1)
Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e).
(2)
Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve na ich doplnenie a na tento účel mu určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace. V tomto prípade je dňom podania prihlášky deň doručenia podania, ktorým prihlasovateľ tieto údaje a náležitosti doplnil, inak sa prihláška považuje za nepodanú.
§ 26
Právo prednosti
(1)
Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby
a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej známky.
(2)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti,18) inak sa na právo prednosti neprihliada. Toto právo možno uplatniť, len ak prvá prihláška tejto ochrannej známky bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie;5) inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(3)
Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.
(5)
Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti v listinnej podobe.
§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)
Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.
(2)
Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je prípustné.
(3)
Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu tak, že z prihlášky vyjme niektoré tovary alebo služby do jednej alebo viacerých samostatných prihlášok. Právo prednosti a deň podania z pôvodnej prihlášky sa zachovajú aj pre rozdelené prihlášky. Rozdelením prihlášky podľa prvej vety v priebehu konania o námietkach nie je prípustné rozdeliť tie tovary alebo služby, proti ktorým podané námietky smerujú.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na ochrannú známku. Rozdelením zápisu podľa odseku 3 v priebehu konania o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nie je prípustné rozdeliť tie tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Rozdelením zápisu podľa odseku 3 nie je dotknutý zápis licencie (§ 20), zápis záložného práva (§ 21) alebo zápis exekúcie (§ 41a) a úrad zapíše licenciu, záložné právo alebo exekúciu aj k ochranným známkam, ktoré vznikli rozdelením zápisu podľa odseku 3.
§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 a 3, § 24a ods. 1 až 3 a 5, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví; ak sa dôvody na zastavenie konania podľa § 24a ods. 2 a 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad konanie o prihláške zastaví len pre tieto tovary alebo služby. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov upozorniť.
(3)
Ak je prihlásené označenie zhodné so staršou ochrannou známkou (§ 4) iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby, úrad pred zverejnením prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) oznámi túto skutočnosť prihlasovateľovi alebo majiteľovi staršej ochrannej známky.
(4)
Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(5)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(6)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 4, úrad prihlášku zverejní vo vestníku.
§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)
Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.
(2)
Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.
Námietky
§ 30
(1)
Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(2)
Námietky môžu byť podané na základe jedného staršieho práva alebo viacerých starších práv podľa § 7, ak patria tomu istému majiteľovi. Námietky môžu byť podané na základe časti tovarov alebo služieb alebo na základe všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlásené, a môžu smerovať proti časti tovarov alebo služieb alebo proti všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra.
§ 31
(1)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 ods. 1, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi.
(2)
Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.
(3)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam v lehote podľa odseku 2 nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.
(4)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.
(6)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
(7)
Ak po podaní námietok namietateľ udelí písomný súhlas so zápisom označenia do registra, považujú sa námietky za vzaté späť a úrad konanie o námietkach zastaví.
§ 32
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach
(1)
Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať prihlasovateľ úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.
(3)
Namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4)
Ak namietateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak je staršia ochranná známka jediným právom uplatneným namietateľom, úrad námietky zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o námietkach neprihliada.
(5)
Ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.
§ 32a
(1)
Počas konania o námietkach poskytne úrad prihlasovateľovi a namietateľovi na základe ich spoločnej žiadosti najmenej dva mesiace na zmierlivé vyriešenie ich sporu.
(2)
Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 31 ods. 2 a ak nedošlo k zmierlivému vyriešeniu sporu medzi účastníkmi, úrad po uplynutí lehoty podľa odseku 1 určí prihlasovateľovi novú lehotu na vyjadrenie sa k podaným námietkam.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 a ak nedošlo k zmierlivému vyriešeniu sporu medzi účastníkmi, uplynutím lehoty podľa odseku 1 začínajú lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 plynúť odznova.
§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)
Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 ods. 1 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.
(2)
Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra v listinnej podobe.
(3)
Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.
§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak
a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie,
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná,
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.
(2)
Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého
a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu osobnosti,
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje do jej dobrej povesti,
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)
Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(4)
Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.
(6)
Úrad môže zrušiť ochrannú známku aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 písm. a) a b), ak ten, kto podal návrh na zrušenie ochrannej známky, preukáže právny záujem.
§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
(2)
Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
(3)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.
(4)
Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.
(5)
Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.
(6)
Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.
§ 35a
Strpenie používania neskoršej ochrannej známky
(1)
Majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
(2)
Ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú podľa odseku 1, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f), aj keď táto staršia ochranná známka alebo tieto staršie práva už nemôžu byť uplatnené proti neskoršej ochrannej známke.
§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú
(1)
Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú
a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú,
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.
§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi; na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú o ďalší dôvod sa neprihliada.
(2)
Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa môže týkať časti tovarov alebo služieb alebo všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže byť podaný na základe jedného staršieho práva alebo na základe viacerých starších práv podľa § 7, ak patria tomu istému majiteľovi. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže byť podaný na základe časti tovarov alebo služieb alebo na základe všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené.
(3)
Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, úrad konanie o tomto návrhu zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí osobe, ktorá návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podala (ďalej len „navrhovateľ“).
(4)
Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nezastaví podľa odseku 3 alebo 7, upovedomí o návrhu majiteľa ochrannej známky a vyzve ho, aby sa k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v určenej lehote vyjadril.
(5)
Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 4 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.
(6)
Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.
(7)
Úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 alebo konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný.
(8)
Ustanovenie § 31 ods. 7 sa primerane použije aj na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
(9)
Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.
§ 37a
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ okrem dôkazov podľa prvej vety predloží aj dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať majiteľ neskoršej ochrannej známky úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 37 ods. 4.
(3)
Navrhovateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4)
Ak navrhovateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak staršia ochranná známka bola jediným navrhovateľom uplatneným právom, úrad návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neprihliada.
(5)
Ak navrhovateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú táto staršia ochranná známka za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.
§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej pred uplynutím tejto lehoty úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad rozhodnúť o pokračovaní v konaní, ak účastník konania zároveň s podaním žiadosti o pokračovanie v konaní urobí zmeškaný úkon; žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť podaná najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty.
(3)
Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2, § 32a ods. 2 a § 37 ods. 4.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1 alebo 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.
§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže úrad rozhodnúť o uvedení do predošlého stavu, ak účastník konania zároveň s podaním tejto žiadosti urobí zmeškaný úkon; žiadosť o uvedenie do predošlého stavu musí byť podaná do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú účastník konania nemohol úkon vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 22 ods. 4.
(2)
Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať.
(3)
Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na
a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30 ods. 1,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3,
f)
podanie žiadosti o preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 2 alebo § 37a ods. 2,
g)
preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 3 alebo § 37a ods. 3.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
§ 40
Rozklad
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)
Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu.
(4)
Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9,
c)
zastavené konanie podľa odseku 3.
(5)
Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
§ 41
Register
(1)
Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ochranných známkach. Register je verejný a každý má právo do neho nahliadnuť.
(2)
Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti bezodkladne vyznačí v registri.
§ 41a
Zápis exekúcie do registra
Na základe exekučného príkazu19a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého súčasťou je aj konkrétna prihláška alebo konkrétna ochranná známka, úrad zapíše do registra skutočnosť, že táto prihláška alebo ochranná známka je postihnutá exekúciou podľa osobitných predpisov s účinnosťou dňom doručenia exekučného príkazu na úrad. Zápisom ochrannej známky do registra nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý a považuje sa za zápis exekúcie postihnutím práv z ochrannej známky. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše exekúciu postihnutím práv z vylúčených prihlášok.
§ 42
Vestník
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA
§ 43
(1)
Kolektívna ochranná známka je ochranná známka, ktorá je takto označená pri podaní prihlášky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.
(2)
Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie alebo právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným právom.
(3)
Ak § 44 až 45a neustanovujú inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ochrannej známky, jej zánik, ako aj na konanie vo veci zrušenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú ustanovenia tohto zákona.
§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)
Prihlasovateľ je povinný s prihláškou kolektívnej ochrannej známky predložiť zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky (ďalej len „zmluva o používaní“), ktorá obsahuje zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku vrátane ich identifikačných údajov, podmienky členstva v združení a podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií.
(2)
Úrad zamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky aj vtedy, ak
a)
nie sú splnené požiadavky podľa odseku 1 alebo podľa § 43 ods. 1 a 2 ,
b)
je zmluva o používaní v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi alebo
c)
by mohla klamať verejnosť o povahe alebo o význame prihláseného označenia, najmä ak by mohlo byť prihlásené označenie považované za niečo iné ako kolektívnu ochrannú známku.
(3)
Úrad nezamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky podľa odseku 2, ak prihlasovateľ zmenou zmluvy o používaní odstráni nedostatky uvedené v odseku 2.
(4)
Pripomienky proti zápisu označenia ako kolektívnej ochrannej známky do registra (§ 29) môžu byť podané aj z dôvodov podľa odseku 2.
§ 44a
Zmeny zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky
(1)
Majiteľ kolektívnej ochrannej známky predkladá úradu všetky zmeny zmluvy o používaní.
(2)
Úrad zapíše údaj o zmene zmluvy o používaní do registra; to neplatí, ak nie sú splnené požiadavky podľa § 44 ods. 1 alebo ak by bol dôvod na zamietnutie prihlášky podľa § 44 ods. 2 písm. b) a c).
(3)
Ak sa zmena zmluvy o používaní týka zoznamu osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku, úrad zmenu v zozname zapíše do registra.
(4)
Zmena zmluvy o používaní nadobúda účinnosť dňom zápisu údaja o zmene zmluvy o používaní do registra.
§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú členovia združenia uvedení v zozname podľa § 44 ods. 1.
(2)
Pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku 1 je v mene osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku oprávnený uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) majiteľ kolektívnej ochrannej známky.
(3)
Ak nie je v zmluve o používaní uvedené inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku 1 môže osoba oprávnená používať kolektívnu ochrannú známku vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) len so súhlasom majiteľa kolektívnej ochrannej známky. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku vstúpiť do konania začatého majiteľom kolektívnej ochrannej známky ako intervenient.
(4)
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.
§ 45a
Osobitné ustanovenia o zrušení kolektívnej ochrannej známky a vyhlásení kolektívnej ochrannej známky za neplatnú
(1)
Úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak
a)
majiteľ kolektívnej ochrannej známky neurobil príslušné opatrenia, aby zabránil používaniu kolektívnej ochrannej známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v zmluve o používaní vrátane akejkoľvek zmeny tejto zmluvy zapísanej v registri (§ 44a ods. 4),
b)
môže kolektívna ochranná známka v dôsledku spôsobu jej používania oprávnenými osobami klamať verejnosť spôsobom uvedeným v § 44 ods. 2 písm. c),
c)
bol údaj o zmene zmluvy o používaní zapísaný do registra v rozpore s požiadavkami podľa § 44a ods. 2; to neplatí, ak majiteľ kolektívnej ochrannej známky ďalšou zmenou zmluvy o používaní týmto požiadavkám vyhovie.
(2)
Úrad vyhlási kolektívnu ochrannú známku za neplatnú aj vtedy, ak bola zapísaná v rozpore s požiadavkami podľa § 44 ods. 2; to neplatí, ak majiteľ kolektívnej ochrannej známky zmenou zmluvy o používaní týmto požiadavkám vyhovie.
PIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA EURÓPSKEJ ÚNIE
Zápis medzinárodnej ochrannej známky
§ 46
Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, môže požiadať prostredníctvom úradu o zápis medzinárodnej ochrannej známky do medzinárodného registra alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa zápisu medzinárodnej ochrannej známky v medzinárodnom registri podľa medzinárodného dohovoru.1)
§ 47
(1)
Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.
(2)
Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5, a podlieha aj námietkam ako národná prihláška.
(3)
Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
(4)
Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.
(5)
Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.
(6)
Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše do registra bez ďalšieho konania.
Ochranná známka Európskej únie
§ 48
(1)
Práva z ochrannej známky EÚ možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(2)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo podľa osobitného predpisu23) opatrí úrad potvrdením o vykonateľnosti.
§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky EÚ a premena ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
(1)
Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku podľa osobitného predpisu25) obsahuje
a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
c)
vyjadrenie prihlasovaného označenia.
(2)
Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku nespĺňa podmienky podľa odseku 1, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí úrad žiadateľa vo výzve upozorniť.
(3)
Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premenou ochrannej známky EÚ, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.6) Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(4)
Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.
§ 50
(1)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom prednosti pred prístupom Slovenskej republiky k Európskej únii,22) má právo zakázať na území Slovenskej republiky používanie ochrannej známky EÚ, ktorej účinky boli rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii,22) ak
a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou EÚ, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary alebo služby,
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou EÚ a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa obe vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s ochrannou známkou EÚ,
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, s ochrannou známkou EÚ by použitie ochrannej známky EÚ v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky zapísanej v registri alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zapísanej v registri alebo jej dobrému menu.
(2)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku používania ochrannej známky EÚ na území Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 8a.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 51
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru,4) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,5) alebo sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, majú rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, alebo štát, na území ktorého má osoba trvalý pobyt, sídlo alebo podnik, nie je štátom, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) práva podľa tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené advokátom26) alebo patentovým zástupcom.26a)
(3)
Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Účastník konania alebo jeho zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(5)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.
(6)
Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie originálu listiny alebo jej overenej kópie.
(7)
Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad o tomto následku účastníka konania vo výzve upovedomí.
(8)
Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný urobiť, ak ide o konanie, ktoré môže úrad začať z úradnej moci. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
(9)
Úrad konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje úrad v konaní i bez návrhu. Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú; to neplatí, ak ide o lehoty podľa § 22 ods. 3 a 4. Ak bolo konanie prerušené počas lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 37a ods. 2 alebo 3, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, začínajú lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 37a ods. 2 alebo 3 plynúť odznova.
(10)
Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku,28) ak v piatej časti tohto zákona nie je ustanovené inak.
(11)
Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu28a) je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu;28a) ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
(12)
Odsek 11 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.28b)
(13)
Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu28a) musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu,28c) ak je účastník konania zastúpený.
(14)
Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)
§ 52
(1)
Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach.
(3)
Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.
§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach prihlášky vrátane náležitostí vyjadrenia prihlasovaného označenia,
b)
náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,
c)
náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,
d)
náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,
e)
údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,
f)
náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
g)
náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu,
h)
náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,
i)
náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu do registra,
j)
náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy,
k)
náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva do registra,
l)
náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,
m)
náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,
n)
náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
o)
náležitostiach rozkladu,
p)
vedení spisu,
q)
forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,
r)
náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
s)
náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu,
t)
zápise exekúcie do registra,
u)
náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu.
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.
(2)
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.
(3)
Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(4)
Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.
§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.
(2)
Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017 a ich právne účinky zostávajú zachované.
(3)
Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
§ 54b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.
(2)
Lehoty, ktoré začali plynúť do 13. januára 2019, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. januára 2019 a ich právne účinky zostávajú zachované.
(3)
Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
(4)
Žiadosť o predloženie dôkazov o skutočnom používaní ochrannej známky podľa § 14a ods. 2 je žalovaný oprávnený podať v tých súdnych konaniach o porušení práv z ochrannej známky, ktoré sa začali po 13. januári 2019.
§ 55
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 56
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z., zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 709/2002 Z. z.
§ 57
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2015).
1)
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení neskorších predpisov).
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2)
Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 154/1, 16. 6. 2017).
3)
Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
Čl. 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
4)
Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
5)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
6)
Čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
7)
Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
7a)
Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb.), čl. 23 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39/16, 13. 2. 2008) v platnom znení, čl. 41 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193/60, 24. 7. 2009) v platnom znení, čl. 14 a 24 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343/1, 14. 12. 2012) v platnom znení, čl. 102 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347/671, 20. 12. 2013) v platnom znení.
8)
Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
8a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994) v platnom znení, zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z.).
10)
Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10a)
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
10ba)
Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
10bb)
§ 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10bc)
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).
12b)
Čl. 60 ods. 1, 3 alebo 4, čl. 61 ods. 1 alebo 2 alebo čl. 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.
13)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 266/2004 Z. z.), Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 122/2008 Z. z.).
14)
Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
17)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.).
18)
Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
20)
Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.
22)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z.).
23)
Čl. 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
25)
Čl. 140 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
26)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26a)
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
28a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
28b)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.