Predpis bol zrušený predpisom 55/2017 Z. z.

410/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2009,
ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby a špeciálne odbory štátnej služby.
§ 2
Všeobecné odbory štátnej služby sú:
a)
1.01 – Riadenie štátnej služby,
b)
1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci,
c)
1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev,
d)
1.04 – Legislatíva,
e)
1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém),
f)
1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika,
g)
1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit,
h)
1.08 – Krízové riadenie.
§ 3
Špeciálne odbory štátnej služby sú:
a)
2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb,
b)
2.02 – Financie,
c)
2.03 – Geodézia, kartografia a kataster,
d)
2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví,
e)
2.05 – Jadrový dozor,
f)
2.06 – Justícia,
g)
2.07 – Kultúra,
h)
2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita,
i)
2.09 – Obrana,
j)
2.10 – Pôdohospodárstvo,
k)
2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina,
l)
2.12 – Priemyselné vlastníctvo,
m)
2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv,
n)
2.14 – Školstvo,
o)
2.15 – Štátna štatistika,
p)
2.16 – Verejné obstarávanie,
q)
2.17 – Vnútro,
r)
2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj,
s)
2.19 – Zdravotníctvo,
t)
2.20 – Životné prostredie,
u)
2.21 – Hospodárska súťaž,
v)
2.22 – Prokuratúra,
w)
2.23 – Ochrana utajovaných skutočností,
x)
2.24 – Ochrana osobných údajov,
y)
2.25 – Zahraničné veci.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v. r.