350/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018 do 31.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

350
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 2
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1)
Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a členenie vinohradníckych rajónov na vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Súčasťou vinohradníckych oblastí sú okrem vinohradníckych rajónov a vinohradníckych obcí podľa odseku 1 aj územia vymedzené v špecifikácii1)
a)
vína s chráneným označením pôvodu ako súčasť zemepisnej oblasti v Slovenskej republike,2) ktorá nepokrýva celé územie Slovenskej republiky alebo celý slovenský vinohradnícky región (ďalej len „zemepisná oblasť“), v ktorej možno pestovať hrozno, z ktorého možno vyrábať víno s chráneným označením pôvodu, alebo
b)
vína s chráneným zemepisným označením ako súčasť zemepisnej oblasti, v ktorej možno pestovať hrozno, z ktorého možno vyrábať víno s chráneným zemepisným označením.
§ 3
Vinárska evidencia
(1)
Vinárska evidencia sa vedie v evidenčných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou. Ak je evidenčná kniha vedená písomnou formou, jednotlivé listy sa pevne viažu a strany číslujú. Ak je evidenčná kniha vedená elektronickou formou, použije sa program zabezpečujúci nezvratné vykonanie každého záznamu s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala. Každá evidenčná kniha sa označuje identifikačnými údajmi vinára [§ 2 písm. z) zákona].
(2)
Náležitosti evidencie o výrobe hrozna a jeho použití sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Náležitosti evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového muštu sú uvedené v prílohe č. 4.
(4)
Náležitosti evidencie o množstve vyrobeného vína v členení podľa zemepisného označenia a kvalitatívnych kategórií sú uvedené v prílohe č. 5.
(5)
Náležitosti evidencie nakúpeného a použitého množstva cukru, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, látok používaných pri úprave kyslosti, iných prídavných látok a pomocných látok používaných na ošetrenie vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 6.
(6)
Náležitosti evidencie o výrobe a použití alkoholických nápojov z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 7.
(7)
Náležitosti evidencie zásob vína sú uvedené v prílohe č. 8.
(8)
Náležitosti evidencie o tvorbe výrobnej dávky a o technologickom postupe formou technologického záznamu sú uvedené v prílohe č. 9.
(9)
Náležitosti oznámenia o začatí a skončení výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh sú uvedené v prílohe č. 10.
§ 4
Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov
(1)
Hlásenie o úrode hrozna a o jeho použití je uvedené v prílohe č. 11.
(2)
Hlásenie o stave zásob vína a muštu je uvedené v prílohe č. 12.
(3)
Hlásenie o výrobe vína a muštu je uvedené v prílohe č. 13.
(4)
Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14. Vedenie evidencie o výrobe cibéb a ich použití je uvedené v prílohe č. 15.
§ 5
Oznámenia o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín
(1)
Vzor oznámenia o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu je uvedený v prílohe č. 16. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.
(2)
Vzor oznámenia o úprave zvyškového cukru je uvedený v prílohe č. 17. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.
(3)
Vzor oznámenia o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín je uvedený v prílohe č. 18. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.
§ 6
Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi
(1)
Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa odstraňujú
a)
predajom,
b)
destiláciou,
c)
likvidáciou vo vinohrade,
d)
iným preukázateľným spôsobom.
(2)
O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa vedie evidencia podľa prílohy č. 19 a pri odstránení vedľajších produktov podľa odseku 1 písm. a) alebo b) sa k evidencii priloží doklad preukazujúci, že došlo týmto spôsobom k odstráneniu vedľajších produktov.
§ 7
Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov
(1)
Základom na výpočet technologických strát pri výrobe vína je množstvo produktu po vykvasení pred prvým stáčaním z kvasničných kalov. Ako jednotka množstva pri výrobe vína sa používa liter (l).
(2)
Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:
a)
výroba vína bez odkalenia muštu
1.
prvé stáčanie
1.1
bez použitia bentonitu 6 %,
1.2
s použitím bentonitu 6,5 %,
2.
druhé stáčanie
2.1
bez použitia bentonitu 1,2 %,
2.2
s použitím bentonitu 2 %,
3.
čírenie
3.1
bez použitia bentonitu 0,5 %,
3.2
s použitím bentonitu 1 %,
4.
filtrácia 0,1 %,
5.
tangenciálna filtrácia 0,6 %,
6.
plnenie cisterien 0,1 %,
7.
plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
8.
manipulačné straty 0,1 %,
9.
skladovacie straty (odparné) za mesiac
9.1
v drevených sudoch 0,3 %,
9.2
v ostatných nádobách 0,1 %,
10.
fľašovanie
10.1
sýtené, perlivé a šumivé 1 %,
10.2
ostatné 0,5 %,
b)
výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu
1.
odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,
2.
prvé stáčanie
2.1
bez použitia bentonitu 2 %,
2.2
s použitím bentonitu 2,5 %,
3.
druhé stáčanie
3.1
bez použitia bentonitu 1,2 %,
3.2
s použitím bentonitu 2 %,
4.
čírenie
4.1
bez použitia bentonitu 0,5 %,
4.2
s použitím bentonitu 1 %,
5.
filtrácia 0,1 %,
6.
tangenciálna filtrácia 0,6 %,
7.
plnenie cisterien 0,1 %,
8.
plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,
9.
manipulačné straty 0,1 %,
10.
skladovacie straty
10.1
v drevených sudoch 0,3 %,
10.2
v ostatných nádobách 0,1 %
11.
fľašovanie
11.1
sýtené, perlivé a šumivé 1 %,
11.2
ostatné 0,5 %.
§ 8
Postup certifikácie
(1)
Žiadosť o certifikáciu je uvedená v prílohe č. 20.
(2)
Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu vína zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom, zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.
(3)
Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.
(4)
Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie fľaše bez porušenia pečate. Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie
a)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľ právnická osoba,
b)
označenie vína,
c)
ročník vína,
d)
číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,
e)
obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch.
(5)
Základné požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov sú uvedené v prílohách č. 21 a 22.
(6)
Chemickou analýzou sa určuje
a)
skutočný obsah alkoholu,
b)
celkový obsah alkoholu,
c)
bezcukorný extrakt,
d)
redukujúce sacharidy alebo celkový obsah sacharidov vyjadrený súčtom glukózy a fruktózy vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín,
e)
kyselina siričitá celková,
f)
prchavé kyseliny vyjadrené ako kyselina octová,
g)
celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna,
h)
pri šumivých vínach aj pretlak oxidu uhličitého,
i)
pri tokajských vínach aj kyselina sorbová,
j)
ostatné parametre podľa špecifikácie.
§ 9
Štátne kontrolné číslo
(1)
Štátne kontrolné číslo je označenie na fľašiach dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:
a)
skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ“,
b)
štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla,
c)
objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,
d)
rok pridelenia štátneho kontrolného čísla.
(2)
Štátne kontrolné číslo sa umiestňuje tak, aby sa pri otvorení fľaše číslo porušilo.
(3)
Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla je uvedená v prílohe č. 23.
§ 10
Označovanie
Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným označením použiť kód, ktorý pozostáva zo skratky SK, za ktorou nasleduje identifikačné číslo podniku.
§ 11
Požiadavky na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu do alebo vývozu z Tokajskej vinohradníckej oblasti
(1)
Vývoz hrozna, muštu a vína z Tokajskej vinohradníckej oblasti sa nahlasuje najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 24.
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína do Tokajskej vinohradníckej oblasti sa zasiela do 31. júla kalendárneho roku. Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína je uvedená v prílohe č. 25.
§ 12
Zatrieďovanie kvalifikovaných honov
Kvalifikované hony evidované vo vinohradníckom registri sa zatrieďujú do kvalitatívnych kategórií na základe kritérií hodnotenia kvalifikovaných vinohradníckych honov uvedených v prílohe č. 26.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Stanislav Becík v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
ČLENENIE VINHRADNÍCKYCH OBLASTÍ
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Skalický rajón: Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kopčany, Koválov, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Rohov, Rybky Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište
Záhorský rajón: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže, Závod
Stupavský rajón: mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, mestská časť Bratislava - Lamač, mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Lozorno, Stupava
Bratislavský rajón: mestská časť Bratislava - Devín, mestská časť Bratislava - Dúbravka, mestská časť Bratislava - Karlova Ves, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, mestská časť Bratislava - Rača, mestská časť Bratislava - Staré Mesto, mestská časť Bratislava - Vajnory
Pezinský rajón: Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné
Modranský rajón: Dubová, Modra, Šenkvice, Vinosady, Vištuk
Doľanský rajón: Budmerice, Častá, Doľany, Píla, Štefanová
Orešanský rajón: Borová, Dlhá, Košolná, Dolné Orešany, Horné Orešany, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín
Senecký rajón: Báhoň, Bernolákovo, Veľký Biel, Blatné, Čataj, Veľký Grob, Hurbanova Ves, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jablonec, Kaplna, Kráľová pri Senci, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Tomášov
Trnavský rajón: Boleráz, Brestovany, Bučany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Dolná Krupá, Majcichov, Malženice, Siladice, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč
Hlohovecký rajón: Bojničky, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Sokolovce, Šalgočka, Tepličky, Dolné Trhovište, Horné Trhovište, Zemianske Sady
Vrbovský rajón: Banka, Bíňovce, Brestovec, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Horné Dubové, Dolný Lopašov, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Podolie, Ratnovce, Smolenice, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Šamorínsky rajón: Blahová, mestská časť Bratislava - Čunovo, mestská časť Bratislava - Jarovce, mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, mestská časť Bratislava - Rusovce, mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Čakany, Čenkovce, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hubice, Kvetoslavov, Lehnice, Mierovo, Michal na Ostrove, Miloslavov, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Zlaté Klasy
Dunajskostredský rajón: Baloň, Číčov, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Okoč, Orechová Potôň, Sokolce, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vieska, Vydrany
Galantský rajón: Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Gáň, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Mostová, Pusté Úľany, Horné Saliby, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Vozokany, Žihárec
Palárikovský rajón: Andovce, Jatov, Neded, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné
Komárňanský rajón: Imeľ, Iža, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove
Hurbanovský rajón: Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hurbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt
Strekovský rajón: Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan
Štúrovský rajón: Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Ipeľský rajón: Balog nad Ipľom, Bielovce, Dolinka, Drienovo, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kalinovo, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Panické Dravce, Plášťovce, Slatina, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom
Hontiansky rajón: Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sazdice, Sebechleby, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Sudince, Súdovce, Terany, Hontianske Tesáre
Vinický rajón: Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica
Modrokamenský rajón: Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Glabušovce, Chrťany, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Dolné Plachtince, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Dolná Strehová, Horná Strehová, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce
Fiľakovský rajón: Blhovce, Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Hajnáčka, Hodejov, Holiša, Hrnčiarske Zalužany, Nová Bašta, Ožďany, Pinciná, Prša, Radzovce, Ratka, Šávoľ, Šurice, Dolné Zahorany
Gemerský rajón: Bátka, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Chrámec, Jesenské, Jestice, Kaloša, Petrovce, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov, Veľké Dravce
Tornaľský rajón: Abovce, Belín, Dulovo, Gemer, Hubovo, Kráľ, Pavlovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Štrkovec, Tomášovce, Tornaľa, Valice, Včelince, Veľký Blh, Vyšné Valice, Žíp
Nitrianska vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Šintavský rajón: Alekšince, Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom
Nitriansky rajón: Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Štitáre, Šurianky, Veľká Dolina, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany
Radošinský rajón: Bojná, Lipovník, Ludanice, Malé Ripňany, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nové Sady, Horné Obdokovce, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Horné Štitáre, Tesáre, Urmince, Veľké Ripňany
Zlatomoravecký rajón: Beladice, Čaradice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hosťovce, Hronský Beňadik, Kovarce, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Mankovce, Neverice, Nitrianska Streda, Nemčiňany, Nevidzany, Dolné Obdokovce, Orovnica, Ostratice, Skačany, Slepčany, Sľažany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Chyndice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vysočany, Zlaté Moravce, Zlatno, Žitavany
Vrábeľský rajón: Babindol, Bánov, Beša, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lok, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Telince, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce
Žitavský rajón: Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Dolný Ohaj, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas
Želiezovský rajón: Čaka, Farná, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Malé Ludince, Málaš, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce
Tekovský rajón: Čajkov, Hokovce, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Dolný Pial, Horný Pial, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače
Pukanecký rajón: Bátovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Domadice, Drženice, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Jabloňovce, Pečenice, Pukanec, Santovka, Žemberovce
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Moldavský rajón: Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Janík, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Perín-Chym, Rešica, Seňa, Trstené pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Ždaňa
Sobranecký rajón: Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Remetské Hámre, Sejkov, Sobrance, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Ruskovce, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Závadka
Michalovský rajón: Bracovce, Brekov, Falkušovce, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lesné, Malčice, Markovce, Michalovce, Nacina Ves, Nižný Hrušov, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Sedliská, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné, Zbudza
Kráľovskochlmecký rajón: Bačka, Beša, Biel, Boľ, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Luhyňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie
Vinohradnícka oblasť Tokaj
vinohradnícke obce
Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky
.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV
Znak
kvality
VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ Víno s prívlastkom VÍNO S CHOP* – Akostné víno
slamové
víno
ľadový
zber
cibébový
výber
hrozienkový
výber
bobuľový
výber
výber
z hrozna
neskorý
zber
kabinetné odrodové značkové
Čírosť Číre s iskrou
Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vínach slabo vyzrážané farbivo
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÍNA
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby
Vôňa VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti
VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE ALEBO ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti
Chuť ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v typickosti
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A ZNAČKE A HARMONICKÁ
Pripúšťa sa menej harmonická, ale zodpovedajúca označeniu a čistá
* Víno s chráneným označením pôvodu
Znak kvality VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA VÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM VÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉ VÍNO S PRETLAKOM CO2
Čírosť ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU ČÍRE S ISKROU
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivo Perlenie jemné, dlhotrvajúce
              Pripúšťa sa hrubšie a krátko trvajúce
Farba ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
Pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň Pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieň Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni a intenzite farby   Pripúšťa sa žltkastý odtieň v bielom víne
Vôňa ČISTÁ, VÍNOVÁ VÝRAZNÁ, ČISTÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODE VÝRAZNÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÝRAZNÁ, SVIEŽA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej výrazná vôňa Pripúšťa sa menej výrazná vôňa Pripúšťa sa menej výrazná vôňa   Pripúšťa sa menej výrazná vôňa
Chuť PRIMERANE PLNÁ A HARMONICKÁ VÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, HARMONICKÁ VÝRAZNÁ, PLNÁ A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÝRAZNÁ, SVIEŽA A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej plná a menej harmonická, ale čistá Pripúšťa sa menej harmonická Pripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti atypickosti   Pripúšťa sa menej výrazná a menej harmonická chuť
Požiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín
Druh tokajského vína Čistota Farba Vôňa Chuť
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
číre zlatožltá
s miernym
odtieňom
jantárovej farby
výrazná,
tokajského
charakteru
výrazná,
tokajského
charakteru
prísušnej odrody
Tokajské samorodné číre bledožltá až zlatožltá
s hnedastým odtieňom,
možné sú aj slabšie odtiene
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský výber
3-putňový až
6-putňový
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský másláš číre bledožltá až
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský forditáš číre bledožltá až zlatožltá výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská výberová
esencia
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská esencia číre žltá až sýta
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Príloha č. 22 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV
Ukazovateľ
VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
slamové víno ľadové víno cibébový výber hrozienkový výber bobuľový výber výber z hrozna neskorý zber kabinetné
biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené
Alkohol % objemu skutočný najmenej 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Prchavé kyseliny v g/l najviac 2,1 2,1 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
Obsah cukru v g/1 najviac podľa označenia vína
Ukazovateľ
VÍNO
S CHOP*

AKOSTNÉ
VÍNO
VÍNO
BEZ
ZEMEPISNÉHO
OZNAČENIA
VÍNO
S CHRÁNENÝM
ZEMEPISNÝM
OZNAČENÍM
AROMATI-
ZOVANÉ
VÍNO
LIKÉROVÉ
VÍNO
biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové červené
Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac 9,5
-
9,5
-
8,5
15
8,5
15
8,5
15
8,5
15
15
-
15
-
15
22
15
22
Prchavé kyseliny v g/l najviac 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2
Obsah cukru v g/1 najviac podľa označenia vína 35 35 35 35 podľa označenia vína - -
Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej 16 18 15 17 15 17 - - 17 17
Ukazovateľ
VÍNO S PRETLAKOM CO2
PESTOVATEĽSKÝ SEKT A SEKT V. O. AKOSTNÉ ŠUMIVÉ AKOSTNÉ AROMATICKÉ ŠUMIVÉ PERLIVÉ SÝTENÉ PERLIVÉ
biele, ružové červené biele, ružové červené biele, ružové biele, ružové červené biele, ružové červené
Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac 10
-
10
-
9
-
9
-
6
10
7
-
7
-
7
9
7
9
Prchavé kyseliny v g/l najviac 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2
Obsah cukru v g/1 najviac podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej 16 18 16 18 16 15 17 15 17
* Víno s chráneným označením pôvodu
Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tokajských vín
Druh tokajského vína Obsah
alkoholu
(% objemu)
najmenej
Obsah zvyškového cukru
(g/l)
Bezcukorný extrakt (g/l)
najmenej
Obsah
titrovateľných kyselín (g/l)
najmenej
Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
Tokajské samorodné suché 12 do 10 23 5,5 1,1
Tokajské samorodné sladké 12 nad 10 23 5,5 1,1
Tokajský výber 3-putňový
až 6-putňový
9 3-putňový nad 60
4-putňový nad 90
5-putňový nad 120
6-putňový nad 150
3-putňový 25
4-putňový 30
5-putňový 35
6-putňový 40
6 2,1
Tokajský másláš 9 - 23 6 1,5
Tokajský forditáš 9 - 23 6 1,5
Tokajská výberová esencia 6 nad 180 45 6 2,1
Tokajská esencia 1,2 – 8,0 nad 450 50 8 2,1
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
9 - - 3,5 1,1
Príloha č. 23 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 25 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
Príloha č. 26 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA KVALIFIKOVANÝCH VINOHRADNÍCKYCH HONOV
Hlavné činitele Činiteľ Označenie Počet bodov
Pôda Geologický podklad Ryolitné a andezitové tufy 30      
Piesočnaté bridlice 15
Svahové a aluviálne oglejené hliny 5
Obsah skeletu >20 % 10  
1 – 20 % 5
bez skeletu 0
Pôdny druh HP, PH, H 10  
P, IH, I 5
Terénne činitele Relat. nadmorská výška
(prevýšenie)
>50 m 5  
0
Svahovitosť >10 % 10  
5 – 10% 5
% 0
Expozícia J, JV, JZ 15  
ZJZ, VJV 10
Z, V 5
S, SV, SZ 0
Energetická bilancia
(KJ/cm2/vegetácia)
>220 20  
 219 19
 218 18
 201 1
 200 0
Počet bodov spolu  
Pôdny druh:
P – piesočnatá
HP – hlinito-piesočnatá
PH – piesočnato-hlinitá
H – hlinitá
IH – ílovito-hlinitá
I – ílovitá
Zaradenie honov do kategórií
Počet bodov Kategória Označenie
85 – 100 I. A Výborné podmienky
76 – 84 I. B Dobré podmienky
61 – 75 II. Vyhovujúce podmienky
40 – 60 III. Nevyhovujúce podmienky
1)
Čl. 94 ods. 2 a čl. 103 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 94 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.