505/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
ZÁKON
z 27. októbra 2009
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
konanie o akreditácii orgánov posudzovania zhody a poskytovanie akreditačných služieb,
b)
práva a povinnosti akreditovanej osoby,
c)
postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
e)
priestupky a iné správne delikty.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
akreditačnou službou úkon alebo súbor úkonov akreditačného orgánu1) vykonávaných pri udeľovaní akreditácie,2) zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, rozšírení oblasti akreditácie, rozšírení rozsahu akreditácie, zúžení oblasti akreditácie, zúžení rozsahu akreditácie, reakreditácii, dohľade, predbežnom posudzovaní alebo poskytovaní odborných informácií,
b)
akreditačnou požiadavkou súbor technických noriem a dokumentov určujúcich podmienky činnosti orgánu posudzovania zhody,3)
c)
akreditovanou osobou orgán posudzovania zhody, ktorému bola na základe preukázania splnenia akreditačných požiadaviek udelená akreditácia,
d)
osvedčením o akreditácii dokument alebo súbor dokumentov vydaných akreditačným orgánom osvedčujúcich udelenie akreditácie na určenú oblasť a rozsah,
e)
dohľadom súbor činností monitorovania priebežného plnenia akreditačných požiadaviek akreditovanými osobami okrem konania o reakreditácii, vykonávaných akreditačným orgánom počas platnosti akreditácie,
f)
reakreditáciou konanie, v ktorom akreditačný orgán preveruje spôsobilosť akreditovanej osoby naďalej vykonávať činnosť špecifikovanú v rozhodnutí o udelení akreditácie.
§ 3
Udelenie akreditácie
(1)
Žiadosť o udelenie akreditácie podáva orgán posudzovania zhody (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje
a)
označenie a sídlo akreditačného orgánu,
b)
1.
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
c)
dátum a podpis žiadateľa,
d)
určenie oblasti a rozsahu, v ktorých sa žiada o udelenie akreditácie,
e)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
f)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi odborných zamestnancov žiadateľa.
(3)
K žiadosti o udelenie akreditácie sa prikladá
a)
zoznam technického zariadenia potrebného pre výkon akreditovanej činnosti,
b)
dokumentácia popisujúca systém manažérstva kvality,
c)
ďalšie dokumenty, ktoré môžu mať význam pre posúdenie, či žiadateľ spĺňa akreditačné požiadavky.
(4)
Ak akreditačný orgán zistí, že žiadosť o udelenie akreditácie nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa do 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a konanie o udelení akreditácie preruší. Ak sú na to závažné dôvody, môže akreditačný orgán na návrh žiadateľa lehotu predĺžiť.
(5)
Ak akreditačný orgán zistí nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek, vyzve žiadateľa, aby odstránil nedostatky v určenej lehote a konanie o udelení akreditácie preruší. Ak sú na to závažné dôvody, môže akreditačný orgán na návrh žiadateľa lehotu predĺžiť.
(6)
Žiadateľ je povinný predložiť na výzvu akreditačnému orgánu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia akreditačných požiadaviek. Akreditačný orgán môže na návrh žiadateľa lehotu predĺžiť. Akreditačný orgán do predloženia dokumentov konanie o udelení akreditácie preruší.
(7)
Akreditačný orgán konanie o udelení akreditácie zastaví, ak žiadateľ
a)
neodstráni nedostatky žiadosti v určenej lehote podľa odseku 4,
b)
neodstráni nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek v určenej lehote podľa odseku 5,
c)
nepredloží akreditačnému orgánu požadované dokumenty v určenej lehote podľa odseku 6.
§ 4
Podklad rozhodnutia
(1)
Podkladom rozhodnutia o udelení akreditácie je odporúčanie hodnotiacej komisie, ktorá je zložená zo zamestnancov akreditačného orgánu alebo z iných odborníkov z oblasti, v ktorej sa posudzuje splnenie podmienok na udelenie akreditácie; postavenie, pôsobnosť a zásady činnosti hodnotiacej komisie upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydáva riaditeľ.
(2)
Odporúčanie hodnotiacej komisie vychádza z výsledkov predložených posudzovacou skupinou, ktorá je zložená zo zamestnancov akreditačného orgánu alebo z iných odborníkov, ktorí nie sú v tej istej veci členmi hodnotiacej komisie; zásady činnosti posudzovacej skupiny vydáva riaditeľ.
§ 5
Rozhodnutie
(1)
Ak akreditačný orgán zistí, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 3 ods. 2 a 3 a žiadateľ spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky, rozhodne o udelení akreditácie.
(2)
Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje
a)
označenie a sídlo akreditačného orgánu,
b)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti akreditovanej osoby,
d)
oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia,
e)
miesto, kde sa uskutočňuje jedna alebo viac akreditovaných činností,
f)
konštatovanie zhody činnosti akreditovanej osoby s technickou normou a odvolanie sa na technické normy a iné normatívne dokumenty použité pri posudzovaní žiadosti,
g)
čas platnosti akreditácie,
h)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o udelení akreditácie,
i)
odtlačok pečiatky akreditačného orgánu a podpis osoby oprávnenej konať v mene akreditačného orgánu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(3)
Oblasť a rozsah, v ktorých sa udeľuje akreditácia, môžu byť uvedené v prílohe rozhodnutia o udelení akreditácie; v takom prípade sa príloha považuje za súčasť výroku rozhodnutia o udelení akreditácie.
(4)
Akreditačný orgán je povinný v konaní o udelení akreditácie rozhodnúť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.
(5)
Akreditačný orgán vydá súčasne s rozhodnutím o udelení akreditácie osvedčenie o akreditácii, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v odseku 2 písm. a) až c) a e) až i), krátky opis oblasti, v ktorej sa udeľuje akreditácia, číslo osvedčenia o akreditácii a dátum vydania osvedčenia o akreditácii.
(6)
Osvedčenie o akreditácii je verejnou listinou.
§ 6
Práva a povinnosti akreditovanej osoby
(1)
Akreditovaná osoba má právo
a)
používať odkazy na udelenú akreditáciu,
b)
používať akreditačnú značku Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorej vzor je v prílohe,
c)
mať pridelené číslo registrovaného člena Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
vyjadrovať sa k nestrannosti a nezaujatosti členov posudzovacej skupiny,
e)
získať bezplatne informácie o dokumentoch Slovenskej národnej akreditačnej služby a medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány,
f)
zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou.
(2)
Akreditovaná osoba je povinná
a)
počas platnosti akreditácie spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie,
b)
poskytnúť súčinnosť pri preverení plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných požiadaviek, najmä poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia,
c)
umožniť osobám povereným akreditačným orgánom vstup do priestorov, prístup k technickým zariadeniam a náhľad do dokumentácie,
d)
uplatňovať práva vyplývajúce z akreditácie len v oblasti a v rozsahu, v ktorých jej bola udelená,
e)
dodržiavať zásady nestrannosti, nezávislosti, spoľahlivosti a bezúhonnosti,
f)
bezodkladne informovať akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré sa vzťahujú na
1.
právnu formu alebo obchodnú činnosť,
2.
organizáciu, riadenie a odbornosť zamestnancov,
3.
základnú politiku,
4.
oblasť a rozsah akreditácie,
5.
ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky,
g)
odovzdať osvedčenie o akreditácii akreditačnému orgánu do desiatich pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení akreditácie,
h)
plniť ďalšie požiadavky určené akreditačným orgánom.
§ 7
Zrušenie akreditácie, pozastavenie akreditácie, rozšírenie akreditácie, zúženie akreditácie, zmena akreditácie, reakreditácia a zánik akreditácie
(1)
Akreditačný orgán rozhodne na žiadosť akreditovanej osoby o zrušení akreditácie alebo pozastavení akreditácie. Žiadosť o zrušenie akreditácie alebo žiadosť o pozastavenie akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c).
(2)
Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby zúži oblasť udelenej akreditácie alebo zúži rozsah udelenej akreditácie. Žiadosť o zúženie oblasti udelenej akreditácie alebo žiadosť o zúženie rozsahu udelenej akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) a určenie oblasti alebo rozsahu, o ktoré má byť akreditácia zúžená. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie.
(3)
Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby rozšíri oblasť udelenej akreditácie alebo rozšíri rozsah udelenej akreditácie, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky. Žiadosť o rozšírenie oblasti akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c) a určenie oblasti, o ktorú má byť akreditácia rozšírená, a žiadosť o rozšírenie rozsahu akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c) a určenie rozsahu, o ktorý má byť akreditácia rozšírená. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie.
(4)
Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby o reakreditáciu, podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti akreditácie, rozhodne o udelení akreditácie, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky a je predpoklad o ich plnení aj v ďalšom období. Žiadosť o reakreditáciu obsahuje predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c). Ak akreditovaná osoba žiada o reakreditáciu v inom rozsahu, ako jej bola udelená akreditácia, žiadosť obsahuje aj určenie rozsahu, v ktorom sa má vykonať reakreditácia. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie. Akreditačný orgán rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania o reakreditácii.
(5)
Ak akreditovaná osoba oznámi zmeny podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu alebo ak sa o týchto zmenách dozvie akreditačný orgán na základe vlastného zistenia, vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, v ktorom zohľadní zmeny, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky.
(6)
Akreditačný orgán aj bez návrhu pozastaví akreditáciu, ak
a)
akreditovaná osoba pri svojej činnosti dočasne neplní požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditačné požiadavky,
b)
akreditovaná osoba napriek písomnej výzve v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako dva mesiace, neodstránila menej závažné nedostatky v plnení akreditačných požiadaviek alebo prijaté opatrenia nepostačujú na úplné odstránenie nedostatkov v plnení akreditačných požiadaviek,
c)
systém manažérstva kvality u akreditovanej osoby dočasne nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly,
d)
akreditovaná osoba v dôsledku zmien podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu neplní riadne akreditačné požiadavky,
e)
akreditovaná osoba poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c).
(7)
Akreditačný orgán aj bez návrhu zruší akreditáciu, ak
a)
akreditovaná osoba pri svojej činnosti neplní požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo akreditačné požiadavky,
b)
systém manažérstva kvality u akreditovanej osoby trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly,
c)
akreditovaná osoba v dôsledku zmien podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého až tretieho a piateho bodu neplní akreditačné požiadavky,
d)
akreditovaná osoba opakovane poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c),
e)
akreditovaná osoba poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(8)
Akreditačný orgán aj bez návrhu zúži oblasť udelenej akreditácie alebo zúži rozsah udelenej akreditácie, ak sa dôvody podľa odseku 7 týkajú len určitej oblasti alebo rozsahu udelenej akreditácie. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie.
(9)
Akreditácia zaniká, ak
a)
uplynie čas platnosti akreditácie,
b)
činnosť akreditovanej osoby je pozastavená šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a nebolo právoplatne rozhodnuté o zrušení pozastavenia akreditácie,
c)
akreditovaná osoba vstúpi do likvidácie,
d)
na majetok akreditovanej osoby je vyhlásený konkurz,
e)
akreditovaná osoba zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu.
(10)
Akreditáciu možno pozastaviť najviac na šesť mesiacov.
(11)
Akreditačný orgán rozhodne o zrušení pozastavenia akreditácie na žiadosť akreditovanej osoby, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky. Žiadosť o zrušenie pozastavenia akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c).
(12)
Na konanie o zrušení akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, zmene akreditácie, rozšírení oblasti akreditácie, rozšírení rozsahu akreditácie, zúžení oblasti akreditácie, zúžení rozsahu akreditácie a konanie o reakreditácii sa obdobne použijú § 3 až 5 okrem § 5 ods. 4, ak nie je ustanovené inak.
§ 8
Odvolanie
(1)
O odvolaní rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odvolacej komisie.
(2)
Členov odvolacej komisie vymenúva riaditeľ; členom odvolacej komisie nemôže byť ten, kto bol v tej istej veci členom hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny, a ten, u koho možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom.
§ 9
Postavenie a pôsobnosť Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Zriaďuje sa Slovenská národná akreditačná služba ako verejnoprávna inštitúcia.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba je akreditačným orgánom podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Slovenská národná akreditačná služba je oprávnená používať skrátené označenie „SNAS“.
(5)
Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti pečiatku, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe, ktorá obsahuje
a)
označenie „Slovenská národná akreditačná služba“,
b)
skrátené označenie „SNAS“,
c)
štátny znak Slovenskej republiky.5)
(6)
Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti logo, ktorého vyobrazenie je v prílohe.
(7)
Slovenská národná akreditačná služba
a)
poskytuje akreditačné služby,
b)
rozhoduje o udelení akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, rozšírení alebo zúžení oblasti akreditácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu akreditácie a o reakreditácii,
c)
vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných požiadaviek akreditovanou osobou,
d)
určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie a odborníkov,
e)
určuje výšku platieb za poskytnuté akreditačné služby a spôsob ich výpočtu a tieto informácie zverejňuje na svojej internetovej stránke,
f)
poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe žiadosti,
g)
organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a pre inšpektorov v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov,6)
h)
zabezpečuje organizačne rokovania Slovenskej akreditačnej rady,
i)
zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami,
j)
vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci s činnosťou akreditačného orgánu,
k)
vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov,6)
l)
zverejňuje na svojej internetovej stránke vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení akreditácie, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zrušení akreditácie,
m)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
n)
plní požiadavky podľa osobitného predpisu.7)
§ 10
Orgány Slovenskej národnej akreditačnej služby
Orgánmi Slovenskej národnej akreditačnej služby sú:
a)
riaditeľ,
b)
dozorná rada.
Riaditeľ
§ 11
(1)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
(2)
Riaditeľ
a)
zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,8)
b)
predkladá Slovenskej akreditačnej rade a predsedovi úradu na zaujatie stanoviska a po zohľadnení pripomienok schvaľuje plány a koncepcie rozvoja Slovenskej národnej akreditačnej služby,
c)
zostavuje rozpočet Slovenskej národnej akreditačnej služby a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
d)
schvaľuje každoročne do 30. apríla výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby a predkladá dozornej rade na schválenie každoročne do 30. apríla výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby; výročné správy predkladá predsedovi úradu na informáciu každoročne do 30 dní po ich schválení,
e)
predkladá dozornej rade na schválenie riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku; riadnu účtovnú závierku predkladá predsedovi úradu na informáciu každoročne do 30 dní po jej schválení dozornou radou,
f)
určuje politiku a ciele kvality týkajúce sa aktivít Slovenskej národnej akreditačnej služby,
g)
vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, metodické smernice a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditačnej služby,
h)
vykonáva opatrenia uložené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
i)
rozhoduje o použití prostriedkov rezervného fondu,
j)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9) a návrh na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok,
k)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti dozornej rady.
§ 12
(1)
Riaditeľa vymenúva predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) na základe výsledkov výberového konania najneskôr do 60 dní od ich zverejnenia.
(2)
Riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby. Zástupca riaditeľa plní úlohy riaditeľa aj v prípade skončenia výkonu funkcie riaditeľa, až do vymenovania nového riaditeľa.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Za riaditeľa môže byť vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Za riaditeľa môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý
a)
spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,10)
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
má najmenej päťročnú prax v oblasti riadenia a najmenej desaťročnú prax v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(5)
Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou v inom orgáne verejnej moci, s podnikateľskou činnosťou v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, s členstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, s činnosťou orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s členstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby a s majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v orgáne posudzovania zhody alebo v akreditovanej osobe; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke11) riaditeľovi.
(6)
Ak riaditeľ v čase svojho vymenovania do tejto funkcie vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, je povinný bez zbytočného odkladu skončiť výkon takejto funkcie alebo činnosti.
(7)
Riaditeľ je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní doručiť predsedovi úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie podľa odsekov 5 a 6.
(8)
Plat riaditeľa je mesačne štvornásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava platu riaditeľa sa môže vykonať najviac jedenkrát ročne s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho roka. Riaditeľovi môže predseda úradu na základe návrhu dozornej rady priznať odmenu jedenkrát ročne, najviac do výšky šesťnásobku platu riaditeľa uvedenej v prvej vete. Pri priznaní odmeny sa zohľadní plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby a hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(9)
Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 3,
b)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie,
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)
Riaditeľa odvolá predseda úradu z jeho funkcie, ak
a)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa alebo nesplnil povinnosť podľa odsekov 6 a 7,
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 4 písm. a),
c)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. e) a j),
e)
porušil povinnosť podľa § 17,
f)
dozorná rada dvakrát svojím uznesením konštatuje, že Slovenská národná akreditačná služba nehospodári, nenakladá s majetkom alebo nevyužíva finančné prostriedky v súlade s týmto zákonom,
g)
úrad na základe informácií získaných pri dohľade zistí porušenie tohto zákona Slovenskou národnou akreditačnou službou.
§ 13
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa vyhlasuje úrad v tlači a na internetovej stránke úradu najmenej 30 dní pred jeho konaním s uvedením údajov, ktorými sú:
a)
názov a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
požadované predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa,
c)
zoznam požadovaných dokladov,
d)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda úradu. Výberová komisia má päť členov. Ak člen komisie zistí, že môže byť zaujatý, oznámi túto skutočnosť úradu. Úrad nahradí zaujatého člena výberovej komisie novým členom.
(3)
Výberová komisia doručí uchádzačovi, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 1 písm. b) pozvánku na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho konaním.
(4)
Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom. Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov je záväzné pri vymenúvaní do funkcie riaditeľa.
(5)
Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa jeho skončenia.
(6)
Úrad zverejní výsledok výberového konania, poradie uchádzačov a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi na internetovej stránke úradu.
(7)
Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, úrad vyhlási do 15 dní od rozhodnutia výberovej komisie nové výberové konanie.
(8)
Výberové konanie podľa odseku 1 vyhlási úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa, a ak sa výkon funkcie riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie podľa odseku 1 do 30 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa.
Dozorná rada
§ 14
(1)
Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladanie s majetkom a využívanie finančných prostriedkov v súlade s týmto zákonom,
b)
kontroluje údaje v účtovných knihách a ďalších dokladoch,
c)
schvaľuje rozpočet Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
schvaľuje riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku,
e)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby,
f)
schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
g)
predkladá riaditeľovi podľa potreby návrhy opatrení uložených na základe kontrolných zistení,
h)
rozhoduje na návrh riaditeľa o použití prostriedkov fondu investícií a rozvoja,
i)
udeľuje súhlas s návrhom riaditeľa na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva bola vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom8) a s návrhom na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok,
j)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
k)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich členov.
§ 15
(1)
Dozorná rada má piatich členov.
(2)
Jeden člen dozornej rady je zástupcom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, jeden člen dozornej rady je zástupcom úradu, jeden člen dozornej rady je zástupcom Slovenskej národnej akreditačnej služby a dvaja členovia dozornej rady sú zástupcami Slovenskej akreditačnej rady.
(3)
Predseda úradu vymenúva a odvoláva členov dozornej rady na návrh orgánu, ktorý zastupujú.
(4)
Ak orgán, ktorý má právo mať zástupcu v dozornej rade, písomne nenavrhne predsedovi úradu osobu na vymenovanie za člena dozornej rady na obsadenie voľného miesta v dozornej rade do 30 dní od písomnej výzvy predsedu úradu, je predseda úradu oprávnený sám vymenovať členov dozornej rady na obsadenie voľných miest.
(5)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(6)
Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7)
Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a zástupcu riaditeľa, s činnosťou orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s členstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne orgánu posudzovania zhody alebo akreditovanej osoby, s majetkovou účasťou alebo hlasovacími právami v orgáne posudzovania zhody alebo v akreditovanej osobe a s pracovnoprávnym alebo obdobným pracovným vzťahom k orgánu posudzovania zhody alebo k akreditovanej osobe; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke11) člena dozornej rady.
(8)
Ak člen dozornej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, je povinný bez zbytočného odkladu takú funkciu alebo činnosť skončiť.
(9)
Člen dozornej rady je do 30 dní od vymenovania do funkcie povinný doručiť predsedovi úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti podľa odseku 7.
(10)
Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa odseku 5,
b)
dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi úradu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie,
c)
dňom odvolania predsedom úradu,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)
Člena dozornej rady odvolá predseda úradu z jeho funkcie, ak
a)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, alebo nesplnil povinnosť podľa odseku 9,
b)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa odseku 6,
c)
nesplnil povinnosť podľa odseku 9,
d)
to navrhne subjekt, ktorého zastupuje,
e)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
sa nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia najmenej na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady,
g)
porušil povinnosť podľa § 17.
(12)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(13)
Člen dozornej rady má pri plnení úloh spojených s výkonom tejto funkcie nárok na preukázané cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.13)
(14)
Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.
§ 16
(1)
Členovia dozornej rady sú pri svojej činnosti oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladaním s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby a využívaním finančných prostriedkov v súlade s týmto zákonom a požadovať potrebné vysvetlenia od riaditeľa a od zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby. Na požiadanie dozornej rady riaditeľ vypracuje podklady požadované dozornou radou pre výkon jej činnosti.
(2)
Ak dozorná rada zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, bez zbytočného odkladu o tom informuje riaditeľa, predsedu úradu a orgány podľa osobitných predpisov.14)
(3)
Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne a zdrží sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.
(4)
Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však raz za šesť kalendárnych mesiacov. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady na základe písomného návrhu člena dozornej rady alebo riaditeľa.
(5)
Zasadnutie dozornej rady je neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môže so súhlasom dozornej rady zúčastniť riaditeľ alebo iné fyzické osoby. Na požiadanie dozornej rady je riaditeľ povinný zúčastniť sa jej zasadnutia.
(6)
Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
§ 17
(1)
Riaditeľ alebo člen dozornej rady nesmie
a)
vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkúvať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
c)
poskytovať akreditovanej osobe priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(2)
Riaditeľ alebo člen dozornej rady má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozvie, a to aj po skončení jej výkonu.
§ 18
Slovenská akreditačná rada
(1)
Slovenská akreditačná rada je poradný orgán riaditeľa a predsedu úradu, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Slovenská akreditačná rada
a)
navrhuje predsedovi úradu zástupcov na vymenovanie za členov dozornej rady,
b)
zaujíma stanoviská k dlhodobému plánu a koncepcii rozvoja Slovenskej národnej akreditačnej služby predkladaných riaditeľom a k iným návrhom a materiálom, ak o to požiada riaditeľ,
c)
predkladá odporúčania a návrhy na zlepšenie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody riaditeľovi a predsedovi úradu,
d)
navrhuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie a pre odborníkov,
e)
navrhuje zriadenie poradných orgánov riaditeľa pôsobiacich v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody,
f)
sleduje dodržiavanie zásady nestrannosti, nezávislosti a spoľahlivosti Slovenskou národnou akreditačnou službou,
g)
sleduje súlad činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby s medzinárodne uznávanými princípmi v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, požiadavkami a postupmi určovanými technickými normami a odporúčaniami medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody.
(3)
Zloženie, činnosť a organizačné zabezpečenie Slovenskej akreditačnej rady upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ.
(4)
Funkcia člena Slovenskej akreditačnej rady je čestná funkcia.
§ 19
Odplatnosť akreditačných služieb
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vykonáva svoju činnosť odplatne v súlade s osobitným predpisom.16)
(2)
Výška platby za poskytované akreditačné služby zahŕňa náklady vynaložené akreditačným orgánom pri vykonávaní jednotlivých úkonov poskytovaných akreditačných služieb a je vypočítaná verejne prístupným spôsobom.
(3)
Žiadateľ alebo akreditovaná osoba je povinná uhradiť platbu za poskytované akreditačné služby.
(4)
Platba za poskytované akreditačné služby je uhrádzaná za podmienok určených akreditačným orgánom. Ak žiadateľ alebo akreditovaná osoba neuhradí platbu za poskytované akreditačné služby za podmienok určených akreditačným orgánom, je povinný zaplatiť akreditačnému orgánu úrok z omeškania.17)
§ 20
Financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Finančné prostriedky Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici.
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je povinná používať finančné prostriedky v súlade s týmto zákonom.
(3)
Príjmami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä
a)
platby za akreditačné služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou,
b)
iné príjmy prijaté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby môže byť aj príspevok zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie akreditácie v nových oblastiach alebo iných nesamofinancovateľných činností, ktorých výkon vyplýva z osobitného predpisu.8)
(5)
Výdavkami Slovenskej národnej akreditačnej služby sú najmä
a)
výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
výdavky na materiál, energie a služby súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej akreditačnej služby,
c)
výdavky na cestovné náhrady členov dozornej rady podľa osobitného predpisu,12)
d)
príspevky spojené s členstvom v medzinárodných a regionálnych organizáciách združujúcich akreditačné orgány.
§ 21
Hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby
(1)
Na nakladanie s majetkom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vzťahuje osobitný predpis.18)
(2)
Slovenská národná akreditačná služba je povinná svoj majetok užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu.
(3)
Slovenská národná akreditačná služba hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebude zostavený a schválený do 31. decembra bežného roka, Slovenská národná akreditačná služba hospodári v období od 1. januára nasledujúceho roka až do zostavenia a schválenia rozpočtu Slovenskej národnej akreditačnej služby podľa rozpočtového provizória, ktorým je rozpočet Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Slovenská národná akreditačná služba nesmie poskytovať úvery alebo pôžičky, uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, akceptovať alebo prijímať zmenky ani vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ. Rovnako nesmie prenajať nehnuteľnú vec na neurčitý čas a zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva.
(5)
Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti schválenú riaditeľom a výročnú správu o hospodárení schválenú dozornou radou na svojej internetovej stránke.
§ 22
Rezervný fond
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, a to vo výške najmenej 3 % z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky najmenej 20 % hodnoty majetku Slovenskej národnej akreditačnej služby.
(2)
Rezervný fond sa používa na
a)
úhradu straty z činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
úhradu rozpočtom nezabezpečených bežných potrieb Slovenskej národnej akreditačnej služby vrátane mzdových nákladov,
c)
úhradu iných neplánovaných nákladov.
§ 23
Fond investícií a rozvoja
(1)
Slovenská národná akreditačná služba vytvára fond investícií a rozvoja z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom zníženého o vklad do rezervného fondu za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia; fond investícií a rozvoja sa vytvorí prvý raz za rok, v ktorom sa po prvý raz dosiahne kladný výsledok hospodárenia.
(2)
Fond investícií a rozvoja sa používa na
a)
obstaranie hmotného a nehmotného majetku,
b)
získavanie a rozvoj ľudských zdrojov,
c)
inovácie a rozvoj pracovných postupov,
d)
ďalšie aktivity zamerané na investície a rozvoj Slovenskej národnej akreditačnej služby.
§ 24
Výkon dohľadu
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a plnením úloh akreditačného orgánu ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)
(2)
Na účely výkonu dohľadu je akreditačný orgán povinný umožniť povereným zamestnancom úradu v nevyhnutnom rozsahu vstup do priestorov, na požiadanie predložiť úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jeho činnosťou, umožniť v nevyhnutnej miere prístup do svojho informačného systému a poskytnúť informácie a potrebnú súčinnosť.
(3)
Zamestnanci úradu poverení výkonom dohľadu sú oprávnení vyžadovať od zamestnancov akreditačného orgánu súčinnosť a informácie, ktoré súvisia s poskytovaním akreditačných služieb. Osoby vykonávajúce dohľad sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dohľadu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s úradom.
§ 25
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene vystupuje ako akreditačný orgán alebo akreditovaná osoba,
b)
nevráti osvedčenie o akreditácii podľa § 6 ods. 2 písm. g),
c)
neinformuje akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží úrad pokutu do 10 000 eur a podľa odseku 1 písm. b) a c) do 1 000 eur.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva úrad.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)
§ 26
Iné správne delikty
(1)
Úrad uloží pokutu
a)
do 100 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá neoprávnene vystupuje ako akreditačný orgán alebo akreditovaná osoba,
b)
do 5 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá nevráti osvedčenie o akreditácii podľa § 6 ods. 2 písm. g),
c)
do 1 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá neinformuje akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa § 6 ods. 2 písm. f).
(2)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Úrad uloží pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím pri opakovanom porušení povinnosti podľa odseku 1 do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 27
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)
Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý bol k 31. decembru 2009 v správe Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, prechádza 1. januárom 2010 do vlastníctva Slovenskej národnej akreditačnej služby, verejnoprávnej inštitúcie.
(2)
Rezervný fond Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, sa považuje od 1. januára 2010 za rezervný fond Slovenskej národnej akreditačnej služby, verejnoprávnej inštitúcie.
(3)
Riaditeľ Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, vymenovaný do funkcie pred 1. januárom 2010 sa považuje za riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby, verejnoprávnej inštitúcie. Jeho funkčné obdobie sa skončí uplynutím piatich rokov odo dňa vymenovania do funkcie. Riaditeľ predloží predsedovi úradu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok podľa § 12 ods. 5 a 7. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie z funkcie podľa § 12 ods. 11 písm. a).
(4)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská akreditačná rada a Slovenská národná akreditačná služba navrhnú predsedovi úradu kandidátov na vymenovanie za členov dozornej rady do 40 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Predseda úradu vymenuje členov dozornej rady do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Osvedčenia o akreditácii vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou pred 1. januárom 2010 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2014.
(6)
Konania o akreditácii, ktoré boli začaté a neboli právoplatne skončené do 1. januára 2010, sa dokončia podľa § 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. decembra 2009.
(7)
Ak po 1. januári 2010 vznikne dôvod na zmenu osvedčenia o akreditácii vydaného podľa doterajších predpisov,21) Slovenská národná akreditačná služba rozhodne o udelení akreditácie, pozastavení akreditácie alebo zrušení akreditácie podľa tohto zákona a rozhodnutím zároveň zruší pôvodné osvedčenie o akreditácii.
(8)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, prechádzajú na Slovenskú národnú akreditačnú službu, verejnoprávnu inštitúciu, dňom jej vzniku.22)
(9)
Práva a povinnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, štátnej príspevkovej organizácie, vzniknuté z jej záväzkovo-právnych vzťahov a iných právnych vzťahov, prechádzajú na Slovenskú národnú akreditačnú službu, verejnoprávnu inštitúciu, dňom jej vzniku.
Čl. II
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 22 až 29 sa vypúšťajú.
2.
V § 32 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
3.
V § 32 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 403/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 1 sa slovo „a“ medzi slovami „kvality“ a „posudzovania zhody“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a akreditácie orgánov posudzovania zhody“.
2.
V § 30 ods. 2 sa slovo „a“ medzi slovami „kvality“ a „posudzovania zhody“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a akreditácie orgánov posudzovania zhody“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 505/2009 Z. z.
1.
Vzor akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby:
Farebná verzia:
obrázok 01
Monochromatická verzia:
obrázok 02
2.
Vzor pečiatky Slovenskej národnej akreditačnej služby:
obrázok 03
3.
Vyobrazenie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby:
Farebná verzia:
obrázok 04
Monochromatická verzia:
obrázok 05
4.
Vysvetlivky:
4.1.
Akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby pozostáva z loga Slovenskej národnej akreditačnej služby, registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena Slovenskej národnej akreditačnej služby a druhé číslo x-xxx je číslo osvedčenia o akreditácii a modrého rámčeka okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a registračného čísla.
4.2.
Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby sa môžu použiť vo farebnej verzii alebo v monochromatickej verzii. Pri použití monochromatickej verzie sa odporúča použiť čiernobiele vyhotovenie.
4.3.
Definovanie povolených farieb:
  CMYK RGB PANT
biela 0-0-0-0 255-255-255 trans. white
červená 0-100-100-0 208-25-16 1795 C
modrá 100-80-0-0 0-49-131 288 C
čierna 100-100-100-100 0-0-0 black C
4.4.
Pri reprodukcii akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť zabezpečené, aby vnútorné pozadie značky ohraničenej modrým rámčekom bolo bielej farby.
4.5.
Povolené je použiť embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a so súhlasom Slovenskej národnej akreditačnej služby sa môže použiť embosované a reliéfne vyhotovenie akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby.
4.6.
Veľkosť loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby musí byť taká, aby bola zachovaná ich čitateľnosť a presnosť ich reprodukcie.
4.7.
Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby sú nedeliteľné. Je potrebné ich reprodukovať celé a výhradne v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené v tejto prílohe.
4.8.
Na všetkých dokumentoch musia byť logo Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačná značka Slovenskej národnej akreditačnej služby umiestnené vo vodorovnej polohe.
4.9.
Použitý podklad alebo okolie loga Slovenskej národnej akreditačnej služby alebo akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby nesmú znižovať ich čitateľnosť. Použité pozadie musí byť jasne kontrastné.
4.10.
Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačnej značky Slovenskej národnej akreditačnej služby je 5 mm.
1)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
3)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
§ 3 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.
6)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.
7)
Čl. 3 až 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
Napríklad nariadenie (ES) č. 765/2008, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
9)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 4 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.
18)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.