Predpis bol zrušený predpisom 138/2019 Z. z.

445/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2009 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. októbra 2009
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 60 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Poskytovanie kontinuálneho vzdelávania
(1)
Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 2 zákona (ďalej len „poskytovateľ“) poskytuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania.
(2)
Škola alebo školské zariadenie podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
adaptačné vzdelávanie,
b)
aktualizačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie.
(3)
Konzervatórium môže podľa § 8 ods. 4 písm. b) zákona poskytovať aj kvalifikačné vzdelávanie na získanie kvalifikačných predpokladov pre ďalší aprobačný predmet alebo študijný odbor.
(4)
Stredná odborná škola môže podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 písm. b) zákona poskytovať aj vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov a podľa § 8 ods. 4 písm. b) zákona môže poskytovať kvalifikačné vzdelávanie na získanie kvalifikačných predpokladov pre ďalší aprobačný predmet alebo študijný odbor.
(5)
Vysoká škola môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
aktualizačné vzdelávanie,
b)
inovačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
funkčné vzdelávanie,
e)
kvalifikačné vzdelávanie,
f)
vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 písm. a) a § 8 ods. 4 písm. a) zákona.
(6)
Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
aktualizačné vzdelávanie,
b)
inovačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
funkčné vzdelávanie,
e)
kvalifikačné vzdelávanie,
f)
vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 písm. b) a § 8 ods. 4 písm. c) zákona.
(7)
Vzdelávacia organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
aktualizačné vzdelávanie,
b)
inovačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
funkčné vzdelávanie,
e)
kvalifikačné vzdelávanie.
(8)
Cirkev alebo náboženská spoločnosť môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
aktualizačné vzdelávanie,
b)
inovačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
funkčné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov cirkevných škôl alebo cirkevných školských zariadení.
(9)
Iná právnická osoba môže poskytovať tieto druhy kontinuálneho vzdelávania:
a)
aktualizačné vzdelávanie,
b)
inovačné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie.
§ 2
Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie a overovanie profesijných kompetencií
(1)
Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo vykonanie skúšky podľa § 35 ods. 6 zákona na základe písomnej prihlášky.
(2)
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške podľa odseku 1 potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
(3)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa odseku 2, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi.
(4)
Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa v programe kontinuálneho vzdelávania uvádzajú aj informácie o prihlasovaní na vykonanie skúšky podľa § 35 ods. 6 zákona na overenie profesijných kompetencií, ktoré príslušný program kontinuálneho vzdelávania poskytuje.
(5)
Pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí získali sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako absolventi príslušného programu kontinuálneho vzdelávania, platia na overenie profesijných kompetencií rovnaké požiadavky ako pre ostatných účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania.
(6)
Zaradenie alebo nezaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie poskytovateľ najneskôr desať dní pred začatím kontinuálneho vzdelávania oznámi pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne.
§ 3
Uskutočňovanie kontinuálneho vzdelávania
(1)
Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa druhu, rozsahu, obsahu a formách, ktoré sú v súlade s akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania podľa § 42 zákona alebo sú v súlade s rámcovým programom adaptačného vzdelávania.
(2)
Požiadavky na učiteľa alebo lektora, ktorí budú uskutočňovať program kontinuálneho vzdelávania, a požiadavky na ich odborné kompetencie vo vzťahu k cieľom programu kontinuálneho vzdelávania sú uvedené v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania.
(3)
Poskytovateľ pri uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania vedie najmä túto písomnú agendu:
a)
písomné prihlášky,
b)
prezenčné listiny, triedne knihy alebo inú dokumentáciu o účasti a uskutočnení programu kontinuálneho vzdelávania, v ktorej je zaznamenaný aj čas a miesto jeho konania, vrátane dokumentácie o overovaní profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona,
c)
protokoly o ukončení programu kontinuálneho vzdelávania,
d)
doklady o odovzdaní osvedčenia o ukončení programu kontinuálneho vzdelávania,
e)
evidenciu pridelených kreditov podľa absolventov kontinuálneho vzdelávania a
f)
dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním, financovaním, uskutočňovaním, priebehom a ukončovaním programu kontinuálneho vzdelávania.
(4)
Vyučovacia hodina všetkých druhov kontinuálneho vzdelávania trvá 45 minút. Najneskôr po každých dvoch vyučovacích hodinách nasleduje 15 minút na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu a psychohygienu. V jednom vzdelávacom dni môže byť najviac osem vyučovacích hodín kontinuálneho vzdelávania; pri výcvikových a zážitkových formách vzdelávania môže byť v jednom vzdelávacom dni najviac desať vyučovacích hodín.
§ 4
Obsah, rozsah, formy, druhy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania
(1)
Kontinuálne vzdelávanie sa zameriava na získanie vedomostí a zručností najmä z
a)
pedagogiky,
b)
psychológie,
c)
aprobačných predmetov alebo zo študijných odborov alebo
d)
iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.
(2)
Rozsah kontinuálneho vzdelávania je najmenej 20 vyučovacích hodín a odlišuje sa podľa druhov kontinuálneho vzdelávania.
(3)
Do rozsahu kontinuálneho vzdelávania sa nepočíta lehota na ukončenie príslušného druhu kontinuálneho vzdelávania.
(4)
Formy kontinuálneho vzdelávania sú prezenčná, dištančná alebo ich kombinácia.
(5)
Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie s priamym kontaktom lektora s účastníkom vzdelávania. Účasť na prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania sa preukazuje podpisom účastníka vzdelávania na prezenčnej listine. Na ukončenie programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa uskutočňuje prezenčnou formou, je potrebná účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania; rovnako sa posudzuje účasť, ak sa prezenčnou formou uskutočňuje len časť programu kontinuálneho vzdelávania.
(6)
Dištančná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi lektorom a samostatne vzdelávajúcim sa účastníkom kontinuálneho vzdelávania.
(7)
Forma kontinuálneho vzdelávania sa uvedie v programe kontinuálneho vzdelávania, ak ide o kombinovanú formu kontinuálneho vzdelávania, uvedie sa aj pomer prezenčnej formy a dištančnej formy. Na základe špecifík programu kontinuálneho vzdelávania možno formy kontinuálneho vzdelávania spresniť, napríklad prednáška, cvičenie, zážitkové vzdelávanie, skupinové vzdelávanie.
§ 5
Adaptačné vzdelávanie
(1)
Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca sa koná pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 33 ods. 7 zákona a adaptačné vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca sa koná pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 12 zákona.
(2)
Súčasťou obsahu adaptačného vzdelávania je aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov, dokumentácie súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, vnútorných predpisov zamestnávateľa a ostatnej dokumentácie zamestnávateľa.
(3)
Adaptačné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace; ak ide o pedagogického asistenta, trénera športovej školy alebo športovej triedy a zahraničného lektora, trvá spravidla tri mesiace.
(4)
Zamestnávateľ písomne pozve začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca na vykonanie záverečného pohovoru a otvorenej hodiny pred skúšobnou komisiou najneskôr desať dní pred jeho uskutočnením. V tomto termíne taktiež zamestnávateľ oboznámi členov komisie so záverečnou správou uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ktorá obsahuje mieru osvojenia si profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca a odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca.
(5)
O adaptačnom vzdelávaní sa vyhotovuje záznam, v ktorom je uvedený dátum začatia adaptačného vzdelávania, jeho priebeh, dátum ukončenia adaptačného vzdelávania, základné identifikačné údaje začínajúceho a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktoré sú zhodné so základnými identifikačnými údajmi uvedenými v protokole o ukončení adaptačného vzdelávania. K záznamu sa ako prílohy pripája
a)
vzdelávací program adaptačného vzdelávania,
b)
záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca,
c)
protokol o ukončení adaptačného vzdelávania a
d)
rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania podľa § 36 ods. 6 zákona.
(6)
Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec mení zamestnanie počas adaptačného vzdelávania, nový zamestnávateľ môže na základe priebežných výsledkov uvedených v zázname podľa odseku 5 akceptovať dovtedajšiu dobu adaptačného vzdelávania u predchádzajúceho zamestnávateľa, len ak je začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec u nového zamestnávateľa zaradený do tej istej kategórie a do tej istej podkategórie.
§ 6
Aktualizačné vzdelávanie
(1)
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 20 až 60 vyučovacích hodín a trvá najviac desať mesiacov.
(2)
Obsahom aktualizačného vzdelávania sú najmä
a)
aktuálne informácie využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
b)
prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,
c)
zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania,
d)
všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne a organizačné akty v oblasti školstva.
(3)
Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási na vykonanie atestácie. Prípravné atestačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 vyučovacích hodín, z toho prezenčnou formou najmenej
a)
36 vyučovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie prvej atestácie,
b)
24 vyučovacích hodín, ak ide o prípravu na vykonanie druhej atestácie.
(4)
Obsah prípravného atestačného vzdelávania pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov je vymedzený obsahom atestácie a požiadavkami na atestačnú prácu.
(5)
Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.
(6)
Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.
(7)
Záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom aktualizačného vzdelávania sa vykoná z oblasti príslušného obsahu aktualizačného vzdelávania. Spôsob záverečnej prezentácie a ďalšie podrobnosti o záverečnej prezentácii sú uvedené v akreditovanom programe aktualizačného vzdelávania.
(8)
Overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona, poskytovaných aktualizačným vzdelávaním, sa uskutočňuje vždy pred skúšobnou komisiou.
§ 7
Inovačné vzdelávanie
(1)
Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 vyučovacích hodín, trvá najviac 12 mesiacov.
(2)
Obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie najmä v
a)
aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch alebo
b)
pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti alebo
c)
poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách podľa § 40 ods. 6 zákona.
(3)
Záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa vykoná z obsahu príslušného inovačného vzdelávania. Spôsob záverečnej prezentácie a ďalšie podrobnosti o záverečnej prezentácii a o pohovore pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa uvádzajú v programe inovačného vzdelávania.
(4)
Funkčné inovačné vzdelávanie je určené pre absolventov funkčného vzdelávania. Funkčné inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 hodín a svojím obsahom nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov alebo vedúcich odborných zamestnancov podľa § 34 ods. 1 zákona.
(5)
Špecializačné inovačné vzdelávanie je určené pre absolventov špecializačného vzdelávania. Špecializačné inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 hodín a nadväzuje na príslušné špecializačné vzdelávanie na výkon špecializovaných činností pedagogických zamestnancov špecialistov alebo odborných zamestnancov špecialistov.
§ 8
Špecializačné vzdelávanie
(1)
Špecializačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 100 až 160 vyučovacích hodín a trvá najviac 18 mesiacov; špecializačné vzdelávanie odborných zamestnancov sa uskutočňuje v rozsahu 100 až 400 hodín a trvá od 18 do 48 mesiacov v závislosti od konkrétneho druhu.
(2)
Obsahom špecializačného vzdelávania sú najmä vedomosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z pedagogiky a z ďalších odborov vzdelávania potrebných na výkon špecializovaných činností.
(3)
Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie špecializačného vzdelávania je
a)
20 až 25 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 140 až 160 vyučovacích hodín,
b)
16 až 20 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 120 až 140 vyučovacích hodín,
c)
12 až 16 strán, ak sa špecializačné vzdelávanie uskutočňuje v rozsahu 100 až 120 vyučovacích hodín.
(4)
Písomnú záverečnú prácu na ukončenie špecializačného vzdelávania posudzuje jeden recenzent.
§ 9
Funkčné vzdelávanie
(1)
Funkčné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 160 až 200 vyučovacích hodín a trvá najviac 24 mesiacov. Funkčné vzdelávanie sa vykonáva kombinovanou formou, z toho prezenčná forma tvorí najmenej 100 vyučovacích hodín.
(2)
Obsahom funkčného vzdelávania sú vedomosti najmä
a)
zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia,
b)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl a školských zariadení,
c)
z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností,
d)
z personálneho riadenia,
e)
z finančného riadenia a
f)
z vlastného osobnostného rozvoja.
(3)
Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie funkčného vzdelávania je 25 až 35 strán.
(4)
Písomnú záverečnú prácu na ukončenie funkčného vzdelávania posudzuje jeden recenzent.
§ 10
Kvalifikačné vzdelávanie
(1)
Kvalifikačné vzdelávanie sa vykonáva prezenčnou formou v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín a trvá najviac 36 mesiacov; kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 zákona organizované vysokou školou sa uskutočňuje podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Obsahom kvalifikačného vzdelávania sú vedomosti z oblastí určených podľa § 8 ods. 1 zákona.
(3)
Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie kvalifikačného vzdelávania je
a)
35 až 50 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
b)
25 až 35 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa,
c)
20 až 25 strán pre ostatných pedagogických zamestnancov.
(4)
Písomnú záverečnú prácu na ukončenie kvalifikačného vzdelávania posudzujú dvaja recenzenti.
§ 11
Spoločné ustanovenia k ukončovaniu kontinuálneho vzdelávania
(1)
Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie na ukončovanie programu kontinuálneho vzdelávania vyberá poskytovateľ z odborníkov pre obsah programu kontinuálneho vzdelávania; predsedu skúšobnej komisie na ukončovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 41 ods. 3 zákona vymenúva ministerstvo. Vymenovanie predsedu skúšobnej komisie na ukončovanie kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných školách a predsedu skúšobnej komisie na ukončovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov policajných škôl a škôl požiarnej ochrany upravujú osobitné predpisy. Požiadavky na členov skúšobnej komisie a jej zloženie sú uvedené v programe kontinuálneho vzdelávania.
(2)
V jeden deň môže pred jednou skúšobnou komisiou ukončiť kontinuálne vzdelávanie najviac 12 účastníkov kontinuálneho vzdelávania. Ak je počet končiacich účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania veľký, môže byť viac skúšobných komisií.
(3)
Overovanie profesijných kompetencií poskytovaných v programoch aktualizačného vzdelávania, inovačného vzdelávania a špecializačného vzdelávania podľa § 35 ods. 6 zákona vykonáva poskytovateľ, ktorý program kontinuálneho vzdelávania uskutočňuje.
(4)
Obsah písomnej záverečnej práce a záverečnej skúšky má priamo súvisieť s obsahom programu kontinuálneho vzdelávania.
(5)
Písomné záverečné práce posudzujú recenzenti. Recenzenti písomných záverečných prác sa vyberajú podľa obsahu písomnej záverečnej práce z odborníkov na problematiku. Recenzentov vyberá poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania.
(6)
Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality obsahu písomnej záverečnej práce, odporúčanie alebo neodporúčanie písomnej záverečnej práce na obhajobu a otázky pre autora písomnej záverečnej práce.
(7)
Ak recenzent neodporučí písomnú záverečnú prácu na obhajobu, autor písomnú záverečnú prácu na základe posudku recenzenta prepracuje a znovu predloží na posúdenie; rovnako sa postupuje aj vtedy, ak sa vyžaduje odporúčanie dvoch recenzentov a obaja neodporučili písomnú záverečnú prácu na obhajobu.
(8)
Ak sa na obhajobu písomnej záverečnej práce vyžaduje odporúčanie dvoch recenzentov a ak jeden z nich písomnú záverečnú prácu neodporučí na obhajobu, písomná záverečná práca sa posúdi tretím recenzentom a na základe jeho posudku poskytovateľ rozhodne o možnosti obhajoby písomnej záverečnej práce. Ak ani tretí recenzent neodporučí písomnú záverečnú prácu na obhajobu, postupuje sa podľa odseku 7.
(9)
Ak recenzenti podľa odsekov 7 a 8 neodporučia písomnú záverečnú prácu na obhajobu ani po druhom prepracovaní, nemôže účastník kontinuálneho vzdelávania toto vzdelávanie ukončiť.
(10)
Záverečnou skúškou pri ukončovaní kontinuálneho vzdelávania sa rozumie ústne preskúšanie vyžrebovanej témy z obsahu príslušného programu kontinuálneho vzdelávania; ústnemu preskúšaniu môže predchádzať písomný test.
(11)
Témy určené na preskúšanie podľa odseku 10 sú uvedené v programe kontinuálneho vzdelávania.
(12)
Kontinuálne vzdelávanie sa ukončí najneskôr v lehote trvania príslušného druhu kontinuálneho vzdelávania.
(13)
Poskytovateľ po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania alebo po úspešnom overení profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie.
§ 12
Priraďovanie, získavanie, priznávanie a počet kreditov
(1)
Počet kreditov priradených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 2 zohľadňuje jeho rozsah, náročnosť a spôsob jeho ukončovania. Kritérium rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania sa zohľadňuje tak, že za každých päť hodín programu kontinuálneho vzdelávania sa priradí jeden kredit.
(2)
Kritérium náročnosti a spôsobu ukončovania programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje ministerstvo tak, že počet kreditov priradených za rozsah programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 1 sa zvýši o
a)
dva kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí záverečnou prezentáciou,
b)
tri kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred komisiou,
c)
15 kreditov, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou,
d)
20 kreditov, ak ide o kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona.
§ 13
(1)
Kredity sa priznávajú za úspešné absolvovanie aktualizačného vzdelávania, inovačného vzdelávania, kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona a špecializačného vzdelávania na výkon činností
a)
výchovného poradcu,
b)
kariérového poradcu,
c)
vedúceho predmetovej komisie, vedúceho metodického združenia alebo vedúceho študijného odboru,
d)
koordinátora informatizácie,
e)
supervízora a
f)
iného zamestnanca vykonávajúceho špecializované činnosti určené zamestnávateľom podľa § 32 ods. 3 zákona.
(2)
Kredity nemôže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získať za absolvovanie
a)
adaptačného vzdelávania,
b)
prípravného atestačného vzdelávania podľa § 50 ods. 1 zákona,
c)
funkčného vzdelávania,
d)
funkčného inovačného vzdelávania,
e)
špecializačného vzdelávania a špecializačného inovačného vzdelávania na výkon činností triedneho učiteľa a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a
f)
kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(3)
Ak príslušné profesijné kompetencie získal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec výkonom pedagogickej činnosti, odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním a boli overené podľa § 35 ods. 6 zákona a v predpísanej forme ukončenia daného akreditovaného programu, získa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec rovnaký počet kreditov ako za ukončený program kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 1; to sa nevzťahuje na úspešné ukončenie kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona.
(4)
Celkový počet priznaných kreditov sa uvádza na osvedčení o ukončení kontinuálneho vzdelávania.
(5)
Akreditačná rada Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (ďalej len „akreditačná rada“) priznáva kredity podľa § 47 ods. 2 písm. a) zákona za objektívne merateľné a preukázateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti za
a)
autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok podľa § 47 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona 40 kreditov za rukopis obsahujúci 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60 úderov na strane (ďalej len „autorský hárok“); ak sa autorstvo alebo spoluautorstvo nemeria v autorských hárkoch, akreditačná rada vychádza z inej dokumentácie, ako napríklad technický výkres, a prizná počet kreditov v rozsahu primeranom hodnote päť kreditov za jeden autorský hárok,
b)
tvorivé aktivity podľa § 47 ods. 2 písm. a) druhého bodu zákona prizná akreditačná rada kredity podľa prílohy.
(6)
Akreditačná rada pri priznávaní kreditov za vzdelávanie absolvované v zahraničí, ktoré súvisí s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona na základe predložených dokladov, ktoré preukazujú obsah, rozsah a spôsob ukončenia vzdelávania, posúdi toto vzdelávanie, porovná ho s príslušnými programami kontinuálneho vzdelávania a prizná rovnaký počet kreditov ako za ukončenie porovnateľných programov kontinuálneho vzdelávania na Slovensku.
(7)
O priznanie kreditov podľa odsekov 5 a 6 pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec požiada akreditačnú radu v lehote do 12 mesiacov od schválenia alebo odporúčania učebnej pomôcky, zverejnenia výsledkov alebo uznania inej tvorivej aktivity, alebo absolvovania vzdelávania v zahraničí.
(8)
Doba platnosti priznaných kreditov podľa § 46 ods. 5 zákona sa začína počítať odo dňa vydania osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania vydaného poskytovateľom alebo odo dňa vydania osvedčenia o priznaní kreditov vydaného akreditačnou radou podľa § 47 ods. 2 zákona.
(9)
Zamestnávateľ založí kópiu osvedčenia podľa § 11 ods. 13 do osobného spisu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a počet získaných kreditov vedie v školskom registri zamestnancov podľa § 59 zákona.
(10)
Poskytovatelia a akreditačná rada vedú evidenciu kreditov, ktoré priznali pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
§ 14
Obsah atestácie
(1)
Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa § 30 zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.
(2)
Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa § 31 zákona a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov.
(3)
Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov. Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie vymedzuje aj vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.
(4)
Tematické okruhy pre prvú atestáciu alebo druhú atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov určí organizácia alebo vysoká škola podľa § 49 ods. 3 zákona (ďalej len „atestačná organizácia“). Tematické okruhy určené atestačnou organizáciou schvaľuje ministerstvo; schvaľovanie tematických okruhov pre učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných zdravotníckych školách a pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov policajných škôl a škôl požiarnej ochrany upravujú osobitné predpisy.
(5)
Atestačná organizácia môže na vykonanie prvej atestácie učiteľov a odborných zamestnancov a druhej atestácie učiteľov a odborných zamestnancov určiť aj tematické okruhy podľa odsekov 7 až 10. Takto určené tematické okruhy sa neschvaľujú.
(6)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec si vyberie jeden z tematických okruhov, z ktorého vykoná atestačnú skúšku a v rámci ktorého si zvolí tému atestačnej práce.
(7)
Tematické okruhy pre prvú atestáciu učiteľov sú najmä
a)
ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
b)
učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu,
c)
didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika alebo
d)
hodnotenie a klasifikácia žiakov.
(8)
Tematické okruhy pre druhú atestáciu učiteľov je najmä
a)
didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
b)
učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady,
c)
koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, učebné pomôcky, didaktická technika,
d)
hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu alebo
e)
kvalita vyučovacieho procesu.
(9)
Tematické okruhy pre prvú atestáciu odborných zamestnancov je najmä poradenské pôsobenie v oblasti
a)
vzdelávacieho vývinu,
b)
osobnostného vývinu,
c)
sociálneho vývinu a prevencie,
d)
profesijnej orientácie a karierového vývinu alebo
e)
raného poradenstva.
(10)
Tematické okruhy pre druhú atestáciu odborných zamestnancov podľa príslušných odborov činnosti je najmä
a)
diagnostika,
b)
terapia,
c)
preventívne programy,
d)
metodika a supervízia,
e)
poradenstvo alebo
f)
práca s rodičmi.
§ 15
Atestačná práca a atestačná skúška
(1)
Obsahom atestačnej práce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú objektívne poznatky, ktoré sú v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, a je vymedzený zvolenou témou, tematickým okruhom, vykonávanou pedagogickou činnosťou alebo odbornou činnosťou, na ktorej výkon spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a zameraním obsahu atestácie podľa § 15 ods. 1 a 2.
(2)
Obsah atestačnej práce učiteľa je okrem odseku 1 vymedzený aj študijným odborom alebo vyučovacím predmetom, na ktorého vyučovanie spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.
(3)
Rozsah atestačnej práce pre prvú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo prvú atestáciu odborného zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je
a)
25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
b)
22 až 28 strán pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c)
18 až 24 strán pre dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie.
(4)
Rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu pedagogického zamestnanca alebo druhú atestáciu odborného zamestnanca je 40 až 60 strán.
(5)
Atestačná práca je originálne dielo vytvorené len pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý atestačnú prácu predkladá na obhajobu.
(6)
Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality atestačnej práce, využiteľnosti v praxi, odporúčanie alebo neodporúčanie atestačnej práce na obhajobu a otázky pre autora záverečnej práce.
(7)
Atestačnou skúškou sa rozumie ústne preskúšanie z vyžrebovanej témy príslušného tematického okruhu alebo praktické preukázanie výkonu činnosti z vyžrebovanej témy príslušného tematického okruhu. Témy z príslušného tematického okruhu určené na ústne preskúšanie alebo praktické preukázanie výkonu činnosti sa zverejnia najneskôr 30 dní pred atestačnou skúškou.
§ 16
Žiadosť o vykonanie atestácie
(1)
Žiadosť o vykonanie atestácie podľa § 50 ods. 2 zákona podáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec atestačnej organizácii. O vykonanie atestácie môže požiadať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec so žiadosťou odovzdá dva výtlačky atestačnej práce.
(2)
Atestačná organizácia najneskôr do troch mesiacov od termínu podľa odseku 1 zabezpečí posúdenie atestačných prác a na základe posudkov podľa § 50 ods. 3 zákona najneskôr do štyroch mesiacov od termínu podľa odseku 1 oznámi termín vykonania atestácie alebo žiadosť na vykonanie atestácie zamietne. Vykonanie atestačnej skúšky pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa uskutoční do šiestich mesiacov od termínu podľa odseku 1.
(3)
Ak jeden z recenzentov atestačnú prácu neodporučí na obhajobu, atestačnú prácu posúdi tretí recenzent a na základe jeho recenzného posudku atestačná organizácia umožní alebo neumožní jej obhajobu. V takom prípade možno termíny podľa odseku 2 predĺžiť, najviac však o tri mesiace. Ak ani tretí recenzent neodporučí atestačnú prácu na obhajobu, žiadosť o vykonanie atestácie atestačná organizácia zamietne.
(4)
Po úspešnom vykonaní atestácie k termínu vydania osvedčenia o vykonaní prvej atestácie alebo osvedčenia o vykonaní druhej atestácie strácajú platnosť uplatnené kredity v počte podľa § 50 ods. 1 zákona.
(5)
Na účely atestácie strácajú platnosť kredity, ktorým by sa platnosť skončila najskôr.
§ 17
Spoločné ustanovenia k atestáciám
(1)
Náročnosť atestácie zohľadňuje požadovaný stupeň vzdelania na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie.
(2)
Učiteľ vykoná atestáciu vo zvolenom tematickom okruhu z niektorého z predmetov, na ktorého vyučovanie spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ostatní pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonajú atestáciu v zvolenom tematickom okruhu z oblasti pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, na ktorej výkon spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
(3)
Atestačné organizácie zverejnia, pre ktoré kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov alebo kategórie odborných zamestnancov vykonávajú prvú atestáciu alebo druhú atestáciu, tematické okruhy pre prvú atestáciu a druhú atestáciu pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podmienky vykonania atestácií.
(4)
Vykonaním atestácie splní pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podmienku zaradenia do kariérového stupňa podľa § 27 zákona.
§ 18
Financovanie kontinuálneho vzdelávania
(1)
Náklady spojené s kontinuálnym vzdelávaním uhrádza
a)
zamestnávateľ, ktorý svojho zamestnanca vysiela na kontinuálne vzdelávanie,
b)
účastník kontinuálneho vzdelávania,
c)
poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania,
d)
iným spôsobom.
(2)
Spôsob financovania a výška úhrady nákladov sa uvádza v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania.
(3)
Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi bezplatne.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha k vyhláške č. 445/2009 Z. z.
Počet kreditov priznávaných akreditačnou radou za tvorivé aktivity podľa § 47 ods. 2 písm. a) druhého bodu zákona, ktoré súvisia s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti
I.
Výsledky výskumu a vynálezcovskej činnosti
a)
10 kreditov, ak výskum trval najmenej šesť mesiacov a výsledky sú doložené písomnou správou z oponentského konania,
b)
15 kreditov, ak sa výskum podľa písmena a) uskutočnil v rámci medzinárodného projektu,
c)
15 kreditov pôvodcovi priemyselne využiteľného vynálezu,
d)
20 kreditov pôvodcovi vynálezu, ktorému bol udelený patent.
II.
Odborno-preventívne programy, stimulačné programy alebo intervenčné programy vypracované odborným zamestnancom, ktorých tvorba nie je v jeho pracovnej náplni,
a)
10 kreditov, ak je odborno-preventívny program schválený príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie povereného orgánom miestnej štátnej správy v školstve na metodické usmerňovanie poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
b)
15 kreditov, ak je odborno-preventívny program ako výsledok experimentálneho overovania schválený na jeho uplatnenie v praxi.
III.
Odborné články publikované v odbornej literatúre
a)
jeden kredit za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami so 60 údermi,
b)
päť kreditov za jednu normalizovanú stranu s 30 riadkami so 60 údermi uverejnenú v karentovanom časopise.
1)
§ 102 ods. 2 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.