506/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
ZÁKON
z 28. októbra 2009
o ochranných známkach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
§ 2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.
§ 3
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou ochrannou známkou1) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „medzinárodný register“),
b)
ochrannou známkou Spoločenstva2) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Spoločenstva (ďalej len „register Spoločenstva“),
c)
všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného dohovoru.3)
d)
zahraničnou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie.5)
§ 4
Staršia ochranná známka
Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou
a)
ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) so skorším právom prednosti,
b)
medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
c)
ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)
d)
označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len „prihláška“), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).
Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra
§ 5
(1)
Do registra sa nezapíše označenie, ak
a)
nespĺňa podmienky podľa § 2,
b)
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d)
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e)
je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f)
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g)
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,7)
i)
obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
j)
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)
obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
l)
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
m)
obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.
(2)
Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.
§ 6
Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.
§ 7
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30
a)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,
b)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu,
c)
užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné,
d)
užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou,
e)
majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na takéto konanie oprávnený dôvod,
f)
užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah,
g)
fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti9) alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti,
h)
majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,
i)
osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky,
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY
§ 8
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
b)
ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
(3)
Na používanie označenia podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 9 ods. 2.
(4)
Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.
(5)
Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať náhrady škody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania uskutočneného po zverejnení prihlášky a ktoré by po zápise ochrannej známky mohlo byť považované za neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky.
(6)
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
(7)
Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky bez jeho súhlasu, má majiteľ zahraničnej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto známky; to neplatí ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.
(8)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.11)
Používanie ochrannej známky
§ 9
(1)
Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.
(2)
Používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä
a)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb,
c)
dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,
d)
používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.
(3)
Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj
a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť,
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.
(4)
Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom.
§ 10
(1)
Ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.
(2)
Ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.
§ 11
Právo na informácie
(1)
Ak dôjde k zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo k ohrozeniu týchto práv, môže súd na návrh majiteľa ochrannej známky rozhodnúť, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.
(2)
Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo producenta, výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru alebo poskytovateľa služieb,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek osoba, ktorá
a)
má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním alebo ohrozovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo poskytovaní služieb porušujúcich alebo ohrozujúcich práva podľa tohto zákona.
(4)
Právo na poskytnutie informácie nemožno priznať, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 12
(1)
Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(3)
Návrhom podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je súd viazaný.
§ 13
(1)
Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením12) ukladať rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej, ak oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
V rozhodnutí o predbežnom opatrení môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku v primeranej výške, prípadne podmieniť vykonateľnosť tohto rozhodnutia zložením peňažnej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť odporcovi vykonaním predbežného opatrenia, ako aj na majetkové pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť zábezpeku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(3)
Súd môže na návrh odporcu rozhodnúť o vydaní peňažnej zábezpeky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch odporcovi, ak mu ujma bola spôsobená vykonaním predbežného opatrenia a navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na začatie konania alebo navrhovateľ nebol vo veci samej úspešný. Súd peňažnú zábezpeku alebo jej pomernú časť vráti navrhovateľovi, ak bol navrhovateľ vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.
(4)
Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporca dozvedel o vzniku ujmy podľa odseku 3, nedôjde k uplatneniu nároku na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy na súde podľa odseku 3 alebo k dohode účastníkov o použití peňažnej zábezpeky, súd túto zábezpeku navrhovateľovi vráti.
§ 14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku ich vlastné meno, priezvisko, obchodné meno alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a označenie potrebné na určenie účelu tovarov, najmä ich príslušenstva alebo náhradných dielov, alebo na určenie účelu služieb za predpokladu, že tretia osoba ich používa v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.
(2)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil.
§ 15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor.13)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie obchodovanie s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav bez zavinenia majiteľa ochrannej známky.
§ 16
Obmedzenie práv v dôsledku strpenia
(1)
Majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú alebo brániť v jej ďalšom používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
(2)
Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo iných práv podľa odseku 1, a to ani v prípade, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv podľa odseku 1 strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov.
§ 17
Prevod ochrannej známky
(1)
Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(2)
Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prevodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prevodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
(3)
Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(4)
Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
(5)
Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne len v rozsahu týchto tovarov alebo služieb.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.
§ 18
Prechod ochrannej známky
(1)
Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.14)
(2)
Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom účinnosti prechodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prechodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti jej pôvodného majiteľa alebo jej nového majiteľa.
(3)
Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.
§ 19
Majiteľ zahraničnej ochrannej známky môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše zmenu majiteľa ochrannej známky.
§ 20
Licenčná zmluva
(1)
Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len „licencia“) licenčnou zmluvou.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.15)
(3)
Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jej zápisu do registra. Zápis licenčnej zmluvy do registra vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenciu ďalším osobám a môže ochrannú známku sám používať.
(4)
Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi ochrannej známky.
(5)
Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie len v prípade, ak nadobúdateľ licencie poruší ustanovenia licenčnej zmluvy o jej trvaní, o podobe, v ktorej sa môže ochranná známka používať, o rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola licencia poskytnutá, o území, na ktorom môže byť ochranná známka používaná alebo o kvalite tovarov alebo kvalite služieb vyrobených alebo poskytnutých nadobúdateľom licencie.
§ 21
Záložné právo
(1)
Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon záložného práva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.16)
(3)
Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4)
Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložného dlžníka vykoná zápis o zriadení alebo zániku záložného práva k ochrannej známke do registra.
(5)
Záložné právo k ochrannej známke vzniká dňom jeho zápisu do registra.
§ 22
Platnosť a obnova zápisu ochrannej známky
(1)
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.
(2)
Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov. Obnova zápisu ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky.
(3)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu. Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nie je podaná najneskôr v posledný deň platnosti zápisu ochrannej známky, platí, že žiadosť o obnovu zápisu nebola podaná; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v lehote uvedenej v odseku 3, možno podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky najneskôr podaná.
(5)
Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad platnosť jej zápisu obnoví len pre tieto tovary alebo služby.
§ 23
Zánik ochrannej známky
(1)
Ochranná známka zanikne dňom
a)
skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
b)
účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ ochrannej známky vzdáva; ak tento deň v oznámení uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia úradu alebo
c)
účinnosti zrušenia ochrannej známky.
(2)
Vzdanie sa ochrannej známky, ku ktorej sú viazané práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť dňom predloženia písomného súhlasu osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy môžu byť zánikom ochrannej známky dotknuté, alebo dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv.
TRETIA ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 24
Prihláška
(1)
O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.
(2)
Prihláška obsahuje
a)
žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
e)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f)
podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(3)
V zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej dohody17) spolu s príslušným číslom triedy.
(4)
Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.
§ 25
Deň podania prihlášky
(1)
Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré obsahuje
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
c)
náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia podľa § 24 ods. 3.
(2)
Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve, v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, na ich doplnenie. V tomto prípade je dňom podania prihlášky deň doručenia podania, ktorým prihlasovateľ tieto údaje a náležitosti doplnil, inak sa prihláška považuje za nepodanú.
§ 26
Právo prednosti
(1)
Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby
a)
odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo
b)
odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru4) vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej známky.
(2)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti,18) inak sa na právo prednosti neprihliada. Toto právo možno uplatniť, len ak prvá prihláška tejto ochrannej známky bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie;5) inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená podmienka vzájomnosti.
(3)
Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. b), uvedie v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby.
(5)
Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti.
§ 27
Úprava označenia a rozdelenie prihlášky
(1)
Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.
(2)
Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je prípustné.
(3)
Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu tak, že z prihlášky vyjme niektoré tovary alebo služby do jednej alebo viacerých samostatných prihlášok. Právo prednosti a deň podania z pôvodnej prihlášky sa zachovajú aj pre rozdelené prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na ochrannú známku.
§ 28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.
(3)
Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
§ 29
Pripomienky proti zápisu označenia do registra
(1)
Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.
(2)
Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.
Námietky
§ 30
Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
§ 31
(1)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi.
(2)
Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.
(3)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. Na tento následok musí úrad prihlasovateľa vo výzve na vyjadrenie k námietkam upozorniť. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
(4)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
§ 32
(1)
Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7.
(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(3)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.
§ 33
Zápis ochrannej známky
(1)
Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.
(2)
Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.
(3)
Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.
§ 34
Zrušenie ochrannej známky
(1)
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak
a)
na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie,
b)
sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná,
c)
ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.
(2)
Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého
a)
ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu osobnosti,
b)
ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby zasahuje do jej dobrej povesti,
c)
ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo,
d)
použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.19)
(3)
Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(4)
Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.
§ 35
Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
(2)
Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
(3)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
(4)
Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.
(5)
Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.
(6)
Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.
§ 36
Osobitné ustanovenia o účinkoch zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú
(1)
Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa netýkajú
a)
rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú,
b)
zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.
§ 37
Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi; na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú o ďalší dôvod sa neprihliada.
(2)
Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, úrad konanie o tomto návrhu zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí osobe, ktorá návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podala (ďalej len „navrhovateľ“).
(3)
Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nezastaví podľa odseku 2 alebo 6, vyzve majiteľa ochrannej známky, aby sa k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v určenej lehote vyjadril.
(4)
Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 3 k návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.
(5)
Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.
(6)
Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky.
(7)
Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.
§ 38
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej pred uplynutím tejto lehoty úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad rozhodnúť o pokračovaní v konaní, ak účastník konania zároveň s podaním žiadosti o pokračovanie v konaní urobí zmeškaný úkon; žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť podaná najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty.
(3)
Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt podľa § 31 ods. 2 a § 37 ods. 3.
(4)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1 alebo 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(5)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(6)
Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.
§ 39
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže úrad rozhodnúť o uvedení do predošlého stavu, ak účastník konania zároveň s podaním tejto žiadosti urobí zmeškaný úkon; žiadosť o uvedenie do predošlého stavu musí byť podaná do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú účastník konania nemohol úkon vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 22 ods. 4.
(2)
Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať.
(3)
Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4)
Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na
a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,
b)
uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2,
c)
podanie námietok podľa § 30,
d)
podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1,
e)
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
§ 40
Rozklad
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
b)
vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)
Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj v prípade oneskoreného alebo neprípustného rozkladu.
(4)
Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo ktorým bolo zastavené konanie o rozklade podľa odseku 3.
§ 41
Register
(1)
Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ochranných známkach. Register je verejný a každý má právo do neho nahliadnuť.
(2)
Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti bezodkladne vyznačí v registri.
§ 42
Vestník
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA
§ 43
(1)
Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.
(2)
Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ochrannej známky, jej zánik, ako aj na konanie vo veci zrušenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú primerane ustanovenia tohto zákona.
(3)
Na konanie o prihláške kolektívnej ochrannej známky sa vzťahujú ustanovenia § 28 až 32.
(4)
Podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie sa určia písomnou zmluvou o používaní kolektívnej ochrannej známky uzatvorenej medzi všetkými členmi združenia (ďalej len „zmluva o používaní“).
§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)
Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie.
(2)
Prihláška kolektívnej ochrannej známky okrem náležitostí uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí obsahovať
a)
zmluvu o používaní,
b)
zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať.
(3)
Úrad na žiadosť združenia zapíše do registra zmenu v zozname podľa odseku 2 písm. b).
§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú členovia združenia uvedení v zozname podľa § 44 ods. 2 písm. b).
(2)
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.
(3)
Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak členovia združenia zásadným spôsobom porušujú zmluvu o používaní alebo ak združenie zanikne.
PIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLOČENSTVA
Zápis medzinárodnej ochrannej známky
§ 46
Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, môže požiadať prostredníctvom úradu o zápis medzinárodnej ochrannej známky do medzinárodného registra alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa zápisu medzinárodnej ochrannej známky v medzinárodnom registri podľa medzinárodného dohovoru.1)
§ 47
(1)
Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.
(2)
Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5 a 6, a podlieha aj námietkam ako národná prihláška.
(3)
Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
(4)
Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru1) alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.
(5)
Na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.
(6)
Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.
(7)
Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa medzinárodného dohovoru,20) úrad zapíše do registra bez ďalšieho konania.
Ochranná známka Spoločenstva
§ 48
(1)
Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, ktorý na nej vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.21)
(2)
Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky zapísanej v registri. Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(3)
Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu23) opatrí úrad potvrdením o vykonateľnosti.24)
§ 49
Premena prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a premena ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku
(1)
Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premene ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku podľa osobitného predpisu25) obsahuje
a)
preklad žiadosti do slovenského jazyka,
b)
adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky,
c)
zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
(2)
Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premene ochrannej známky Spoločenstva na národnú prihlášku nespĺňa podmienky podľa odseku 1, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, nedostatky odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na tento následok musí úrad žiadateľa vo výzve upozorniť.
(3)
Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo premenou ochrannej známky Spoločenstva, sa prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky alebo ochrannej známky, prípadne aj právo seniority.6) Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.22)
(4)
Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška.
§ 50
(1)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola podaná v dobrej viere s právom prednosti pred prístupom Slovenskej republiky k Európskej únii,22) má právo zakázať na území Slovenskej republiky používanie ochrannej známky Spoločenstva, ktorej účinky boli rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii,22) ak
a)
ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou Spoločenstva, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary alebo služby,
b)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa obe vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s ochrannou známkou Spoločenstva,
c)
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v registri, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, s ochrannou známkou Spoločenstva by použitie ochrannej známky Spoločenstva na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky zapísanej v registri alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zapísanej v registri alebo jej dobrému menu.
(2)
Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku používania ochrannej známky Spoločenstva na území Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 4.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 51
(1)
Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru,4) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,5) alebo sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, majú rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci Slovenskej republiky; ak štát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je štátom, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) práva podľa tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom.26)
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,13) a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.13) Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
(4)
Oprávnený zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
(5)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní27) s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.
(6)
Ak je prílohou podania kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie originálu listiny alebo jej overenej kópie.
(7)
Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo výzve upozornený.
(8)
Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie, ak nejde o konanie, ktoré môže úrad začať z vlastného podnetu. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí písomne v štátnom jazyku.28)
(10)
Podanie na úrad sa môže urobiť aj telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom, treba doplniť v písomnej forme do jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za nepodané.
(11)
Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva.
(12)
Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.29)
§ 52
(1)
Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach.
(3)
Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.
§ 53
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach prihlášky,
b)
náležitostiach žiadosti o úpravu označenia,
c)
náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra,
d)
náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra,
e)
údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku,
f)
náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti,
g)
náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla, alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu,
h)
náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra,
i)
náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra,
j)
náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy,
k)
náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra,
l)
náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky,
m)
náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky,
n)
náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
o)
náležitostiach rozkladu,
p)
vedení spisu.
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.
(2)
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.
(3)
Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(4)
Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne nebude prihliadať.
§ 55
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 56
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z., zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 709/2002 Z. z.
§ 57
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 506/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 8. 11. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
1)
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení neskorších predpisov).
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 78, 24. 3. 2009).
3)
Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
Čl. 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
4)
Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.
5)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
6)
Čl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
7)
Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
8)
Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 11 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
13)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 266/2004 Z. z.), Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 122/2008 Z. z.).
14)
Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
17)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.).
18)
Čl. 4 písm. D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
20)
Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.
21)
Čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
22)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z.).
23)
Čl. 86 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
25)
Čl. 113 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009.
26)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.