490/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 18. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 19 ods. 2 písm. a), b), e) až i) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
spôsob vedenia evidencie údajov a termín oznamovania údajov úradu
1.
o biomase pri výrobe elektriny spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie,
2.
o spracovanej biomase,
b)
podmienky pri vydaní potvrdenia o množstve biometánu výrobcovi biometánu,
c)
spôsob učenia a použitia koeficientu na výpočet množstva biometánu,
d)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
e)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy využitej na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,
f)
výpočet rozsahu podpory doplatkom.
§ 2
Evidencia množstva a kvality biomasy a oznamovanie údajov
(1)
Údaje o každom zariadení výrobcu elektriny, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) a § 4 ods. 7 zákona a vyrába elektrinu spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie a údaje o spracovanej biomase, sa evidujú výrobcom elektriny podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Množstvo skutočne nadobudnutej biomasy využitej na výrobu elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:
Evidencia o nadobudnutí skutočného množstva biomasy využitej na výrobu elektriny
v roku ...
Poradové číslo Druh biomasy Množstvo biomasy
v t
Spôsob nadobudnutia biomasy Náklady v eurách
na obstaranie 1 t
biomasy
Spracovateľ biomasy(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak
jej bolo pridelené, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Nákupom od dodávateľa
biomasy
(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné
číslo fyzickej osoby, ak jej
bolo pridelené, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Vlastnou výrobou
1.
2.
3.
(3)
Kvalita biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:
Kvalita biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny v roku ...
Poradové číslo Druh biomasy Skutočné využitie biomasy
na výrobu elektriny v t
Relatívna vlhkosť biomasy
v percentách pri jej využití na výrobu elektriny
Výhrevnosť biomasy pri jej
využití na výrobu elektriny v kWh/t
Kvalitatívna trieda dreva,1) z ktorého je
biomasa vyrobená
1.
2.
3.
Spolu X *
.
Vysvetlivka k tabuľke:
* Vážený priemer výhrevnosti biomasy určený podľa množstva biomasy.
(4)
Druh a množstvo neobnoviteľného zdroja energie využitého na výrobu elektriny sa eviduje v rozsahu údajov podľa nasledujúcej tabuľky:
Druh a množstvo neobnoviteľného zdroja energie využitého na výrobu elektriny v roku ...
Poradové číslo Druh neobnoviteľného zdroja energie Skutočné využitie
neobnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny
v jednotkách množstva
Výhrevnosť neobnoviteľného zdroja energie pri jeho využití na výrobu elektriny v kWh
na jednotku množstva
1.
2.
3.
.
(5)
Údaje podľa odsekov 2 až 4 sa úradu oznamujú každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 3
Potvrdenie o množstve biometánu
(1)
Žiadosť výrobcu biometánu o vydanie potvrdenia o množstve biometánu obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie a pri fyzickej osobe podnikateľovi miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak bolo výrobcovi biometánu pridelené,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete,
d)
potvrdenie o pôvode biometánu na príslušný kalendárny rok okrem špecifikácie nákladov na výrobu biometánu a výšky nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(2)
Potvrdenie o množstve biometánu obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete,
d)
koeficient na výpočet množstva biometánu závisiaci od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu; koeficient sa určí na základe údajov uvedených v potvrdení o pôvode biometánu,
e)
údaj o skutočnom množstve biometánu dodaného do distribučnej siete,
f)
údaj o množstve biometánu podľa písmena e) vynásobený koeficientom na výpočet množstva biometánu podľa písmena d),
g)
obdobie, na ktoré sa vzťahuje údaj podľa písmena e).
§ 4
Koeficient na výpočet množstva biometánu
(1)
Koeficient na výpočet množstva biometánu sa používa na úpravu množstva biometánu vyrobeného z bioplynu v závislosti od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde z celkového množstva biomasy, z ktorej je bioplyn vyrobený.
(2)
Podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu použitého na výrobu biometánu vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde sa určí pre každé zariadenie výrobcu biometánu samostatne podľa nasledujúcej tabuľky:
Poradové číslo Druh
biomasy
Celkové
množstvo
biomasy v t
Podiel biomasy dopestovanej
na ornej pôde v t
Výhrevnosť biomasy v kWh/t Podiel biomasy dopestovanej
na ornej pôde v percentách
Obdobie
výroby
biometánu
1. X
2. X
3. X
Spolu * **
.
Vysvetlivky k tabuľke:
* Vážený priemer výhrevnosti biomasy určený podľa množstva biomasy.
** Celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde v percentách určený podľa množstva biomasy.
(3)
Koeficient na výpočet množstva biometánu sa určuje v závislosti od hodnoty celkového priemeru váženého podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde pre každé zariadenie výrobcu biometánu samostatne vo výške
a)
1,00, ak celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde je v rozsahu od 0 až 40 % vrátane,
b)
0,98, ak celkový vážený priemer podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde je nad 40 %.
§ 5
Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu
Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu QEVBM v MWh sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01-1
pričom
QBM – množstvo biometánu vstupujúce do zariadenia výrobcu elektriny ako primárne palivo v m3,
VBM – výhrevnosť biometánu v kWh/m3,
UZVEe – elektrická účinnosť zariadenia výrobcu elektriny; harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny pri použití paliva zemný plyn je 0,525.
§ 6
Kvalita a parametre biomasy
(1)
Kvalitu biomasy používanej v zariadeniach výrobcu elektriny spaľujúcich alebo spoluspaľujúcich biomasu kombinovanou výrobou spĺňa biomasa, ktorá má výhrevnosť v závislosti od relatívnej vlhkosti podľa odseku 2.
(2)
Hodnoty minimálnej výhrevnosti biomasy v závislosti od relatívnej vlhkosti určenej na spaľovanie alebo spoluspaľovanie kombinovanou výrobou sú o 15 % nižšie, ako sú hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Výhrevnosť biomasy v kWh/t
Relatívna vlhkosť biomasy v percentách 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Ihličnaté drevo 5222 4304 3999 3721 3416 3138 2833 2527 2222 1944
Listnaté drevo 5111 4304 3916 3582 3249 2916 2610 2305 1999 1722
Kôra z ihličnatého dreva 5333 4433 4133 3833 3533 3233 2933 2633 2333 2033
Žitná slama 4833 3933 3633 3333 3033 2733 2433 2133 1833 1533
Pšeničná slama 4778 3878 3578 3278 2978 2678 2378 2078 1778 1478
Jačmenná slama 4861 3961 3661 3361 3061 2761 2461 2161 1861 1561
Repková slama 4750 3850 3550 3250 2950 2650 2350 2050 1750 1450
Pšeničné zrno so slamou 4750 3850 3550 3250 2950 2650 2350 2050 1750 1450
Tritikale zrno so slamou 4722 3822 3522 3222 2922 2622 2322 2022 1722 1422
Zrno pšenice 4722 3822 3522 3222 2922 2622 2322 2022 1722 1422
Zrno tritikale 4694 3794 3494 3194 2894 2594 2294 1994 1694 1394
Repkové semeno 7361 6461 6161 5861 5561 5261 4961 4661 4361 4061
Ozdobnica čínska 4889 3989 3689 3389 3089 2789 2489 2189 1889 1589
Poľnohospodárske seno 4833 3933 3633 3333 3033 2733 2433 2133 1833 1533
Pasienková tráva 4583 3683 3383 3083 2783 2483 2183 1883 1583 1283
.
(3)
Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem kvality podľa odseku 1 spĺňať aj podmienku zaradenia dreva
a)
medzi energetické štiepky alebo piliny podľa technických noriem,1) alebo
b)
do kvalitatívnej triedy D podľa technických noriem,1a) ak ide o ihličnatú guľatinu alebo listnatú guľatinu.
§ 7
Rozsah podpory doplatkom
(1)
Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, posudzuje sa na účel doby podpory každý generátor samostatne podľa jeho času uvedenia do prevádzky a primárneho zdroja energie, pričom na účel podpory doplatkom sa vychádza z celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.
(2)
Ak sa uplatňuje podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona z dôvodu rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa preukazuje dokladom, ktorým je najmä štúdia, projekt, zmluva o dielo alebo doklad o vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Množstvo elektriny vyrobené v generátoroch elektriny zariadenia výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok za kalendárny rok, okrem výroby elektriny spôsobom podľa § 3 ods. 4 písm. f) a g) zákona nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny Qmax1, ktoré sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 02
pričom
QVC – celkové množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny,
QT – technologická vlastná spotreba elektriny,
k – koeficient výkonu v MW, ktorého hodnota pre veternú energiu je 15 a pre ostatné primárne zdroje energie 5,
Pe – celkový inštalovaný výkon v MW; ak celkový inštalovaný výkon pre veternú energiu je do 15 MW vrátane, jeho hodnota je 15, a ak celkový inštalovaný výkon pre ostatné primárne zdroje energie je do 10 MW vrátane, jeho hodnota je 5.
(4)
Množstvo elektriny vyrobené v generátoroch elektriny zariadenia výrobcu elektriny spôsobom podľa § 3 ods. 4 písm. f) a g) zákona, na ktoré je možné uplatniť doplatok za kalendárny rok, nesmie byť väčšie ako množstvo elektriny Qmax2, ktoré sa vypočíta podľa vzorca
Qmax2=QVC-QT,
pričom
QVC – celkové množstvo elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny,
QT – technologická vlastná spotreba elektriny.
(5)
Množstvo elektriny vyrobené v generátore elektriny zariadenia výrobcu elektriny, na ktoré je možné uplatniť doplatok za kalendárny rok,
a)
z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou QDOP sa vypočíta podľa vzorca
QDOP=QV-QTp,
pričom
QDOP – množstvo elektriny vyrobenej v generátore z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa uplatňuje doplatok,
QV – množstvo elektriny vyrobenej v generátore z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou; pri spaľovaní biomasy je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou,
QTp – pomerná technologická vlastná spotreba elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 03
pričom
QT – celková technologická vlastná spotreba elektriny,
Pg – inštalovaný výkon generátora,
Pe – celkový inštalovaný výkon,
b)
spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie
1.
z obnoviteľných zdrojov energie QDOPOZE sa vypočíta podľa vzorca
QDOPOZE=QVOZE-QTp,
pričom
QVOZE – množstvo elektriny vyrobenej v generátore z obnoviteľných zdrojov energie vypočítané podľa vzorca
Vzorec 04
pričom
QVC – celkové množstvo elektriny vyrobené v generátore spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie; pri spaľovaní biomasy je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou,
PTOZE – percentuálny podiel množstva energie v palive z obnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVC,
QTp – pomerná technologická vlastná spotreba elektriny určená podľa písmena a),
2.
vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľného zdroja energie QDOPKV sa vypočíta podľa vzorca
QDOPKV=WVKV-QTp,
pričom
QVKV – množstvo elektriny vyrobenej v generátore vysoko účinnou kombinovanou výrobou z neobnoviteľných zdrojov energie vypočítané podľa vzorca
Vzorec 05
pričom
QVC – celkové množstvo elektriny vyrobené v generátore spoločným spaľovaním obnoviteľného zdroja energie a neobnoviteľného zdroja energie,
PTKV – percentuálny podiel množstva energie v palive z neobnoviteľného zdroja energie v celkovom množstve energie v palive použitom na výrobu celkového množstva elektriny QVC,
QTp – pomerná technologická vlastná spotreba elektriny určená podľa písmena a).
§ 7a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Biomasu, ktorá spĺňa kvalitu a parametre na účely výroby elektriny podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2015, možno na účely výroby elektriny používať do 31. decembra 2015.
(2)
Údaje o spracovateľovi biomasy v tabuľke uvedenej v § 2 ods. 2 sa nevypĺňajú do 31. decembra 2015, ak sa na výrobu elektriny používa biomasa podľa odseku 1.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
Napríklad STN 48 0057 Sortimenty dreva. Ihličnaté štiepky a piliny (48 0057) a STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny (48 0058).
1a)
Napríklad STN EN 1316-1 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk (48 0065), STN EN 1316-2 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ (48 0065), STN EN 1927-1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle (48 0066), STN EN 1927-2 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice (48 0066), STN EN 1927-3 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky (48 0066).
2)
§ 9 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.