476/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
ZÁKON
z 22. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno b) znie:
„b)
oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom,3) nedovolenou kópiou3a) alebo tovarom, ktorým sa porušuje iné právo duševného vlastníctva3b) (ďalej len „tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva“),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 3b znejú:
„3)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.
3a)
Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.
3b)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.
2.
V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
rozhodovanie colného úradu o zničení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva bez rozhodnutia súdu o tom, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva (ďalej len „zjednodušený postup“),“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
3.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon upravuje aj podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na domácom trhu (ďalej len „opatrenie na domácom trhu“), oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru na domácom trhu, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu tovarom, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, a priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva na domácom trhu.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 444/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z. z. v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákon č. 202/2009 Z. z.“.
7.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
držiteľom tovaru je deklarant,13) dovozca, vývozca, príjemca, odosielateľ, prepravca alebo vlastník tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo osoba, ktorá takýto tovar prechováva; na účely prijímania opatrení na domácom trhu je držiteľom tovaru osoba, ktorá tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva,“.
8.
§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
domácim trhom je trh na území Slovenskej republiky, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý je v inej situácii, ako sú situácie uvedené v osobitnom predpise.2)“.
9.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o prijatie opatrenia (ďalej len „žiadosť“) podáva oprávnená osoba Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“) písomne v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch dní. Na žiadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa neprihliada.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Čl. 37 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v platnom znení. § 3 zákona č. 199/2004 Z. z.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Napríklad čl. 50 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92, § 23 ods. 2 až 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.“.
12.
V § 7a ods. 1 úvodnej vete sa slová „aj bez rozhodnutia súdu o tom, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, rozhodnúť o zničení takéhoto tovaru“ nahrádzajú slovami „použiť zjednodušený postup“.
13.
V § 7a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Na účely odseku 1 colný úrad vyzve v oznámení o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva20b) oprávnenú osobu, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) písomne vyjadrila, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu.
(3)
Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru podľa § 6 ods. 2 vyzve deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu. Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveň upozorní deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného držiteľa tovaru, že neuplatnenie písomných námietok voči zničeniu tovaru na základe zjednodušeného postupu v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) sa považuje za súhlas so zničením tovaru.
(4)
Súhlas so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.
14.
V § 8 sa slová „tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina“ nahrádzajú slovami „ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva“.
15.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Predĺženie lehoty
O predĺžení lehoty podľa osobitného predpisu21) colný úrad vydá písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.“.
16.
V § 10 ods. 1 a ods. 4 a v § 11 ods. 1 sa slová „je tovar falzifikát alebo nedovolená napodobenina“ nahrádzajú slovami „ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
18.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 24 znejú:
„23)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 11 ods. 4 písm. a) sa za slová „§ 25“ vkladajú slová „ods. 2“.
20.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Opatrenie na domácom trhu
§ 11a
Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1)
Oprávnená osoba môže požiadať o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(2)
Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva colnému riaditeľstvu písomne v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa táto žiadosť podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch dní. Na žiadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa neprihliada. Vzor žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Prílohou k žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je
a)
doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou,
b)
písomné vyhlásenie oprávnenej osoby, zodpovedajúce vzoru uvedenému v prílohe č. 2, o tom, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto vyhlásení preberá zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru pri realizácii opatrenia na domácom trhu a zaväzuje sa uhradiť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu.
(4)
Oprávnená osoba je povinná v prílohe k žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu uviesť aj tieto údaje, ak sú jej známe:
a)
miesto, kde sa tovar nachádza, alebo miesto jeho predpokladaného určenia,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu tovaru, zásielky alebo ich obalov,
c)
dátum predpokladaného dodania alebo odoslania tovaru,
d)
dopravný prostriedok použitý na prepravu tovaru,
e)
údaje o držiteľovi tovaru,
f)
štát výroby tovaru a trasu prepravy tovaru,
g)
rozdiely medzi pravým tovarom a tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,
h)
hodnotu pravého tovaru v Slovenskej republike,
i)
ďalšie informácie potrebné na posúdenie žiadosti.
(5)
Prílohy podľa odsekov 3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Podpis oprávnenej osoby na vyhlásení podľa odseku 3 písm. b) musí byť úradne osvedčený.
(6)
Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva v štátnom jazyku.15) To platí aj pre prílohy uvedené v odsekoch 3 a 4.
(7)
Colné riaditeľstvo po prijatí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu oznámi túto skutočnosť bezodkladne colným úradom.
(8)
Oprávnená osoba je povinná na účely prijatia opatrenia na domácom trhu poskytnúť súčinnosť a bezodkladne informovať colné riaditeľstvo o zmene alebo zániku práva duševného vlastníctva, o ktorého ochranu požiadala. Ak oprávnená osoba zistí, že v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo v jej prílohách poskytla colnému riaditeľstvu nesprávne alebo neúplné údaje, je povinná bezodkladne poskytnúť colnému riaditeľstvu správne a úplné údaje.
§ 11b
Rozhodnutie o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu
(1)
Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spĺňa náležitosti uvedené v § 11a a prílohe č. 1, colné riaditeľstvo vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie tejto žiadosti; rozhodnutie sa vyznačí na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis osoby konajúcej v mene colného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Deň vyznačenia rozhodnutia na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je dňom jeho vydania; dňom vydania je rozhodnutie vykonateľné. Colné riaditeľstvo jedno vyhotovenie rozhodnutia doručí oprávnenej osobe. Proti rozhodnutiu, ktorým colné riaditeľstvo vyhovie žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, nemožno podať odvolanie. Na písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29a)
(2)
Colné riaditeľstvo o vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 bezodkladne informuje colné úrady. Colné úrady na základe tohto rozhodnutia prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa jeho vydania. Na základe žiadosti oprávnenej osoby možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane; na žiadosť o predĺženie doby a rozhodnutie o tejto žiadosti sa § 11a a odseky 1 a 4 použijú primerane.
(3)
Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nespĺňa náležitosti uvedené v § 11a alebo prílohe č. 1 alebo ak doklad podľa § 11a ods. 3 písm. a) nepreukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou, colné riaditeľstvo tejto žiadosti nevyhovie, o čom vydá písomné rozhodnutie; vydanie rozhodnutia sa vyznačí na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis osoby konajúcej v mene colného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Colné riaditeľstvo rozhodnutie doručí oprávnenej osobe spolu s jedným vyhotovením žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a o vydaní rozhodnutia informuje colné úrady. Proti rozhodnutiu, ktorým colné riaditeľstvo nevyhovelo žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, možno podať odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom colného riaditeľstva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(4)
Colné riaditeľstvo vydá rozhodnutie podľa odseku 1 alebo 3 do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 3 nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(6)
Colné riaditeľstvo rozhodnutie podľa odseku 1 zruší, ak o to požiada oprávnená osoba alebo ak právo duševného vlastníctva, o ktorého ochranu oprávnená osoba požiadala, zaniklo.
§ 11c
Postup colného úradu pri prijímaní opatrení na domácom trhu
(1)
Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu využíva oprávnenia a prostriedky podľa osobitného predpisu.29b)
(2)
Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu je oprávnený
a)
vstupovať do prevádzkových priestorov, skladov a iných objektov, o ktorých má podozrenie, že sa v nich nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo príslušná dokumentácia; oprávnený je tiež vstupovať do obydlia, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti,
b)
vyžadovať od držiteľa tovaru predloženie príslušnej dokumentácie a poskytnutie informácií a vyjadrení,
c)
overovať totožnosť držiteľa tovaru a osoby oprávnenej konať v jeho mene a oprávnenie tejto osoby konať v mene držiteľa tovaru,
d)
vyhotovovať kópie dokladov alebo zadržať originály dokladov.
(3)
Držiteľ tovaru a osoba konajúca v mene držiteľa tovaru sú povinné poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.
(4)
Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu je oprávnený zaistiť tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ďalší postup pri zaistení tovaru sa § 6 ods. 2 a 3 a osobitný predpis29c) použijú rovnako.
(5)
Ak colný úrad zaistil tovar podľa odseku 4, bezodkladne to písomne oznámi oprávnenej osobe.
(6)
Colný úrad v oznámení podľa odseku 5 vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, preukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva.
(7)
Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby rozhodnúť o predĺžení lehoty uvedenej v odseku 6 o ďalších desať pracovných dní. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, lehotu podľa odseku 6 nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty nemožno podať odvolanie.
(8)
Colný úrad na základe písomnej žiadosti oznámi oprávnenej osobe identifikačné údaje o držiteľovi tovaru, o množstve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený, a umožní jej prezrieť si zaistený tovar. Colný úrad je povinný pri tom zabezpečiť ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva, služobného tajomstva a dodržiavať povinnosť mlčanlivosti.
(9)
Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odobrať vzorky zo zaisteného tovaru a poskytnúť ich oprávnenej osobe na účely vykonania analýzy. Ak je to možné, oprávnená osoba je povinná po ukončení analýzy vrátiť vzorky colnému úradu. Analýza poskytnutých vzoriek sa vykoná na náklady a zodpovednosť oprávnenej osoby.
(10)
Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol zaistený, ak
a)
oprávnená osoba v lehote podľa odseku 6 alebo 7 nepreukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva a nie sú splnené podmienky na zničenie tovaru podľa § 11e,
b)
súd právoplatne zamietol návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo
c)
súd právoplatne zastavil konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.
(11)
Ak súd právoplatne rozhodol, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, na ďalšie nakladanie s takýmto tovarom sa § 10 a 11 použijú rovnako.
§ 11d
Zaistenie tovaru pred vydaním rozhodnutia o prijatí opatrenia na domácom trhu
(1)
Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí podozrenie, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, pričom žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu ešte nebola podaná alebo colné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad je oprávnený takýto tovar zaistiť; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ďalší postup pri zaistení tovaru sa § 6 ods. 2 a 3 a osobitný predpis29c) použijú rovnako.
(2)
Colný úrad bezodkladne oznámi oprávnenej osobe, že zaistil tovar, pri ktorom je podozrenie z porušenia jej práva duševného vlastníctva; colný úrad zároveň o zaistení tovaru informuje colné riaditeľstvo.
(3)
Ak oprávnená osoba žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nepodala, colný úrad ju vyzve, aby takúto žiadosť podala colnému riaditeľstvu v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2; na žiadosť a rozhodovanie o nej sa § 11a a 11b použijú rovnako.
(4)
Ak oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 podala colnému riaditeľstvu žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu, na ďalší postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c ods. 6 až 11 použijú primerane; lehoty podľa § 11c ods. 6 a 7 začínajú plynúť odo dňa doručenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu colnému riaditeľstvu.
(5)
Ak oprávnená osoba nepodala v lehote podľa odseku 3 žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu a ak zaistený tovar už nie je potrebný na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.
(6)
Ak oprávnená osoba žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu podala, ale colné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad ju vyzve, aby v lehote podľa § 11c ods. 6 preukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva. Na ďalší postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c ods. 7 až 11 použijú rovnako.
(7)
Ak colné riaditeľstvo žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu nevyhovelo, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.
§ 11e
Zjednodušený postup
(1)
Colný úrad, ktorý zaistil tovar podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1, môže použiť zjednodušený postup, ak s tým oprávnená osoba v lehote podľa § 11c ods. 6 alebo 7 a držiteľ tovaru v lehote podľa odseku 2 vyjadrili súhlas. Colný úrad na tento účel vyzve v oznámení podľa § 11c ods. 5 alebo § 11d ods. 2 oprávnenú osobu, aby sa v lehote podľa § 11c ods. 6 písomne vyjadrila, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu; na predĺženie lehoty sa § 11c ods. 7 použije rovnako.
(2)
Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu; na predĺženie lehoty sa § 11c ods. 7 použije primerane. Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveň upozorní držiteľa tovaru, že neuplatnenie písomných námietok voči zničeniu tovaru na základe zjednodušeného postupu v tejto lehote sa považuje za súhlas so zničením tovaru.
(3)
Súhlas so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad zabezpečí zničenie zaisteného tovaru. O zničení tovaru colný úrad spíše záznam. Colný úrad pred zničením tovaru odoberie vzorky, ktoré uchová tak, aby mohli slúžiť ako dôkaz v prípadnom súdnom konaní.
(5)
Náklady na zničenie tovaru podľa odseku 4 znáša držiteľ tovaru; ak držiteľ tovaru nie je známy, tieto náklady znáša oprávnená osoba. Výšku nákladov určí colný úrad v písomnom rozhodnutí. Držiteľ tovaru alebo oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady na zničenie tovaru do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.
§ 11f
Osobitné ustanovenia
(1)
Na účely prijímania opatrení na domácom trhu sa tovarom rozumejú aj hnuteľné hmotné veci vyrobené na colnom území Európskeho spoločenstva.29d)
(2)
Colný úrad postup podľa § 11c až 11e nepoužije, ak
a)
množstvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedčuje, že
ide o tovar na obchodné účely, alebo
b)
sa tovar vyrobil so súhlasom oprávnenej osoby, ale za iných podmienok, aké boli
dohodnuté s oprávnenou osobou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29d znejú:
„29a)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
29b)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29c)
§ 64 ods. 5 až 7 zákona č. 199/2004 Z. z.
29d)
Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v platnom znení.“.
21.
V § 12 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,
e)
neposkytne colnému úradu súčinnosť podľa § 11c ods. 3 alebo na vyžiadanie podľa § 11c ods. 2 písm. b) poskytne colnému úradu nepravdivé informácie,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).
22.
V § 12 písm. g) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až c) a f)“.
23.
V § 15 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a g)“.
24.
V § 15 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. d) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.
25.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa za slovo „tovaru“ vkladajú slová „alebo tovaru zaisteného podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1“.
26.
V § 25 sa slová „ktorý je falzifikát alebo nedovolená napodobnenina“ nahrádzajú slovami „ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva“.
27.
V § 25 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Ak súd právoplatne rozhodol, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, náklady na uskladnenie tohto tovaru v čase prerušenia colného konania alebo v čase jeho zaistenia je povinný uhradiť
a)
dovozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh,
b)
vývozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného režimu vývoz alebo tovaru, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie spätný vývoz,
c)
v ostatných prípadoch ten, komu bol tovar zaistený.“.
Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 2.
28.
V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 11a ods. 3 písm. b)“.
29.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Ak súd zastaví konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku držiteľa tovaru bez právneho nástupcu, na nakladanie so zaisteným tovarom sa použije postup podľa § 11. Ak tento postup nemožno použiť, colný úrad zaistený tovar zničí na náklady oprávnenej osoby. Colný úrad vydá písomné rozhodnutie o povinnosti uhradiť náklady na zničenie zaisteného tovaru a výške nákladov. Oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady na zničenie zaisteného tovaru do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení nákladov.“.
30.
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Účastníkom konania o žiadosti podľa § 3 a 11a je oprávnená osoba, ktorá požiadala o prijatie opatrenia, alebo oprávnená osoba, ktorá požiadala o prijatie opatrenia na domácom trhu.
(3)
Lehoty podľa § 11c ods. 6 a 7 sú zachované, ak podanie, ktorým oprávnená osoba preukazuje, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.
(4)
Lehota podľa § 11d ods. 3 je zachovaná, ak je žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu doručená colnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.“.
31.
Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
(1)
Na konanie začaté pred 1. decembrom 2009 sa použijú predpisy účinné do 30. novembra 2009.
(2)
Ustanoveniami zákona účinného od 1. decembra 2009 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2009. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2009 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
32.
Slová „falzifikát alebo nedovolená napodobenina“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva“ v príslušnom tvare.
33.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 200/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 200/2004 Z. z.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 116/2006 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.