497/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o štátnom rozpočte na rok 2010
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 sa rozpočtujú sumou 11 866 956 711 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určujú sumou 16 406 999 960 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určuje sumou 4 540 043 249 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2010 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2010 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 046 645 737 eur; z toho do rozpočtov obcí 645 666 693 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 979 044 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2010 rozpočtujú v celkovej sume 69 105 824 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2010 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2010 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2010 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4)sa na rok 2010 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2010 je 8 779 174 632 eur.
(2)
V roku 2010 môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytnúť štátnu záruku za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1, pričom jej objem nepresiahne 800 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2010 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify5) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
(2)
Stupnica platových taríf6) sa v roku 2010 zvýši o 1 % od 1. januára 2010.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2010 zvýšia o 1 % od 1. januára 2010.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (v eurách)
Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu 11 866 956 711
A. Daňové príjmy 7 999 424 000
A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 599 009 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 147 963 000
v tom: zo závislej činnosti 142 771 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 5 192 000
daň z príjmov právnickej osoby 1 316 384 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 134 662 000
A.2 Dane za tovary a služby 6 345 753 000
v tom: daň z pridanej hodnoty 4 394 858 000
spotrebné dane 1 950 791 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 104 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 32 499 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 32 499 000
A.4 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 22 163 000
B. Nedaňové príjmy 583 217 247
C. Granty a transfery 3 284 315 464
Tuzemské granty a transfery 386 814 850
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 2 897 500 614
Výdavky spolu 16 406 999 960
Prebytok / Schodok ( +/- ) –4 540 043 249
Príloha č. 2 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2010 (v eurách)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
01 Kancelária Národnej rady SR 1 130 253
02 Kancelária prezidenta SR 10 290
03 Úrad vlády SR 877 646
05 Kancelária Ústavného súdu SR 21 576
06 Najvyšší súd SR 1 328
07 Generálna prokuratúra SR 321 982
08 Najvyšší kontrolný úrad SR 11 850
09 Slovenská informačná služba 160 000
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR 5 555 933
11 Ministerstvo obrany SR 9 500 000
12 Ministerstvo vnútra SR 63 765 000
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 8 298 484
15 Ministerstvo financií SR 9 435 017 171 701 858
18 Ministerstvo životného prostredia SR 358 649 235 992 955
20 Ministerstvo školstva SR 1 269 601 359 580 519
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 14 941 816 69 839 997
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 17 513 533 129 145 683
24 Ministerstvo kultúry SR 1 943 992
26 Ministerstvo hospodárstva SR 37 887 979 192 476 415
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 12 528 447 765 943 639
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 219 078 259 719 142
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 22 321 311 713 100 406
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 663 879
32 Štatistický úrad SR 225 388
33 Úrad pre verejné obstarávanie 132 776
36 Úrad jadrového dozoru SR 4 177 355
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 2 197 860
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 165 671
40 Protimonopolný úrad SR
41 Národný bezpečnostný úrad 38 000
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 995 818
48 Všeobecná pokladničná správa
51 Slovenská akadémia vied 2 287 060
Spolu 219 957 572 2 897 500 614
Príloha č. 3 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)
Kapitola z toho:
Výdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
Výdavky
spolu bez
prostriedkov
Prostriedky
na spolufi-
nancovanie
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania
700 Kapitálové
výdavky
(bez prostr.
na spolufi-
nancovanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 41 455 690 41 455 690 12 542 272 16 428 744
Kancelária prezidenta SR 4040 161 4 040 161 1 414 699 204 837
Úrad vlády SR 26 993 370 26 993 370 5 735 260 1 023 075
Kancelária Ústavného súdu SR 2 853 383 2 853 383 1 760 680 19 916
Najvyšší súd SR 8 521 793 8 521 793 5 770 052 100 292
Generálna prokuratúra SR 62 502 886 62 502 886 40 468 913 408 943
Najvyšší kontrolný úrad SR 8195 815 8 195 815 4 965 540 225 719
Slovenská informačná služba 43 299 886 43 299 886 996 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 107 954 125 107 954 125 51 943 859 4 485 727
Ministerstvo obrany SR 822 943 926 822 943 926 260 355 064 7 775 023
Ministerstvo vnútra SR 838 574 955 838 574 955 465 040 581 17 263 878
Ministerstvo spravodlivosti SR 270 033 393 270 033 393 159 892 514 2 404 388
Ministerstvo financií SR 491 319 433 171 701 858 319 617 575 34 940 649 121 948 600 12 337 357
Ministerstvo životného prostredia SR 329 600 930 235 992 955 93 607 975 36 600 997 15 160 572 846 494
Ministerstvo školstva SR 2 348 231 752 359 580 519 1 988 651 233 63 455 387 100 490 518 95 678 410
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 439 532 045 69 839 997 1 369 692 048 12 324 705 23 575 263 3 446 557
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 967 688 130 129 145 683 1 838 542 447 22 790 415 105 492 207 2 974 297
Ministerstvo kultúry SR 169 772 522 169 772 522 9 371 583 10 817 832
Ministerstvo hospodárstva SR 319 167 319 192 476 415 126 690 904 34 002 863 15 622 430 44 539 660
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 1 158 603 339 765 943 639 392 659 700 284 342 857 34 347 200 2 006 417
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 494 350 126 259 719 142 234 630 984 35 653 976 7 221 168 47 273 367
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 424 995 529 713 100 406 711 895 123 140 078 338 17 893 581 188 642 699
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 39 604 067 39 604 067 21 021 828 1 203 574
Štatistický úrad SR 29 546 627 29 546 627 10 832 428 4 813 476
Úrad pre verejné obstarávanie 2 948 242 2 948 242 1 327 478 30 820
Úrad jadrového dozoru SR 4 465 344 4 465 344 1 409 878 99 700
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 137 869 3 137 869 1 601 776 87 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7 254 780 7 254 780 1 077 069 38 634
Protimonopolný úrad SR 2 367 745 2 367 745 1 241 154 22 990
Národný bezpečnostný úrad 8800 101 8 800 101 4 817 968 49 970
Správa štátnych hmotných rezerv SR 28 101 998 28 101 998 1 274 709 13 646 596
Všeobecná pokladničná správa 3 834 816 670 3 834 816 670 7 350 000 29 605 272 6 328 883
Slovenská akadémia vied 65 326 009 65 326 009 19 954 142 5 511 591
Spolu 16 406 999 960 2 897 500 614 13 509 499 346 671 540 187 1 555 176 258 491 732 866
Príloha č. 4 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2010
Príloha č. 5 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2010 (v eurách)
  Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 040 332 254 6 313 483 1 046 645 737
z toho :      
Obce      
Spolu 639 353 210 6 313 483 645 666 693
z toho:      
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 24 202 402 6 313 483 30 515 885
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí   2 688 707 2 688 707
            b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok   2 024 829 2 024 829
                 z toho: Banská Štiavnica   720 308 720 308
                              Bardejov   481 312 481 312
                              Levoča   341 897 341 897
                              Kremnica   275 510 275 510
                              Martin   205 802 205 802
            c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 24 202 402 1 599 947 25 802 349
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 615 150 808 0 615 150 808
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 5 569 095 0 5 569 095
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení   pobytu   občanov  Slovenskej   republiky  a   registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1 782 329 0 1 782 329
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania 6 008 101 0 6 008 101
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava 278 431 0 278 431
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie 618 571 0 618 571
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo 600 894 281 0 600 894 281
Vyššie územné celky
Spolu 400 979 044 0 400 979 044
z toho:      
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky 400 979 044 0 400 979 044
     v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo 400 979 044 0 400 979 044
Príloha č. 6 k zákonu č. 497/2009 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2010 (v eurách)
Rezerva vlády SR 11 617 870
Rezerva predsedu vlády SR 1 659 696
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 55 828 258
Spolu 69 105 824
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
5)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.