378/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
ZÁKON
z 10. septembra 2009,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý znie:
㤠15b
Ustanovenia § 9 ods. 3 a § 12 ods. 2 písm. a) sa nepoužijú pri poskytnutí štátnej záruky za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1; to platí aj pri poskytnutí štátnej záruky za úver, ktorý poskytne Európska banka pre obnovu a rozvoj na takéto účely.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.