479/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
ZÁKON
z 22. októbra 2009
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov sú:
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
daňové úrady.
(2)
Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú súčasťou finančnej správy.
(3)
Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže prezident finančnej správy na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pobočky daňového úradu a kontaktné miesta daňového úradu; pobočky daňového úradu zriaďuje a zrušuje prezident finančnej správy so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky. Pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu sú organizačnou zložkou daňového úradu.
§ 3
Ministerstvo
Pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti daní a poplatkov upravuje osobitný predpis.1)
§ 4
Finančné riaditeľstvo
Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť finančného riaditeľstva upravuje osobitný predpis.1)
§ 5
Daňový úrad
(1)
Daňový úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja,11) ak tento zákon alebo osobitný predpis11a) neustanovuje inak.
(2)
Daňový úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva.
(3)
Daňový úrad
a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,6)
b)
rozhoduje v správnom konaní,12)
c)
kontroluje vyberanie správnych poplatkov,13) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, vracia správne poplatky zaplatené kolkovými známkami, ukladá pokuty a vymáha správne poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odvádza celkovú sumu správnych poplatkov poukázanú inými správnymi orgánmi do štátneho rozpočtu,
d)
vracia súdne poplatky14) na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy súdov, odvádza celkovú sumu súdnych poplatkov poukázanú súdmi do štátneho rozpočtu,
e)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,7)
f)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov;5) o týchto podozreniach informuje finančné riaditeľstvo,
g)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodných zmlúv, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a podľa osobitných predpisov,8)
h)
aktualizuje databázu údajov daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,6)
i)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami,
j)
vykonáva dozor podľa osobitného predpisu) a plní úlohy podľa osobitného predpisu,15)
k)
prijíma úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,16)
l)
vykonáva správu osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach podľa osobitného predpisu,16a)
m)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.17)
(4)
Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa daňového úradu vymenúva a odvoláva prezident finančnej správy. Riaditeľ daňového úradu za činnosť daňového úradu zodpovedá prezidentovi finančnej správy.
(5)
Vnútornú organizačnú štruktúru daňového úradu na návrh riaditeľa daňového úradu určuje prezident finančnej správy.
(6)
Daňový úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej pôsobnosti. Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo ním poverený zamestnanec; prezident finančnej správy môže poveriť zastupovaním daňového úradu iného zamestnanca finančného riaditeľstva.
§ 6
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
(1)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva pôsobnosť na území bratislavského kraja11). Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.
(2)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty je preddavkovou organizáciou zapojenou na rozpočet finančného riaditeľstva.
(3)
V pôsobnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sú vybrané daňové subjekty. Na účely tohto zákona sa vybraným daňovým subjektom rozumie
a)
banka a pobočka zahraničnej banky,18)
b)
poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,19)
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac; zmena príslušnosti tohto daňového subjektu k daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty nastáva k 1. januáru druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 40 000 000 eur a viac; ak ročný obrat tohto daňového subjektu poklesne pod ustanovenú hranicu, dochádza k zmene príslušnosti daňového úradu po dvoch rokoch od roku, v ktorom poklesol jeho obrat pod ustanovenú hranicu; to neplatí, ak počas týchto dvoch rokov daňový subjekt dosiahol obrat 40 000 000 eur a viac.
(4)
Ročným obratom sa na účely odseku 3 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie20) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.20)
(5)
Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. a) až i, k) a l) a ods. 4 až 6.
(6)
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu podľa osobitných predpisov.20a)
§ 7
Právna ochrana zamestnancov finančnej správy
Zamestnanci finančnej správy majú pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,6) alebo v súvislosti s nimi postavenie verejných činiteľov.21) Policajný zbor poskytuje zamestnancom finančnej správy ochranu podľa osobitného predpisu.22)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) o fyzických osobách, ktoré boli dotknuté úkonmi súvisiacimi s plnením úloh daňových orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;1) zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe.
§ 9
K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových úradov a zriadi pobočky daňových úradov a kontaktné miesta daňových úradov.
§ 10
Vybrané daňové subjekty podľa doterajších predpisov sa považujú za vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona, ak spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 3. Na zmenu príslušnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty pri daňových subjektoch, ktoré boli vybranými daňovými subjektmi podľa doterajších predpisov, sa použije postup podľa § 6 ods. 3 písm. c).
§ 11
Zrušuje sa zákon č. 150/2001 Z. z. o finančnej správe a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z.
§ 12
Zrušuje sa zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe.
Príloha k zákonu č. 479/2009 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA A DAŇOVÝCH ÚRADOV
1.
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
pohlavie,
3.
dátum a miesto narodenia,
4.
štátna príslušnosť,
5.
rodné číslo,
6.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
7.
prechodný pobyt,
8.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane podľa § 3 vyššiemu územnému celku, na území ktorého má daňový úrad sídlo.“.
Čl. III
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vykonáva činnosti správcu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,“.
2.
V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,“.
3.
V § 10 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
metodicky usmerňuje daňové úrady a obce v oblasti výkonu dozoru,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
8)
Zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
16a)
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 235/2012 Z. z.
22)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.