495/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

495
ZÁKON
z 28. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 487/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej pomoci alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.
(2)
Ak súd dospeje k záveru, že nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, ustanovenie zástupcu zruší. Za také rozhodnutie sa považuje tiež právoplatné uznesenie súdu o úplnom odňatí oslobodenia od súdnych poplatkov.
(3)
Súd môže rozhodnutie podľa odseku 1 zmeniť.“.
2.
V § 35 ods. 1 písm. f) sa slová „pri prevode alebo prechode“ nahrádzajú slovami „pri nadobudnutí“.
3.
V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.
4.
V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušnej okresnej prokuratúre sa bezodkladne po začatí konania vo veciach neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, ak sa predmet konania týka majetku štátu, vyššieho územného celku, obce alebo verejnoprávnej inštitúcie alebo majetku príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených štátom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu, a vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom zasiela oznam o začatí takého konania.“.
6.
V § 44a sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie sa použije rovnako aj na mimoriadne opravné prostriedky.“.
7.
V § 75 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do plynutia lehoty sa nezapočítava sobota, nedeľa alebo sviatok.“.
8.
V § 75 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
9.
V § 75 ods. 6 sa za slovo „účastníkov“ vkladajú slová „a bez nariadenia pojednávania“.
10.
§ 75b znie:
㤠75b
(1)
Ak súd rozhodol, že nariadi pojednávanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g), prihliada na poučenie dané policajtom účastníkom konania podľa osobitného predpisu.6a)
(2)
Ak sa súdu nepodarilo predvolať účastníka, ktorého príslušný policajný orgán vykázal zo spoločného obydlia podľa osobitného predpisu6a) alebo v prospech ktorého bolo také opatrenie vydané, ani prostredníctvom útvaru Policajného zboru, súd zverejní predvolanie na úradnej tabuli súdu a deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia predvolania.
(3)
Ak sa napriek poučeniu útvaru Policajného zboru o spôsobe doručovania a o následkoch nedostavenia sa na pojednávanie niektorý z účastníkov na pojednávanie neustanoví, súd môže rozhodnúť v jeho neprospech bez zisťovania dôvodov na vykázanie zo spoločného obydlia. Súd môže návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť, ak sa ani jeden z účastníkov neustanoví na pojednávanie.
(4)
Ak sa vráti zásielka obsahujúca rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z adresy, ktorú uviedol účastník vykázaný zo spoločného obydlia, súd vyvesí rozhodnutie na úradnej tabuli súdu.
(5)
Lehota na prípravu pojednávania podľa § 115 ods. 2 sa nepoužije.
(6)
Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) zašle súd na vedomie aj útvaru Policajného zboru, ktorého policajt vykázal účastníka zo spoločného obydlia podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 77 ods. 4 sa slová „§ 75 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 7“.
12.
§ 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa má podľa rozsudku plniť z finančných prostriedkov, s ktorými hospodári súd, účastníkom konania je v tejto časti aj štát, za ktorý koná príslušný súd.“.
13.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú rovnako, ak miestna príslušnosť súdu je určená podľa osobitného predpisu a miestne nepríslušným je súd rovnakého stupňa.“.
14.
V § 140 ods. 3 druhá veta znie: „V ostatných prípadoch platí tieto trovy štát, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.
15.
§ 140 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa konanie o znovuobjavenom majetku začalo na návrh niektorého z dedičov napriek tomu, že tento majetok bol medzi dedičmi sporný, náhradu odmeny notára a jeho výdavkov v prípade zastavenia konania platí tento dedič. To isté platí, ak dedič zoberie návrh na začatie konania o znovuobjavenom majetku späť.“.
16.
V § 142 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia.“.
17.
V § 146 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
začalo na návrh prokurátora.“.
18.
V § 149 odsek 2 znie:
„(2)
Ak bol účastníkovi súdom ustanovený zástupca alebo ak ide o zastupovanie na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci, pri náhrade trov konania sa postupuje podľa osobitného predpisu.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 15 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14a až 14e vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.
19.
V§ 159a sa slová „pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti v čase“ nahrádzajú slovami „pre účastníkov zmluvy, ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva k dotknutej nehnuteľnosti a ktorý bol podaný v čase,“.
20.
V § 174 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám za seba (§ 91 ods. 1).“.
21.
V § 174b ods. 1 sa slová „v tej istej lehote“ nahrádzajú slovami „v lehote 15 dní“.
22.
§ 174b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 ktorý znie:
„(2)
Rozkaz na plnenie je možné vydať aj v prípade, ak ide o právo na plnenie vo veciach upravených zákonom o rodine alebo ak ide o právo na plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo splátok. Súd uloží, aby odporca splnil splatnú sumu v súdom určenej lehote a v budúcnosti zročné dávky alebo splátky plnil v určených lehotách.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
23.
V § 175u sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku súdny komisár informuje účastníkov konania a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
24.
V § 175x sa vypúšťa odsek 3.
25.
V § 231 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
26.
V § 250ja ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo veciach podľa § 250i ods. 2“.
27.
§ 250ja sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už bola predmetom konania pred odvolacím súdom, môže v odôvodnení poukázať už len na podobné rozhodnutie, ktorého celý text v odôvodnení uvedie.“.
28.
V § 273c odsek 1 znie:
„(1)
Ak súd nariadil predbežné opatrenie, aby bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti určenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zabezpečí, aby toto rozhodnutie bolo bez zbytočného odkladu vykonané.“.
29.
V § 273c ods. 2 sa slová „zariadenia sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby“.
Čl. II
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Za podmienok ustanovených v § 5a sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje aj právnickým osobám.“.
2.
V § 4 písmeno e) znie:
„e)
oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa § 6 priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci, fyzická osoba, ktorej súd ustanovil bezplatného právneho zástupcu,1e) a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24a,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 30 Občianskeho súdneho poriadku.“.
3.
V § 4 sa vypúšťa písmeno i).
4.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „žiadateľ“), sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima;2a) to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Centrum poskytne právnu pomoc na žiadosť aj združeniam na ochranu spotrebiteľa vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.
6.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak príjmy žiadateľa prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže priznať právnu pomoc, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.“.
8.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
Ak sa právna vec fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, týka predmetu činnosti právnickej osoby, ktorej cieľom je ochrana práv podľa osobitného predpisu,15a) centrum vždy podá informáciu o existencii takej právnickej osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
9.
V § 10 ods. 7 sa slová „ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „ak odpadnú dôvody nepriznania nároku na poskytnutie právnej pomoci, môže žiadateľ v tej istej veci podať žiadosť opätovne“.
10.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti oprávnenej osoby bolo oprávnenej osobe rozhodnutím centra odňaté poskytovanie právnej pomoci alebo ak oprávnená osoba bezdôvodne zavinila zastavenie konania, centrum môže z týchto dôvodov rozhodnutím odmietnuť opätovne priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci.“.
11.
V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta.“.
12.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„§ 6 ods. 3 sa použije primerane,“.
13.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak oprávnenou osobou je osoba, ktorej súd priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.“.
14.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov
(1)
Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom na priznanie náhrady trov konania,18) súd prizná náhradu trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi, ktorý je oprávnený vo vlastnom mene a na svoj účet náhradu trov konania aj vymáhať.
(2)
Centrum rozhodnutím podľa osobitného predpisu16) prizná advokátovi náhradu trov konania po skončení zastupovania na základe jeho vyčíslenia podľa osobitného predpisu;18a) to neplatí v rozsahu, v ktorom súd priznal náhradu trov konania podľa odseku 1. Ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, môže centrum priznať advokátovi čiastočnú alebo úplnú náhradu trov právneho zastúpenia bez ohľadu na to, či súd tomuto advokátovi priznal náhradu trov konania podľa odseku 1.
(3)
Ak centrum vyplatilo advokátovi náhradu trov právneho zastúpenia, advokát je povinný vrátiť centru tú časť, ktorá mu bola vyplatená na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 1.
(4)
Ak súd zaviazal oprávnenú osobu na náhradu trov konania, tieto trovy znáša oprávnená osoba.
(5)
Ak centrum vyplatilo advokátovi náhradu trov právneho zastúpenia podľa predchádzajúcich odsekov, hoci súd advokátovi náhradu trov konania priznal, na centrum prechádza nárok vymáhať náhradu trov proti osobe, ktorej bola súdom uložená povinnosť nahradiť trovy advokáta v rozsahu, v akom centrum náhradu trov konania advokátovi vyplatilo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 14a až 14f vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 24b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, centrum je oprávnené vziať podaný opravný prostriedok späť.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
16.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o ustanovenie zástupcu súdom podľa osobitného predpisu,20) ustanovenia tohto zákona o zastupovaní na základe plnomocenstva sa nepoužijú. Ak súd ustanovil za zástupcu centrum, centrum už neurčuje advokáta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Občiansky súdny poriadok.“.
17.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010
Na konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci začaté pred 1. januárom 2010 a právoplatne neukončené do 31. decembra 2009 sa použijú ustanovenia účinné od 1. januára 2010.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27a ods. 8 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:
„Počas soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje. Plynutie lehoty pokračuje najbližší nasledujúci pracovný deň.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.