466/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 22. októbra 2009
o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok (ďalej len „pohľadávka“).
§ 2
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodnou pomocou pri vymáhaní pohľadávky výmena informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky, doručovanie písomností súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, vymáhanie pohľadávky, zabezpečovanie pohľadávky alebo iné úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky na základe vzájomnosti medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a
1.
príslušným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) v súlade s osobitnými predpismi1) alebo
2.
príslušným orgánom zmluvného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
b)
príslušným orgánom členského štátu orgán, ktorý podľa práva členského štátu je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky v súlade s osobitným predpisom,1)
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky, ak ide o pohľadávky podľa
1.
§ 3 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,2)
2.
§ 3 písm. a) tretieho až piateho bodu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“) alebo ním určený orgán,4)
d)
príslušným orgánom zmluvného štátu orgán, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy je oprávnený medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky poskytovať, požadovať alebo prijímať,
e)
vymáhajúcim orgánom daňový úrad, colný úrad, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka alebo ním určený orgán,4)
f)
dovozným clom clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri dovoze tovaru,5) a platby pri dovoze tovaru5) zavedené v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou alebo v súlade s osobitnými opatreniami uplatňovanými na určitý tovar,5) ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,
g)
vývozným clom clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri vývoze tovaru,5) a platby pri vývoze tovaru5) zavedené v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou alebo v súlade s osobitnými opatreniami uplatňovanými na určitý tovar,5) ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov,
h)
exekučným titulom členského štátu doklad vydaný podľa právneho predpisu členského štátu, na základe ktorého sa vymáha pohľadávka v tomto členskom štáte,
i)
jednotným exekučným titulom členského štátu doklad vyhotovený na základe exekučného titulu uvedeného v písmene h), na základe ktorého sa má vymáhať pohľadávka.
§ 3
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky sa vo vzťahu k
a)
členským štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa
1.
všetkých daní, poplatkov akéhokoľvek druhu, dovozného alebo vývozného cla, ktoré vyberá členský štát, jeho územný celok alebo jeho správny celok vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v mene členského štátu alebo v mene Európskej únie, okrem povinných odvodov sociálneho zabezpečenia5a) a poplatkov zmluvnej povahy,
2.
úroku, sankčného úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty, penále alebo nákladov súvisiacich s pohľadávkami na daniach, poplatkoch a cle, uvedených v prvom bode, okrem trestných sankcií uložených na základe trestného stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií podľa osobitných predpisov,6)
3.
náhrad, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkového financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vrátane súm prijatých v súvislosti s týmito činnosťami,6a)
4.
odvodov a iných poplatkov upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru,
5.
úroku, pokuty, penále a nákladov súvisiacich s pohľadávkami podľa tretieho a štvrtého bodu okrem trestných sankcií uložených na základe trestného stíhania a iných sankcií trestnej povahy a sankcií podľa osobitných predpisov,6)
b)
zmluvným štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa daní, cla alebo iných platieb dohodnutých medzinárodnou zmluvou.
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky
§ 4
(1)
Ministerstvo financií môže určiť iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. a) prvého a druhého bodu a § 3 písm. b).
(2)
Ministerstvo financií a ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa tohto zákona, medzinárodnej zmluvy alebo osobitných predpisov,7) ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Daňový úrad a colný úrad pri poskytovaní medzinárodnej pomoci podľa tohto zákona postupujú podľa osobitných predpisov,7) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Správca dane, ktorým je obec, môže požiadať o zabezpečenie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“); na tento účel je správca dane, ktorým je obec, povinný poskytnúť finančnému riaditeľstvu informácie a písomnosti potrebné na požadovanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky.
(5)
Finančné riaditeľstvo je oprávnené požadovať od správcu dane, ktorým je obec, ďalšie informácie potrebné na požadovanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky; správca dane, ktorým je obec, je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie v požadovanom rozsahu.
§ 5
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže určiť orgán na poskytovanie, požadovanie alebo prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. a) tretieho až piateho bodu.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka alebo ním určený orgán pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa tohto zákona, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka alebo ním určený orgán pri vymáhaní pohľadávky postupuje podľa osobitných predpisov.9)
§ 5a
Ak je príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10, na ktorej vybavenie nie je vecne príslušný, bezodkladne túto žiadosť postúpi vecne príslušnému orgánu Slovenskej republiky a upovedomí o tom príslušný orgán členského štátu, ktorý žiadosť zaslal.
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky vo vzťahu k členským štátom
§ 6
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácie.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky, ak žiadosť o poskytnutie informácie obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá neuhradila pohľadávku členského štátu alebo pohľadávku zmluvného štátu (ďalej len „dlžník“), alebo osoby zodpovednej za úhradu pohľadávky dlžníka podľa právneho predpisu členského štátu alebo právneho predpisu zmluvného štátu (ďalej len „ďalší dlžník“) alebo osoby, ktorá má v držbe aktíva8) dlžníka alebo ďalšieho dlžníka (ďalej len „tretia osoba“), ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup,
b)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak
a)
nie je oprávnený požadovanú informáciu získať na vymáhanie obdobnej pohľadávky v Slovenskej republike,
b)
by poskytnutie požadovanej informácie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva, k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu,11) k ohrozeniu bezpečnosti štátu, k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami12) alebo by bolo inak v rozpore s verejným poriadkom.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietnutie žiadosti podľa odseku 3 oznámi príslušnému orgánu členského štátu s uvedením dôvodov zamietnutia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného orgánu členského štátu požadovať informácie potrebné na vymáhanie pohľadávky; na túto žiadosť sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 7
(1)
Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí doručenie podľa osobitných predpisov13) dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí doručenie písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky, ak žiadosť o doručenie písomností obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby, ku ktorým má príslušný orgán členského štátu prístup,
b)
druh a predmet písomnosti, ktorá má byť doručená,
c)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
originál písomnosti súvisiacej s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky alebo jej osvedčená kópia,
b)
jednotný formulár pre doručovanie písomností podľa osobitného predpisu,14a) obsahom ktorého sú okrem iných náležitostí tieto informácie:
1.
meno, priezvisko a adresa dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
2.
účel doručenia a lehota na doručenie písomnosti,
3.
opis priloženej písomnosti podľa písmena a), druh a výška pohľadávky,
4.
názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje orgánu, ktorý písomnosť vyhotovil, a názov a adresa orgánu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa doručovanej písomnosti alebo možnosti podania opravného prostriedku, ak ide o iný orgán ako orgán, ktorý písomnosť vyhotovil.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum doručenia písomností adresátovi a spôsob ich doručenia.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o doručenie písomností súvisiacich s pohľadávkou alebo s vymáhaním pohľadávky dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe, ak nemôže doručiť písomnosť podľa osobitného predpisu7) alebo ak by takéto doručovanie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami; na túto žiadosť sa primerane vzťahujú odseky 2 a 3.
§ 8
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky členského štátu na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu o jej vymáhanie.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zabezpečí vymáhanie pohľadávky členského štátu, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
b)
identifikáciu exekučného titulu členského štátu,
c)
identifikáciu pohľadávky a jej výšku vrátane sankčného úroku, kompenzačného úroku, úroku z omeškania, pokuty, penále a výšku nákladov súvisiacich s pohľadávkou uvedených v eurách a v mene členského štátu, ak mena členského štátu je iná ako mena euro,
d)
dátum doručenia písomnosti dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom členského štátu,
e)
deň, odkedy možno vymáhať pohľadávku, a lehotu, v ktorej sa premlčí alebo zaniká právo na vymáhanie pohľadávky podľa právnych predpisov platných v členskom štáte,
f)
vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, že
1.
proti exekučnému titulu členského štátu nebol podaný opravný prostriedok,
2.
vymáhanie pohľadávky bolo vykonané, ale nevedie k plnej úhrade vymáhanej pohľadávky.
(3)
Prílohou k žiadosti o vymáhanie pohľadávky
a)
je jednotný exekučný titul členského štátu, ktorý má formu štandardného formulára podľa osobitného predpisu,15a) obsahujúceho
1.
údaje dôležité na identifikovanie exekučného titulu členského štátu,
2.
opis pohľadávky,
3.
obdobie, na ktoré sa pohľadávka vzťahuje, a lehoty súvisiace s vymáhaním pohľadávky,
4.
výšku pohľadávky a jej jednotlivé zložky vrátane úroku,
5.
meno, priezvisko a adresa dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresa sídla dlžníka, ďalšieho dlžníka alebo tretej osoby, ak ide o právnickú osobu, a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu tejto osoby,
6.
názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje orgánu zodpovedného za určenie výšky pohľadávky a názov a adresa orgánu, na ktorom je možné získať ďalšie informácie týkajúce sa pohľadávky alebo možnosti podať opravné prostriedky alebo iné opatrenia proti pohľadávke, ak ide o iný orgán ako orgán zodpovedný za určenie výšky pohľadávky,
b)
môžu byť aj iné písomnosti týkajúce sa pohľadávky.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky
a)
môže na základe exekučného titulu vydaného v Slovenskej republike zaslať príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky, na ktorú sa vzťahujú primerane odseky 2 a 3, ak
1.
dlžník nemá v Slovenskej republike žiadny majetok,
2.
by vymáhanie neviedlo k úplnej úhrade pohľadávky, alebo by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami, alebo
3.
má informácie o tom, že dlžník má majetok v dožiadanom členskom štáte,
b)
bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o skutočnostiach súvisiacich s vymáhaním pohľadávky, ktoré zistil po podaní žiadosti o jej vymáhanie.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky v žiadosti o vymáhanie pohľadávky podľa odseku 4 použije na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu členského štátu, ktorá je iná ako mena euro, posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania žiadosti o vymáhanie pohľadávky.
§ 8a
Príslušný orgán Slovenskej republiky pri uplatnení postupu podľa § 8 ods. 4 písm. a) vypočíta úrok z omeškania z dlžnej sumy pohľadávky odo dňa jej vzniku do dňa, ktorý predchádza dňu odoslania žiadosti podľa § 8 ods. 4 príslušnému orgánu členského štátu vrátane; pri počítaní úroku z omeškania sa ustanovenia osobitného predpisu16a) uplatnia primerane. Úrok z dlžnej sumy je vyrubený dňom odoslania žiadosti podľa § 8 ods. 4 príslušnému orgánu členského štátu.
§ 9
(1)
Pohľadávka členského štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky17) a jej vymáhanie nemá prednosť pred vymáhaním pohľadávky Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa na území Slovenskej republiky nevyberajú dane alebo poplatky, o ktorých vymáhanie príslušný členský štát požiadal, vymáhajú sa ako daňový nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby.
(3)
Na účely vymáhania pohľadávky sa jednotný exekučný titul odo dňa doručenia žiadosti podľa § 8 považuje za exekučný titul vydaný podľa osobitného predpisu18) a nepodlieha uznaniu podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Ak bolo príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručené oznámenie príslušného orgánu členského štátu, dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, že proti jednotnému exekučnému titulu členského štátu bol podaný dlžníkom alebo ďalším dlžníkom opravný prostriedok, vymáhajúci orgán vymáhanie pohľadávky odloží19a) v rozsahu, v akom bola pohľadávka napadnutá až do prijatia oznámenia od príslušného orgánu členského štátu, že o opravnom prostriedku bolo právoplatne rozhodnuté. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu vymáhajúci orgán pokračuje vo vymáhaní pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe exekučného titulu členského štátu, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
(5)
Informácie a písomnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne doručí vymáhajúcemu orgánu. Vymáhajúci orgán je oprávnený požadovať dodatočné informácie a písomnosti prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky; na tento účel je vymáhajúci orgán povinný bezodkladne informovať príslušný orgán Slovenskej republiky o úkonoch vykonaných na vymáhanie pohľadávky.
(7)
Vymáhajúci orgán môže povoliť dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach len so súhlasom príslušného orgánu členského štátu. Počas odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode alebo jej platenia v splátkach je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť úrok, ktorý prináleží členskému štátu; pri povolení odkladu platenia pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom a druhom bode alebo jej platenia v splátkach sa postupuje podľa osobitného predpisu.22)
(8)
Vymáhajúci orgán povolí odloženie vymáhania pohľadávky podľa osobitných predpisov,7) ak bol dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi povolený odklad platenia pohľadávky alebo jej platenie v splátkach podľa odseku 7.
(9)
Odo dňa doručenia žiadosti podľa § 8 je dlžník alebo ďalší dlžník povinný zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a) prvom bode; pri vyrubení úroku z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky sa postupuje podľa osobitných predpisov.23) Vymoženú sumu pohľadávky vrátane úroku z omeškania a úroku podľa odseku 7 vymáhajúci orgán poukáže príslušnému orgánu členského štátu v eurách.
(10)
Ak dlžník alebo ďalší dlžník podal opravný prostriedok proti exekučnému titulu členského štátu alebo jednotnému exekučnému titulu členského štátu príslušnému orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi dlžníkovi alebo ďalšiemu dlžníkovi, ktorému príslušnému orgánu členského štátu má opravný prostriedok podať.
(11)
Ak dlžník alebo ďalší dlžník podal opravný prostriedok proti exekúcii uskutočňovanej vymáhajúcim orgánom, pri rozhodovaní o opravnom prostriedku sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)
(12)
Ak bol proti rozhodnutiu vydanému v Slovenskej republike, na základe ktorého príslušný orgán Slovenskej republiky žiadal o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, podaný opravný prostriedok, príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu o podanom opravnom prostriedku a o rozsahu, v akom pohľadávka nebola napadnutá opravným prostriedkom. O výsledku konania o opravnom prostriedku príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu. Ak právne predpisy platné v členskom štáte umožňujú vymáhať pohľadávku na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu, aby pokračoval vo vymáhaní pohľadávky na základe rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok. Ak sa dodatočne zistí, že vymáhanie pohľadávky na základe rozhodnutia, proti ktorému bol podaný opravný prostriedok, bolo neoprávnené, postupuje sa podľa § 14 ods. 2.
(13)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán členského štátu inicioval postup na účely dosiahnutia vzájomnej dohody24a) a ak výsledok tohto postupu môže mať vplyv na pohľadávku, v súvislosti s ktorou sa požiadalo o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní, vymáhanie pohľadávky sa odloží19a) do ukončenia tohto postupu; to neplatí, ak možno dôvodne predpokladať, že došlo k spáchaniu podvodu alebo že pohľadávka nebude vymožiteľná.
§ 9a
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky svoju žiadosť o vymáhanie pohľadávky zmení alebo stiahne, túto skutočnosť bezodkladne oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s dôvodmi zmeny tejto žiadosti alebo s dôvodmi stiahnutia tejto žiadosti.
(2)
Ak postupom podľa § 9 ods. 12 dôjde k zmene exekučného titulu príslušného orgánu Slovenskej republiky, príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu zmenený jednotný exekučný titul.
(3)
Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zmenu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky a zašle zmenený jednotný exekučný titul, príslušný orgán Slovenskej republiky vymáha pohľadávku na základe zmeneného exekučného titulu, pričom opatrenia na vymáhanie pohľadávky alebo neodkladné opatrenia, ktoré už boli prijaté príslušným orgánom Slovenskej republiky na základe jednotného exekučného titulu, sa môžu aj naďalej uplatňovať na základe zmeneného jednotného exekučného titulu; to neplatí, ak zmenu žiadosti spôsobila neplatnosť exekučného titulu členského štátu alebo jednotného exekučného titulu.
§ 9b
(1)
Ak príslušný orgán členského štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky uvedie informáciu, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,24b) uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.24c)
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky aj vtedy, ak má vedomosť
a)
o tom, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu24d) v členskom štáte, a
b)
o existencii pohľadávky podľa § 3 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu.
(3)
V žiadosti podľa odseku 2 príslušný orgán Slovenskej republiky uvedie informáciu, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, pričom splnenie podmienok podľa § 8 ods. 4 písm. a) sa nevyžaduje.
§ 10
(1)
Vymáhajúci orgán na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu zabezpečí pohľadávku. Vymáhajúci orgán môže zabezpečiť pohľadávku i bez žiadosti príslušného orgánu členského štátu, ak je odôvodnená obava, že pohľadávka, ktorej vymáhanie bolo odložené podľa § 9 ods. 4, nebude vymožiteľná.
(2)
Vymáhajúci orgán pri zabezpečení pohľadávky členského štátu, ak ide o pohľadávky podľa
a)
§ 3 písm. a) prvého a druhého bodu a § 3 písm. b), zriadi záložné právo podľa osobitných predpisov,25)
b)
§ 3 písm. a) tretieho až piateho bodu, postupuje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný orgán členského štátu o zabezpečenie pohľadávky Slovenskej republiky.
(4)
Na žiadosť o zabezpečenie pohľadávky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8, 9 alebo § 11.
§ 11
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže zamietnuť žiadosť podľa § 8 alebo § 10, ak sa pri vymáhaní pohľadávky preukáže, že vymáhanie pohľadávky by mohlo mať pre dlžníka alebo ďalšieho dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo príslušníkov jeho rodiny nepriaznivé následky.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky
a)
môže zamietnuť žiadosť podľa § 8 a § 9b ods. 1, ak celková suma pohľadávky je nižšia ako 1 500 eur,
b)
zamietne žiadosť podľa § 6 až 8, § 9b ods. 1 alebo § 10, ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právneho predpisu členského štátu, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov.
(3)
Ak bol v lehote podľa odseku 2 písm. b) proti exekučnému titulu členského štátu podaný opravný prostriedok alebo príslušný orgán členského štátu povolil odklad platenia alebo platenie v splátkach, päťročná lehota plynie znova odo dňa, od ktorého už nie je možné podať opravný prostriedok alebo ktorý nasleduje po uplynutí posledného dňa lehoty splatnosti; v tom prípade príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 prijme iba, ak neuplynulo viac ako desať rokov od dátumu pôvodnej splatnosti pohľadávky v príslušnom členskom štáte.
(4)
O dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa odsekov 1 až 3 príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu.
Spoločné ustanovenia k medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vo vzťahu k členským štátom
§ 12
(1)
Na lehotu na vymáhanie pohľadávky sa vzťahujú právne predpisy platné v členskom štáte, v ktorom pohľadávka vznikla. Úkony, ktoré majú vplyv na premlčacie lehoty, sa považujú za vykonané aj vtedy, ak ich vykoná vymáhajúci orgán alebo príslušný orgán členského štátu.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plynutie lehoty na vymáhanie pohľadávky.
§ 13
(1)
Žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 a s ňou súvisiace písomnosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán členského štátu nedohodnú inak.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže písomnosti, o ktorých doručenie požiadal podľa § 7 príslušný orgán členského štátu, zaslať v štátnom jazyku.
(3)
Ak sú k žiadosti podľa § 6 až 8 alebo § 10 priložené originály písomností alebo osvedčené kópie písomností súvisiace s pohľadávkou alebo jej vymáhaním, môže príslušný orgán Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štátu o preklad týchto písomností do štátneho jazyka alebo do iného jazyka, na ktorom sa dohodli.
§ 14
(1)
Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, náklady vynaložené v súvislosti s poskytovaním medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky sa voči členskému štátu neuplatňujú a náklady vynaložené členským štátom, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o poskytnutie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky, sa neuhrádzajú.
(2)
Slovenská republika prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky uhradí členskému štátu, ktorého príslušný orgán bol požiadaný o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky, náklady spojené s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak neoprávnené vymáhanie spôsobil príslušný orgán Slovenskej republiky. Slovenská republika prostredníctvom príslušného orgánu Slovenskej republiky je oprávnená požadovať od členského štátu prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu úhradu nákladov spojených s neoprávneným vymáhaním pohľadávky, ak neoprávnené vymáhanie spôsobil príslušný orgán členského štátu.
(3)
Ak je vymáhanie pohľadávky spojené s ťažkosťami, s vysokými nákladmi alebo súvisí s bojom proti organizovanému zločinu, príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže s príslušným orgánom členského štátu dohodnúť na úhrade nákladov spojených s vymáhaním takejto pohľadávky.
§ 15
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 vrátane písomností priložených k tejto žiadosti zasiela príslušnému orgánu členského štátu alebo prijíma od príslušného orgánu členského štátu elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete Európskeho spoločenstva CCN/CSI;27) to neplatí, ak sa informácie získali pri priamej účasti na medzinárodnej pomoci podľa § 16a.
(2)
Ak nie je možné postupovať podľa odseku 1, príslušný orgán Slovenskej republiky zašle alebo prijme žiadosť vrátane písomností podľa odseku 1 poštou.
(3)
Na elektronické doručovanie sa použije štandardný formulár, ktorého náležitosti ustanovuje osobitný predpis.28)
§ 16
(1)
Informácie a písomnosti prijaté od príslušného orgánu členského štátu môže príslušný orgán Slovenskej republiky sprístupniť len
a)
dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi alebo tretej osobe, ktorá je uvedená v žiadosti podľa § 6 až 8 alebo § 10,
b)
zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky alebo zamestnancom vymáhajúceho orgánu len na účely súvisiace s vymáhaním pohľadávky,
c)
súdu na účely súdneho konania vo veci vymáhania pohľadávky alebo súdnemu exekútorovi na účely vymáhania pohľadávky.
(2)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácie získané podľa tohto zákona od príslušného orgánu členského štátu môžu byť užitočné pre tretí členský štát na účely uplatnenia opatrení na vymáhanie pohľadávky alebo neodkladných opatrení v súvislosti s pohľadávkami vymáhanými podľa tohto zákona, môže tieto informácie poskytnúť tretiemu členskému štátu postupom ustanoveným týmto zákonom. O zámere poskytnúť takéto informácie príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu, od ktorého boli informácie získané.
(3)
Ak príslušný orgán členského štátu oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zámer poskytnúť tretiemu členskému štátu informáciu, ktorú získal pri medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky od príslušného orgánu Slovenskej republiky, môže príslušný orgán Slovenskej republiky namietať poskytnutie takejto informácie do desiatich dní odo dňa, keď mu tento zámer príslušný orgán členského štátu oznámil.
(4)
Ak sú obsahom informácie získanej pri poskytovaní alebo požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky osobné údaje, vzťahuje sa na ich ochranu osobitný predpis.29)
§ 16a
(1)
Na účel podpory medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky môže príslušný orgán Slovenskej republiky požiadať príslušný orgán členského štátu, aby za podmienok dohodnutých s príslušným orgánom členského štátu poverený zamestnanec príslušného orgánu Slovenskej republiky mohol
a)
byť prítomný pri úkonoch príslušného orgánu členského štátu,
b)
poskytovať pomoc zamestnancom príslušného orgánu členského štátu v rámci súdneho konania v príslušnom členskom štáte,
c)
vykonávať ďalšie úkony v súlade s dohodnutými podmienkami.
(2)
Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu dohodne príslušný orgán Slovenskej republiky podmienky, za ktorých môže poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu spolupracovať s príslušným orgánom Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1.
(3)
Zamestnanec príslušného orgánu členského štátu je povinný na účely podľa odseku 2 preukázať sa poverením príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je uvedená jeho totožnosť a funkcia.
§ 17
(1)
Ministerstvo financií každoročne predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie o počte žiadostí prijatých alebo zaslaných podľa § 6 až 8 alebo § 10, o výškach pohľadávok a o vymožených sumách pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa požiadalo o medzinárodnú pomoc pri vymáhaní; na ten účel sú finančné riaditeľstvo a príslušný orgán určený ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povinné poskytnúť ministerstvu financií tieto informácie.
(2)
Finančné riaditeľstvo oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať, požadovať alebo prijímať medzinárodnú pomoc pri vymáhaní pohľadávky a kontaktné údaje osoby, ktorá bude oprávnená dohodnúť úhradu nákladov podľa § 14 ods. 3; na tieto účely oznámi ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finančnému riaditeľstvu potrebné informácie.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky uzavrie dvojstrannú dohodu alebo viacstrannú dohodu na účel väčšieho rozsahu vzájomnej medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky, bezodkladne o tom informuje Európsku komisiu. Na takú pomoc sú príslušné orgány členských štátov oprávnené využívať elektronické prostriedky komunikačnej siete Európskej únie CCN/CSI.27)
§ 18
Medzinárodná pomoc pri vymáhaní pohľadávky vo vzťahu k zmluvným štátom
(1)
Pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa § 3 písm. b) na základe medzinárodnej zmluvy sa primerane postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov,31) ak v medzinárodnej zmluve nie je dohodnuté inak.
(2)
Na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, sa použije posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania žiadosti o vymáhanie. Ak Úradný vestník Európskej únie pre menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz nezverejňuje, na tento prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska32) v deň podpísania žiadosti podľa § 8.
(3)
Ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa medzinárodnej zmluvy, vykonateľnosť exekučného titulu uznáva podľa osobitného predpisu19) príslušný súd.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
Podľa ustanovení tohto zákona sa postupuje aj, ak príslušný orgán členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu doručil žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 do 14. decembra 2009 a poskytovanie, požadovanie a prijímanie medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky bude prebiehať po 14. decembri 2009.
§ 19a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považujú za právne úkony a rozhodnutia vykonané a vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(2)
Konania právoplatne neukončené k 31. decembru 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(3)
Exekučný titul členského štátu podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za jednotný exekučný titul podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
§ 19b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Postup podľa § 9b v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015 a v tejto žiadosti bola uvedená informácia, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.24b)
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 21
Zrušuje sa zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení zákona č. 223/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z.
Čl. III
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 465/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladajú § 59a a 59b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠59a
Úrok z omeškania pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
(1)
Ak osoba podľa osobitného predpisu61b) najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) nezaplatila colný dlh členskému štátu uvedený v osobitnom predpise,61d) colný úrad vymeria tejto osobe úrok z omeškania.
(2)
Colný úrad vymeria úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky.61c) Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania, začínajúc dňom doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) až do dňa úhrady colného dlhu vrátane.
§ 59b
Úrok z omeškania pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
Pri požadovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky podľa osobitného predpisu61e) colný úrad vymeria úrok z omeškania podľa § 59 do dňa, ktorý predchádza dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu.61f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61b až 61f znejú:
„61b)
§ 4 ods. 4 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
61c)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z.
61d)
§ 3 písm. a) deviaty a desiaty bod zákona č. 466/2009 Z. z.
61e)
Zákon č. 466/2009 Z. z.
61f)
§ 2 písm. b) zákona č. 466/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 84/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.4eaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4eaa znie:
„4eaa)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 466/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31. 3. 2010).
2.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 331, 27. 12. 1977), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 264, 15. 10. 2003), smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2; Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2011).
2)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
4)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.
5)
§ 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
5a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad Trestný zákon, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 24 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
§ 30 až 35 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14a)
Čl. 10 a príloha I nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.
15a)
Čl. 16 a príloha II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.
16)
Čl. 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011).
16a)
§ 59a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
17)
 Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 95 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
23)
§ 59a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
24a)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 238/2003 Z. z.).
24b)
§ 55b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
§ 79 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.
24d)
§ 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.
27)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.
28)
Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.
29)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 29 a prílohy IV a V nariadenia Komisie (ES) č. 1179/2008.
31)
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.