479/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
ZÁKON
z 22. októbra 2009
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov sú:
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“),
c)
daňové úrady.
(2)
Daňové riaditeľstvo a daňové úrady sú daňovými orgánmi.
(3)
Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže daňové riaditeľstvo na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pracoviská daňového úradu a stanice daňového úradu. Pracovisko daňového úradu a stanica daňového úradu sú organizačnou zložkou daňového úradu.
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu rozvoja daňových orgánov,
c)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
d)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv,
e)
vykonáva činnosti správcu daňového informačného systému,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňového riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní podľa osobitných predpisov,1)
g)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru daňového riaditeľstva na návrh generálneho riaditeľa daňového riaditeľstva (ďalej len „generálny riaditeľ“),
h)
ukladá daňovému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e),
i)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.2)
§ 4
Daňové riaditeľstvo
(1)
Daňové riaditeľstvo je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom daňového riaditeľstva je Banská Bystrica.
(2)
Daňové riaditeľstvo je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je zamestnávateľom zamestnancov daňových orgánov a služobným úradom3) štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v daňových orgánoch.
(3)
Daňové riaditeľstvo
a)
riadi a kontroluje daňové úrady,
b)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov4) a medzinárodných zmlúv v oblasti daní daňovými orgánmi a navrhuje ich zmeny,
c)
vypracúva koncepciu rozvoja daňových orgánov v súlade so stratégiou rozvoja daňových orgánov,
d)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,5)
e)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa daňového informačného systému a činnosti správcu daňového informačného systému, ktorými ho ministerstvo poverí, aktualizuje databázu údajov, vedie centrálny register všetkých daňových subjektov a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,6)
f)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, o osobitných predpisoch7) a o ich zmenách,
g)
informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, a vo veciach správy daní,
h)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a obcí a preskúmava ich rozhodnutia v mimoodvolacom konaní,1)
i)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a podľa osobitných predpisov8) na základe poverenia ministerstva,
j)
poskytuje štátnu pomoc a kontroluje dodržiavanie podmienok jej poskytnutia podľa osobitného predpisu,9)
k)
vykonáva úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, ak
1.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
2.
súvisia s úkonmi, ktoré treba tajiť,
3.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom,
4.
tak rozhodne generálny riaditeľ,
l)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.10)
(4)
Štatutárnym orgánom daňového riaditeľstva je generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ zodpovedá za činnosť daňových orgánov ministrovi financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister.
(5)
Generálny riaditeľ so súhlasom ministra vymenúva a odvoláva námestníka generálneho riaditeľa pre správu daní.
§ 5
Daňový úrad
(1)
Daňový úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet daňového riaditeľstva.
(3)
Daňový úrad
a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,6)
b)
rozhoduje v daňovom konaní podľa osobitných predpisov,6) a to aj vtedy, ak sa daň vyrubuje na základe kontroly vykonanej daňovým riaditeľstvom,
c)
rozhoduje v správnom konaní,12)
d)
kontroluje vyberanie správnych poplatkov,13) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené kolkovými známkami, ukladá pokuty a vymáha správne poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odvádza celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi do štátneho rozpočtu,
e)
vracia súdne poplatky14) na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu,
f)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,7)
g)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov;5) o týchto podozreniach informuje daňové riaditeľstvo,
h)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a podľa osobitných predpisov,8)
i)
aktualizuje databázu údajov daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,6)
j)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami,
k)
poskytuje štátnu pomoc a kontroluje dodržiavanie podmienok jej poskytnutia podľa osobitného predpisu,9)
l)
vykonáva dozor podľa osobitného predpisu) a plní úlohy podľa osobitného predpisu,15)
m)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,16)
n)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.17)
(4)
Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa daňového úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Riaditeľ daňového úradu za činnosť daňového úradu zodpovedá generálnemu riaditeľovi.
(5)
Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje generálny riaditeľ.
(6)
Daňový úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej pôsobnosti. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo ním poverený zamestnanec; generálny riaditeľ môže poveriť zastupovaním daňového úradu iného zamestnanca daňového riaditeľstva.
§ 6
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
(1)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.
(2)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet daňového riaditeľstva.
(3)
V pôsobnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sú vybrané daňové subjekty. Na účely tohto zákona sa vybraným daňovým subjektom rozumie
a)
banka a pobočka zahraničnej banky,18)
b)
poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,19)
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac; zmena príslušnosti tohto daňového subjektu k daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty nastáva k 1. januáru druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac; ak ročný obrat tohto daňového subjektu poklesne pod ustanovenú hranicu, dochádza k zmene príslušnosti daňového úradu po dvoch rokoch od roku, v ktorom poklesol jeho obrat pod ustanovenú hranicu; to neplatí, ak počas týchto dvoch rokov daňový subjekt dosiahol obrat 40 000 000 eur a viac.
(4)
Ročným obratom sa na účely odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie20) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.20)
(5)
Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 až 6.
§ 7
Právna ochrana zamestnancov daňových orgánov
Zamestnanci daňových orgánov majú pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,6) alebo v súvislosti s nimi postavenie verejných činiteľov.21) Policajný zbor poskytuje zamestnancom daňových orgánov ochranu podľa osobitného predpisu.22)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
Daňové orgány pri plnení úloh spolupracujú s colnými orgánmi, Policajným zborom a s inými ozbrojenými zbormi, štátnymi orgánmi, vyššími územnými celkami a s obcami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami.
§ 9
Ministerstvo a daňové orgány sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) o fyzických osobách, ktoré boli dotknuté úkonmi súvisiacimi s plnením úloh daňových orgánov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov;1) zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe.
§ 10
(1)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je daňové riaditeľstvo podľa tohto zákona. Právomoc a pôsobnosť daňových úradov podľa doterajších predpisov v územnej pôsobnosti kraja11) prechádzajú na daňový úrad podľa tohto zákona s územnou pôsobnosťou v príslušnom kraji.
(2)
Daňové konanie začaté daňovým riaditeľstvom podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona dokončí daňové riaditeľstvo podľa tohto zákona. Daňové konanie začaté daňovým úradom podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona dokončí daňový úrad podľa tohto zákona.
(3)
Vybrané daňové subjekty podľa doterajších predpisov sa považujú za vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona, ak spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 3. Na zmenu príslušnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty pri daňových subjektoch, ktoré boli vybranými daňovými subjektmi podľa doterajších predpisov, sa použije postup podľa § 6 ods. 3 písm. c).
§ 11
Zrušuje sa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z.
Príloha k zákonu č. 479/2009 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA A DAŇOVÝCH ORGÁNOV
1.
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
pohlavie,
3.
dátum a miesto narodenia,
4.
štátna príslušnosť,
5.
rodné číslo,
6.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
7.
prechodný pobyt,
8.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane podľa § 3 vyššiemu územnému celku, na území ktorého má daňový úrad sídlo.“.
Čl. III
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vykonáva činnosti správcu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,“.
2.
V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,“.
3.
V § 10 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
metodicky usmerňuje daňové úrady a obce v oblasti výkonu dozoru,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
8)
Zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
17)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.