506/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 13.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

506
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.
§ 3
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný register“),
b)
ochrannou známkou Európskej únie2) (ďalej len „ochranná známka EÚ“) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len „register EÚ“),
c)
všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)
d)
zahraničnou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie.5)
§ 4
Staršia ochranná známka
Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou
a)
ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) so skorším právom prednosti,
b)
medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
c)
ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)
d)
označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).
Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra
§ 5
(1)
Do registra sa nezapíše označenie, ak
a)
nespĺňa podmienky podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e)
je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i)
obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
l)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.
(2)
Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.
§ 6
Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.
§ 7
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30
a)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,
b)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu,
c)
užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné,
d)
užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou,
e)
majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na takéto konanie oprávnený dôvod,
f)
užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah,
g)
fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti,
h)
majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,
i)
osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky,
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 7a
Majiteľ ochrannej známky
Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak.
§ 7b
Spolumajiteľstvo ochrannej známky
(1)
Každý zo spolumajiteľov ochrannej známky má právo používať ochrannú známku, ak sa spolumajitelia ochrannej známky nedohodnú inak. Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže každý zo spolumajiteľov ochrannej známky uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu.10a) Len čo sa začalo konanie podľa predchádzajúcej vety alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhy podľa osobitného predpisu10a) ďalších spolumajiteľov ochrannej známky pre tie isté nároky z toho istého neoprávneného zásahu prípustné; to nie je na ujmu práva týchto spolumajiteľov ochrannej známky pristúpiť k začatému konaniu na strane žalobcu. Právoplatné rozhodnutia o nárokoch podľa § 8a ods. 1 vydané na základe žaloby i len jedného spolumajiteľa ochrannej známky sú záväzné aj pre ďalších spolumajiteľov ochrannej známky; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľov ochrannej známky na uplatnenie nárokov podľa § 8a ods. 2.
(2)
Na poskytnutie práva používať ochrannú známku tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ochrannej známky, ak sa spolumajitelia ochrannej známky nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spolumajiteľa ochrannej známky disponovať so svojím spolumajiteľským podielom podľa § 17, § 18 a § 21.
(3)
Dohoda o zrušení spolumajiteľstva ochrannej známky a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je neplatná. Dohoda podľa prvej vety nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra.
(4)
Ak spolumajiteľ ochrannej známky nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa ochrannej známky prechádza jeho podiel na ostatných spolumajiteľov ochrannej známky v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom; to platí aj vtedy, ak sa spolumajiteľ ochrannej známky vzdá svojho podielu.
(5)
Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 4.
(6)
Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve,10b) ak v odsekoch 1 až 5 nie je ustanovené inak.
§ 8
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
b)
ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
(3)
Na používanie označenia podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 9 ods. 2.
(4)
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
(5)
Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky bez jeho súhlasu, má majiteľ zahraničnej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto známky; to neplatí ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.
§ 8a
(1)
Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže majiteľ ochrannej známky domáhať najmä, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené.
(2)
Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.10c) Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3)
Majiteľ ochrannej známky má práva podľa odseku 2 aj v dôsledku zásahu podľa odseku 1, ktorý sa uskutočnil po zverejnení prihlášky; uplatnenie týchto práv je však možné až odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky.
(4)
Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie o škode alebo o nemajetkovej ujme a o tom, kto za ňu zodpovedá s tým, že pri uplatnení práv podľa odseku 3 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky. Najneskôr sa právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o škodu alebo o nemajetkovú ujmu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k zásahu do práv podľa odseku 1, alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
(5)
Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil; pri uplatnení práv podľa odseku 3 nedôjde k premlčaniu skôr ako za tri roky odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky. Najneskôr sa právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 premlčí za päť rokov, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď došlo k zásahu do práv podľa odseku 1, alebo odo dňa, od ktorého nastávajú účinky zápisu ochrannej známky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
(6)
Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch 1 až 5 nie je ustanovené inak.
Používanie ochrannej známky
§ 9
(1)
Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.
(2)
Používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä
a)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb,
c)
dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,
d)
používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.
(3)
Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj
a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť,
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.
(4)
Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom.
§ 10
(1)
Ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.
(2)
Ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.
§ 11
Právo na informácie
(1)
Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ ochrannej známky žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.
(2)
Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo producenta, výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru alebo poskytovateľa služieb,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá
a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo poskytovaní služieb porušujúcich alebo ohrozujúcich práva podľa tohto zákona.
(4)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia uloženej povinnosti.
§ 12
Súdna ochrana práv
(1)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.10d)
(2)
Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrhom podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd viazaný.
§ 13
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)
V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,12) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku v primeranej výške alebo podmieniť vykonateľnosť neodkladného opatrenia zložením peňažnej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd prihliadne na rozsah škody alebo inej ujmy, ktorá môže vzniknúť protistrane vykonaním neodkladného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť zábezpeku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(2)
Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.12a) Povinnosť nahradiť škodu alebo inú ujmu, ktorá nebola z tejto zábezpeky uspokojená, tým nie je dotknutá.
(3)
Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak
a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy12a) na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o vzniku škody alebo inej ujmy, najneskôr však do troch rokov od nariadenia neodkladného opatrenia,
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné meno, priezvisko, obchodné meno alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a označenie potrebné na určenie účelu tovarov, najmä ich príslušenstva alebo náhradných dielov, alebo na určenie účelu služieb za predpokladu, že tretia osoba ich používa v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil.
§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor.13)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie obchodovanie s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav bez zavinenia majiteľa ochrannej známky.
§ 16
Obmedzenie práv v dôsledku strpenia
(1)
Majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú alebo brániť v jej ďalšom používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
(2)
Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo iných práv podľa odseku 1, a to ani v prípade, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv podľa odseku 1 strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov.
§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)
Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(2)
Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prevodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prevodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
(3)
Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky; to neplatí pre podanie žiadosti podľa odseku 2 a pre podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky podľa § 22 ods. 2.
(4)
Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
(5)
Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne len v rozsahu týchto tovarov alebo služieb.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.
§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)
Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)
(2)
Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prechodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prechodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti jej pôvodného majiteľa alebo jej nového majiteľa.
(3)
Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky; to neplatí pre podanie žiadosti podľa odseku 2 a pre podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky podľa § 22 ods. 2.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.
§ 19
Majiteľ zahraničnej ochrannej známky môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše zmenu majiteľa ochrannej známky.
§ 20
Licenčná zmluva
(1)
Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré tovary alebo služby alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len „licencia“) licenčnou zmluvou.
(2)
Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy.
(3)
Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, platí, že udelil nevýlučnú licenciu.
(4)
Ak majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať používania ochrannej známky. Nadobúdateľ výlučnej licencie je povinný ochrannú známku používať (§ 9), ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak.
(5)
Ak majiteľ ochrannej známky udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo používať ochrannú známku (§ 8) ani jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.
(6)
Licenčná zmluva, ktorou majiteľ ochrannej známky udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ predtým udelenej výlučnej licencie na uzavretie takej licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
(7)
Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa ochranná známka na základe licencie používa, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.
(8)
Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 môže nadobúdateľ nevýlučnej licencie vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) len so súhlasom majiteľa ochrannej známky; nadobúdateľ výlučnej licencie tak môže urobiť, ak majiteľ ochrannej známky po písomnom oznámení sám v primeranej lehote žalobou podľa Civilného sporového poriadku neuplatní nároky podľa § 8a ods. 1. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky a nadobúdateľa licencie podľa Obchodného zákonníka15a) ani právo nadobúdateľa licencie vstúpiť do konania začatého majiteľom ochrannej známky ako intervenient.
(9)
Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ktoré je predmetom prihlášky (ďalej len „licencia na prihlášku“). Zápisom ochrannej známky nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý a považuje sa za zápis licencie podľa odseku 2, ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté inak. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše licenciu aj na vylúčenú prihlášku.
(10)
Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie, iba ak nadobúdateľ licencie poruší ustanovenia licenčnej zmluvy o jej trvaní, o podobe, v ktorej sa môže ochranná známka používať, o rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola licencia poskytnutá, o území, na ktorom môže byť ochranná známka používaná, alebo o kvalite tovarov alebo kvalite služieb vyrobených alebo poskytnutých nadobúdateľom licencie.
(11)
Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,15b) ak v odsekoch 1 až 10 nie je uvedené inak.
§ 21
Záložné právo
(1)
K ochrannej známke možno zriadiť záložné právo.
(2)
Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(3)
Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložcu vykoná zápis záložného práva do registra.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k ochrannej známke, ktorá by bola zapísaná v budúcnosti15c) (ďalej len „záložné právo k prihláške“). Zápisom ochrannej známky nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý a považuje sa za zápis záložného práva k ochrannej známke, ak v zmluve o zriadení záložného práva nie je dohodnuté inak alebo ak z rozhodnutia, ktorým bolo záložné právo zriadené, nevyplýva inak. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše záložné právo aj na vylúčenú prihlášku.
(5)
Na vznik, zánik a výkon záložného práva k ochrannej známke sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,16) ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak.
§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.
(2)
Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem, úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Obnova zápisu ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky.
(3)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nie je podaná najneskôr v posledný deň platnosti zápisu ochrannej známky, platí, že žiadosť o obnovu zápisu nebola podaná; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky najneskôr podaná.
(5)
Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad platnosť jej zápisu obnoví len pre tieto tovary alebo služby.
§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)
Ochranná známka zanikne dňom
a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ ochrannej známky vzdáva; ak tento deň v oznámení uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia úradu alebo
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)
Vzdanie sa ochrannej známky, na ktorej viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť dňom predloženia písomného súhlasu osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy môžu byť zánikom ochrannej známky dotknuté, alebo dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv.
TRETIA ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 24
Prihláška
(1)
O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.
(2)
Prihláška obsahuje
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)
V zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej dohody17) spolu s príslušným číslom triedy.
(4)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 25
Deň podania prihlášky
(1)
Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 24 ods. 3.
(2)
Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve, v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, na ich doplnenie. V tomto prípade je dňom podania prihlášky deň doručenia podania, ktorým prihlasovateľ tieto údaje a náležitosti doplnil, inak sa prihláška považuje za nepodanú.
§ 26
Právo prednosti
(1)
Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby
a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej známky.
(2)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti,18) inak sa na právo prednosti neprihliada. Toto právo možno uplatniť, len ak prvá prihláška tejto ochrannej známky bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie;5) inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(3)
Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.
(5)
Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti.
§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)
Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.
(2)
Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je prípustné.
(3)
Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu tak, že z prihlášky vyjme niektoré tovary alebo služby do jednej alebo viacerých samostatných prihlášok. Právo prednosti a deň podania z pôvodnej prihlášky sa zachovajú aj pre rozdelené prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na ochrannú známku.
§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.
(3)
Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)
Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.
(2)
Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.
Námietky
§ 30
Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
§ 31
(1)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi.
(2)
Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.
(3)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. Na tento následok musí úrad prihlasovateľa vo výzve na vyjadrenie k námietkam upozorniť. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
(4)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
§ 32
(1)
Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7.
(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(3)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.
§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)
Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.
(2)
Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.
(3)
Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.
§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak
a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie,
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná,
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.
(2)
Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého
a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu osobnosti,
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje do jej dobrej povesti,
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)
Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(4)
Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.
§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
(2)
Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
(3)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
(4)
Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.
(5)
Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.
(6)
Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.
§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú
(1)
Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú
a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú,
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.
§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi; na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú o ďalší dôvod sa neprihliada.
(2)
Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, úrad konanie o tomto návrhu zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí osobe, ktorá návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podala (ďalej len „navrhovateľ“).
(3)
Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nezastaví podľa odseku 2 alebo 6, vyzve majiteľa ochrannej známky, aby sa k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v určenej lehote vyjadril.
(4)
Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 3 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.
(5)
Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.
(6)
Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky.
(7)
Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.
§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej pred uplynutím tejto lehoty úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad rozhodnúť o pokračovaní v konaní, ak účastník konania zároveň s podaním žiadosti o pokračovanie v konaní urobí zmeškaný úkon; žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť podaná najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty.
(3)
Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2 a § 37 ods. 3.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1 alebo 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.
§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže úrad rozhodnúť o uvedení do predošlého stavu, ak účastník konania zároveň s podaním tejto žiadosti urobí zmeškaný úkon; žiadosť o uvedenie do predošlého stavu musí byť podaná do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú účastník konania nemohol úkon vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 22 ods. 4.
(2)
Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať.
(3)
Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na
a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3,
e)
vykonanie úkonov podľa § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
§ 40
Rozklad
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)
Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu.
(4)
Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9,
c)
zastavené konanie podľa odseku 3.
(5)
Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
§ 41
Register
(1)
Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ochranných známkach. Register je verejný a každý má právo do neho nahliadnuť.
(2)
Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti bezodkladne vyznačí v registri.
§ 41a
Zápis exekúcie do registra
Na základe exekučného príkazu19a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého súčasťou je aj konkrétna prihláška alebo konkrétna ochranná známka, úrad zapíše do registra skutočnosť, že táto prihláška alebo ochranná známka je postihnutá exekúciou podľa osobitných predpisov s účinnosťou dňom doručenia exekučného príkazu na úrad. Zápisom ochrannej známky do registra nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý a považuje sa za zápis exekúcie postihnutím práv z ochrannej známky. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše exekúciu postihnutím práv z vylúčených prihlášok.
§ 42
Vestník
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA
§ 43
(1)
Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.
(2)
Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ochrannej známky, jej zánik, ako aj na konanie vo veci zrušenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú primerane ustanovenia tohto zákona.
(3)
Na konanie o prihláške kolektívnej ochrannej známky sa vzťahujú ustanovenia § 28 až 32.
(4)
Podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie sa určia písomnou zmluvou o používaní kolektívnej ochrannej známky uzatvorenej medzi všetkými členmi združenia (ďalej len „zmluva o používaní“).
§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)
Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie.
(2)
Prihláška kolektívnej ochrannej známky okrem náležitostí uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí obsahovať
a)
zmluvu o používaní,
b)
zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať.
(3)
Úrad na žiadosť združenia zapíše do registra zmenu v zozname podľa odseku 2 písm. b).
§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú členovia združenia uvedení v zozname podľa § 44 ods. 2 písm. b).
(2)
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.
(3)
Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak členovia združenia zásadným spôsobom porušujú zmluvu o používaní alebo ak združenie zanikne.
PIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA EURÓPSKEJ ÚNIE
Zápis medzinárodnej ochrannej známky
§ 46
Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, môže požiadať prostredníctvom úradu o zápis medzinárodnej ochrannej známky do medzinárodného registra alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa zápisu medzinárodnej ochrannej známky v medzinárodnom registri podľa medzinárodného dohovoru.1)
§ 47
(1)
Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.
(2)
Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5 a 6, a podlieha aj námietkam ako národná prihláška.
(3)
Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
(4)
Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.
(5)
Na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.
(6)
Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.
(7)
Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše do registra bez ďalšieho konania.
Ochranná známka Európskej únie
§ 48
(1)
Zápis ochrannej známky EÚ v registri EÚ má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej v registri. Práva z ochrannej známky EÚ možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(2)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo podľa osobitného predpisu23) opatrí úrad potvrdením o vykonateľnosti.
§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky EÚ a premena ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
(1)
Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku podľa osobitného predpisu25) obsahuje
a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky,
c)
zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
(2)
Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premene ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku nespĺňa podmienky podľa odseku 1, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí úrad žiadateľa vo výzve upozorniť.
(3)
Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premenou ochrannej známky EÚ, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.6) Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(4)
Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.
§ 50
(1)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom prednosti pred prístupom Slovenskej republiky k Európskej únii,22) má právo zakázať na území Slovenskej republiky používanie ochrannej známky EÚ, ktorej účinky boli rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii,22) ak
a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou EÚ, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary alebo služby,
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou EÚ a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa obe vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s ochrannou známkou EÚ,
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, s ochrannou známkou EÚ by použitie ochrannej známky EÚ na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky zapísanej v registri alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zapísanej v registri alebo jej dobrému menu.
(2)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku používania ochrannej známky EÚ na území Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 8a.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 51
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru,4) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,5) alebo sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, majú rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, alebo štát, na území ktorého má osoba trvalý pobyt, sídlo alebo podnik, nie je štátom, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) práva podľa tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené advokátom26) alebo patentovým zástupcom.26a)
(3)
Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
(4)
Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
(5)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.
(6)
Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie originálu listiny alebo jej overenej kópie.
(7)
Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad o tomto následku účastníka konania vo výzve upovedomí.
(8)
Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný urobiť, ak ide o konanie, ktoré môže úrad začať z úradnej moci. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
(9)
Úrad konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje úrad v konaní i bez návrhu. Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú; to neplatí, ak ide o lehoty podľa § 22 ods. 3 a 4.
(10)
Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku,28) ak v piatej časti tohto zákona nie je ustanovené inak.
(11)
Ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, podanie urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu28a) je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu;28a) ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
(12)
Odsek 11 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.28b)
(13)
Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva.
(14)
Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)
§ 52
(1)
Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach.
(3)
Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.
§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach prihlášky,
b)
náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,
c)
náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,
d)
náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,
e)
údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,
f)
náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
g)
náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu,
h)
náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,
i)
náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra,
j)
náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy,
k)
náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra,
l)
náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,
m)
náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,
n)
náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
o)
náležitostiach rozkladu,
p)
vedení spisu,
q)
forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.
(2)
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.
(3)
Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(4)
Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.
§ 54a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.
(2)
Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017 a ich právne účinky zostávajú zachované.
(3)
Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
§ 55
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 56
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z., zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 709/2002 Z. z.
§ 57
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8. 11. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2015).
1)
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení neskorších predpisov).
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. ES L 78, 24. 3. 2009) v platnom znení.
3)
Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
Čl. 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
4)
Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
5)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
6)
Čl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
7)
Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
8)
Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
13)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 266/2004 Z. z.), Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 122/2008 Z. z.).
14)
Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
17)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.).
18)
Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
20)
Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.
22)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z.).
23)
Čl. 86 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
25)
Čl. 113 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
26)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26a)
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
28a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
28b)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.