418/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Podmienkou zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností poskytujúcich ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve (ďalej len „osoba“) je predloženie
a)
potvrdenia o registrácii,
b)
stanov, štatútu alebo iného obdobného dokumentu,
c)
informácií o spôsobe poskytovania, výške a dĺžke trvania finančnej pomoci vypracovaných v písomnej forme, ak ju poskytuje,
d)
projektu pomoci žene v tehotenstve s uvedením postupu a spôsobu poskytovania materiálnej pomoci s uvedenou predpokladanou dĺžkou trvania pomoci, ak ju poskytuje,
e)
písomného vyhlásenia o garantovaní schopnosti poskytovať psychologickú pomoc a poradenstvo v súlade so štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie,
f)
informácie o určení odborného garanta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, právo alebo sociálna práca.
(2)
Podmienkou zverejnenia v zozname podľa odseku 1 je aj
a)
zabezpečenie odborného garanta so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo poradenská psychológia,1) ktorý je s osobou v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu, ak osoba poskytuje psychologickú pomoc,
b)
preukázanie vlastného webového sídla osoby a telefonickej linky ministerstvu,
c)
zverejnenie stanov osoby na webovom sídle osoby,
d)
zverejnenie informácie o poskytovaní finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci na webovom sídle osoby za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
V zozname podľa odseku 1 zverejnenom na webovom sídle ministerstva sa uvádza
a)
názov osoby a sídlo osoby,
b)
meno a priezvisko odborného zástupcu osoby podľa odseku 2 písm. a),
c)
webové sídlo osoby,
d)
telefónne číslo a e-mailová adresa osoby.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Richard Raši v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.