492/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009 do 31.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie platobných služieb,
b)
podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
c)
podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií,
d)
podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí,
e)
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických peňazí,
f)
dohľad nad prevádzkovateľmi platobných systémov, dohľad nad platobnými inštitúciami a dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na platobné služby poskytované poskytovateľom platobných služieb
a)
v eurách alebo v inej mene zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
v mene, ktorá nie je uvedená v písmene a), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7,
c)
v každej mene mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 30 a § 89 ods. 7.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
platobné operácie vykonávané výlučne finančnými prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez akéhokoľvek sprostredkovania,
b)
platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb v mene platiteľa alebo príjemcu,
c)
fyzickú prepravu bankoviek a mincí v rámci podnikania vrátane ich výberu, spracovania alebo dodania,
d)
platobné operácie vykonávané finančnými prostriedkami v hotovosti v rámci neziskovej činnosti alebo charitatívnej činnosti,
e)
služby, pri ktorých príjemca poskytne platiteľovi finančné prostriedky v hotovosti ako súčasť platobnej operácie na výslovnú žiadosť používateľa platobnej služby tesne pred vykonaním platobnej operácie prostredníctvom platby za kúpu tovaru alebo služieb,
f)
zmenárenskú činnosť,1)
g)
platobné operácie vykonávané prostredníctvom zmeniek a šekov,2) poukážok, cestovných šekov alebo poukazov poštového platobného styku3) v listinnej forme,
h)
platobné operácie vykonané v rámci platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi medzi agentmi pre vyrovnanie, centrálnymi protistranami,4) klíringovými ústavmi podľa § 47 ods. 4 alebo centrálnymi bankami a inými účastníkmi platobného systému alebo systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) a poskytovateľmi platobných služieb; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o platobných systémoch,
i)
platobné operácie, ktoré súvisia so správou cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, vrátane výplaty dividend, výnosov alebo iných výplat, umorovania alebo predaja, ktoré vykonávajú osoby uvedené v písmene h), obchodníci s cennými papiermi, ktorí poskytujú investičné služby, správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, zahraničné subjekty kolektívneho investovania6) alebo iné zahraničné osoby, ktorých činnosť zodpovedá činnosti týchto osôb,
j)
služby zabezpečované poskytovateľmi technických služieb, ktorí podporujú poskytovanie platobných služieb bez toho, aby v ktorejkoľvek fáze nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených na prevod, vrátane zabezpečovania spracovávania a uchovávania údajov, ochrany zverených hodnôt a služieb ochrany súkromia, autentifikácie údajov a totožnosti, zabezpečovania informačných technológií a komunikačnej siete, zabezpečovania a údržby terminálov a zariadení používaných pri platobných službách,
k)
služby založené na platobných prostriedkoch, ktoré možno použiť na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb iba v priestoroch poskytovateľa platobných služieb alebo na základe obchodnej dohody s poskytovateľom platobných služieb v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb, alebo pre obmedzený rozsah tovaru alebo služieb,
l)
platobné operácie vykonané prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií, ak sa kúpený tovar alebo služby dodávajú a používajú len prostredníctvom telekomunikačného, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií s podmienkou, že prevádzkovateľ takéhoto zariadenia nekoná len ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb,
m)
platobné operácie vykonané medzi poskytovateľmi platobných služieb, ich agentmi alebo ich pobočkami na ich vlastný účet,
n)
platobné operácie medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou alebo medzi dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti bez akéhokoľvek sprostredkovania zo strany iného poskytovateľa platobných služieb ako podniku patriaceho do tej istej skupiny,
o)
služby poskytovateľov platobných služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti v bankomatoch, ktorí konajú v mene jedného poskytovateľa platobných služieb alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb a ktorí nie sú zmluvnou stranou rámcovej zmluvy so spotrebiteľom uskutočňujúcim výber peňazí z platobného účtu, ak títo poskytovatelia platobných služieb neposkytujú platobné služby podľa § 2 ods. 1.
§ 2
(1)
Platobnou službou sa rozumie
a)
vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
b)
výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1.
úhradou,
2.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3.
inkasom,
d)
vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb
1.
formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
1a.
úhradou,
1b.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
1c.
inkasom, alebo
2.
formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
e)
poukazovanie peňazí,
f)
vykonávanie platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb,
g)
vydávanie alebo prijímanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku.
(2)
Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu poskytovateľovi platobných služieb vykonávaný v rámci platobných služieb podľa odseku 1 písm. a) až f).
(3)
Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
b)
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí,
c)
poštový podnik,7) ak je podľa osobitného zákona oprávnený poskytovať platobné služby,
d)
platobná inštitúcia podľa § 63, zahraničná platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie,
e)
Národná banka Slovenska, ak nekoná ako menový orgán alebo ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb,
f)
Štátna pokladnica, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, ak sú podľa osobitného zákona oprávnené poskytovať platobné služby a ak nejde o činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb,
(4)
Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá dáva platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb a je platiteľom finančných prostriedkov platobnej operácie.
(5)
Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie.
(6)
Používateľom platobných služieb sa rozumie osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca, pričom platiteľ a príjemca môže byť tá istá osoba.
(7)
Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie platobných služieb, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom poskytovateľ platobných služieb môže za spotrebiteľa považovať aj osobu, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 eur.
(8)
Poukazovaním peňazí sa rozumie platobná služba, keď výhradne na účel prevodu finančných prostriedkov zložených platiteľom v hotovosti je suma týchto finančných prostriedkov prevedená príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb, ktorý koná v mene príjemcu, a táto suma je prijatá v mene príjemcu a vyplatená príjemcovi v hotovosti, pričom platiteľ alebo príjemca nemajú na tento účel zriadený platobný účet.
(9)
Platobným účtom sa rozumie bežný účet8) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb na meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu, jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.
(10)
Platobným príkazom sa rozumie pokyn platiteľa alebo príjemcu poskytovateľovi platobných služieb na vykonanie platobnej operácie. Formu a náležitosti platobného príkazu určuje poskytovateľ platobných služieb v súlade s § 31 ods. 5 písm. b) druhým bodom a § 35 ods. 1 písm. a).
(11)
Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa alebo skladá platiteľom v hotovosti a pripisuje na platobný účet príjemcu alebo vyplatí v hotovosti príjemcovi, pričom platobný príkaz predkladá platiteľ poskytovateľovi platobných služieb; úhradou sa rozumie aj trvalý príkaz na úhradu.
(12)
Inkasom sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz predkladá príjemca na základe súhlasu platiteľa s takýmto odpísaním udeleného príjemcovi, poskytovateľovi platobných služieb príjemcu alebo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa; inkasom sa rozumie aj trvalý príkaz na inkaso.
(13)
Finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú bankovky alebo mince ako prostriedky v hotovosti, prostriedky prevádzané v bezhotovostnej forme alebo elektronické peniaze.
(14)
Referenčným dátumom sa na účely tohto zákona rozumie dátum použitý poskytovateľom platobných služieb na výpočet úrokov z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na platobný účet alebo odpísané z platobného účtu.
(15)
Referenčným výmenným kurzom sa na účely tohto zákona rozumie výmenný kurz, ktorý sa používa ako základ na prepočet medzi menami a ktorý sprístupnil poskytovateľ platobných služieb alebo pochádza z verejne dostupného zdroja.
(16)
Referenčnou úrokovou sadzbou sa na účely tohto zákona rozumie úroková sadzba, ktorá sa používa ako základ pri výpočte úroku a ktorá pochádza z verejne dostupného zdroja, ktorý môže overiť poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb.
(17)
Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť použitie konkrétneho platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov, a to najmä osobné identifikačné číslo a heslo.
(18)
Jedinečným identifikátorom sa na účely tohto zákona rozumie kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú oznámi poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie.
(19)
Platobným prostriedkom sa na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré používa používateľ platobných služieb na účely predkladania platobného príkazu, najmä platobná karta, internet banking alebo iné platobné aplikácie elektronického bankovníctva.
(20)
Platobnou kartou sa rozumie platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb.
(21)
Pobočkou sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(22)
Pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo poskytuje platobné služby alebo vydáva elektronické peniaze; všetky pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie alebo zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadené v Slovenskej republike zahraničnou platobnou inštitúciou alebo zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
(23)
Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktorá pozostáva z materskej spoločnosti, jej dcérskych spoločností a osôb, v ktorých má materská spoločnosť alebo jej dcérske spoločnosti podiel, ako aj osôb, ktoré sú navzájom prepojené úzkymi väzbami.
(24)
Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje,9) alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(25)
Domovským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát, v ktorom sa nachádza
a)
sídlo poskytovateľa platobných služieb alebo
b)
ústredie poskytovateľa platobných služieb, ak poskytovateľ platobných služieb nemá podľa svojho vnútroštátneho práva sídlo.
(26)
Hostiteľským členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má poskytovateľ platobných služieb agenta alebo pobočku alebo poskytuje platobné služby.
(27)
Vhodnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a aj ďalších finančných zdrojov, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že je spôsobilá zabezpečiť riadne a bezpečné vykonávanie činností podľa tohto zákona.
(28)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania iného významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto podielu.
(29)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu.
(30)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj
a)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo
b)
fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti.
(31)
Dôveryhodnou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá
a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin korupcie, za trestný čin spáchaný v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo za úmyselný trestný čin, a ak ide o úmyselný trestný čin ani fyzická osoba, ktorej odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená za takýto trestný čin;10) tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov11) nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným úradným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
b)
v posledných desiatich rokoch
1.
nepôsobila vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len „člen štatutárneho orgánu“), člena dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu (ďalej len „člen dozornej rady“), prokuristu, vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo v inej finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia; to sa rovnako vzťahuje na výkon takejto funkcie v samostatnom finančnom agentovi12) alebo inom sprostredkovateľovi13) v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta alebo iného sprostredkovateľa v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo inej finančnej inštitúcii ani v pobočke platobnej inštitúcie, pobočke inštitúcie elektronických peňazí alebo v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
3.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov14) v oblasti finančného trhu,
4.
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov, z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.
(32)
Finančnou inštitúciu sa na účely tohto zákona rozumie správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, banka, poisťovňa, zaisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí vo vzťahu k platobnej inštitúcii, platobná inštitúcia vo vzťahu k inštitúcii elektronických peňazí a subjekty so sídlom alebo ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti vrátane ich pobočiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(33)
Osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOBNÉ SLUŽBY
Práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
§ 3
(1)
Poskytovateľ platobných služieb vykonáva platobné operácie na základe jednoznačného pokynu používateľa platobných služieb, ktorým je platobný príkaz v listinnej forme alebo elektronickej forme na vykonanie platobnej operácie.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb odpíše finančné prostriedky z platobného účtu aj bez predloženia platobného príkazu
a)
pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povinnosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe osobitného zákona,15)
b)
na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných úrokov alebo v ďalších prípadoch, v ktorých je na to poskytovateľ platobných služieb oprávnený podľa rámcovej zmluvy alebo
c)
v prípadoch písomne dohodnutých medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(3)
Platobné operácie sa vykonávajú v mene dohodnutej medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb.
(4)
Ak pred začatím platobnej operácie na mieste predaja prostredníctvom technického zariadenia ponúkne príjemca službu konverzie, je povinný vopred oznámiť platiteľovi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý na konverziu platobnej operácie použije. Príjemca môže zabezpečiť konverziu len so súhlasom platiteľa.
§ 4
(1)
Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo platiteľom, nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
(2)
Pracovným dňom sa rozumie deň, v ktorom vykonávajú svoju činnosť poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a tento deň nie je dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja.16)
(3)
Ak sa používateľ platobných služieb, ktorý predkladá platobný príkaz, a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, že platobný príkaz bude vykonaný v určený deň alebo na konci určitej lehoty alebo v deň, keď platiteľ poskytol finančné prostriedky poskytovateľovi platobných služieb, za okamih prijatia platobného príkazu sa považuje tento dohodnutý deň. Ak tento dohodnutý deň nie je pracovným dňom poskytovateľa platobných služieb, prijatý platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.
§ 5
(1)
Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz, je povinný oznámiť túto skutočnosť používateľovi platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb oznámi používateľovi platobných služieb dôvody odmietnutia platobného príkazu, a ak je to možné, aj postup opravy chýb, ktoré viedli k odmietnutiu platobného príkazu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(2)
Poskytovateľ platobných služieb bez zbytočného odkladu poskytne alebo sprístupní oznámenie podľa odseku 1 dohodnutým spôsobom, a to v lehotách podľa § 15.
(3)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za oznámenie podľa odseku 1, ak je odmietnutie objektívne odôvodnené z dôvodov na strane používateľa platobných služieb.
(4)
Ak sú splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný vykonať platobný príkaz autorizovaný podľa § 8 bez ohľadu na to, či platobný príkaz predkladá platiteľ alebo príjemca alebo sa predkladá prostredníctvom príjemcu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(5)
Platobný príkaz, ktorého vykonanie bolo odmietnuté, sa považuje za neprijatý a nevzťahujú sa naň § 15 a 22.
§ 6
(1)
Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu poskytovateľom platobných služieb platiteľa, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.
(2)
Ak je platobný príkaz predložený príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz na vykonanie takejto platobnej operácie po odoslaní platobného príkazu alebo po tom, ako platiteľ dal súhlas s vykonaním platobnej operácie príjemcovi.
(3)
Ak ide o inkaso, pri ktorom platiteľ
a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb, môže platiteľ odvolať takýto platobný príkaz a tým zároveň aj udelený súhlas najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúcemu dohodnutému dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu, pričom nie je dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov, ak nebolo podľa § 13 dohodnuté v rámcovej zmluve inak, alebo
b)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo príjemcovi, môže platiteľ odvolať platobný príkaz na jednotlivú platobnú operáciu vykonávanú na základe takéhoto súhlasu najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúcemu dohodnutému dňu, keď majú byť finančné prostriedky odpísané z účtu, pričom nie je dotknuté právo na vrátenie finančných prostriedkov podľa § 13.
(4)
Ak ide o platobný príkaz podľa § 4 ods. 3, môže používateľ platobných služieb odvolať platobný príkaz najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu.
(5)
Po lehotách uvedených v odsekoch 1 až 4 možno platobný príkaz odvolať iba na základe dohody medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb; ak sa má odvolať platobný príkaz podľa odsekov 2 a 3, vyžaduje sa aj súhlas príjemcu. V rámcovej zmluve možno dohodnúť poplatky za odvolanie platobného príkazu.
§ 7
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa, poskytovateľ platobných služieb príjemcu a každý sprostredkovateľ poskytovateľov platobných služieb je povinný vykonať platobnú operáciu v plnej sume platobnej operácie bez možnosti zrážky zo sumy vykonávanej platobnej operácie okrem prípadu uvedeného v odseku 2. Sprostredkovateľom sa na účely tohto zákona rozumie prevádzkovateľ platobného systému alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb platiteľa ani príjemcu.
(2)
Príjemca a jeho poskytovateľ platobných služieb sa však môžu dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb zníži prevedenú sumu platobnej operácie o svoje poplatky predtým, než ju pripíše na účet príjemcu. V takomto prípade sa v informáciách poskytnutých príjemcovi podľa § 41 oddelene uvedie plná suma platobnej operácie a suma poplatkov.
(3)
Ak sa z prevádzanej sumy odpočítajú iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, poskytovateľ platobných služieb platiteľa zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej operácie vykonanej na základe platobného príkazu predloženého platiteľom; ak sa platobná operácia vykonáva na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu zabezpečí, aby príjemca dostal plnú sumu platobnej operácie.
§ 8
(1)
Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú. Platiteľ môže autorizovať platobnú operáciu pred jej vykonaním alebo, ak sa na tom platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú, po vykonaní platobnej operácie.
(2)
Súhlas na vykonanie platobnej operácie alebo viacerých platobných operácií sa udeľuje vo forme dohodnutej v zmluve o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo v rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb. Ak takýto súhlas chýba, platobná operácia sa považuje za neautorizovanú.
(3)
Súhlas na vykonanie platobnej operácie môže platiteľ odvolať, najneskôr do okamihu, keď sa platobná operácia stáva neodvolateľnou podľa § 6. Súhlas na vykonanie opakujúcich sa viacerých platobných operácií možno odvolať, pričom od okamihu odvolania je nasledujúca platobná operácia považovaná za neautorizovanú.
(4)
Postup udelenia súhlasu na vykonanie platobnej operácie sa dohodne v zmluve o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo v rámcovej zmluve medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.
§ 9
Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb, ak svojho poskytovateľa platobných služieb bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia neautorizovanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z platobného účtu alebo pripísania finančných prostriedkov na platobný účet informoval o tom, že zistil neautorizovanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, na základe ktorej mu vzniká nárok na nápravu, vrátane nárokov podľa § 22. Uvedená lehota sa použije, ak poskytovateľ platobných služieb poskytol alebo sprístupnil informácie o takejto platobnej operácii podľa § 40 a 41.
§ 10
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný preukázať, že platobná operácia bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná, zaúčtovaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha alebo iný nedostatok, ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, alebo tvrdí, že platobná operácia bola vykonaná nesprávne.
(2)
Ak používateľ platobných služieb popiera, že vykonanú platobnú operáciu autorizoval, pričom použitie platobného prostriedku bolo zaznamenané poskytovateľom platobných služieb, potom samotné použitie platobného prostriedku nie je dostatočným dôkazom, že platiteľ autorizoval danú platobnú operáciu alebo zapríčinil neautorizované vykonanie platobnej operácie v dôsledku podvodného konania, úmyselného opomenutia, konania s hrubou nedbanlivosťou alebo nesplnenia jednej alebo viacerých povinností podľa § 26.
§ 11
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej operácie, ak tento zákon neustanovuje inak, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná operácia vôbec nevykonala; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9.
(2)
Platiteľ má nárok na náhradu ďalšej preukázanej škody v rozsahu určenom podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zablokovať platobný účet alebo zablokovať elektronické zariadenie, ktoré uchováva elektronické peniaze.
§ 12
(1)
Platiteľ znáša stratu až do 100 eur, ktorá súvisí so všetkými neautorizovanými platobnými operáciami a ktorá je spôsobená použitím strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo zneužitím platobného prostriedku neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti platiteľa pri zabezpečovaní personalizovaných bezpečnostných prvkov podľa § 26 písm. c), ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Platiteľ znáša všetky straty súvisiace s neautorizovanými platobnými operáciami, ak boli zapríčinené jeho podvodným konaním, úmyselným nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 alebo nesplnením jednej alebo viacerých povinností podľa § 26 v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje ustanovenie odseku 1.
(3)
Platiteľ neznáša nijaké finančné dôsledky vyplývajúce z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku od okamihu oznámenia skutočnosti podľa § 26 písm. b) okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.
(4)
Ak poskytovateľ platobných služieb nezabezpečí technické prostriedky na plnenie oznamovacej povinnosti týkajúcej sa strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku ako to vyžaduje ustanovenie § 27 ods. 1 písm. c), platiteľ nenesie zodpovednosť za finančné dôsledky vyplývajúce z použitia tohto platobného prostriedku okrem prípadov, keď konal podvodným spôsobom.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zablokovať platobný účet alebo zablokovať elektronické zariadenie, ktoré uchováva elektronické peniaze.
§ 13
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb pri autorizovanej platobnej operácii vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu, ak
a)
v čase autorizácie nebola určená konkrétna suma platobnej operácie a
b)
suma platobnej operácie presahuje sumu, ktorú by mohol platiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na jeho zvyčajné predchádzajúce výdavky, podmienky uvedené v rámcovej zmluve a okolnosti súvisiace s platobnou operáciou.
(2)
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb poskytne platiteľ informácie o vykonanej platobnej operácii podľa odseku 1 v lehote podľa § 14 ods. 2; vrátenie finančných prostriedkov sa týka celej sumy vykonanej platobnej operácie vrátane súvisiacich poplatkov.
(3)
Ak ide o inkaso, v rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb, aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 okrem inkasa podľa odseku 5.
(4)
Na účely odseku 1 písm. b) platiteľ nemôže uplatňovať ako dôvod konverziu, ak sa pri konverzii uplatnil referenčný výmenný kurz dohodnutý s jeho poskytovateľom platobných služieb podľa § 31 ods. 5 písm. c) druhého bodu a § 35 ods. 1 písm. d).
(5)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že platiteľ nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1, ak
a)
udelil svoj súhlas s vykonaním platobnej operácie priamo svojmu poskytovateľovi platobných služieb a
b)
informácie o konkrétnej sume budúcej platobnej operácie sa platiteľovi poskytli alebo sprístupnili dohodnutým spôsobom najmenej štyri týždne pred dátumom odpísania sumy platobnej operácie zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo príjemcu, ak to bolo možné.
§ 14
(1)
Lehota na podanie žiadosti platiteľa o vrátenie finančných prostriedkov autorizovanej platobnej operácie vykonanej na základe platobného príkazu predloženého príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu podľa § 13 je osem týždňov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z účtu.
(2)
Do desiatich pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov poskytovateľ platobných služieb platiteľa vráti celú sumu platobnej operácie alebo predloží odôvodnenie odmietnutia vrátenia finančných prostriedkov s uvedením osôb, na ktoré sa podľa § 89 ods. 1 a § 90 až 93 môže platiteľ v tejto veci obrátiť, ak s predloženým odôvodnením nesúhlasí.
(3)
Právo poskytovateľa platobných služieb odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na prípady dohodnuté podľa § 13 ods. 3.
§ 15
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po okamihu prijatia platobného príkazu okrem odseku 2.
(2)
Ak je platobný príkaz predložený platiteľom v listinnej forme, lehota podľa odseku 1 sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu a umožní mu disponovať s pripísanou sumou platobnej operácie v ten istý pracovný deň, keď bola suma platobnej operácie pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu podľa § 19.
(4)
Ak platobný príkaz na vykonanie platobnej operácie predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predkladaný prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný odovzdať takýto platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehotách dohodnutých v rámcovej zmluve medzi príjemcom a poskytovateľom platobných služieb príjemcu tak, aby bolo možné v prípade inkasa vykonať takúto platobnú operáciu v dohodnutý deň, keď má byť suma platobnej operácie odpísaná z platobného účtu platiteľa.
§ 16
Ak platiteľ zasiela finančné prostriedky príjemcovi, ktorý nemá platobný účet u poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý prijme finančné prostriedky pre príjemcu, sprístupní finančné prostriedky príjemcovi v lehote podľa § 15 a § 19 ods. 2.
§ 17
(1)
Ak spotrebiteľ vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene, v ktorej je vedený tento platobný účet, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby bola táto suma pripísaná na platobný účet a bez zbytočného odkladu poskytnutá k dispozícii po okamihu prijatia finančných prostriedkov.
(2)
Ak používateľ platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene, v ktorej je vedený tento platobný účet, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby používateľ platobných služieb mohol disponovať s touto sumou po pripísaní na platobný účet v ten istý pracovný deň alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov, ak takýto používateľ platobných služieb vkladá finančné prostriedky v hotovosti prostredníctvom technického zariadenia.
§ 18
Ak ide o úhradu, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytujú platobnú službu na území Slovenskej republiky, táto úhrada sa vykonáva
a)
v lehotách podľa § 15 ods. 1 a 3 a § 19 ods. 2,
b)
tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb platiteľa povinný zabezpečiť pripísanie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu v ten istý pracovný deň a poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše bez zbytočného odkladu sumu platobnej operácie podľa § 15 ods. 3 a umožní mu disponovať so sumou platobnej operácie podľa § 19 ods. 2, ak sa platobná operácia vykonáva v platobnom systéme prevádzkovanom podľa § 45 ods. 4 písm. a),
c)
tak, že po okamihu prijatia platobného príkazu je poskytovateľ platobných služieb povinný sumu platobnej operácie pripísať na platobný účet príjemcu v deň odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo v deň zloženia sumy platobnej operácie v hotovosti, ak je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu tá istá osoba.
§ 19
(1)
Referenčným dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr pracovný deň, keď suma platobnej operácie je pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný zabezpečiť, aby príjemca mal sumu platobnej operácie k dispozícii bez zbytočného odkladu po pripísaní sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(3)
Referenčným dátumom odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu platiteľa je najskôr okamih, keď suma platobnej operácie je odpísaná z tohto platobného účtu.
§ 20
(1)
Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú na platobné operácie v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
(2)
Ustanovenia § 15 až 19 sa vzťahujú aj na platobné operácie v inej mene členského štátu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa používateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb nedohodli na iných lehotách; ak sa však používateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb dohodnú na lehote dlhšej, ako je lehota ustanovená v § 15 ods. 1 až 3, táto lehota nesmie byť dlhšia ako štyri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia platobného príkazu.
§ 21
(1)
Ak bol platobný príkaz vykonaný podľa jedinečného identifikátora, považuje sa za správne vykonaný vzhľadom na príjemcu uvedeného v jedinečnom identifikátore.
(2)
Ak používateľ platobných služieb uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, poskytovateľ platobných služieb nenesie zodpovednosť podľa § 22 za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa vynaloží primerané úsilie, aby sa suma platobnej operácie vrátila platiteľovi. V rámcovej zmluve možno dohodnúť poplatok za takúto službu.
(3)
Ak používateľ platobných služieb poskytne doplňujúce informácie k informáciám uvedeným v § 31 ods. 5 písm. b) druhom bode a § 35 ods. 1 písm. a), poskytovateľ platobných služieb je zodpovedný iba za vykonanie platobnej operácie podľa jedinečného identifikátora poskytnutého používateľom platobných služieb a nenesie zodpovednosť podľa § 22 za doplňujúce informácie.
§ 22
(1)
Ak platobný príkaz predkladá platiteľ, poskytovateľ platobných služieb platiteľa je zodpovedný platiteľovi za správne vykonanie platobnej operácie. Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa preukáže platiteľovi alebo poskytovateľovi platobných služieb príjemcu, že poskytovateľovi platobných služieb príjemcu bola doručená suma platobnej operácie v lehote podľa § 15 ods. 1, za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu voči príjemcovi. Ak je
a)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná operácia vôbec nevykonala,
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bez zbytočného odkladu umožniť príjemcovi disponovať sumou platobnej operácie, a ak je to možné, pripísať sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu.
(2)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 1, poskytovateľ platobných služieb platiteľa na žiadosť platiteľa a bez ohľadu na jeho zodpovednosť bez zbytočného odkladu vynaloží primerané úsilie na to, aby vyhľadal priebeh nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a oznámi platiteľovi výsledok priebehu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie.
(3)
Ak platobný príkaz predkladá príjemca alebo je takýto príkaz predložený prostredníctvom príjemcu, poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedá príjemcovi za správne predloženie platobného príkazu poskytovateľovi platobných služieb platiteľa v lehote podľa § 15 ods. 3 a 4; takýto poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný bez zbytočného odkladu predložiť platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.
(4)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odseku 3 zodpovedá príjemcovi za vykonanie platobnej operácie podľa § 19 ods. 1 a 2; takýto poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný zabezpečiť, aby bola suma platobnej operácie k dispozícii pre príjemcu bez zbytočného odkladu po pripísaní sumy na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu.
(5)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, za ktorú nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu podľa odsekov 3 a 4, je poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný voči platiteľovi; takýto poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie a docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná operácia vôbec nevykonala.
(6)
Ak ide o nevykonanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu podľa odseku 3, poskytovateľ platobných služieb príjemcu na žiadosť príjemcu a bez ohľadu na jeho zodpovednosť bez zbytočného odkladu vynaloží primerané úsilie na to, aby vyhľadal priebeh nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a oznámi výsledok priebehu nevykonanej alebo chybne vykonanej platobnej operácie príjemcovi.
(7)
Poskytovatelia platobných služieb znášajú všetky poplatky a všetky úroky, ktoré sú voči používateľovi platobných služieb uplatňované v dôsledku nevykonania alebo chybného vykonania platobnej operácie spôsobeného poskytovateľom platobných služieb.
(8)
Ak ide o úhradu podľa § 18, možno v rámcovej zmluve dohodnúť, že ak poskytovateľ platobných služieb zapríčinil chybné vykonanie úhrady, v dôsledku ktorého nastalo bezdôvodné obohatenie príjemcu, vykoná opravné zúčtovanie. Opravným zúčtovaním sa rozumie oprava chybne vykonanej úhrady, a to opravným zúčtovaním na platobný účet alebo z platobného účtu. Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb alebo sprostredkovateľa podľa § 21 až 24 tým nie je dotknutá.
(9)
Opravné zúčtovanie podľa odseku 8 nemožno vykonať, ak poskytovateľom platobných služieb príjemcu chybne vykonanej úhrady je Štátna pokladnica. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý zapríčinil chybné vykonanie úhrady, požiada Štátnu pokladnicu o zabezpečenie vrátenia sumy chybne vykonanej úhrady; na vrátenie chybne vykonanej úhrady sa vyžaduje súhlas tohto príjemcu. Ak tento príjemca nedá Štátnej pokladnici súhlas na vrátenie chybne vykonanej úhrady, Štátna pokladnica poskytne identifikačné údaje príjemcu poskytovateľovi platobných služieb, ktorý požiadal Štátnu pokladnicu o zabezpečenie vrátenia sumy chybne vykonanej úhrady.
§ 23
Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa § 21 a 22 sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb.
§ 24
(1)
Ak za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie podľa § 22 je zodpovedný sprostredkovateľ, tento sprostredkovateľ nahradí poskytovateľovi platobných služieb podľa § 22 všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy zaplatené podľa § 22.
(2)
Pri zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie a pri úrokoch z omeškania18) nad rámec zodpovednosti podľa odseku 1 sa postupuje podľa práva, ktorým sa riadi zmluva medzi poskytovateľom platobných služieb a sprostredkovateľom.
§ 25
Za porušenie povinnosti pri poskytovaní platobných služieb podľa tohto zákona nie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb, ktorý preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť19) alebo postupom podľa osobitného predpisu.20)
§ 26
Používateľ platobných služieb pri používaní platobného prostriedku je povinný
a)
používať platobný prostriedok podľa podmienok upravujúcich vydávanie a používanie tohto platobného prostriedku,
b)
bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi platobných služieb alebo osobe poverenej poskytovateľom platobných služieb stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie platobného prostriedku,
c)
po získaní alebo prevzatí platobného prostriedku vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany personalizovaných bezpečnostných prvkov platobného prostriedku.
§ 27
(1)
Poskytovateľ platobných služieb pri vydávaní platobného prostriedku je povinný
a)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky platobného prostriedku neboli prístupné iným osobám ako používateľovi platobných služieb, ktorý je oprávnený používať platobný prostriedok,
b)
neodoslať nevyžiadaný platobný prostriedok okrem prípadu, keď sa má už vydaný platobný prostriedok používateľovi platobných služieb vymeniť,
c)
vytvoriť technické podmienky na nepretržité prijímanie oznámení podľa § 26 písm. b) alebo na prijímanie žiadostí o odblokovanie platobného prostriedku podľa § 28 ods. 4; v lehote 18 mesiacov po prijatí takéhoto oznámenia alebo takejto žiadosti je poskytovateľ platobných služieb povinný na požiadanie preukázať používateľovi platobných služieb, že toto oznámenie alebo túto žiadosť prijal,
d)
zabrániť použitiu platobného prostriedku po prijatí oznámenia podľa § 26 písm. b).
(2)
Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného prostriedku alebo jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov platiteľovi.
§ 28
(1)
Ak sa na účely autorizácie podľa § 8 použije platobný prostriedok, platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa môžu dohodnúť na maximálnom výdavkovom limite pre platobné operácie vykonané prostredníctvom tohto platobného prostriedku.
(2)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb si vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok
a)
z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti platobného prostriedku,
b)
z dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia platobného prostriedku alebo
c)
z dôvodu zvýšenia rizika platobnej neschopnosti platiteľa plniť si svoju povinnosť platiť, ak ide o platobný prostriedok s poskytnutým úverovým rámcom.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 poskytovateľ platobných služieb spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve oznámi platiteľovi zablokovanie platobného prostriedku a dôvody tohto zablokovania, a to pred zablokovaním platobného prostriedku alebo bez zbytočného odkladu po zablokovaní platobného prostriedku, ak takéto oznámenie neohrozuje bezpečnosť pri vydávaní alebo prijímaní platobných prostriedkov alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)
(4)
Poskytovateľ platobných služieb odblokuje platobný prostriedok alebo ho nahradí novým platobným prostriedkom, ak dôvody na zablokovanie pominuli. Následne informuje používateľa platobných služieb o odblokovaní.
§ 29
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že pri platbách nízkej hodnoty alebo pri elektronických peniazoch, ktorých hodnota nikdy neprekročí 150 eur,
a)
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 ods. 3 a 4, povinnosť používateľa platobných služieb podľa § 26 písm. b) a povinnosť poskytovateľa platobných služieb podľa § 27 ods. 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na prípady, ak platobný prostriedok alebo elektronické peniaze nemožno zablokovať alebo ak nemožno zabrániť ich ďalšiemu používaniu,
b)
§ 10, 11 a § 12 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, ak sa platobný prostriedok alebo elektronické peniaze používajú anonymne alebo poskytovateľ platobných služieb nemôže dokázať z iných dôvodov, ktoré vyplývajú z povahy platobného prostriedku alebo vydaných elektronických peňazí, že platobná operácia bola autorizovaná,
c)
poskytovateľ platobných služieb nemusí používateľovi platobných služieb oznámiť odmietnutie platobného príkazu podľa § 5 ods. 1, ak je nevykonanie platobného príkazu zrejmé,
d)
platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz po vykonaní platobnej operácie alebo udelení jeho súhlasu s vykonaním platobnej operácie príjemcovi podľa § 6,
e)
uplatňujú sa iné lehoty na vykonanie platobnej operácie, ako sú uvedené v § 15 a16.
(2)
Platbami nízkej hodnoty sú platobné operácie vykonávané prostredníctvom platobného prostriedku, ktoré jednotlivo neprevyšujú 30 eur alebo pri ktorých sa uplatňuje výdavkový limit neprevyšujúci 150 eur.
§ 30
(1)
Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa vzťahujú
a)
b)
ustanovenia § 10, § 15 ods. 3, § 19, 21, 31 až 43 primerane.
(2)
Ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, možno pri poskytovaní platobných služieb v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) dohodnúť v rámcovej zmluve.
(3)
Ak je poskytovateľ platobných služieb platiteľa a poskytovateľ platobných služieb príjemcu tá istá osoba, úhrada v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa vykonáva podľa § 18 písm. c).
Obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
§ 31
(1)
Iná osoba ako poskytovateľ platobných služieb nesmie poskytovať platobné služby podľa tohto zákona.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby používateľovi platobných služieb na základe
a)
zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby alebo
b)
rámcovej zmluvy.
(3)
Zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby sa rozumie zmluva, ktorá upravuje vykonávanie jednorazových platobných operácií bez vykonania následných platobných operácií.
(4)
Rámcovou zmluvou, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú obchodné podmienky o poskytovaní platobných služieb alebo o vydávaní a používaní elektronických peňazí, sa rozumie zmluva o
a)
poskytovaní platobných služieb, ktorá upravuje vykonávanie jednotlivých a následných platobných operácií a ktorá môže upravovať podmienky zriadenia a vedenia platobného účtu, alebo
b)
vydávaní a používaní elektronických peňazí, ak ide o poskytovateľa platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) a b).
(5)
Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie
a)
o poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb,
2.
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta poskytovateľa platobných služieb, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo agenta poskytovateľa platobných služieb, ak ide o právnickú osobu,
3.
sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,
4.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb,
5.
údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na vykonávanie platobných služieb, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie poskytovateľa platobných služieb alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra, údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
o používaní platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
popis platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,
2.
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný,
3.
forma a postup na udelenie súhlasu na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu podľa § 6 a 8,
4.
odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných príkazov, ak bol poskytovateľom platobných služieb určený,
5.
maximálna lehota na vykonanie platobnej služby,
6.
maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo dohodnuté,
c)
o poplatkoch, úrokoch a výmenných kurzoch v tomto rozsahu:
1.
suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov,
2.
použitá úroková sadzba a výmenný kurz, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a referenčný výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku, príslušný deň, index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu,
3.
okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu a poskytnutie informácií týkajúcich sa týchto zmien podľa § 32 ods. 4, ak to bolo dohodnuté,
d)
o komunikácii v tomto rozsahu:
1.
komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie používateľa platobných služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na účely prenosu informácií alebo oznámení podľa tohto zákona,
2.
spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
3.
jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
4.
právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,
e)
o bezpečnostných a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1.
postup správneho a bezpečného používania a uchovávania platobného prostriedku a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb na účely § 26 písm. b),
2.
podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok podľa § 28 ods. 2 a 3, ak to bolo dohodnuté,
3.
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o konkrétnej sume podľa § 12 ods. 1,
4.
spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných alebo nesprávne vykonaných platobných operácií podľa § 9 používateľom platobných služieb poskytovateľovi platobných služieb, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné operácie podľa § 11,
5.
zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobných operácií podľa § 22,
6.
podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,
f)
o zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,
2.
doba platnosti zmluvy,
3.
právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia podľa § 32 ods. 1 a 3 a § 33, ak to bolo dohodnuté,
g)
o práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť podľa § 89 až 95.
§ 32
(1)
O každej zmene rámcovej zmluvy informuje poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb spôsobom podľa § 38 ods. 2, a to najneskôr dva mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.
(2)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť domnienku, že ak používateľ platobných služieb neoznámi poskytovateľovi platobných služieb pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny podľa odseku 1 neprijíma, platí, že tieto zmeny prijal.
(3)
Ak používateľ platobných služieb nesúhlasí so zmenami podľa odseku 1, má právo na okamžité ukončenie rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien. Ustanovenie o tejto skutočnosti musí byť uvedené v rámcovej zmluve.
(4)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu sa môže uplatňovať okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia a že zmena sa zakladá na referenčnej úrokovej sadzbe alebo referenčnom výmennom kurze, ktoré sú dohodnuté podľa § 31 ods. 5 písm. c) druhého a tretieho bodu. Používateľ platobných služieb musí byť o každej zmene úrokovej sadzby informovaný čo najskôr, a to spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak sa strany nedohodli na osobitnej frekvencii alebo osobitnom spôsobe poskytovania alebo sprístupňovania takejto zmeny. Zmena úrokovej sadzby, ktorá je pre používateľa platobných služieb priaznivejšia, sa môže uplatňovať bez oznámenia.
(5)
Zmena úrokovej sadzby alebo zmena výmenného kurzu použitá v platobnej operácii sa musí uplatňovať a vypočítavať spôsobom, ktorý neznevýhodňuje používateľa platobných služieb.
§ 33
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť výpovednú lehotu, v ktorej môže používateľ platobných služieb vypovedať rámcovú zmluvu; výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak takáto výpovedná lehota nie je dohodnutá, používateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu s okamžitou účinnosťou.
(2)
Vypovedanie rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú, je po uplynutí 12 mesiacov pre používateľa platobných služieb bezplatné. Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť poplatky za vypovedanie zmluvy primerané a v súlade s nákladmi.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb môže vypovedať rámcovú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú len vtedy, ak je to dohodnuté v rámcovej zmluve, najmenej s dvojmesačnou výpovednou lehotou spôsobom podľa § 38 ods. 2; to neplatí, ak používateľ platobných služieb pri používaní platobných služieb konal preukázateľne podvodným spôsobom.
(4)
Ak ide o pravidelne účtované poplatky za platobné služby, používateľ platobných služieb je povinný uhradiť poskytovateľovi platobných služieb len ich pomernú časť prislúchajúcu do skončenia platnosti rámcovej zmluvy. Ak sa poplatky uhrádzajú vopred, ich pomernú časť je poskytovateľ platobných služieb povinný používateľovi platobných služieb vrátiť.
(5)
Na výpoveď rámcovej zmluvy podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov22) o vypovedaní zmluvy o úvere alebo o poskytnutí úveru, o vypovedaní zmluvy o bežnom účte alebo o vypovedaní inej obdobnej zmluvy.
§ 34
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)
poskytnúť alebo sprístupniť informácie o jednorazových platobných operáciách podľa § 35 až 37, na ktoré sa nevzťahuje rámcová zmluva,
b)
poskytnúť informácie o poskytovaní platobných služieb na základe rámcovej zmluvy podľa § 31 ods. 5,
§ 35
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred vykonaním jednorazovej platobnej operácie používateľovi platobných služieb tieto informácie:
a)
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne vykonaný,
b)
maximálnu lehotu na vykonanie platobnej služby,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, ktorú je používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi platobných služieb, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz alebo referenčný výmenný kurz v prípade konverzie.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť používateľovi platobných služieb informácie podľa odseku 1 ľahko dostupným spôsobom pred uzavretím akejkoľvek zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej operácie alebo pred vyjadrením ponuky. Na žiadosť používateľa platobných služieb poskytne poskytovateľ platobných služieb informácie v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu.23) Tieto informácie musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
(3)
Ak sa zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby uzatvorila na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie,24) ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 2, poskytovateľ platobných služieb je povinný splniť tieto povinnosti ihneď po vykonaní platobnej operácie.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi platobných služieb kópiu návrhu zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej operácie alebo návrhu platobného príkazu, ktorý obsahuje informácie podľa odseku 1.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť používateľovi platobných služieb ľahko dostupným spôsobom aj ďalšie informácie podľa § 31 ods. 5.
(6)
Ak sa vykonáva jednorazová platobná operácia prostredníctvom platobného prostriedku, na ktorý sa vzťahuje rámcová zmluva, poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie, ktoré už boli používateľovi platobných služieb poskytnuté na základe rámcovej zmluvy s iným poskytovateľom platobných služieb alebo ktoré sa mu podľa takejto rámcovej zmluvy poskytnú.
§ 36
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa po prijatí platobného príkazu na jednorazovú platobnú operáciu je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť alebo sprístupniť platiteľovi spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa príjemcu,
b)
sumu platobnej operácie v mene použitej v platobnom príkaze,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej operácie po konverzii,
e)
dátum prijatia platobného príkazu.
§ 37
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu po vykonaní jednorazovej platobnej operácie je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť alebo sprístupniť príjemcovi spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa platiteľa a všetky informácie, ktoré sprevádzajú platobnú operáciu,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej má finančné prostriedky k dispozícii príjemca,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej operácie pred konverziou,
e)
referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.
§ 38
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný podľa odseku 2 poskytnúť používateľovi platobných služieb na požiadanie kedykoľvek počas zmluvného vzťahu v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu23) informácie podľa § 31 ods. 5.
(2)
Informácie podľa § 31 ods. 5 je poskytovateľ platobných služieb povinný poskytnúť používateľovi platobných služieb v dostatočnom predstihu pred uzavretím akejkoľvek rámcovej zmluvy alebo pred vyjadrením ponuky v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu.23) Tieto informácie musia byť formulované jasne a zrozumiteľne s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.
(3)
Ak rámcová zmluva je uzatvorená na žiadosť používateľa platobných služieb pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie,24) ktoré neumožňujú poskytovateľovi platobných služieb splniť povinnosti podľa odseku 2, poskytovateľ platobných služieb je povinný splniť tieto povinnosti ihneď po uzatvorení rámcovej zmluvy.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak poskytovateľ platobných služieb predloží používateľovi platobných služieb kópiu návrhu rámcovej zmluvy, ktorá obsahuje informácie podľa § 31 ods. 5.
§ 39
Ak platiteľ predkladá pokyn na vykonanie jednotlivej platobnej operácie na základe rámcovej zmluvy, poskytovateľ platobných služieb je povinný na žiadosť platiteľa poskytnúť pred vykonaním jednotlivej platobnej operácie informácie o
a)
maximálnej lehote na jej vykonanie a
b)
poplatkoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov.
§ 40
(1)
Po odpísaní sumy jednotlivej platobnej operácie z platobného účtu platiteľa alebo ak platiteľ nepoužíva platobný účet, po prijatí platobného príkazu, poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne platiteľovi tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu platiteľovi identifikovať každú platobnú operáciu alebo informácie týkajúce sa príjemcu,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa odpísala z platobného účtu platiteľa, alebo v mene použitej v platobnom príkaze,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, aj rozpis súm všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa a sumu platobnej operácie po konverzii,
e)
referenčný dátum odpísania sumy platobnej operácie z platobného účtu alebo dátum prijatia platobného príkazu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne bez zbytočného odkladu a bezplatne platiteľovi spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytuje alebo sprístupňuje platiteľovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.
§ 41
(1)
Po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne príjemcovi tieto informácie:
a)
informáciu umožňujúcu príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo platiteľa a všetky informácie prevedené s platobnou operáciou,
b)
sumu platobnej operácie v mene, v ktorej sa pripísala na platobný účet príjemcu,
c)
sumu všetkých poplatkov za platobnú operáciu, a ak je to možné, i rozpis súm všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, ktoré je príjemca povinný zaplatiť,
d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sumu platobnej operácie pred konverziou,
e)
referenčný dátum pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet.
(2)
Informácie podľa odseku 1 poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne bez zbytočného odkladu bezplatne príjemcovi spôsobom podľa § 38 ods. 2, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytuje alebo sprístupňuje príjemcovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie.
§ 42
(1)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že na platby nízkej hodnoty alebo na elektronické peniaze, ktorých hodnota neprekročí 150 eur, sa nevzťahujú § 38 a 39; poskytovateľ platobných služieb môže poskytnúť platiteľovi len informácie o
a)
hlavných charakteristikách platobnej služby, spôsobe použitia platobného prostriedku,
b)
povinnostiach,
c)
účtovaných poplatkoch,
d)
iných podstatných informáciách potrebných na informované rozhodovanie sa,
e)
mieste, kde sú ľahko dostupným spôsobom sprístupnené všetky ostatné informácie podľa § 31 ods. 5.
(2)
V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný informovať o zmenách rámcovej zmluvy spôsobom podľa § 38 ods. 2.
(3)
V rámcovej zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytovať informácie podľa § 40 a 41 po vykonaní platobnej operácie. Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť len odkaz, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb identifikovať platobnú operáciu, sumu platobnej operácie a sumu poplatku alebo v prípade viacerých platobných operácii rovnakého druhu uskutočnených v prospech toho istého príjemcu informácie o celkovej sume a o celkových poplatkoch za tieto platobné operácie. Poskytovateľ platobných služieb nie je povinný poskytnúť alebo sprístupniť ani tento odkaz, ak sa platobný prostriedok alebo elektronické peniaze používajú anonymne alebo ak takýto odkaz nie je možné z technického hľadiska poskytnúť. Poskytovateľ platobných služieb však poskytne platiteľovi možnosť overiť si sumu uložených finančných prostriedkov.
Poplatky
§ 43
(1)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytovanie alebo sprístupnenie informácií podľa § 31 ods. 5.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytnutie informácií podľa § 35 až 37, ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií podľa § 40 a 41, ako bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, alebo za zasielanie informácií podľa § 40 a 41 inými komunikačnými prostriedkami, aké boli dohodnuté v rámcovej zmluve, ak o ne používateľ platobných služieb požiada.
(4)
V rámcovej zmluve možno dohodnúť, že poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatky za dodatočné poskytovanie informácií podľa § 31 ods. 5, ako bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, alebo za častejšie poskytovanie informácií podľa § 31 ods. 5 na inom trvanlivom médiu,23) aké bolo dohodnuté v rámcovej zmluve, ak o toto dodatočné alebo častejšie poskytovanie informácií požiada používateľ platobných služieb.
(5)
Poplatky podľa odsekov 3 a 4 musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
(6)
Ak poskytovateľ platobných služieb žiada za použitie platobného prostriedku poplatok, oznámi to používateľovi platobných služieb pred začatím platobnej operácie.
§ 44
(1)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie svojich informačných povinností alebo za nápravné alebo preventívne opatrenia podľa § 3 až 30 okrem prípadov uvedených v § 5 ods. 1, § 6 ods. 5 a § 21 ods. 2. Poplatky podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 5 a § 21 ods. 2 môžu byť dohodnuté v rámcovej zmluve, pričom musia byť primerané a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.
(2)
Ak platobná operácia nezahŕňa konverziu, platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a príjemca znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb príjemcu.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb nesmie príjemcovi, ktorým je najmä osoba, ktorá prijíma platobné karty, brániť v tom, aby platiteľovi ponúkol zľavu za používanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Príjemca nesmie žiadať od platiteľa poplatok za používanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a ak ponúka zľavu, oznámi to platiteľovi pred začatím platobnej operácie.
(4)
Ak poskytovateľ platobných služieb účtuje poplatok používateľovi platobných služieb za poskytnutie jednotlivej platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) alebo za používanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. g), poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za obrat na platobnom účte, akým je pripísanie platobnej operácie na platobný účet alebo odpísanie sumy platobnej operácie z platobného účtu, pričom takáto platobná operácia súvisí s poskytnutím alebo používaním jednotlivej platobnej služby podľa tohto odseku.
TRETIA ČASŤ
PLATOBNÉ SYSTÉMY
Druhy platobných systémov
§ 45
(1)
Platobným systémom sa rozumie systém, ktorý zabezpečuje vykonávanie príkazov na základe zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi platobného systému a spoločných pravidiel ustanovených týmto zákonom a podľa spoločných pravidiel a postupov vydaných prevádzkovateľom platobného systému pre prevádzkovanie platobného systému25) (ďalej len „pravidlá platobného systému“). Platobný systém kontroluje formálnu správnosť a úplnosť odovzdávaných dát pri prevodoch.
(2)
Príkazom sa rozumie pokyn účastníka platobného systému prevádzkovateľovi platobného systému v elektronickej forme, aby prostredníctvom tohto platobného systému boli prevedené finančné prostriedky na účet účastníka platobného systému, pre ktorého sú určené, a aby tieto finančné prostriedky boli vyrovnané podľa pravidiel platobného systému.
(3)
Platobným systémom prevádzkovaným podľa tohto zákona sa rozumie
a)
platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
b)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému poskytovateľom platobných služieb, ktorý je zároveň agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme,
c)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
d)
platobný systém bez povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(4)
Platobný systém môže byť v súlade s pravidlami platobného systému prevádzkovaný najmä
a)
na princípe vyrovnania jednotlivých položiek v reálnom čase alebo
b)
na princípe vyrovnania rozdielov vypočítaných zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému.
(5)
Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. a) sa uskutočňuje priebežne v reálnom čase počas prevádzkového času platobného systému v pracovných dňoch tohto platobného systému tak, že príkazy sa vyrovnajú podľa pravidiel tohto platobného systému, pričom jednotlivé položky sú vyrovnané okamžite a neodvolateľne, ak účastník, ktorý je príkazcom, má pri vyrovnaní na svojom vyrovnacom účte dostatok finančných prostriedkov na krytie týchto položiek.
(6)
Vysporiadanie v platobnom systéme podľa odseku 4 písm. b) sa uskutočňuje pri jednotlivých uzávierkach platobného systému počas pracovných dní tohto platobného systému tak, že ku každej uzávierke sa spočítajú všetky pohľadávky a záväzky účastníkov platobného systému; takto vypočítaný celkový výsledný rozdiel vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi jednotlivými účastníkmi platobného systému k príslušnej uzávierke tvorí buď ich jedinú vzájomnú pohľadávku alebo ich jediný vzájomný záväzok k príslušnej uzávierke, a to v závislosti od celkového vypočítaného výsledného rozdielu pre jednotlivých účastníkov platobného systému. Takto vypočítané vzájomné pohľadávky a vzájomné záväzky účastníkov platobného systému k jednotlivým uzávierkam klíringový ústav bez zbytočného odkladu odovzdá agentovi pre vyrovnanie, ktorý tieto pohľadávky a záväzky overí a vyrovná na vyrovnacích účtoch účastníkov platobného systému.
(7)
Ak je poskytovateľ platobných služieb účastníkom viacerých platobných systémov, používateľ platobných služieb si môže vybrať platobný systém, ktorého prostredníctvom vykoná platobnú operáciu a to za podmienok vymedzených rámcovou zmluvou.
(8)
Prevádzkovateľ platobného systému, centrálny depozitár cenných papierov a poskytovateľ platobných služieb sú povinní z evidencií, ktoré vedú, poskytnúť Národnej banke Slovenska v štátnom jazyku ňou požadované informácie na účely hodnotenia platobného systému, systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi,5) platobných služieb, najmä úhrad, inkás, platobných kariet a elektronických peňazí; toto hodnotenie sa vykonáva podľa štandardov a zásad vydaných Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, Európskym systémom centrálnych bánk alebo Eurosystémom vrátane zásad Eurosystému pre umiestňovanie a prevádzkovanie systémov vykonávajúcich vyrovnanie v eurách. Na tieto účely môže Národná banka Slovenska v spolupráci s Európskou centrálnou bankou, centrálnymi bankami Európskeho systému centrálnych bánk alebo orgánmi ostatných členských štátov, ktoré sú na to určené v súlade s právom príslušného členského štátu, vykonávať takéto hodnotenie aj cezhranične.
(9)
Ak ide o platobné systémy podľa odseku 3 písm. a) až c), prevádzkovateľ platobného systému znáša
a)
všetky straty vzniknuté účastníkovi tohto systému, ktoré vyplývajú z prevádzky tohto systému, ak boli zapríčinené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti,
b)
priame straty vzniknuté účastníkovi, ktorými sú suma predmetnej operácie, alebo strata na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty, ak vyplývajú z prevádzky tohto systému a ak boli zapríčinené v dôsledku bežnej nedbanlivosti.
§ 46
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b)
a)
okrem osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň troch účastníkov alebo aspoň dvoch účastníkov, ak zabezpečuje prepojenie platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) až c), systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) alebo systémov uvedených v zozname Európskej komisie, pričom jedným z týchto účastníkov je platobný systém prevádzkovaný podľa tohto zákona,
b)
je prevádzkovaný na základe písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom platobného systému a ostatnými účastníkmi platobného systému, ak sa účastníci platobného systému dohodli, že zmluva o platobnom systéme sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)
vykonáva príkazy účastníkov platobného systému a zabezpečuje ich vyrovnanie u agenta pre vyrovnanie podľa pravidiel platobného systému.
§ 47
(1)
Účastníkmi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) môžu v súlade s pravidlami tohto platobného systému byť
a)
Národná banka Slovenska,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky,
c)
centrálna banka iného štátu,
d)
Európska centrálna banka,
e)
centrálny depozitár cenných papierov alebo iná inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu,26) ak je v rámci svojej zákonom ustanovenej činnosti oprávnená zabezpečovať prevody finančných prostriedkov,
f)
platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. a) až c) alebo platobný systém prevádzkovaný podľa právneho poriadku iného členského štátu na základe prístupových pravidiel určených v pravidlách platobného systému podľa § 48 ods. 2,
g)
platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí na základe prístupových pravidiel určených v pravidlách platobného systému podľa § 48 ods. 2,
h)
zahraničná osoba, ktorej činnosť zodpovedá činnosti osôb uvedených v písmenách b) a e) až g).
(2)
Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu agenta pre vyrovnanie alebo funkciu klíringového ústavu alebo môže vykonávať obidve tieto funkcie.
(3)
Agent pre vyrovnanie je osoba, ktorá vedie vyrovnacie účty pre účastníkov platobného systému, na ktorých sa v rámci platobného systému vyrovnávajú príkazy účastníkov platobného systému a uskutočňuje sa vyrovnanie na týchto účtoch, pričom na tento účel môže ďalším účastníkom platobného systému poskytovať úver.
(4)
Klíringový ústav je osoba, ktorá v platobnom systéme zodpovedá za spracovanie príkazov účastníkov platobného systému a za výpočet výsledkov zo spracovania týchto príkazov.
(5)
Účastníci platobného systému sú povinní poskytnúť prevádzkovateľovi platobného systému štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam osôb, ktoré za účastníka platobného systému zodpovedajú za úplnosť a správnosť odovzdávaných príkazov, a aktuálny zoznam osôb oprávnených za účastníka platobného systému disponovať s vyrovnacím účtom, ak ho prevádzkovateľ vedie, ako aj podpisové vzory alebo elektronické podpisy27) týchto oprávnených osôb. Prevádzkovateľ platobného systému je povinný poskytnúť účastníkom platobného systému štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam osôb, ktoré za prevádzkovateľa platobného systému zodpovedajú za spracovanie príkazov prijatých od účastníkov platobného systému, ako aj podpisové vzory alebo elektronické podpisy týchto oprávnených osôb.
§ 48
(1)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uzatvorí s každým účastníkom platobného systému písomnú zmluvu o platobnom systéme s rovnakým obsahom v listinnej forme alebo elektronickej forme. Zmluva o platobnom systéme obsahuje odkaz na pravidlá platobného systému. Prevádzkovateľ platobného systému najneskôr pri uzavretí tejto zmluvy predloží účastníkovi platobného systému v listinnej forme alebo elektronickej forme v štátnom jazyku pravidlá platobného systému. Pravidlá platobného systému vrátane ich zmien sú záväzné pre každého účastníka platobného systému. Zmluva o platobnom systéme vymedzuje aj spôsob plnenia povinnosti prevádzkovateľa platobného systému informovať v listinnej forme alebo v elektronickej forme účastníka platobného systému o každej zmene pravidiel platobného systému.
(2)
Pravidlá platobného systému určujú najmä
a)
prevádzkovateľa platobného systému,
b)
agenta pre vyrovnanie platobného systému a spôsob zabezpečenia neodvolateľnosti príkazov,
c)
účastníkov platobného systému,
d)
podmienky účasti v platobnom systéme vrátane podmienok pozastavenia účasti v platobnom systéme a podmienok vylúčenia z platobného systému,
e)
práva a povinnosti účastníkov platobného systému a prevádzkovateľa platobného systému,
f)
pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich formu a štruktúru,
g)
spôsob prenosu, formu a štruktúru informácií o pohyboch na vyrovnacích účtoch,
h)
spôsob zabezpečenia dát proti zneužitiu,
i)
spôsob zabezpečenia finančných prostriedkov na vyrovnanie príkazov odovzdaných platobnému systému,
j)
princíp prevádzkovania platobného systému a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému,
k)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu a vymedzenie doby, počas ktorej platobný systém príkazy prijíma,
l)
menu alebo meny, v ktorých je platobný systém prevádzkovaný,
m)
sadzobník poplatkov,
n)
reklamačný poriadok,
o)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených pre platobné systémy týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,28)
p)
prístupové pravidlá pre účastníkov platobného systému podľa § 47 ods. 1 písm. f) až h).
§ 49
(1)
Dokumentáciu k prevodom odovzdávaným platobnému systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) až d) vedie účastník platobného systému, ktorý prevzal príkaz.
(2)
Účastník platobného systému a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uchovávajú vyrovnané príkazy najmenej päť rokov od ich vyrovnania. V prípade chyby vo vyrovnaní je účastník platobného systému alebo prevádzkovateľ platobného systému povinný v tejto lehote odovzdané príkazy preukázať.29)
§ 50
(1)
Vyrovnanie príkazov v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) uskutočňuje agent pre vyrovnanie na vyrovnacích účtoch.
(2)
Agent pre vyrovnanie môže určiť povinný minimálny zostatok na vyrovnacom účte.
(3)
Účastníci platobného systému sú povinní zabezpečovať na svojich vyrovnacích účtoch dostatok finančných prostriedkov potrebných na vyrovnanie príkazov.
(4)
Agent pre vyrovnanie môže v prípade nedostatku finančných prostriedkov na vyrovnacom účte poskytnúť účastníkovi úver splatný počas toho istého pracovného dňa, v ktorom bol poskytnutý; takýto úver musí byť v súlade s pravidlami platobného systému zabezpečený dostatočnou zábezpekou, pričom za akceptovateľnú zábezpeku možno určiť vymedzené cenné papiere, finančné prostriedky, vybrané pohľadávky alebo iné majetkové hodnoty slúžiace na zabezpečenie záväzkov. Ak je zábezpekou pohľadávka z finančných prostriedkov uložených na účte vedenom u agenta pre vyrovnanie, počas zabezpečovacieho prevodu práva tejto pohľadávky na agenta pre vyrovnanie nedochádza k zániku tejto pohľadávky splynutím30) so záväzkami (dlhom) tohto agenta z peňažných prostriedkov uložených na tom istom účte vedenom u agenta pre vyrovnanie, ak sa písomne nedohodnú inak.
(5)
Agent pre vyrovnanie zverejňuje zoznam cenných papierov akceptovaných ako zábezpeku formou prístupnou pre všetkých účastníkov platobného systému.
§ 51
(1)
Od okamihu prijatia príkazu, nesmie účastník platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) ani žiadna tretia osoba alebo orgán verejnej moci platne odvolať ani zrušiť príkaz prijatý platobným systémom a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.
(2)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie, zastavením alebo obmedzením platieb v dôsledku iného opatrenia32) proti účastníkovi platobného systému (ďalej len „zastavenie platieb“) nie je dotknuté právo použiť finančné prostriedky z vyrovnacieho účtu, a to na účel uzavretia vyrovnania v platobnom systéme v deň vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb.
(3)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie alebo zastavením platieb nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa platobného systému spracovať a vyrovnať príkazy tohto účastníka platobného systému ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov voči tretím osobám, ak ide o príkazy, ktoré boli podľa pravidiel platobného systému prijaté platobným systémom
a)
pred okamihom vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb,
b)
v okamihu vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo zastavenia platieb a po tomto okamihu, ak boli príkazy vykonané v deň vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo v deň zastavenia platieb, a to len vtedy, ak prevádzkovateľovi platobného systému nebolo známe vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo zastavenie platieb a ak účastníci platobného systému, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie alebo zastavenie platieb nebolo známe, a to ani z oznámení podľa § 58 ods. 5.
(4)
Spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v tomto platobnom systéme sa zakazuje.
(5)
Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka platobného systému, povolením reštrukturalizácie alebo zastavením platieb nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník platobného systému poskytol inému účastníkovi platobného systému alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto platobnom systéme; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(6)
Finančné prostriedky na vyrovnacích účtoch, ako aj zábezpeky, ktoré účastník platobného systému poskytol inému účastníkovi platobného systému alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v platobnom systéme, nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov33) a sú z neho vylúčené.
§ 52
(1)
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. c) je prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému vydaného podľa tohto zákona a písomnej zmluvy o platobnom systéme uzavretej medzi prevádzkovateľom platobného systému a aspoň tromi ďalšími účastníkmi tohto systému, ak sa účastníci tohto systému dohodli, že zmluva o platobnom systéme sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je právnická osoba. Účastníkom tohto platobného systému je poskytovateľ platobných služieb.
(3)
Na platobné systémy podľa § 45 ods. 3 písm. c) sa primerane vzťahujú § 46 až 50 a § 51 ods. 1. Prístupové pravidlá, ktorými sa určujú pravidlá prístupu pre poskytovateľov platobných služieb a ktoré musia mať tieto platobné systémy vypracované,
a)
musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané, nesmú vytvárať prekážky na účasť v systéme viac, ako je potrebné z dôvodu zabezpečenia pred špecifickými rizikami, a to najmä rizikom spojeným s prevádzkovým rizikom a obchodným rizikom a zabezpečenia ochrany finančnej a prevádzkovej stability platobného systému,
b)
nesmú vytvárať prekážky na účasť v iných platobných systémoch,
c)
nesmú vytvárať obmedzenia na základe inštitucionálneho postavenia.
(4)
Ak prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) je účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), odovzdáva výsledky spracovania príkazov zo vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov tohto platobného systému agentovi pre vyrovnanie v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ktorý zabezpečí ich vyrovnanie na vyrovnacích účtoch.
§ 53
(1)
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. d) je platobný systém,
a)
ktorého účastníkmi sú výhradne poskytovatelia platobných služieb patriaci do skupiny s úzkymi väzbami alebo
b)
v ktorom poskytovateľ platobných služieb ako jedna osoba alebo skupina koná alebo môže konať ako poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj príjemcu, pričom je výlučne zodpovedný za riadenie tohto systému a udeľuje súhlas iným poskytovateľom platobných služieb na účasť v tomto platobnom systéme; títo poskytovatelia platobných služieb nemajú právo určovať medzi sebou poplatky, ktoré sa týkajú tohto systému, ale môžu určiť svoje vlastné ceny vo vzťahu k platiteľom a príjemcom.
(2)
Platobný systém podľa odseku 1 písm. a) sa riadi vnútornými pravidlami skupiny s úzkymi väzbami a platobný systém podľa odseku 1 písm. b) sa riadi vnútornými pravidlami osoby alebo skupiny. Na tieto platobné systémy sa nevzťahujú ustanovenia tejto časti zákona okrem ustanovení § 49 ods. 1, § 54 ods. 1 písm. c) a § 55 ods. 2.
§ 54
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov na účely osobitného predpisu,34)
b)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. c) vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov,
c)
platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. d) vrátane zoznamu majiteľov, ktorí môžu plniť funkciu prevádzkovateľa systému.
(2)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odseku 1, a to aj spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(3)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o platobných systémoch prevádzkovaných podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) v rozsahu informácií požadovaných Európskou komisiou.
(4)
Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie na majetok, o zastavení platieb, alebo o zastavení konkurzného konania, alebo zrušení konkurzu pre nedostatok majetku účastníka platobného systému prevádzkovaného podľa tohto zákona od konkurzného súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci v Slovenskej republike, je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
a)
všetkým ostatným účastníkom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), ak sa doručené oznámenie týka účastníka tohto platobného systému,
b)
prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b), ak sa doručené oznámenie týka účastníka tohto platobného systému, pričom prevádzkovateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť všetkým ostatným účastníkom tohto platobného systému,
c)
orgánom iných členských štátov, ktoré na to boli určené v súlade s právom príslušného členského štátu.
§ 55
(1)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska
a)
každú zmenu obchodného mena alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania ktoréhokoľvek účastníka platobného systému, ako aj zníženie počtu účastníkov platobného systému,
b)
každú zmenu pravidiel platobného systému v listinnej forme alebo v elektronickej forme v štátnom jazyku v lehote jedného mesiaca pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.
(2)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. d) bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska názov tohto platobného systému a obchodné meno majiteľa alebo prevádzkovateľa tohto platobného systému.
(3)
Účastníci platobného systému sú povinní poskytovať informácie o platobnom systéme, ktorého sú účastníkmi, a o pravidlách tohto platobného systému na písomnú žiadosť osoby, ktorá má právny záujem na poskytnutí takýchto informácií.
§ 56
(1)
Ak sa zmluva o platobnom systéme spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky sa spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli prevádzkovateľovi platobného systému alebo účastníkovi platobného systému v súvislosti s jeho účasťou v platobnom systéme vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník platobného systému v súvislosti so svojou účasťou v platobnom systéme; to platí aj v prípade, ak na majetok prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak prevádzkovateľovi alebo účastníkovi platobného systému boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému.
(2)
Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme cenných papierov alebo finančných nástrojov, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, ktorá je
a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto platobnom systéme, alebo
2.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, práv centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v Slovenskej republike, alebo v príslušnom registri, alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov.
(3)
Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.
Povolenie na prevádzkovanie platobných systémov
§ 57
(1)
O udelení povolenia a o zmene povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti predloženej žiadateľom Národnej banke Slovenska.
(2)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je poskytovateľom platobných služieb so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia rizík zodpovedajúci rozsahu platobného systému,
c)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
žiadateľ predloží spôsob zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na krytie a vyrovnanie príkazov, ak je budúci prevádzkovateľ platobného systému zároveň aj agentom pre vyrovnanie v tomto platobnom systéme,
e)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov,
(3)
Na udelenie povolenia na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. c) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
žiadateľ je právnická osoba so sídlom na území členského štátu,
b)
žiadateľ spĺňa technické a organizačné predpoklady na výkon činnosti platobného systému vrátane funkčných, riadiacich a kontrolných mechanizmov a systém riadenia špecifických rizík podľa § 52 ods. 3 písm. a),
c)
osoba, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca priamo podriadeného štatutárnemu orgánu je osoba odborne spôsobilá a dôveryhodná,
d)
žiadateľ má vypracovanú stratégiu a plán činnosti platobného systému, ktoré musia byť podložené reálnymi ekonomickými výpočtami,
e)
platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
f)
žiadateľ predloží spôsob spracovania príkazov a ich vyrovnania u agenta pre vyrovnanie v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
g)
platobný systém vrátane zmluvy o platobnom systéme a pravidiel platobného systému spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom na platobné systémy a na vykonávanie príkazov,
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,
c)
návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,
d)
prevádzkový harmonogram platobného systému,
e)
analýzu rizík platobného systému a metodiku ich riadenia,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov o prevodoch pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
g)
výpis z obchodného registra žiadateľa,35)
h)
opis iných rozhodujúcich skutočností a označenie ďalších dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov alebo ich úradne osvedčených kópií,
i)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
j)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
(6)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobného systému alebo prevádzkovateľa platobného systému.
(7)
Žiadateľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povoleného prevádzkovania platobného systému do obchodného registra do desiatich dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Prevádzkovateľ platobného systému je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
§ 58
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) odobrať povolenie na prevádzkovanie platobného systému, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,
b)
nezačal prevádzkovateľ platobného systému prevádzkovať platobný systém do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia,
c)
bolo prevádzkovanie platobného systému prerušené na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov,
d)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
e)
boli zistené nedostatky v prevádzkovaní platobného systému podľa § 62 ods. 2,
f)
prevádzkovateľ platobného systému marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona20) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(2)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému pri jeho odobratí zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí tohto povolenia.
(3)
Rozhodnutie o odobratí povolenia doručí Národná banka Slovenska prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).
(4)
Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia zverejní Národná banka Slovenska vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojej internetovej stránke.
(5)
Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.36)
(6)
Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
§ 59
(1)
Povolenie na prevádzkovanie platobného systému udelené podľa § 57 zaniká dňom,
a)
ku ktorému prevádzkovateľovi platobného systému zaniklo alebo bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, § 82 ods. 1 alebo podľa osobitného zákona,37)
b)
ku ktorému sa prevádzkovateľ platobného systému zrušuje z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok prevádzkovateľa platobného systému alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu pre nedostatok majetku prevádzkovateľa platobného systému,
d)
od ktorého prevádzkovateľ platobného systému podľa rozhodnutia svojho valného zhromaždenia nebude ďalej prevádzkovať platobný systém,
e)
ku ktorému počet účastníkov platobného systému klesne pod počet ustanovený v § 46 písm. a),
f)
ktorým márne uplynula lehota na podanie návrhu podľa § 57 ods. 7.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie alebo ktorej inak zaniklo povolenie na prevádzkovanie platobného systému, od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí tohto povolenia alebo odo dňa zániku tohto povolenia môže vykonávať len činnosti nevyhnutné na ukončenie prevádzkovania platobného systému touto právnickou osobou a len činnosti nevyhnutné na vyrovnanie pohľadávok a záväzkov tejto právnickej osoby; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona38) o činnostiach, ktoré môže vykonávať právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo ktorej zaniklo povolenie na jej činnosť.
Dohľad nad prevádzkovateľom platobného systému
§ 60
(1)
Dohľadom nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa rozumie dohľad nad činnosťou tohto prevádzkovateľa pri prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) (ďalej len „dohľad nad prevádzkovateľom“).
(2)
Predmetom dohľadu nad prevádzkovateľom nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov prevádzkovateľa s tretími osobami podľa odseku 1, na ktorých prerokúvanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.
(3)
Činnosť prevádzkovateľov podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak. Osoby poverené Národnou bankou Slovenska výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom, nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom; tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa trestnoprávnych predpisov, ani ich zodpovednosť voči Národnej banke Slovenska podľa pracovnoprávnych predpisov.
(4)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť výkon dohľadu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu a súčinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo požadovanú na účel výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, osoby podliehajúce dohľadu sú povinné predložiť na svoje náklady aj vyhotovený úradne overený preklad dokumentácie do štátneho jazyka. Prevádzkovateľ platobného systému podľa odseku 1 je povinný umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu, pričom oznámenie o termíne a program každého rokovania takéhoto orgánu je prevádzkovateľ platobného systému povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.
(5)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
§ 61
(1)
Osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom; na túto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov.40) Na základe informácií získaných pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom poskytovať tretím osobám informácie v súhrnnej podobe, z ktorých nemožno identifikovať, o aký konkrétny platobný systém alebo o akú konkrétnu osobu ide, ak tento zákon alebo osobitné zákony40) neustanovujú inak.
(2)
Informácie pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom môžu osoby poverené výkonom dohľadu nad prevádzkovateľom použiť len na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona alebo na plnenie úloh Národnej banky Slovenska podľa osobitných zákonov,40) ako aj v súdnom konaní o žalobe proti rozhodnutiu vydanému Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom alebo v obdobnom konaní pred medzinárodným orgánom.
(3)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť orgánu dohľadu nad prevádzkovateľom v inom štáte.
(4)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť aj
a)
orgánom Európskej únie alebo orgánom členských štátov Európskej únie, ak je to potrebné na plnenie záväzkov podľa práva Európskeho spoločenstva alebo záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“), ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
orgánom iných štátov, s ktorými má Národná banka Slovenska uzavretú dohodu o vzájomnej výmene informácií.
(5)
Informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným orgánom a osobám, ako sú uvedené v odsekoch 3 a 4, za podmienok ustanovených osobitným zákonom.41)
(6)
Orgánom a osobám uvedeným v odsekoch 3 až 5 sa môžu poskytnúť informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom len za predpokladu, že tieto orgány a osoby majú zákonom uloženú povinnosť chrániť informácie a zachovávať povinnosť mlčanlivosti najmenej v rovnakom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon.
(7)
Orgány a osoby uvedené v odsekoch 3 až 5, ktorým Národná banka Slovenska poskytla informácie získané pri výkone dohľadu nad prevádzkovateľom, môžu tieto informácie použiť len na účel alebo na konanie, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté; pritom sú povinné o poskytnutých informáciách zachovávať mlčanlivosť. Tieto informácie si osoby a orgány uvedené v odsekoch 3 až 5 môžu navzájom poskytnúť výlučne na ten istý účel alebo konanie, na ktoré boli poskytnuté; inak si ich môžu poskytnúť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska, ktorý možno udeliť, len ak sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 3 až 5.
(8)
Ak sa podľa osobitného zákona42) požaduje informácia, na ktorú sa podľa odseku 1 alebo odseku 7 vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, povinná osoba43) ju nesprístupní.
§ 62
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí v prevádzkovaní platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) nedostatky, je oprávnená podľa závažnosti a povahy zisteného nedostatku
a)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote,
b)
nariadiť prevádzkovateľovi platobného systému zabezpečenie mimoriadneho auditu platobného systému, a to na náklady prevádzkovateľa platobného systému,
c)
uložiť prevádzkovateľovi platobného systému pokutu až do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
d)
zaviesť nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému,
e)
odobrať prevádzkovateľovi platobného systému povolenie podľa § 57.
(2)
Nedostatkom v prevádzkovaní platobného systému podľa odseku 1 sa rozumie
a)
porušenie tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie platobného systému, alebo pravidiel platobného systému,
b)
neplnenie vykonateľných rozhodnutí uložených Národnou bankou Slovenska,
c)
ohrozenie bezpečnosti a stability platobného systému,
d)
riadenie platobného systému osobami, ktoré nemajú dostatočnú odbornú spôsobilosť a nie sú dôveryhodné.
(3)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa platobného systému podľa osobitných zákonov.38)
(4)
Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.
(6)
Na nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.44)
(7)
Národná banka Slovenska je aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa tohto zákona oprávnená prerokovať nedostatky v činnosti prevádzkovateľa platobného systému, účastníka platobného systému s členmi jeho štatutárneho orgánu, členmi jeho dozornej rady alebo vedúcimi zamestnancami priamo podriadenými jeho štatutárnemu orgánu, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PLATOBNÁ INŠTITÚCIA
§ 63
Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1.
§ 64
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných služieb rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je platobnou inštitúciou.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie,45)
b)
splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie je najmenej
1.
20 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. e),
2.
50 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f),
3.
125 000 eur, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a g),
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov platobnej inštitúcie,
d)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy platobnej inštitúcie,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
k)
sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky,
l)
primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá jej činnosti,
m)
materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie,
n)
všeobecné obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom,
o)
osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa,
p)
systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti platobnej inštitúcie,
b)
zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu21) v Slovenskej republike alebo adresa obvyklého pobytu v zahraničí, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike (ďalej len „adresa trvalého pobytu“), štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca a za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
druh predpokladaných platobných služieb,
e)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
f)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa,
g)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia osoby, ktorá je navrhovaná za audítora, ak žiadateľ má uzatvorenú zmluvu s audítorom.46)
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z obchodného registra35) žiadateľa,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu podľa § 64 ods. 2 písm. b) do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov platobnej inštitúcie,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku platobnej inštitúcie,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly a vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
h)
návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ platobná inštitúcia chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov,
i)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti platobnej inštitúcie vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že platobná inštitúcia je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb,
j)
podrobný opis účasti platobnej inštitúcie v platobnom systéme,
k)
podrobný opis zamýšľaného využívania agentov platobných služieb a pobočiek pri výkone poskytovania platobných služieb, ak žiadateľ plánuje agentov platobných služieb a pobočky využívať,
l)
podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak platobná inštitúcia plánuje zverenie činností,
m)
opis opatrení prijatých na zabezpečenie finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8,
n)
všeobecné obchodné podmienky,
o)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov alebo spoločníkov platobnej inštitúcie preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, alebo nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia môže byť zachovanie stability platobného systému.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Platobná inštitúcia je povinná pred začatím poskytovania platobných služieb hodnoverne preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon poskytovania platobných služieb, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému platobnej inštitúcie.
(9)
Výkon činností uvedených v povolení môže platobná inštitúcia začať len na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienok podľa odseku 8.
§ 65
(1)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu platobnej inštitúcie.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje poskytovanie platobných služieb, obsahovať aj
a)
zoznam platobných služieb, ktoré bude platobná inštitúcia oprávnená poskytovať,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie členov štatutárneho orgánu, funkcie členov dozornej rady alebo prokuristov.
(3)
Povolenie podľa § 64 ods. 1 môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí platobná inštitúcia spĺňať pred začatím poskytovania platobných služieb alebo ktoré musí dodržiavať pri výkone poskytovania platobných služieb.
(4)
O zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) a o zmene iných údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie povolenia je platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu.
(5)
Platobná inštitúcia je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Platobná inštitúcia a pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie je povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)
§ 66
(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní platobnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v platobnej inštitúcii vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členov dozornej rady platobnej inštitúcie a na menovanie za prokuristu platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
c)
zmenu stanov platobnej inštitúcie,
d)
vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
e)
zrušenie platobnej inštitúcie s likvidáciou,
f)
zmenu obchodného mena alebo sídla platobnej inštitúcie.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. c), d), f) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) je potrebné splniť podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. e),
c)
podľa odseku 1 písm. c) je potrebné predložiť návrh zmeny stanov v súlade s týmto zákonom,
d)
podľa odseku 1 písm. d) je potrebné predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie platobnej inštitúcie preukazujúce, že do termínu podania vrátenia povolenia splní záväzky, ktoré má voči svojim používateľom platobných služieb,
e)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné predložiť rozhodnutie štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie o jej navrhovanom zrušení,49) mimoriadnu účtovnú závierku29) a inú listinu, ktorá osvedčuje skutočnosti súvisiace so zrušením platobnej inštitúcie.
(3)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní platobnej inštitúcie,
b)
podľa odseku 1 písm. b) platobná inštitúcia, akcionár alebo spoločník s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii, ktorý je v súlade so stanovami platobnej inštitúcie na takýto právny úkon oprávnený,
c)
podľa odseku 1 písm. c) až e) platobná inštitúcia.
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.
(5)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a c) až e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od platobnej inštitúcie dodatočne vyžiadať aj správu vypracovanú audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(7)
Platobná inštitúcia je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(8)
Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu.
§ 67
(1)
Povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 platobnej inštitúcii zaniká
a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok platobnej inštitúcie pre nedostatok majetku podľa osobitného zákona,50)
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom podľa § 66 ods. 1 písm. d),
d)
ak platobná inštitúcia nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 65 ods. 5.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená platobnej inštitúcii odobrať povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
platobná inštitúcia opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané,
d)
platobná inštitúcia v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
e)
platobná inštitúcia prestane vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
platobná inštitúcia marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(3)
Národná banka Slovenska odoberie platobnej inštitúcii povolenie udelené podľa § 64 ods. 1, ak platobná inštitúcia vykonávaním činnosti v oblasti poskytovania platobných služieb môže ohroziť stabilitu platobného systému.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie povolenia v prípadoch podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e).
(5)
Osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii alebo platobná inštitúcia je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), d) a e).
(6)
Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na svojej internetovej stránke zánik povolenia a odobratie povolenia.
(7)
Odo dňa zániku povolenia podľa odseku 1 alebo od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia podľa odseku 2 nemôže právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie, alebo právnická osoba, ktorej zaniklo povolenie, poskytovať platobné služby a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov alebo obchodných činností podľa § 77 ods. 1 písm. c); platobné služby na vyrovnanie existujúcich pohľadávok a záväzkov vykonáva takáto právnická osoba prostredníctvom účtu zriadeného v inej banke alebo v inej platobnej inštitúcii.
(8)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 alebo ktorej zaniklo povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 pri vykonávaní činností podľa odseku 7, postupuje ako platobná inštitúcia podľa tohto zákona do vyrovnania svojich pohľadávok a záväzkov. Povinnosť predkladať účtovné výkazy, štatistické výkazy a hlásenia o požiadavkách na podnikanie a obozretné riadenie platobných inštitúcií sa na takúto právnickú osobu nevzťahuje.
(9)
Rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.36)
(10)
Ak je vydané rozhodnutie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 právnickej osobe, ktorá má zriadenú pobočku v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska oznámi túto skutočnosť orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie, svoju pobočku.
(11)
Odobratie povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 sa zapisuje do obchodného registra.35) Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
(12)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 Národná banka Slovenska podá bez zbytočného odkladu príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu platobnej inštitúcie a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení platobnej inštitúcie nemôže určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo jej zrušenie.51)
(13)
Národná banka Slovenska zastaví konanie o odobratí povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 na základe vyhlásenia konkurzu.31)
§ 68
(1)
Ak sa zrušuje platobná inštitúcia s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnená podať iba Národná banka Slovenska.
(2)
Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 bolo odobraté alebo zaniklo, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám okrem Národnej banky Slovenska v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,40) a to aj po skončení likvidácie.
(3)
Likvidátor je povinný predkladať Národnej banke Slovenska bezodkladne účtovné výkazy a doklady spracovávané v priebehu likvidácie52) a ďalšie podklady vyžadované Národnou bankou Slovenska na účel posúdenia činnosti likvidátora a priebehu likvidácie.
(4)
Likvidátor je povinný vymáhať vydanie plnenia z neplatných právnych úkonov alebo odporovateľných právnych úkonov, ktorými bola ukrátená platobná inštitúcia alebo jej veritelia. Likvidátor vykonáva aj ostatné činnosti nevyhnutné na účely likvidácie tejto právnickej osoby. Tieto činnosti môže vykonávať len so súhlasom Národnej banky Slovenska; na udelenie súhlasu sa nevzťahujú ustanovenia o konaní pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného zákona53) ani všeobecný predpis o správnom konaní.54)
(5)
Likvidátor zverejní36) výrok rozhodnutia o likvidácii právnickej osoby, ktorej povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 bolo odobraté alebo zaniklo, v Úradnom vestníku Európskej únie a najmenej v dvoch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou v každom členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba umiestnenú pobočku, a to v štátnom jazyku a v úradnom jazyku príslušného členského štátu.
§ 69
(1)
Platobná inštitúcia je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami a vedúcim zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Platobná inštitúcia je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v platobnej inštitúcii za
a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov platobnej inštitúcie,
b)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,
c)
informačný systém,
d)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.55)
(2)
Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania.
(3)
V organizačnej štruktúre platobnej inštitúcie musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá štatutárny orgán.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(5)
Štatutárny orgán platobnej inštitúcie má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene platobnej inštitúcie sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie, ak za platobnú inštitúciu koná štatutárny orgán.
(6)
Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
§ 70
(1)
Platobná inštitúcia je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov platobnej inštitúcie, pravidiel obozretného podnikania a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(2)
Dozorná rada platobnej inštitúcie je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly platobnej inštitúcie v rozsahu ňou vymedzenom.
(3)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu a Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacich o porušení povinnosti platobnej inštitúcie ustanovenej zákonmi, stanovami platobnej inštitúcie, pravidlami obozretného podnikania, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie.
(4)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.
§ 71
(1)
Platobná inštitúcia je povinná viesť evidenciu zmlúv a záznamov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie platobných služieb. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.
(2)
Ak platobná inštitúcia vykonáva prevody, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa § 1 ods. 2 vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb alebo sprostredkovanie takýchto prevodov, je povinná zabezpečiť vzájomné organizačné a personálne oddelenie dojednávania týchto obchodov, ktorých predmetom sú takéto prevody, vysporiadania týchto obchodov a ich vnútornej kontroly; o týchto obchodoch je platobná inštitúcia povinná viesť aj oddelenú analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.
(3)
Platobná inštitúcia je povinná uchovávať dokumentáciu podľa odseku 1 najmenej päť rokov odo dňa zániku zmlúv alebo vyhotovenia záznamov, ktorých sa týka.
(4)
Dokumentáciu podľa odseku 1 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania platobných služieb môže platobná inštitúcia uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie a platobná inštitúcia má systém ochrany údajov vrátane ochrany pred stratou údajov.
§ 72
(1)
Vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň jej splateného peňažného vkladu do základného imania podľa § 64 ods. 2 písm. b). Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.
(2)
Platobná inštitúcia je povinná mať vlastné zdroje financovania najmenej vo výške 10 % jej fixných prevádzkových nákladov za predchádzajúci rok. Ak platobná inštitúcia nevykonávala činnosť celý predchádzajúci rok, musí mať vlastné zdroje financovania aspoň vo výške 10 % fixných prevádzkových nákladov predpokladaných v obchodnom pláne.
(3)
Platobná inštitúcia je povinná vypočítavať a sústavne sledovať hodnotu svojich vlastných zdrojov financovania.
§ 73
(1)
Platobná inštitúcia môže na základe písomnej zmluvy zveriť výkon prevádzkových činností, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb (ďalej len „prevádzkové činnosti“), inej osobe, ktorá zverené činnosti vykonáva v rámci predmetu svojho podnikania. Platobná inštitúcia môže zveriť výkon prevádzkových činností, len ak o tomto zámere vopred informovala Národnú banku Slovenska a ak zverením výkonu prevádzkových činností nedôjde k
a)
zmene vo vzťahoch a povinnostiach platobnej inštitúcie voči používateľom platobných služieb podľa tohto zákona,
b)
zmene skutočností, ktoré boli podmienkou na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb,
c)
prechodu zodpovednosti za poskytovanie platobných služieb z platobnej inštitúcie na osobu, ktorej bol výkon prevádzkových činností zverený,
d)
narušeniu kvality vnútornej kontroly platobnej inštitúcie a že toto zverenie tiež nebude brániť výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou vrátane dohľadu nad jej prevádzkovými činnosťami.
(2)
Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť informovanie používateľov platobných služieb o zverení výkonu prevádzkových činností inej osobe podľa odseku 1.
(3)
Podmienky a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 musia byť splnené počas celej doby zverenia výkonu prevádzkových činností.
(4)
Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb osobou, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností, zodpovedá platobná inštitúcia. Zverenie výkonu prevádzkových činností nemá vplyv na plnenie povinností platobnej inštitúcie podľa tohto zákona. Platobná inštitúcia, ktorá postupuje podľa odseku 1, je povinná vopred vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, ktoré zabezpečia dodržiavanie ustanovení tohto zákona.
§ 74
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam
a)
platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie podľa § 64 ods. 1, a ich agentov platobných služieb,
b)
pobočiek platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,
c)
pobočiek zahraničných platobných inštitúcií a ich agentov platobných služieb,
(2)
V zozname sa uvádzajú aj platobné služby, na ktoré má platobná inštitúcia, pobočka platobnej inštitúcie alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie povolenie, ako aj platobné služby, ktoré agent platobných služieb poskytuje.
(3)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie podľa odsekov 1 a 2 na svojej internetovej stránke.
§ 75
(1)
Agentom platobných služieb na účely tohto zákona sa rozumie osoba, ktorá poskytuje platobné služby podľa § 2 ods. 1 v mene platobnej inštitúcie na základe písomnej zmluvy s platobnou inštitúciou.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorá má zámer poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb, je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska,
a)
ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania agenta platobných služieb, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo agenta platobných služieb, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu agenta platobných služieb, ktorý je právnickou osobou, alebo jeho členov a meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu vedúcich zamestnancov agenta platobných služieb, ktorý je právnickou osobou, zodpovedných za poskytovanie platobných služieb,
c)
platobné služby, ktoré má zámer platobná inštitúcia poskytovať prostredníctvom agenta platobných služieb,
d)
vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti oznámenia a jeho príloh.
(3)
K oznámeniu podľa odseku 2 je platobná inštitúcia povinná priložiť
a)
písomnú zmluvu s agentom platobných služieb,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktoré sa podieľajú na poskytovaní platobných služieb,
c)
opis mechanizmov vnútornej kontroly agenta platobných služieb s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu,
(4)
Ak je oznámenie podľa odseku 2 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb v lehote do 30 dní odo dňa doručenia úplného oznámenia podľa odseku 2. Národná banka Slovenska zápis do zoznamu agentov platobných služieb zamietne, ak je oznámenie podľa odseku 2 neúplné, alebo sa preukáže ako nepravdivé, alebo mechanizmy vnútornej kontroly agenta platobných služieb nezabezpečujú dodržiavanie povinností týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu.
(5)
Ak platobná inštitúcia zamýšľa poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta platobných služieb v inom členskom štáte, oznámi tento zámer Národnej banke Slovenska. Súčasťou oznámenia sú aj údaje podľa odseku 2.
(6)
Ak je oznámenie podľa odseku 5 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu o svojom zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb. Súčasťou informácie o zámere zapísať agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb sú aj údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c).
(7)
Národná banka Slovenska prihliada pri zápise agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb na stanovisko orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska hostiteľského členského štátu, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 5. Národná banka Slovenska zápis do zoznamu agentov platobných služieb zamietne, ak je oznámenie podľa odseku 5 neúplné, alebo sa preukáže ako nepravdivé, alebo ak zo stanoviska orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu vyplýva, že poskytovaním platobných služieb prostredníctvom tohto agenta môže dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu.
(8)
Platobná inštitúcia je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o zmene skutočností uvedených v odseku 2 a 3.
(9)
Národná banka Slovenska zruší zápis agenta platobných služieb v zozname agentov platobných služieb, ak
a)
bol agent platobných služieb zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb na základe neúplných alebo nepravdivých údajov,
b)
zistí, že využívaním agenta platobných služieb došlo alebo dochádza k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu,
c)
osoba uvedená v odseku 2 písm. a) a b), ktorá sa podieľa na poskytovaní platobných služieb, prestane byť dôveryhodnou.
(10)
Národná banka Slovenska je povinná do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia orgánu dohľadu domovského členského štátu o zámere zapísať agenta platobných služieb, prostredníctvom ktorého bude zahraničná platobná inštitúcia poskytovať platobné služby na území Slovenskej republiky, do zoznamu agentov platobných služieb vedeného orgánom dohľadu domovského členského štátu, zaslať stanovisko orgánu dohľadu domovského členského štátu; ak má Národná banka Slovenska podozrenie, že poskytovaním platobných služieb prostredníctvom tohto agenta na území Slovenskej republiky môže dôjsť k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu, je povinná uviesť tieto skutočnosti v stanovisku.
(11)
Za škody spôsobené pri poskytovaní platobných služieb agentom platobných služieb zodpovedá platobná inštitúcia.
§ 76
(1)
Správu o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu29) je platobná inštitúcia povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.
(2)
Platobná inštitúcia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu;29) každý účtovný prípad súvisiaci s jej platobnou činnosťou alebo jej inou činnosťou je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.
(3)
Audítor je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke platobnej inštitúcie alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania platobnej inštitúcie, o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa§ 64 ods. 1.
(4)
Platobná inštitúcia je povinná v písomnej zmluve s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) zabezpečiť vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96. Túto správu je platobná inštitúcia povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.
(5)
Platobná inštitúcia je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jej ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov a vykonávania obchodov, poskytovania platobných služieb, a to na požiadanie Národnej banky Slovenska a tiež podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96 ods. 1 písm. i). Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike, alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, platobná inštitúcia je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Platobná inštitúcia je rovnako povinná predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,29) tiež konsolidovanú účtovnú závierku.
§ 77
(1)
Platobná inštitúcia môže okrem poskytovania platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a)
poskytovanie prevádzkových a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, najmä zabezpečovanie vykonania platobných operácií, zmenárenskú činnosť, úschovu a uchovávanie a spracovávanie údajov,
b)
prevádzkovanie platobných systémov podľa tohto zákona,
c)
obchodné činnosti.
(2)
Na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov rozumie aj nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa § 1 ods. 2 vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu, daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb, alebo sprostredkovanie takého prevodu; pri poskytovaní investičných služieb podľa osobitného zákona56) sa na takýto prevod povolenie udelené podľa § 64 ods. 1 nevyžaduje.
(3)
Ak platobná inštitúcia poskytuje niektorú z platobných služieb uvedených v § 2 ods. 1 a zároveň vykonáva iné obchodné činnosti podľa odseku 1, Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať založenie samostatnej platobnej inštitúcie, ak činnosti platobnej inštitúcie nesúvisiace s poskytovaním platobných služieb narúšajú alebo môžu narušiť finančnú stabilitu platobnej inštitúcie alebo schopnosť príslušných orgánov dohliadať, či platobná inštitúcia dodržiava všetky povinnosti ustanovené zákonom.
(4)
Platobná inštitúcia pri poskytovaní platobných služieb vedie platobné účty, ktoré sa používajú výlučne na platobné operácie. Finančné prostriedky, ktoré platobná inštitúcia prijala od používateľov platobných služieb na poskytnutie platobných služieb, nie sú vkladom57) ani elektronickými peniazmi.
(5)
Platobná inštitúcia môže poskytnúť úver pri platobných službách podľa § 2 ods. 1 písm. d), e) a g), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
úver je doplnkový a udeľuje sa výlučne v súvislosti s výkonom platobnej operácie, týmto nie sú dotknuté osobitné zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie úverov spotrebiteľom,58)
b)
lehota splatnosti úveru je najviac 12 mesiacov,
c)
takýto úver sa neposkytuje z finančných prostriedkov prijatých na účel vykonania platobnej operácie,
d)
vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie sú vždy primerané so zreteľom na celkovú sumu poskytnutého úveru.
(6)
Platobná inštitúcia nesmie prijímať vklady.57)
(7)
Platobná inštitúcia nesmie finančné prostriedky prijaté od používateľov platobných služieb zlúčiť s finančnými prostriedkami prijatými od iných osôb, ako sú používatelia platobných služieb; takéto finančné prostriedky, ktoré neboli prevedené príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobných služieb do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia, musí platobná inštitúcia uložiť na samostatný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo investovať do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív.
(8)
Ak platobná inštitúcia nepostupuje podľa odseku 7, je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu alebo inú porovnateľnú záruku poskytnutú poisťovňou, bankou alebo inštitúciou elektronických peňazí, ktorá nepatrí do rovnakej skupiny ako samotná platobná inštitúcia, do výšky sumy rovnajúcej sa finančným prostriedkom, ktoré by boli oddelené v prípade neexistencie takejto poistnej zmluvy alebo inej porovnateľnej záruky splatnej, ak platobná inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné záväzky.
(9)
Finančné prostriedky prijaté platobnou inštitúciou od používateľov platobných služieb netvoria súčasť majetku platobnej inštitúcie ani nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov33) a sú z neho vylúčené.
§ 78
(1)
Činnosť platobných inštitúcií, agentov platobných služieb a osôb, ktorým bol zverený výkon prevádzkových činností, podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených platobnej inštitúcii, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie vzťahujúcich sa na výkon platobných služieb, osobitných zákonov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon platobných služieb, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť prijať opatrenia na nápravu,
b)
uložiť platobnej inštitúcii pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
c)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť platobnej inštitúcii výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie platobných služieb,
e)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na poskytovanie platobných služieb,
f)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
g)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú platobná inštitúcia uverejnila o svojich obchodoch alebo inej svojej činnosti, o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo o svojich majetkových pomeroch,
h)
uložiť platobnej inštitúcii povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi platobnej inštitúcie,
2.
so základným imaním platobnej inštitúcie,
i)
odobrať platobnej inštitúcii povolenie na poskytovanie platobných služieb.
(3)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 nie je dotknutá zodpovednosť platobnej inštitúcie podľa osobitných zákonov.38)
(4)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 prerokovať nedostatky v činnosti platobnej inštitúcie s členmi jej štatutárneho orgánu, s členmi jej dozornej rady, s jej vedúcimi zamestnancami a s vedúcim jej útvaru vnútornej kontroly. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
§ 79
(1)
Platobná inštitúcia môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov a sídlo platobnej inštitúcie,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce poskytovať platobné služby,
c)
druh platobných služieb, ktoré chce poskytovať na území hostiteľského členského štátu,
d)
v prípade zriadenia pobočky aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a
3.
organizačnú štruktúru pobočky.
(3)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom platobnú inštitúciu.
(4)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 2 platobná inštitúcia písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien Národnej banke Slovenska a orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(5)
Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, a to aj prostredníctvom agenta platobných služieb, ak má povolenie na poskytovanie týchto platobných služieb vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu zodpovedá za škodu spôsobenú pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo jej agentom platobných služieb. Dohľad nad pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.
(6)
Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke platobnej inštitúcie, u jej agenta alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností, na území hostiteľského členského štátu, informuje o tom príslušný orgán dohľadu tohto štátu a spolupracuje s ním. Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu dohodnúť, že dohľad na mieste vykoná tento orgán dohľadu.
(7)
Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že vykoná dohľad na mieste v pobočke zahraničnej platobnej inštitúcie, u jej agenta platobných služieb alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činnosti, na území Slovenskej republiky.
(8)
Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné a dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností na území Slovenskej republiky zo strany pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie, jej agenta platobných služieb, alebo osoby, ktorej zahraničná platobná inštitúcia zverila výkon prevádzkových činností.
PIATA ČASŤ
ELEKTRONICKÉ PENIAZE A INŠTITÚCIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ
§ 80
(1)
Elektronické peniaze môže vydávať iba poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) a b). Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) môže vydávať elektronické peniaze len na základe bankového povolenia37) a poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí udeleného podľa tohto zákona.
(2)
Elektronické peniaze predstavujú peňažnú hodnotu v elektronickej forme, ktorá predstavuje peňažný záväzok poskytovateľa platobných služieb podľa odseku 1. Elektronické peniaze sú uchovávané na elektronickom zariadení a umožňujú používateľovi platobných služieb vykonávať platobné operácie aj u inej osoby ako u poskytovateľa platobných služieb, ktorý elektronické peniaze vydal.
(3)
Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov najmenej vo výške vydaných elektronických peňazí. Prijaté finančné prostriedky, za ktoré poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 1 ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom.57)
(4)
Poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 1 vydá elektronické peniaze používateľovi platobných služieb na základe zmluvy o vydaní elektronických peňazí alebo rámcovej zmluvy, ak hodnota vydaných elektronických peňazí neprekročí 150 eur podľa § 29 a 42, ktoré upravujú vydávanie a používanie elektronických peňazí. Vykonávanie platobných operácií elektronickými peniazmi sa riadi rámcovou zmluvou.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) a b)
a)
poskytne platiteľovi možnosť overenia posledných piatich platobných operácií vykonaných prostredníctvom elektronických peňazí, ako aj zostatkovej hodnoty elektronických peňazí uchovávanej na elektronickom zariadení, čo sa považuje za splnenie povinnosti podľa § 40,
b)
poskytne príjemcovi informácie o jednotlivých platobných operáciách podľa § 41,
c)
zodpovedá za správne vykonanie výmeny finančných prostriedkov za elektronické peniaze a spätnej výmeny elektronických peňazí, ako aj za bezpečné uchovávanie elektronických peňazí,
d)
na žiadosť používateľa platobných služieb je povinný vykonať spätnú výmenu elektronických peňazí za finančné prostriedky v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na platobný účet, a to v ich nominálnej hodnote a bez účtovania poplatku za túto službu s výnimkou nevyhnutných nákladov na vykonanie spätnej výmeny elektronických peňazí,
e)
môže si s používateľom platobných služieb zmluvne dohodnúť minimálnu hranicu vymeniteľnosti na vykonanie spätnej výmeny podľa písmena d), pričom táto hranica nesmie presiahnuť desať eur.
§ 81
Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať a spravovať elektronické peniaze
a)
v úplnom rozsahu, alebo
b)
v obmedzenom rozsahu podľa § 87.
§ 82
(1)
O udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí alebo o zmene udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí, a žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je inštitúciou elektronických peňazí.
(2)
Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky:
a)
inštitúcia elektronických peňazí je akciovou spoločnosťou,59) ak ide o inštitúciu elektronických peňazí podľa § 81 písm. a), alebo právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie,45) ak ide o inštitúciu elektronických peňazí podľa § 81 písm. b),
b)
splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 1 000 000 eur,
c)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov žiadateľa a jeho akcionárov alebo spoločníkov,
d)
vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí,
g)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane jej činnosti,
h)
právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
i)
stanovy žiadateľa,
j)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí,
k)
sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie a správa elektronických peňazí musí byť na území Slovenskej republiky,
l)
analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ich bezpečného riadenia,
m)
systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí a zabezpečenie ich ochrany pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením,
n)
akcionári alebo iní spoločníci inštitúcie elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania alebo predmet činnosti žiadateľa,
b)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a výšku kvalifikovaného podielu; v tomto zozname sa uvádza
1.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
3.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca alebo za vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, a údaje, ktoré preukazujú jeho dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť,
d)
vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z obchodného registra35) žiadateľa,
b)
doklad o splatení peňažného vkladu do základného imania,
c)
zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
d)
návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a doklad o dôveryhodnosti osôb podľa odseku 2 písm. e) nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku inštitúcie elektronických peňazí,
g)
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí vrátane postupov riadenia rizík,
h)
obchodný plán podnikania vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti inštitúcie elektronických peňazí a podložený reálnymi ekonomickými výpočtami vrátane predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že inštitúcia elektronických peňazí je schopná používať vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí; súčasťou tohto plánu musí byť celková cieľová suma finančných záväzkov súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania povoleného vydávania elektronických peňazí od začatia vykonávania tejto činnosti,
i)
písomné doklady hodnoverne preukazujúce a dokladujúce finančnú schopnosť akcionárov inštitúcie elektronických peňazí preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu tohto žiadateľa.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia a zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie povolenia.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná pred začatím vydávania elektronických peňazí splniť a hodnoverne preukázať Národnej banke Slovenska
a)
technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na riadny a bezpečný výkon vydávania elektronických peňazí, existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému vrátane systému riadenia rizík a útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
b)
úpravu celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi, ktorá tvorí súčasť obchodného plánu predkladaného podľa odseku 4 písm. h), ak bola potrebná takáto úprava,
c)
úpravu právnych vzťahov s členmi štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí písomnou zmluvou, na ktorú sa nevzťahujú pracovnoprávne predpisy;60) takouto písomnou zmluvou nesmie byť vylúčená ani obmedzená zodpovednosť člena štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí za škody spôsobené pri výkone jeho funkcie v dôsledku porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu, ktorá pre neho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zo stanov inštitúcie elektronických peňazí, alebo z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia inštitúcie elektronických peňazí.
(9)
Výkon činností uvedených v povolení na vydávanie elektronických peňazí môže inštitúcia elektronických peňazí začať len na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienok podľa odseku 2.
§ 83
(1)
Povolenie podľa § 82 ods. 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu inštitúcie elektronických peňazí.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného zákona47) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vydávanie a správa elektronických peňazí, obsahovať aj
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré budú vykonávať funkcie členov štatutárneho orgánu, funkcie členov dozornej rady a prokuristov,
b)
schválenie stanov inštitúcie elektronických peňazí.
(3)
Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí inštitúcia elektronických peňazí spĺňať pred začatím vydávania a správy elektronických peňazí alebo ktoré musí dodržiavať pri vydávaní a správe elektronických peňazí.
(4)
Na žiadosť o zmenu povolenia sa primerane vzťahuje § 82. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná Národnú banku Slovenska vopred písomne informovať o zmenách, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia.
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia do 30 dní odo dňa, keď povolenie nadobudlo právoplatnosť. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Požiadavky, podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 až 5 a § 82 je inštitúcia elektronických peňazí povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia na vydávanie elektronických peňazí. Ich plnenie je inštitúcia elektronických peňazí povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa odseku 7.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí je povinná bezplatne a včas vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska zrozumiteľné a prehľadné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú ich ekonomickej a finančnej situácie, majetkových pomerov a vykonávania obchodov, vydávania elektronických peňazí, a to na požiadanie Národnej banky Slovenska a tiež podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96 ods. 1 písm. c). Údaje uvedené v predkladaných výkazoch, hláseniach, správach a iných informáciách a dokladoch musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Ak predložené výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady neobsahujú požadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázateľnosti alebo pravosti, inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí sú rovnako povinné predkladať Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, tiež konsolidovanú účtovnú závierku.29)
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)
§ 84
(1)
Povolenie udelené podľa § 82 ods. 1 zaniká
a)
dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok inštitúcie elektronických peňazí pre nedostatok majetku podľa osobitného zákona,50)
c)
dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska,
d)
ak inštitúcia elektronických peňazí nepodala návrh na jej zápis do obchodného registra v lehote podľa § 83 ods. 5.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená inštitúcii elektronických peňazí odobrať povolenie udelené podľa § 82 ods. 1, ak
a)
bolo vydané na základe neúplných alebo nepravdivých informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
inštitúcia elektronických peňazí opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené,
d)
inštitúcia elektronických peňazí v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia,
e)
inštitúcia elektronických peňazí nevydáva elektronické peniaze viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
f)
inštitúcia elektronických peňazí marí výkon dohľadu alebo
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona39) neviedli k náprave zistených nedostatkov.
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o zmenu povolenia alebo vrátenie povolenia v prípadoch podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e).
(4)
Zakladateľ inštitúcie elektronických peňazí alebo inštitúcia elektronických peňazí je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), d) a e).
(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojej internetovej stránke zánik povolenia a odobratie povolenia.
§ 85
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je pri svojej činnosti povinná dodržiavať povinné minimálne rezervy určené podľa osobitných predpisov,61) ktoré musí mať uložené na účte v Národnej banke Slovenska alebo na účte banky v Národnej banke Slovenska, a plniť povinnosti súvisiace s povinnými minimálnymi rezervami. Na inštitúciu elektronických peňazí, členov jej orgánov, jej zamestnancov a jej akcionárov sa vzťahujú požiadavky, podmienky a obmedzenia na zriadenie, podnikanie, organizáciu, riadenie, činnosť a obchodnú dokumentáciu, na nadobúdanie alebo prekročenie majetkových podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v inštitúcii elektronických peňazí a na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, na vrátenie povolenia udeleného podľa § 82 ods. 1 v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú ustanovené pre banky, členov jej orgánov, jej zamestnancov a jej akcionárov podľa osobitného zákona,62) ak tento zákon v § 87 neustanovuje inak, a to okrem požiadaviek, podmienok a obmedzení ustanovených podľa osobitného zákona62) pre primeranosť vlastných zdrojov financovania bánk a pre nadobúdanie majetkových podielov bánk na základnom imaní iných právnických osôb.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie nadobúdať majetkové podiely v iných právnických osobách okrem majetkových podielov v právnických osobách, ktoré vykonávajú výlučne prevádzkové alebo iné pomocné činnosti pri zabezpečovaní vydávania elektronických peňazí touto inštitúciou elektronických peňazí.
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady, poskytovať úvery, ani vykonávať iné podnikateľské činnosti ako vydávanie elektronických peňazí okrem
a)
poskytovania takých prevádzkových alebo iných pomocných činností, ktorými sa neposkytuje úver a ktoré bezprostredne súvisia s vydávaním
1.
elektronických peňazí vydaných touto inštitúciou elektronických peňazí alebo
2.
iných platobných prostriedkov,
b)
uchovávania údajov na elektronickom zariadení pre iné právnické osoby a v ich mene.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí musí mať nepretržite vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 2 %
a)
zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo
b)
z priemeru celkovej sumy jej finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi za predchádzajúcich šesť mesiacov, pričom sa vždy použije vyššia zo súm zistených podľa písmena a) alebo písmena b).
(5)
Ak inštitúcia elektronických peňazí nevykonáva vydávanie a správu elektronických peňazí viac ako šesť mesiacov, musí mať vlastné zdroje financovania, ktoré nesmú byť nižšie ako 2 %
a)
zo sumy vydaných elektronických peňazí alebo
b)
z celkovej cieľovej sumy finančných záväzkov súvisiacich s vydanými elektronickými peniazmi najmenej za prvých šesť mesiacov vykonávania vydávania a správy elektronických peňazí, ako to vyplýva z obchodného plánu podnikania inštitúcie elektronických peňazí predkladaného podľa § 82 ods. 4 písm. h) vrátane prípadných úprav tohto plánu na základe požiadaviek vyplývajúcich z výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí.
(6)
Na účely podľa odseku 5 sa vždy použije vyššia zo súm zistených podľa odseku 5 písm. a) alebo písm. b).
(7)
Vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí nesmú klesnúť pod úroveň základného imania podľa § 82 ods. 2 písm. b).
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná mať investície, ktorých výška a hodnota nesmie byť nižšia ako jej finančné záväzky súvisiace s vydanými elektronickými peniazmi, a to investície umiestnené do finančnej hotovosti alebo do iných vymedzených rizikovo vážených aktív tak, aby sa zabezpečila likvidita inštitúcie elektronických peňazí a minimalizácia všetkých trhových rizík vyplývajúcich z týchto investícií a z vydávania a správy elektronických peňazí. Investície inštitúcie elektronických peňazí do vymedzených rizikovo vážených aktív, ktorých riziková váha je vyššia ako nula, nesmú prekročiť dvadsaťnásobok vlastných zdrojov financovania inštitúcie elektronických peňazí. Inštitúcia elektronických peňazí je pri investíciách povinná zabezpečiť dodržiavanie obmedzení svojej majetkovej angažovanosti v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú ustanovené pre banky podľa osobitného zákona.63)
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná priebežne sledovať, zisťovať a vykonávať výpočty výšky a hodnoty svojich investícií, aktív a vymedzených rizikovo vážených aktív a svojich vlastných zdrojov financovania ustanovených podľa § 96 ods. 1 písm. b). Tieto výpočty vrátane podkladových údajov pre tieto výpočty je inštitúcia elektronických peňazí povinná predkladať Národnej banke Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c).
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov29) a každý účtovný prípad súvisiaci so správou a vydávaním elektronických peňazí je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.
(11)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečovať riadenie všetkých trhových rizík, finančných rizík a ostatných rizík, ktorým je vystavená. Na tento účel musí mať vytvorený zodpovedajúci funkčný, účinný a obozretne fungujúci systém riadenia rizík, zodpovedajúce administratívne postupy a primeraný vnútorný kontrolný systém.
(12)
Na inštitúciu elektronických peňazí sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, ktoré upravujú doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi.64)
§ 86
(1)
Činnosť inštitúcie elektronických peňazí podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených inštitúcii elektronických peňazí, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie vzťahujúcich sa na vydávanie elektronických peňazí, osobitných zákonov20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vydávanie elektronických peňazí, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť prijať opatrenia na jej ozdravenie,
b)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí pokutu do 300 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 600 000 eur,
c)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť inštitúcii elektronických peňazí výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na vydávanie elektronických peňazí,
e)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na výkon niektorej činnosti uvedenej v povolení na vydávanie elektronických peňazí,
f)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť opraviť účtovnú alebo inú evidenciu podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
g)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú inštitúcia elektronických peňazí uverejnila o svojich obchodoch alebo inej svojej činnosti, o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo o svojich majetkových pomeroch,
h)
uložiť inštitúcii elektronických peňazí povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia
1.
s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, fondmi tvorenými zo zisku a kapitálovými fondmi inštitúcie elektronických peňazí,
2.
so základným imaním inštitúcie elektronických peňazí,
i)
zaviesť nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí,
j)
odobrať inštitúcii elektronických peňazí povolenie na vydávanie elektronických peňazí.
(3)
Uložením opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 nie je dotknutá zodpovednosť inštitúcie elektronických peňazí podľa osobitných zákonov.38)
(4)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.
(6)
Na nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.44)
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie podľa odseku 2 prerokovať nedostatky v činnosti inštitúcie elektronických peňazí s členmi jej štatutárneho orgánu, s členmi jej dozornej rady, s vedúcim jej útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a s jej vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Tieto osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(8)
Ak výška a hodnota investícií inštitúcie elektronických peňazí, ktoré sú povinné podľa § 85 ods. 8, klesne pod výšku sumy finančných záväzkov súvisiacich s elektronickými peniazmi vydanými touto inštitúciou elektronických peňazí a ak ide o menej závažné porušenie, Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu vyzvať inštitúciu elektronických peňazí, aby ihneď prijala a vykonala osobitné opatrenia na svoje ozdravenie.
(9)
Inštitúcia elektronických peňazí môže vydávať a spravovať elektronické peniaze aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(10)
Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá chce prvýkrát vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov a sídlo inštitúcie elektronických peňazí,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce vydávať a spravovať elektronické peniaze,
c)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti podložený reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
v prípade zriadenia pobočky aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky a
3.
organizačnú štruktúru pobočky.
(11)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 10 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom inštitúciu elektronických peňazí.
(12)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 10 inštitúcia elektronických peňazí písomne oznámi najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien Národnej banke Slovenska a orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu.
(13)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vydávať elektronické peniaze prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, ak má povolenie na vydávanie elektronických peňazí vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Dohľad nad pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.
(14)
Ak chce Národná banka Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke inštitúcie elektronických peňazí na území hostiteľského členského štátu, informuje o tom príslušný orgán dohľadu tohto štátu a spolupracuje s ním. Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu dohodnúť, že dohľad na mieste vykoná tento orgán dohľadu.
(15)
Národná banka Slovenska sa môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu dohodnúť, že vykoná dohľad na mieste v pobočke zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky.
(16)
Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov všetky základné a dôležité informácie, a to najmä v prípadoch porušenia povinností alebo podozrenia z porušenia povinností na území Slovenskej republiky zo strany pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí.
§ 87
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 písm. b) môže vydávať elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí s podmienkou, že suma elektronických peňazí vydaných jednému používateľovi platobných služieb a uchovávaných na elektronickom zariadení nesmie presiahnuť 150 eur a hodnota všetkých jej záväzkov vyplývajúca z nevysporiadaných súm vydaných elektronických peňazí spravidla neprekračuje 5 000 000 eur a nikdy neprekročí 6 000 000 eur.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí podľa odseku 1 a žiadosť o zmenu povolenia predkladá inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1. Na žiadosť o udelenie povolenia sa vzťahuje § 82 ods. 2 písm. a) až c) a j) až m), § 82 ods. 3 písm. a), d) a e), § 82 ods. 4 písm. a) až c) a h).
(3)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 nesmie prijímať vklady a poskytovať úvery a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia § 85 ods. 1 až 8.
(4)
Podmienky a obmedzenia podľa odsekov 1 a 3 je inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia. Ich plnenie je inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 povinná hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa § 83 ods. 7 a podľa osobitných predpisov.65)
(5)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa odseku 1 nemôže vydávať elektronické peniaze mimo územia Slovenskej republiky.
(6)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ktorá vydáva elektronické peniaze v obmedzenom rozsahu podľa odseku 1, nemôže na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky vydávať elektronické peniaze bez povolenia udeleného podľa tohto zákona.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA ÚDAJOV
§ 88
(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov,66) ktoré poskytovatelia platobných služieb získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov. Tieto informácie a doklady týkajúce sa používateľov platobných služieb a ich obchodov musia poskytovatelia platobných služieb utajovať, uchovávať, primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov môžu poskytovatelia platobných služieb poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého používateľa platobných služieb alebo na jeho písomný pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na záležitosti chránené podľa odseku 1, na poskytovanie správ poskytovateľov platobných služieb o záležitostiach chránených podľa odseku 1 a na povinnosť mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti poskytovateľov platobných služieb, sa rovnako vzťahujú ustanovenia o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu,67) o poskytovaní správ o záležitostiach chránených bankovým tajomstvom podľa osobitného predpisu67) a o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb podieľajúcich sa na činnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 sú používatelia platobných služieb a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní pri každom obchode poskytovateľovi platobných služieb na jeho žiadosť
a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet podnikania alebo inej činnosti, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a adresu miesta výkonu činnosti, zoznam osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,68) v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú adresu, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce
4a. schopnosť používateľa platobných služieb splniť si záväzky z obchodu,
4b. požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu,
4c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poskytovateľom platobných služieb,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(4)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľom platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb a na ďalšie účely uvedené v odseku 5 je poskytovateľ platobných služieb oprávnený pri každom obchode požadovať od používateľa platobných služieb a jeho zástupcu údaje v rozsahu podľa odseku 3 a opakovane ich pri každom obchode získavať spôsobom vymedzeným v odseku 3 písm. b). Používateľ platobných služieb a zástupca používateľa platobných služieb sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti poskytovateľa platobných služieb.
(5)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 3; pritom je poskytovateľ platobných služieb oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu podľa odsekov 1 a 3.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) sprístupňovať a poskytovať73) na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom74) a Národnej banke Slovenska na účely prevádzkovania platobných systémov a vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1, 3 až 5 a ktoré sú evidované v prevádzkovaných platobných systémoch, je Národná banka Slovenska oprávnená spracúvať a zo svojho informačného systému sprístupňovať a poskytovať73) poskytovateľom služieb platobného styku na účely podľa odseku 5.
(7)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70) príslušný zo svojho informačného systému sprístupňovať a poskytovať73) osobám a orgánom, ktorým má zákonom uloženú povinnosť poskytovať alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať informácie chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2, a to len pri poskytovaní a len v rozsahu poskytovania informácií chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2.
(8)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, môže poskytovateľ platobných služieb sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,75) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(9)
Odseky 3 až 8 sa rovnako vzťahujú na stály rozhodcovský súd podľa § 90, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch z poskytovania platobných služieb medzi poskytovateľmi platobných služieb a ich používateľmi platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Tento stály rozhodcovský súd však sprístupňuje a poskytuje73) údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, len Národnej banke Slovenska na účely vykonávania pôsobnosti, dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, len orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely spolupráce pri mimosúdnom rozhodovaní z poskytovania platobných služieb a len účastníkom rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.
SIEDMA ČASŤ
VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A INÝCH PODANÍ A RIEŠENIE SPOROV SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM PLATOBNÝCH SLUŽIEB
Vybavovanie reklamácií a iných podaní súvisiacich s poskytovaním platobných služieb
§ 89
(1)
Používateľ platobnej služby a iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľských združení môžu predložiť podanie Národnej banke Slovenska, ak sa domnievajú, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb; na účely vybavovania reklamácií a iných podaní a na účely riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb sa za platobnú službu považuje aj vydávanie a používanie elektronických peňazí.
(2)
Národná banka Slovenska pri vybavovaní doručeného podania podľa odseku 1 postupuje bez zbytočných prieťahov, pričom zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu doručeného podania tak, aby sa zistil skutkový a právny stav veci, najmä prípadné nedostatky v činnosti poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, príčiny zistených nedostatkov, dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky. Ak Národná banka Slovenska na základe podania podľa odseku 1 zistí, že zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb, začne podľa tohto zákona a osobitných predpisov39) o dohľade nad finančným trhom konanie proti tomuto poskytovateľovi platobnej služby o uložení opatrenia na nápravu, pokuty alebo inej sankcie.
(3)
Národná banka Slovenska v oznámení o prešetrení a vybavení podania podľa odseku 1 uvedie aj informáciu o možnosti riešenia sporu podľa § 90 až 95.
(4)
Ak sa používateľ platobnej služby alebo iná zúčastnená osoba vrátane spotrebiteľského združenia domnieva, že ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie platobných služieb boli porušené zo strany poskytovateľa platobnej služby, nad ktorým vykonáva dohľad iný orgán dohľadu ako Národná banka Slovenska, môže predložiť písomné podanie príslušnému inému orgánu dohľadu,76) ktorý pri vybavovaní doručeného podania postupuje podľa ustanovení odsekov 2 a 3.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných služieb. Formu a spôsob prijatia reklamácie upravuje rámcová zmluva.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bez zbytočného odkladu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 10 o preskúmaní a preukázaní autentifikácie, § 14 upravujúceho lehoty na vrátenie finančných prostriedkov a § 21 a 22 o posúdení zodpovednosti poskytovateľov platobných služieb. O výsledku reklamácie je poskytovateľ platobných služieb povinný informovať používateľa platobných služieb bez zbytočného odkladu spôsobom dohodnutým v rámcovej zmluve.
(7)
Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa primerane vzťahuje odsek 6, pričom však celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov. Poskytovateľ platobných služieb je povinný informovať o tejto skutočnosti používateľa platobnej služby v rámci 30-dňovej lehoty.
(8)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša poskytovateľ platobných služieb. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša predkladateľ reklamácie.
(9)
Pri riešení reklamácií si poskytovatelia platobných služieb poskytujú vzájomnú súčinnosť.
(10)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný
a)
vypracovať a sprístupniť reklamačný poriadok,
b)
viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie Národnej banky Slovenska ju predložiť na nahliadnutie.
Riešenie sporov prostredníctvom stáleho rozhodcovského súdu
§ 90
(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia77) zriadiť stály rozhodcovský súd a zabezpečiť činnosť stáleho rozhodcovského súdu podľa osobitného zákona o rozhodcovskom konaní,78) ktorý má sídlo v Bratislave; štatútom tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadiť aj jeho pobočky.
(2)
Stály rozhodcovský súd je príslušný rozhodovať predovšetkým spory, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb pri poskytovaní platobných služieb.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný ponúknuť svojmu používateľovi platobných služieb neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory, ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s platobnými službami, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom podľa odseku 1 tak, aby používateľ platobných služieb mal možnosť voľby, či prijme, alebo neprijme predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy. Poskytovateľ platobných služieb je pri predložení návrhu na uzavretie rozhodcovskej zmluvy tiež povinný preukázateľne poučiť používateľa platobných služieb o dôsledkoch uzavretia navrhovanej rozhodcovskej zmluvy na riešenie ich vzájomných sporov v súvislosti s platobnými službami.
(4)
Návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa odseku 3 je poskytovateľ platobných služieb povinný predložiť používateľovi platobných služieb v rámcovej zmluve podľa § 31. Používateľ platobných služieb nie je povinný prijať predložený návrh rozhodcovskej zmluvy. Ak používateľ platobných služieb neprijme návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, spory medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb sa riešia postupom podľa osobitných predpisov.79)
§ 91
(1)
Výdavky na činnosť stáleho rozhodcovského súdu sa uhrádzajú z ročných príspevkov poskytovateľov platobných služieb, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky alebo ktorí majú zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky.
(2)
Výšku ročných príspevkov navrhuje zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu a ich výšku určuje Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu. Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu môže rozhodnúť, že ročný príspevok sa nebude platiť v prípade, ak na prevádzku stáleho rozhodcovského súdu postačujú jeho príjmy z predchádzajúcich rokov.
(3)
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska návrh na určenie výšky ročného príspevku do 15. apríla kalendárneho roka. Výška ročného príspevku sa určí najneskôr do 30. apríla a príspevok je splatný do 31. mája kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok určuje a platí.
§ 92
Konanie pred stálym rozhodcovským súdom o sporoch medzi používateľmi platobných služieb a ich poskytovateľmi platobných služieb je bezplatné. Za konanie pred stálym rozhodcovským súdom o iných sporoch ako sporoch, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb a ich poskytovateľmi platobných služieb, sa uhrádzajú trovy rozhodcovského konania podľa pravidiel o trovách rozhodcovského konania upravených v rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu.80)
§ 93
(1)
Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť na mieste rozhodcovského konania v ústredí alebo v niektorej zriadenej pobočke stáleho rozhodcovského súdu. Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú, stály rozhodcovský súd určí miesto rozhodcovského konania v ústredí alebo v niektorej svojej zriadenej pobočke na základe návrhu používateľa platobných služieb, ktorý je účastníkom rozhodcovského konania.
(2)
Používateľ platobných služieb má právo na vedenie rozhodcovského konania v jazyku, v ktorom je vyhotovená rozhodcovská zmluva, alebo v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s poskytovateľom platobných služieb.
(3)
Účastníci rozhodcovského konania sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel rozhodcovského konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a plnia pokyny stáleho rozhodcovského súdu.
(4)
Ak používateľ platobných služieb v rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný doklad, listinu alebo iný dôkaz súvisiaci s rozhodcovským konaním, pretože doklad, listina alebo iný dôkaz súvisiaci s rozhodcovským konaním je v dispozícii poskytovateľa platobných služieb, poskytovateľ platobných služieb je povinný na základe návrhu používateľa platobných služieb alebo na požiadanie stáleho rozhodcovského súdu predložiť bez zbytočného odkladu stálemu rozhodcovskému súdu tento doklad, listinu alebo iný dôkaz.
§ 94
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je povinný predložiť Národnej banke Slovenska správu o činnosti a hospodárení stáleho rozhodcovského súdu za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu je tiež povinný Národnú banku Slovenska informovať o prijatom štatúte, prijatom rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu a o každej ich prijatej zmene, a to bez zbytočného odkladu po ich prijatí.
§ 95
(1)
Stály rozhodcovský súd je povinný v prípade sporov pri poskytovaní platobných služieb spolupracovať s orgánmi členských štátov, ktoré sú príslušné na mimosúdne rozhodovanie sporov z poskytovania platobných služieb.
(2)
Stály rozhodcovský súd alebo rozhodca je povinný Národnú banku Slovenska informovať o ním zistených porušeniach pravidiel na poskytovanie platobných služieb zo strany poskytovateľov platobných služieb, ktoré zistil pri rozhodovaní sporov z poskytovania platobných služieb.
ÔSMA ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE, SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 96
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanovia
a)
podrobnosti o podmienkach udelenia povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 2 a 7, spôsob preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania plnenia ostatných podmienok, požiadaviek a obmedzení podľa § 82 až 84, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 ods. 1, 3 a 4 vrátane náležitostí a príloh takých žiadostí,
b)
spôsob a metódy výpočtu hodnoty a rizikové váhy investícií, aktív, vymedzených rizikovo vážených aktív a vlastných zdrojov financovania inštitúcie elektronických peňazí, lehoty a termíny na vykonávanie týchto výpočtov, ako aj to, čo tvorí riziká, investície, aktíva, vymedzené rizikovo vážené aktíva a vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, ďalšie podrobnosti o investíciách a vlastných zdrojoch financovania inštitúcie elektronických peňazí, pravidlá a metódy zisťovania a výpočtu rizík a spôsob a postup riadenia rizík inštitúcie elektronických peňazí a podrobnosti o systéme riadenia rizík, administratívnych postupoch a vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie elektronických peňazí,
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré je podľa § 83 ods. 7 povinná vypracúvať a Národnej banke Slovenska predkladať inštitúcia elektronických peňazí a pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 83 ods. 7 do Národnej banky Slovenska,
d)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 85 ods. 1, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok a obmedzení,
e)
spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2,
f)
čo tvorí vlastné zdroje financovania platobnej inštitúcie a spôsob ich výpočtu, ako aj čo sa rozumie bezpečnými, likvidnými a nízkorizikovými aktívami podľa § 77 ods. 7,
g)
štruktúra, spôsob tvorby a kontrola správnosti bankového spojenia vrátane čísla účtu a identifikačných kódov poskytovateľov platobných služieb alebo prevádzkovateľov platobných systémov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov a spôsob jeho uverejňovania a zasielania,
h)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 76 ods. 5 platobnými inštitúciami, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
i)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 87, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok a obmedzení, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia podľa § 87 vrátane náležitostí a príloh týchto žiadostí.
(2)
Opatrením,81) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa môže ustanoviť
a)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných prevádzkovateľmi platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. b) až d), ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
b)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných platobnými inštitúciami a pobočkami zahraničných platobných inštitúcií o poskytovaní platobných služieb alebo o vykonávaní platobných operácií, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
c)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií prekladaných inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí o vydávaní a používaní elektronických peňazí, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
Spoločné ustanovenia
§ 97
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 98
(1)
Poskytovateľ platobných služieb a používateľ platobných služieb sa môžu písomne dohodnúť, že ustanovenia § 6, § 8 ods. 3, § 10, 12 až 14, 22 a ustanovenia § 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 sa v celom rozsahu alebo sčasti neuplatňujú, ak používateľ platobných služieb nie je spotrebiteľom. Zmluvné strany podľa tohto odseku si môžu písomne dohodnúť aj inú lehotu, než je lehota vymedzená v § 9.
(2)
V prípade sporu je poskytovateľ platobných služieb povinný preukázať, že povinnosti podľa § 40 a 41 splnil.
(3)
Poskytovatelia platobných služieb sa nemôžu odchyľovať na úkor používateľov platobných služieb od ustanovení tohto zákona. Poskytovatelia platobných služieb však môžu poskytnúť používateľom platobných služieb priaznivejšie podmienky.
(4)
Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky informujú Európsku komisiu o poskytovaní platobných služieb v rozsahu informácií požadovaných Európskou komisiou.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 a prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c), ktorému Národná banka Slovenska pridelila identifikačný kód, je povinný zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v listinnej forme alebo v elektronickej forme v štátnom jazyku aktuálny prevodník identifikačných kódov pridelených Národnou bankou Slovenska, ktorý vydáva a aktualizuje Národná banka Slovenska. Na účely bezodkladného zasielania prevodníka identifikačných kódov je poskytovateľ platobných služieb a prevádzkovateľ platobného systému podľa tohto odseku povinný oznámiť Národnej banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ďalšie potrebné údaje na zasielanie tohto prevodníka.
(6)
Na záväzkové právne vzťahy vzniknuté na základe tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o obchodných záväzkových vzťahoch,82) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 99
Platobné operácie, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti, ktorých celkovú sumu nemožno bezo zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí a ktorých zvyšok je nižší ako nominálna hodnota najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľujú; celkový zvyšok platobnej operácie, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platobnej operácie, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nahor, a to na výšku nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, ak sa účastníci právnych vzťahov pri platobnej operácii nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis neupravuje zaokrúhľovanie niektorých platobných operácií, pri ktorých sa používajú finančné prostriedky v hotovosti inak.
§ 100
Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitých predpisov39) o dohľade nad finančným trhom, ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona sú príslušné útvary určené organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Na podpisovanie rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste je oprávnený vedúci príslušného útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec príslušného útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.54)
§ 101
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2009; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2009 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009, ak v ďalších odsekoch neustanovuje tento zákon inak.
(2)
Povolenie na elektronickopeňažnú činnosť udelené inštitúcii elektronických peňazí na vydávanie a správu platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21 ods. 2 písm. d) a § 21a až 21c zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa tohto zákona.
(3)
Právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môžu do 30. apríla 2010 vykonávať tieto činnosti bez zosúladenia s ustanoveniami § 87, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(4)
Zmluvy o platobnom systéme uzatvorené Národnou bankou Slovenska, ako prevádzkovateľom platobného systému, s každým účastníkom platobného systému podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009 sa považujú za zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona.
(5)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní zosúladiť právne pomery a právne vzťahy podľa tohto zákona do 28. februára 2010; to sa vzťahuje aj na platobné inštitúcie, ktoré do 30. novembra 2009 boli držiteľmi devízových licencií na poskytovanie devízových peňažných služieb. Od 1. decembra 2009 však nikto nemôže pokračovať v činnosti, ktorej vykonávanie je v rozpore s týmto zákonom; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 8.
(6)
Platiteľ a jeho poskytovateľ platobných služieb sa na obdobie do 31. decembra 2011 môžu dohodnúť odchylne od tohto zákona na lehote na vykonanie platobnej operácie podľa § 15, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri pracovné dni nasledujúce po okamihu prijatia platobného príkazu a ak je platobný príkaz predložený v listinnej forme, lehota sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň.
(7)
Podniky pomocných bankových služieb, ktoré vykonávali činnosti súvisiace so spracovaním dát pri prevodoch podľa právnych predpisov účinných do 30. novembra 2009, môžu do 31. decembra 2010 vykonávať tieto činnosti bez zosúladenia s týmto zákonom, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(8)
Právnická osoba, ktorá začala vykonávať pred 25. decembrom 2007 a vykonáva činnosti porovnateľné s činnosťami platobnej inštitúcie podľa tohto zákona, môže na území Slovenskej republiky tieto činnosti vykonávať bez povolenia udeleného podľa § 64 ods. 1 do 30. apríla 2011, pričom výkon týchto činností sa dovtedy spravuje právnymi predpismi účinnými do 30. novembra 2009.
(9)
Stály rozhodcovský súd zriadený podľa predpisov o rozhodcovskom konaní a zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za stály rozhodcovský súd podľa tohto zákona. Rozhodcovské zmluvy o tom, že spory z platobného styku budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom, uzatvorené podľa právnych predpisov účinných do 30. novembra 2009, sa považujú za rozhodcovské zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona.
(10)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2009 sa procesne dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona.39) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov o platobnom styku a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona a osobitného zákona,39) ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, pokutu alebo opatrenie na nápravu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. decembrom 2009, zostávajú zachované. Pre lehoty, ktoré sa predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, platia ustanovenia tohto zákona.
(11)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2009 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného zákona.39) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. decembrom 2009, zostávajú zachované.
(12)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem
a)
„platobný styk“ alebo „platobný styk a zúčtovanie“, rozumie sa tým pojem „platobné služby“,
b)
„banková platobná karta“, rozumie sa tým pojem „platobná karta“,
c)
„elektronický platobný prostriedok“, „platobný prostriedok diaľkového prístupu“ alebo „platobná aplikácia elektronického bankovníctva“, rozumie sa tým pojem „platobný prostriedok“,
d)
„platobný prostriedok elektronických peňazí“, „elektronická peňaženka“ alebo „softvérová peňaženka“, rozumie sa tým pojem „elektronické peniaze“,
e)
„prevod peňažných prostriedkov“, „tuzemský prevod peňažných prostriedkov“ alebo „cezhraničný prevod peňažných prostriedkov“, rozumie sa tým pojem „platobná služba“ alebo „platobná operácia“,
f)
„platba“, rozumie sa tým pojem „platobná operácia“, ak ide o činnosť,
g)
„poskytovateľ služieb platobného styku“, „vykonávacia inštitúcia“ alebo „vydavateľ elektronických platobných prostriedkov“, rozumie sa tým pojem „poskytovateľ platobných služieb“,
h)
„sprostredkujúca inštitúcia“, rozumie sa tým pojem „sprostredkovateľ“ podľa § 7 ods. 1.
§ 102
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
1.
čl. I zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. II zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 604/2003 Z. z., čl. II zákona č. 554/2004 Z. z., čl. XII zákona č. 747/2004 Z. z., čl. II zákona č. 214/2006 Z. z., čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z., čl. XIII zákona č. 659/2007 Z. z., čl. I zákona č. 270/2008 Z. z., čl. V zákona č. 552/2008 Z. z. a čl. IV zákona č. 567/2008 Z. z.
2.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 699/2002 Z. z.),
3.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 700/2002 Z. z.),
4.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.),
5.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takých žiadostí (oznámenie č. 305/2004 Z. z.),
6.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí (oznámenie č. 370/2004 Z. z.),
7.
čl. I opatrenia Národnej banky Slovenska zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 147/2009 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 500 ods. 2 sa za slovo „neurčuje“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon neustanovuje“.
2.
V § 709 ods. 1, § 711 ods. 2 a § 712 ods. 1 sa slová „prevody peňažných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „poskytovanie platobných služieb“.
3.
§ 715 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vypovedanie zmluvy o bežnom účte, ktorý slúži ako platobný účet podľa osobitného zákona o platobných službách.“.
Čl. III
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:
V čl. III § 8 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „vykonávacích inštitúcií,12a) sprostredkujúcich inštitúcií,12b) vydavateľov elektronických platobných prostriedkov,12c)“ nahrádzajú slovami „inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) alebo iných poskytovateľov platobných služieb,12c)“, vypúšťajú sa slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ a slová „poskytovanie devízových peňažných služieb12e) a vykonávanie bezhotovostných“ sa nahrádzajú slovami „vykonávanie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b a 12c znejú:
„12a)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
12c)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 12e sa vypúšťajú.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9c, 12, 12d, 12f, 13 a 14 znejú:
„8)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
12d)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.
12f)
§ 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1 . V § 2 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
poskytovanie platobných služieb,2a)“ .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 13h sa vkladá § 13i, ktorý znie:
㤠13i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009
Bankové povolenie na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. decembrom 2009 a ktoré je platné k 1. decembru 2009, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie platobných služieb.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura“) stáva“ nahrádzajú slovom „je“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 6 ods. 3, § 17a ods. 3, § 17b ods. 2, 3 a 5, § 17c ods. 2, § 18, 22 a 23, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1, § 38 ods. 1 a § 41a ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „odo dňa zavedenia eura“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov.
§ 63 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. i) sa za slovo „zriaďuje“ vkladá slovo „výkonné,“.
7.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „päť“ a druhá veta znie: „Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a dvaja ďalší členovia.“.
8.
V § 7 ods. 3 sa slovo „Ôsmich“ nahrádza slovom „Dvoch“.
9.
V § 7 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 8.“ a tretia veta znie: „Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia.“.
10.
V § 7 ods. 8 písm. a) a b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „guvernérovi však funkcia zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra,“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa sa vypúšťa.
12.
V § 17a ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykonaných odo dňa zavedenia eura“.
13.
V § 17a ods. 3 druhá veta znie: „Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže odmietnuť prijatie platných euromincí3d) aj vtedy, ak ide o zberateľské euromince; to rovnako platí aj vtedy, ak ide o poškodené eurobankovky alebo poškodené euromince, ktorých výmeny za nepoškodené eurobankovky a nepoškodené euromince sa v Slovenskej republike uskutočňujú za podmienok vymedzených v § 17b.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa slová „Čl. 11 tretia veta“ nahrádzajú slovami „Čl. 10 a 11“.
14.
V § 17b ods. 4 prvej vete sa slovo „výmenu“ nahrádza slovami „bankové obchody spočívajúce vo výmene“.
15.
V § 17e ods. 4 druhej vete sa za slová „pravé bankovky alebo mince,“ vkladajú slová „toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá ich odobrala, a“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oprávnená osoba je toto zistenie Národnej banky Slovenska povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorým podľa odseku 3 oznámila odobratie týchto bankoviek a mincí.“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa vypúšťa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04),“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3n sa citácia „zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ nahrádza citáciou „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
18.
V § 17h ods. 1 druhej vete sa za slovo „uverejňujú“ vkladajú slová „v zbierke zákonov“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4aa a 4ab sa za slová „3603/93“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01;“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,“.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c)
§ 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 89 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 27a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Národná banka Slovenska je poskytovateľom platobných služieb, ak poskytuje platobné služby podľa osobitného predpisu.4cb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4cb znie:
„4cb)
§ 2 ods. 1 a ods. 3 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4f sa na začiatok vkladá citácia „Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.“.
24.
V § 29 písmeno c) znie:
„c)
môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií so zahraničím podľa osobitného predpisu,1a)“.
25.
V § 30 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných systémov a poskytovania platobných služieb“.
26.
§ 31 znie:
㤠31
Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia svojho hlavného cieľa a svojich úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) vrátane zbierania údajov na zabezpečenie plnenia úloh a činností Európskeho systému centrálnych bánk. Národná banka Slovenska sa podieľa na harmonizácii postupov a pravidiel, ktorými sa spravuje zber, zostavovanie a šírenie štatistických údajov a iných údajov v oblastiach jej pôsobnosti.“.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa, 5a, 5b a 5c sa vypúšťajú.
28.
V § 34 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „môže ustanoviť“.
29.
V § 36 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
30.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5g a 5h znejú:
„5g)
Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES, L 318, 27.11.1998), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.
5h)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 5 a § 29 zákona č. 297/2008 Z. z., zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.“.
31.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5l, 5n, 5o a 6 znejú:
„5l)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. e), f) a g), § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 4 písm. b), f) a g), ods. 5 druhá veta a ods. 6, § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 písm. b), ods. 6 a 7 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 93a ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5n)
§ 7 ods. 3 a 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
5o)
Napríklad § 6 ods. 13 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, § 24 a 25 Trestného zákona.“.
32.
§ 37 znie:
㤠37
Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad nad poskytovaním platobných služieb a platobnými systémami podľa osobitných predpisov1a) a dohľad nad spracovateľmi bankoviek a mincí podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7d sa za slová „§ 17b“ vkladajú slová „a 20“.
34.
V § 38 ods. 2 sa slovo „určený“ nahrádza slovami „odporúčaný a schválený“.
35.
Pod označenie § 41 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Služobné tajomstvo“.
36.
V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná a psychická pracovná spôsobilosť na vykonávanie činností a úloh vlastnej ochrany; táto spôsobilosť sa pred začatím výkonu vlastnej ochrany a pravidelne každé tri roky počas výkonu vlastnej ochrany preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je aj psychologické vyšetrenie.“.
37.
Za § 49ab sa vkladá § 49ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49ac
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009
Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady v znení účinnom od 1. decembra 2009 sa vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. decembrom 2009. Od 1. decembra 2009 až dovtedy, kým celkový počet ďalších členov bankovej rady klesne na päť členov bankovej rady, sú členmi bankovej rady guvernér, dvaja viceguvernéri a všetci ďalší členovia bankovej rady, ktorí boli za členov bankovej rady vymenovaní pred 1. decembrom 2009 a ktorým trvá funkčné obdobie k 1. decembru 2009; členmi bankovej rady sú do zániku ich funkcie člena bankovej rady podľa § 7 ods. 8 tohto zákona. Vláda však môže po 30. novembri 2009 vymenovať ďalšieho člena bankovej rady až odvtedy, keď celkový počet členov bankovej rady klesne pod päť členov bankovej rady; tým nie je dotknuté oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky vymenúvať guvernéra a viceguvernérov.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zahraničné cenné papiere,“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania9) v rozsahu zmenárenskej činnosti; za obchod s devízovými hodnotami sa nepovažuje splácanie finančného úveru v inej mene, než bol poskytnutý alebo prijatý, ak takéto splácanie bolo dohodnuté v písomnej zmluve o tomto finančnom úvere uzavretej pred jeho poskytnutím,“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená k) a m).
Doterajšie písmená l), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).
4.
V § 2 písm. l) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie peňažných služieb“.
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb“.
6.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 13.
7.
V § 6 ods. 7 a 8 sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.
8.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovania devízových peňažných služieb“.
9.
V § 6 ods. 11 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „na devízové peňažné služby poskytované ani“.
10.
V § 6 ods. 13 písm. a) sa slová „6 až 9“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.
11.
V § 6 ods. 13 písm. b) sa slová „3, 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „3, 4 a 6“ a slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
12.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii na poskytovanie devízových peňažných služieb“.
13.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať devízové peňažné služby“.
14.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo poskytovať určité devízové peňažné služby“ a slová „alebo poskytovať tieto služby“.
15.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 8.
16.
V § 13 odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinné
a)
viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),
b)
pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,
c)
identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom 17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,
d)
určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,
e)
vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)
f)
predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní.
(6)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)
(7)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami.
(8)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 5, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami.“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 40 znie:
㤠40
(1)
Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2)
Na poplatky za jednotlivé druhy úkonov alebo konanie Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov o dohľade nad finančným trhom,30) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.32)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 32 znejú:
„30)
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, 34b, 36, 37 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
32)
§ 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý znie:
㤠43e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Držitelia devízovej licencie na poskytovanie devízových peňažných služieb alebo držitelia devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami, ktorá bola vydaná podľa doterajších predpisov a ktorá je platná k 30. novembru 2009, sú povinní požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa osobitných predpisov o platobných službách33) najneskôr 30. septembra 2010, inak ich devízová licencia zaniká dňom uplynutia tohto termínu a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Ak bola žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podaná včas, ich devízová licencia zaniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podanej žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb a Národná banka Slovenska oznámi zánik ich devízovej licencie súdu, ktorý vedie obchodný register, na účel dosiahnutia zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom. Do zániku devízových licencií na poskytovanie devízových peňažných služieb a devízových licencií na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami sú držitelia týchto devízových licencií oprávnení na základe tejto devízovej licencie poskytovať platobné služby podľa osobitných predpisov o platobných službách;33) na dočasné poskytovanie platobných služieb na základe takej devízovej licencie, ako aj na výkon dohľadu nad držiteľmi takej devízovej licencie vrátane ukladania opatrení na nápravu alebo sankcií držiteľom takej devízovej licencie sa vzťahuje tento zákon, osobitné predpisy o platobných službách33) a osobitné predpisy o dohľade nad finančným trhom.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „sumy platobných operácií2b) alebo iné“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 780 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 709 ods. 1 a § 719a Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa slová „vykonávacej inštitúcie,5da) sprostredkujúcej inštitúcie,5db) vydavateľa elektronických platobných prostriedkov,5dc)“ nahrádzajú slovami „inštitúcie elektronických peňazí,5da) platobnej inštitúcie,5db) alebo iného poskytovateľa platobných služieb,5dc)“, vypúšťajú sa slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“, slová „právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry5k)“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry5k)“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 5i.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5da, 5db, 5dc a 5k znejú:
„5da)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z.
5db)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
5dc)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
5k)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5de znie:
„5de)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 5df, 5dg a 7e sa slová „zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5l znie:
„5l)
Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 až 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 11 a 12, § 4 ods. 4 až 8, § 75 až 80 a § 81 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 až 5 a ods. 8 až 11 zákona č. 8/2008 Z. z.“.
6.
V § 8 ods. 6 sa slová „prevody12a) vkladov“ nahrádzajú slovami „platobné operácie12a) s vkladmi“ a vypúšťa sa slovo „bankovými“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
7.
V § 22ba ods. 1 sa slová „chránené ochrany vkladov“ nahrádzajú slovami „chránené vklady alebo presahuje okruh chránených vkladov“.
8.
V § 22ba ods. 2 sa za slová „chránené vklady“ vkladajú slová „alebo presahuje okruh chránených vkladov“.
Čl. IX
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
2.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v eurách alebo v inej mene.
(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní od jej schválenia a ďalšie informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(3)
Eximbanka je povinná aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) údaje o ňou poskytnutých úveroch vývozcom alebo dovozcom, o zabezpečení svojich pohľadávok z poskytnutých úverov vývozcom alebo dovozcom a o záväzkoch prijatých Eximbankou voči vývozcom alebo dovozcom v eurách alebo v inej mene. Eximbanka zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytla do registra bankových úverov a záruk podľa prvej vety.
(4)
Pri poskytovaní údajov podľa odseku 3 a pri ochrane údajov získaných z registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu1a) postupuje Eximbanka rovnako ako pri poskytovaní a ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.5)
(5)
Poskytovanie a ochrana údajov uvedených v odsekoch 3 a 4 Eximbankou podlieha dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v poskytovaní alebo ochrane údajov Eximbankou podľa odsekov 3 a 4, môže Eximbanke uložiť pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov od 3 000 eur do 30 000 eur a pri opakovanom a závažnom nedostatku až do výšky 300 000 eur.
(7)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť aj opakovane.
(8)
Uložením pokuty podľa odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
(9)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(10)
Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(11)
Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty podľa odseku 6 sa vzťahuje osobitný zákon.6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
6)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 24 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,“.
4.
V § 36 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo informuje o výsledkoch výkonu štátneho dozoru Národnú banku Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa § 18 ods. 5.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
Čl. X
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
o poskytnutí úveru na účely podľa osobitného zákona2a) pre obmedzený okruh osôb vo verejnom záujme a za úrokové sadzby nižšie ako sadzby, ktoré prevládajú na trhu, alebo bezúročne, alebo za iných podmienok, ktoré sú pre spotrebiteľa rovnaké alebo výhodnejšie ako tie, ktoré prevládajú na trhu, a za úrokové sadzby, ktoré nie sú vyššie ako sadzby prevládajúce na trhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, § 37e zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z., § 88a až 88d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.“.
2.V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Kreditnou kartou na účely tohto zákona sa rozumie platobná karta, ktorá umožňuje dlžníkovi prístup k peňažným prostriedkom čerpaným do výšky úverového limitu povoleného veriteľom a dohodnutého s dlžníkom.“.
Čl. XI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
poskytovanie platobných služieb1aa) a zúčtovanie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až p) sa označujú ako písmená g) až o).
3.
V § 2 odsek 13 znie:
„(13)
Na poskytovanie platobných služieb sa vzťahuje osobitný zákon.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať platobné služby pre iného v rámci predmetu svojho podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z., zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 5 písmeno m) znie:
„m)
platobnou kartou platobný prostriedok, ktorý umožňuje používateľovi platobných služieb prístup k finančným prostriedkom čerpaným do výšky limitu povoleného poskytovateľom platobných služieb,“.
7.
V § 6 ods. 17 prvej vete sa za slová „osobitného predpisu,5)“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
8.
V § 7 odsek 12 znie:
„(12)
Nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu.“.
9.
V § 7 ods. 15 písm. a) sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 16 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Dohľad nad plnením povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu v tejto pobočke vykonáva Národná banka Slovenska.24d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
„24d)
§ 29 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.“.
12.
V § 38 ods. 3 sa za slovom „banke“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky37aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
„37aa)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 38 ods. 4 sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Exportno-importnej banke Slovenskej republiky“.
14.
V § 39 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Banka je povinná všetky pozície zaznamenané v bankovej knihe oceňovať a pri oceňovaní týchto pozícií je povinná zohľadňovať mieru kreditného rizika. Banka pri vypočítavaní kreditného rizika na účely podľa druhej vety berie do úvahy najmä očakávané straty vyplývajúce zo znehodnotenia majetku banky.“.
15.
V § 39 sa odsek 15 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe, spôsob výpočtu kreditného rizika podľa odseku 7 a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.“.
16.
V § 86 ods. 3 sa slová „Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „hypotekárnej banke“.
18.
Doterajší text § 90 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať informácie právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu podieľajúcej sa na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky na programe poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy (ďalej len „agentúra na poskytovanie pomoci klientom“), a to na požiadanie agentúry na poskytovanie pomoci klientom a v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do tohto programu.“.
19.
V § 91 ods. 1 tretej vete sa slovo „uvedené“ nahrádza slovami „a za ďalších podmienok uvedených“.
20.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
21.
V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom „bánk“ slovo „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
22.
V § 92a ods. 4 prvej vete sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 1“, na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „túto lehotu nemožno dodatočne skrátiť.“.
23.
V § 93a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a tiež je oprávnená aj bez súhlasu a informovania klienta alebo zástupcu klienta pri uzatváraní a vykonávaní obchodu prostredníctvom telefónnej služby elektronických komunikácií spracúvať na tieto účely aj biometrické údaje klienta alebo zástupcu klienta v rozsahu biometrickej charakteristiky hlasu.“.
24.
V § 93b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to tak, aby klient mal možnosť voľby, či prijme alebo neprijme predložený návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy.“ a táto veta: „Banka a pobočka zahraničnej banky sú pri predložení návrhu na uzavretie rozhodcovskej zmluvy tiež povinné preukázateľne poučiť klienta o dôsledkoch uzavretia navrhovanej rozhodcovskej zmluvy na riešenie ich vzájomných sporov z obchodov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88k znie:
„88k)
§ 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V celom texte zákona okrem § 122b sa slová „platobný styk“ a „vykonávanie platobného styku“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platobné služby“ a „poskytovanie platobných služieb“ v príslušnom gramatickom tvare.
26.
Za § 122j sa vkladá § 122k, ktorý znie:
㤠122k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009
Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je platné k 30. novembru 2009 a ktoré sa vzťahuje na uskutočňovanie tuzemských prevodov peňažných prostriedkov a cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov alebo na vydávanie a správu platobných prostriedkov, sa od 1. decembra 2009 považuje za bankové povolenie udelené na poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonateľnými k 1. decembru 2009.“.
Čl. XII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 písm. b) prvom bode sa slovo „výpisom“ nahrádza slovom „odpisom“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 8 písmeno g) znie:
„g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,“.
4.
V § 54 odsek 7 znie:
„(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena alebo vykonávania platobnej služby podľa osobitného predpisu.50ab)“.
Poznámky pod čiarou 50aa a 50ab znejú:
„50aa)
Napríklad zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50ab)
§ 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte zákona sa slová „platba“ a „platobný styk“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platobná operácia“ v príslušnom gramatickom tvare a slová „peňažné prostriedky“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančné prostriedky“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 2a sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Tuzemským prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v mene euro na území Slovenskej republiky.
(9)
Cezhraničným prevodom sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia vykonávaná v
a)
cudzej mene na území Slovenskej republiky,
b)
cudzej mene a v mene euro do iného štátu.“.
4.
V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. l) sa slová „tuzemské prevody peňažných prostriedkov13a) (ďalej len „tuzemské prevody“)“ nahrádzajú slovami „tuzemské prevody“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.
7.
V § 6 ods. 1 písm. m) sa slová „cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné prevody“)“ nahrádzajú slovami „cezhraničné prevody“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b sa vypúšťa.
8.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:
„zd)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n).“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 3 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
10.
V § 8 ods. 8 druhej vete sa za slová „do záväzku“ vkladajú slová „alebo ak žiadosť o realizáciu platobnej operácie nie je v súlade s prioritami určenými podľa § 2b ods. 1 písm. n)“.
11.
V § 13 ods. 1 sa slová „v platnej menovej jednotke až do tridsaťtisíc eur“ nahrádzajú slovami „až do 30 000 eur“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 45 až 62 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
13.
Pod nadpis siedmej časti sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných operáciách, platobných operáciách alebo iných obchodoch týkajúcich sa klientov alebo iných účastníkov finančného trhu sa postupuje rovnako ako pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov, ktoré sa týkajú platobných služieb alebo iných bankových obchodov a sú predmetom bankového tajomstva.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
§ 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Čl. XIV
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 61/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 17a ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „Burza cenných papierov“ sa vkladajú slová „a platobná inštitúcia22ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:
„22ad)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 390/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 37d sa vkladá § 37e, ktorý znie:
㤠37e
Subjekt verejnej správy, ktorým je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, môže poskytovať úvery alebo pôžičky na účely realizácie vládou schváleného programu poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.“.
Čl. XVI
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 63 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných zaisťovní“ vkladá čiarka a slová „pobočkami poisťovní z iného členského štátu, pobočkami zaisťovní z iného členského štátu“ a za slová „doplnkovými dôchodkovými fondmi“ sa vkladá čiarka a slová „platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) pri vykonávaní tohto dohľadu sa postupuje rovnako ako pri dohľade na mieste,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 1 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dohliadaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky.“.
5.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ku ktorej žiadateľ nemá oprávnený prístup“.
6.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa za slová „viceguvernéra Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová „alebo iného člena bankovej rady“, v druhej vete sa za slovo „Viceguvernér“ vkladajú slová „alebo iný člen bankovej rady podľa prvej vety“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak nebol určený viceguvernér alebo iný člen bankovej rady podľa prvej vety, oprávnenia podľa druhej vety vykonávajú vedúci zamestnanci útvaru dohľadu nad finančným trhom podľa ich pôsobnosti určenej organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.17)“.
7.
V § 7 ods. 2 druhej vete sa slová „účastník konania“ nahrádzajú slovami „dohliadaný subjekt“.
8.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osoba poverená výkonom dohľadu, proti ktorej smeruje námietka zaujatosti podaná dohliadaným subjektom, je bezodkladne povinná písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
9.
V § 12 ods. 2 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.
10.
V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady, proti ktorému smeruje námietka zaujatosti podaná účastníkom konania, je povinný bezodkladne písomne sa vyjadriť k obsahu podanej námietky zaujatosti a toto písomné vyjadrenie predložiť tomu, kto je príslušný rozhodnúť o námietke zaujatosti.“.
11.
V § 16 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.“.
12.
V § 27 ods. 5 sa vypúšťa štvrtá veta.
13.
V § 35 ods. 2 sa slovo „Opatrením“ nahrádza slovom „Opatreniami“ a slovo „vyhlasuje“ sa nahrádza slovom „vyhlasujú“.
14.
V § 42 ods. 6 sa slová „platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.
Čl. XVII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 176 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotnú poisťovňu“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:
„27)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 45 ods. 3 písm. b) a § 46 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 176 ods. 5 sa za slová „dôchodkovú spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „na platobnú inštitúciu,28b) na zdravotnú poisťovňu,28c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
„28b)
§ 63 až 79 zákona č. 492/2009 Z. z.
28c)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „§ 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 35 zákona č. 510/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z. a zákona č. 186/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Na poskytovanie informácií o platobných službách sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a), písm. b) prvého a druhého bodu, odseku 1 písm. c) druhého a tretieho bodu, šiesteho a siedmeho bodu a odseku 1 písm. d).
(11)
Na poskytovanie informácií o platobných službách sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 31 ods. 5, § 35 ods. 1 až 5, § 38 ods. 2 až 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIX
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. sa mení takto:
1. Nadpis pod § 219 znie: „Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty“.
2.
V § 219 odsek 1 znie:
„(1)
Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“.
Čl. XX
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a distribútor uzavrie s príslušnými orgánmi zmluvy4) o odbere kolkových známok tak, aby príslušné orgány boli povinné predávať poplatníkom kolkové známky na predajnom mieste, ktoré je v priestoroch príslušných orgánov, počas úradných hodín týchto orgánov.“.
Čl. XXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 okrem ustanovení čl. XI sedemnásteho bodu [§ 88a až 88d], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 492/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03; Ú. v. ES L 166, 11. 6. 1998).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03; Ú. v. ES L 275, 27. 10. 2000).
1)
§ 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 4 písm. o) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 4 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
7)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 13 ods. 1 až 6 a § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 6 ods. 2 písm. a), § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Napríklad § 41 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
14)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 11 a 12 zákona č. 594/2003 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
15)
Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z., § 83a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., § 78 ods. 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
16)
§ 93 až 95 Zákonníka práce.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z.
20)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).
21)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad § 4 písm. g) zákona č. 186/2009 Z. z.
24)
Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, § 1 a 2 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
Napríklad zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2007/2 (2007/600/ES) z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007).
29)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
31)
§ 11 až 23 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, §147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 177 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov.
37)
§ 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 3, § 6 ods. 2 písm. c) a k), § 8, 34a, 34b, 36, 37, 41 a 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
43)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
47)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
§ 20 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
55)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006.
56)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
Napríklad zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
60)
Napríklad Zákonník práce.
61)
Napríklad čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3 a čl. 19, 20 a 42 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
§ 31 a § 32 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64)
§ 49a až 49o zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad § 34a a 34b zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Napríklad § 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2007 Z. z.
69)
Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70)
Napríklad § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
73)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z.z.
75)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
76)
Napríklad § 39 a § 41 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
78)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
79)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.