488/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2009 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
ZÁKON
z 29. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 5 sa za slová „pravidelnej autobusovej dopravy“ vkladajú slová „formou subdodávky“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „o výkone“ nahrádzajú slovami „o službách“.
3.
V § 13 ods. 5 prvá veta znie: „Príslušný správny orgán pri schvaľovaní cestovného poriadku alebo jeho zmeny dbá, aby sa cestovný poriadok čo najmenej dotkol záväzkov iných dopravcov a záväzkov regionálnej železničnej dopravy, ktoré vyplývajú zo zmlúv o službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o službách“),14a) a aby sa čo najlepšie uspokojili prepravné potreby verejnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).“.
4.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
5.
V § 14a odsek 6 znie:
„(6)
Samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obec v mestskej autobusovej doprave môže uzatvoriť s dopravcom zmluvu o službách na účely zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych a environmentálnych faktorov a faktorov regionálneho rozvoja, ako aj na účely poskytovania osobitných tarifných podmienok pre vybrané kategórie cestujúcich, najmä pre deti do šiestich rokov, žiakov, študentov, dôchodcov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
6.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Zmluva o službách
(1)
Zmluvu o službách uzatvára samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obec v mestskej autobusovej doprave s dopravcom vybraným verejnou súťažou alebo priamym zadaním podľa osobitného predpisu.17) Na postup zadávania zákazky na poskytnutie služieb vo verejnom záujme verejnou súťažou a na preskúmavanie týchto postupov sa vzťahujú postupy zadávania zákaziek a revízne postupy podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Zmluva o službách musí mať písomnú formu a okrem všeobecných náležitostí a náležitostí podľa osobitného predpisu19) musí obsahovať
a)
vymedzenie záväzku dopravcu, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,
b)
autobusové linky alebo skupiny autobusových liniek,
c)
určenie podmienok subdodávania, možných subdodávateľov služieb vo verejnom záujme a ich konkrétneho podielu na hodnote týchto služieb,
d)
tarifné podmienky, najmä maximálna výška cestovného, vybrané kategórie cestujúcich a osobitné cestovné za ich prepravu,
e)
požiadavky na zabezpečenie kvality osobnej dopravy vrátane požiadaviek na konštrukciu, vybavenie a vek dopravných prostriedkov,
f)
harmonogram úhrady za služby vo verejnom záujme,
g)
kontrolu plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov,
h)
nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,
i)
platnosť zmluvy.
(4)
Úhradu za služby vo verejnom záujme poskytuje dopravcovi vo vnútroštátnej autobusovej doprave samosprávny kraj alebo v mestskej autobusovej doprave obec zo svojho rozpočtu podľa osobitného predpisu.20)
(5)
Ak je predmetom služieb vo verejnom záujme vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá presahuje územie samosprávneho kraja alebo územie obce v mestskej autobusovej doprave, zmluvu o službách uzatvára ten samosprávny kraj alebo obec, na území ktorej sa nachádza východisková zastávka. Na úhrade za služby vo verejnom záujme sa podieľa primerane každý samosprávny kraj, na území ktorého sa nachádza nácestná zastávka alebo cieľová zastávka, ak sa nedohodnú inak.
(6)
Samosprávny kraj alebo obec pri uzatváraní zmluvy o službách podporuje vznik integrovaného dopravného systému v osobnej doprave. Integrovaný dopravný systém je funkčné spojenie železničných dopravných služieb so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému trás, liniek a spojov, uplatnením výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok a spoločného cestovného dokladu. Samosprávny kraj alebo obec môže uzatvoriť zmluvu o službách aj s obchodnou spoločnosťou,20a) ktorá bola dopravcami založená na účel vzniku integrovaného dopravného systému v osobnej doprave.
(7)
Ak sa zmluva o službách uzatvára priamym zadaním,17) zmluva musí obsahovať aj všetky náklady na zamestnanca spojené s poskytovaním služieb dohodnuté v kolektívnej zmluve.20b)
(8)
Zmluva o službách sa uzatvára na obdobie najviac desať rokov; toto obdobie možno predĺžiť, ak tak ustanovuje osobitný predpis.20c) Platnosť dopravnej licencie podľa § 7 nesmie presahovať platnosť tejto zmluvy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 20c znejú:
„17)
Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
18)
§ 24 ods.1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
20)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
20a)
§ 56 Obchodného zákonníka.
20b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
20c)
Čl. 4 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.“.
7.
V § 16 ods. 3 sa slová „Dopravca, ktorý zriadil zastávku“ nahrádzajú slovami „Ten, kto zriadil zastávku“.
8.
V § 20 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 28 ods. 2 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2 písm. l)“.
9.
V § 20 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a e).
Doterajšie písmená d) a f) sa označujú ako písmená c) a d).
10.
V § 20 ods. 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
poskytnúť osádke vozidla pred začiatkom cesty písomné pokyny pre prípad nehody v jazyku, v ktorom každý člen osádky vozidla vie čítať a rozumie mu a zabezpečiť, aby každý člen osádky bol spôsobilý tieto pokyny správne vykonávať,
d)
zabezpečiť, aby sa osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi alebo medzinárodnou dohodou24a) nachádzala vo vozidle.“.
11.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných vecí alebo súvisí s ich balením, nakládkou, plnením alebo vykládkou, písomne vymenuje jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov (ďalej len „poradca“) a podľa medzinárodnej dohody24a) mu uloží úlohy, ktoré má zabezpečovať.“.
12.
V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Povolenie podľa odseku 2 oprávňuje dopravcu aj na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy, vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy alebo vnútroštátnej taxislužby.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
13.V § 28 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ukladá pokuty za porušenie povinností podľa § 35 ods. 1 a 2“.
14.V § 28 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho nebezpečné veci“.
15.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).
16.V § 29b písmeno c) znie:
„c)
uzaviera s dopravcom zmluvu o službách a poskytuje dopravcovi úhrady za služby vo verejnom záujme,“.
17.V § 30 písmeno d) znie:
„d)
uzaviera s dopravcom zmluvu o službách a poskytuje dopravcovi úhrady za služby vo verejnom záujme,“.
18.
V § 31 ods. 2 sa slová „v colnom priestore“ nahrádzajú slovami „na území Slovenskej republiky“.
19.
V § 43 sa pripája 15. bod, ktorý znie:
„15.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave.“.
20.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Komisie 2009/240/ES ( Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009 ).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/20006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 382/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „poistné“ vkladá čiarka a slová „cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za citáciu „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,“ vkladá citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,“.
3.
V § 20 ods. 5 písm. a) sa slová „pravidelnej dopravy osôb“ nahrádzajú slovami „električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy“.
Čl. III
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 307/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosť podľa odseku 2 písm. a) až c) sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla pri náhradnom výpočte mýta.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 3. decembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.