349/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 2009
o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá a jazdné súpravy prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách uvedené v prílohe č. 1 časti B k zákonu.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na kĺbové autobusy s viac ako jednou kĺbovou časťou.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,
b)
prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,
c)
jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1.
prívesom,
2.
návesom,
3.
dvomi prívesmi alebo
4.
návesom a prívesom,
d)
izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,
e)
autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,
f)
kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomne prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí je možné len dielensky,
g)
najväčšou prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,
h)
najväčšou prípustnou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v premávke na pozemných komunikáciách,
i)
najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť určená výrobcom vozidla závisiaca od konštrukcie a výkonu vozidla,
j)
nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na účely prepravy po pozemných komunikáciách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
k)
tonou hmotnosť, ktorá vyvolá zaťaženie zodpovedajúce 9,8 kilonewtona,
l)
odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev odpruženie, ktoré spĺňa podmienky týkajúce sa ekvivalencie medzi určitými systémami bez pneumatického zavesenia a s pneumatickým zavesením pre hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy podľa prílohy č. 2.
§ 3
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav
(1)
Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1. Ak je vozidlo alebo jazdná súprava znečistené napríklad blatom, snehom alebo vodou, možno prekročiť ich najväčšiu prípustnú hmotnosť najviac o 3 % tejto hmotnosti.
(2)
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy. Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu.
§ 5
Označovanie vozidiel
(1)
Vozidlá kategórií M2 a M3 a ich prípojné vozidlá kategórie O a vozidlá kategórií N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórií O3 a O4 musia byť vybavené jedným z týchto dokladov:
a)
kombináciou výrobného štítku a štítku rozmerov podľa prílohy č. 3 vytvorených a pripevnených podľa osobitného predpisu,1)
b)
jedným štítkom vytvoreným a pripevneným podľa osobitného predpisu1) obsahujúcim údaje z obidvoch štítkov uvedených v písmene a),
c)
dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.
(2)
Doklad podľa odseku 1 písm. c) musí obsahovať rovnaké údaje ako štítky uvedené v odseku 1 písm. a) a musí byť vo vozidle umiestnený na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste; je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Prostredný stĺpec na doklade podľa odseku 1 písm. c) týkajúci sa hmotnosti má v prípade potreby obsahovať hmotnostné normy Európskeho spoločenstva uplatňovateľné na príslušné vozidlo. Pokiaľ ide o vozidlá uvedené v druhom bode písm. j) prílohy č. 1, položka „44,00 t“ sa uvedie v zátvorkách pod najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdných súprav.
(4)
Ak jednotlivé rozmery a hmotnosti vozidla nezodpovedajú údajom, ktoré sú uvedené na štítkoch alebo doklade podľa odseku 1, je potrebné zabezpečiť ich zmenu v rámci schválenia prestavby vozidla.2)
(5)
Štítky a doklady uvedené v odseku 1 vydané v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa považujú za rovnocenné na území Slovenskej republiky.
(6)
Izotermické vozidlo musí byť vybavené osvedčením alebo certifikačným štítkom podľa osobitného predpisu.3)
(7)
Vozidlá a jazdné súpravy uvedené v prílohe č. 4 musia mať špeciálne označenie.
§ 6
Nadrozmerná preprava a nadmerná preprava
Ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje najväčšie prípustné rozmery uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „nadrozmerná preprava“) alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti podľa § 4 (ďalej len „nadmerná preprava“) alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery alebo najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
Označovanie nadrozmernej prepravy a nadmernej prepravy
(1)
Každé vozidlo alebo jazdná súprava vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú prepravu musia byť špeciálne označené podľa prílohy č. 4.
(2)
Sprievodné vozidlá, ktoré sprevádzajú vozidlo alebo jazdnú súpravu pri nadrozmernej preprave alebo nadmernej preprave, musia byť špeciálne označené podľa prílohy č. 4.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, nemožno vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2006 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ ROZMERY VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV, NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ HMOTNOSTI VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV A ĎALŠIE SÚVISIACE TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ A JAZDNÉ SÚPRAVY
1.
Najväčšie prípustné rozmerya)
a) najväčšia prípustná šírka
1. vozidiel kategórie M1 2,55 m ,
2. vozidiel kategórie M2, M3, N a O 2,55 m ,
3. izotermických vozidiel kategórie N a O 2,60 m ,
4. vozidiel kategórie T okrem T4.2 a C 2,55 m,b)
5. vozidiel kategórie L1e 1,00 m ,
6. vozidiel kategórie L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 2,00 m ,
7. prípojných vozidiel za dvojkolesové motorové vozidlá 1,00 m ,
8. vozidiel kategórie T4.2, R, S a PS 3,00 m ,b)
9. vozidiel kategórie PN 3,00 m ,
10. vozidiel kategórie LS 2,00 m ,
b) najväčšia prípustná výška
1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS 2,50 m ,
2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS 4,00 m ,
3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených na prepravu vozidiel 4,20 m ,
4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) 4,00 m
+ 2 % výšky,
c) najväčšia prípustná dĺžka
1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS 4,00 m ,
2. prípojného vozidla za dvojkolesové vozidlo kategórie L nesmie byť väčšia
ako dĺžka ťažného vozidla, najviac smie byť
2,50 m ,
3. vozidiel kategórie M1, N, O (okrem návesov), T, C, PS 12,00 m ,c)
4. autobusov s dvomi nápravami 13,50 m ,d)
5. autobusov s tromi a viacerými nápravami 15,00 m ,d)
6. kĺbových dvojčlánkových autobusov s tromi nápravami 18,75 m ,d)
7. kĺbových dvojčlánkových autobusov so štyrmi a viacerými nápravami 20,50 m ,d)
8. súpravy ťahača s návesom 16,50 m ,c)
9. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom 18,75 m ,c)
10. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom kategórie O4 určeným na prepravu vozidiel 20,75 m ,
11. súpravy motorového vozidla s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným prívesom 22,00 m ,c)
12. súpravy traktora kategórie T alebo C s vozidlom kategórie R alebo S 18,75 m ,
13. súpravy traktora kategórie T alebo C s dvomi vozidlami kategórie R 22,00 m ,
14. súpravy vozidla kategórie PS s podvozkom na prepravu jeho pracovného zariadenia 20,00 m ,
d) maximálna vzdialenosť medzi osou návesového čapu a zadným obrysom návesu 12,00 m ,
e) maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy
od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu
vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti medzi vonkajším obrysom zadnej časti
motorového vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu
15,65 m ,
f) maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho
vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy
16,40 m .
2.
Najväčšie prípustné hmotnosti
a) motorových vozidiel s dvomi nápravami 18,00 t,
b) motorových vozidiel s tromi nápravami 25,00 t,
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením
alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev
alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná
hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,50 t
26,00 t,
c) motorových vozidiel so štyrmi a viacerými nápravami 32,00 t,
d) prívesov s dvomi nápravami 18,00 t,
e) prívesov s tromi nápravami 24,00 t,
f) prívesov so štyrmi a viacerými nápravami 32,00 t,
g) dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami 28,00 t,
h) dvojčlánkových kĺbových autobusov so štyrmi a viacerými nápravami 35,00 t,
i) jazdných súprav 40,00 t,
j) jazdných súprav prepravujúcich prepravné kontajnery v kombinovanej doprave,4a)
súpravy ťahača a manipulovateľného cestného návesu v kombinovanej doprave,4a)
jazdnej súpravy s cisternovým kontajnerom alebo výmennou nadstavbou v kombinovanej doprave4a)
44,00 t,
k) pásových vozidiel 18,00 t.
3.
Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu
a) jednotlivej nápravy 10,00 t,
b) jednotlivej hnacej nápravy 11,50 t,
c) dvojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia oboch náprav dvojnápravy nesmie prevýšiť,
ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je
1. menej ako 1 m (d < 1,0) 11,50 t,
2. 1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m (1,0 ≤ d ,3) 16,00 t,
3. 1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m (1,3 ≤ d ,8) 18,00 t,
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením
alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev alebo ak je
každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,50 t
19,00 t,
d) dvojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia oboch náprav dvojnápravy nesmie prevýšiť,
ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je
1. menej ako 1 m (d < 1,0) 11,00 t,
2. 1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m (1,0 ≤ d ,3) 16,00 t,
3. 1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m (1,3 ≤ d ,8) 18,00 t,
4. 1,8 m alebo viac (1,8 d) 20,00 t,
e) trojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia všetkých náprav trojnápravy nesmie prevýšiť,
ak vzdialenosť (d) medzi nápravami je
1. 1,3 m alebo menej (d ≤ 1,3) 21,00 t,
2. viac ako 1,3 m až do 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4),4) 24,00 t.
Dvojnápravou sa rozumejú dve za sebou umiestnené nápravy, ktorých stredy sú pri prípustnej hmotnosti od seba vzdialené (čiastkový rázvor) najviac 1,8 m. Trojnápravou sa rozumejú tri za sebou umiestnené nápravy, ktorých súčet čiastkových rázvorov je najviac 2,8 m. Hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy prívesov a návesov nesmie prekročiť 10,00 t.
4.
Ďalšie technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy súvisiace s hmotnosťami a rozmermi
a)
najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, ktoré nie je vybavené brzdou, nesmie prevýšiť 50 % prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e vybaveného nájazdovou brzdou nesmie prevýšiť prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla,
b)
vzdialenosť nápravy alebo osi kolies prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e nesmie presiahnuť rázvor kolies ťažného vozidla,
c)
vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladové jednotky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v prvom bode písm. a) až f) a v štvrtom bode písm. k),
d)
motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré sa pohybujú, musia byť schopné otočiť sa vo vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,50 m a vnútorný polomer 5,30 m,
e)
hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie klesnúť pod 25 % celkovej hmotnosti naloženého vozidla alebo jazdnej súpravy,
f)
hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu alebo nápravy motorového vozidla kategórie N alebo kĺbového autobusu (merané pri státí na vodorovnej pozemnej komunikácii) nesmie klesnúť pod 20 % okamžitej hmotnosti a pri ostatných autobusoch okrem triedy I a triedy A pod 25 % okamžitej hmotnosti,
g)
pri vozidlách kategórie M, N, O a L v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách sa pripúšťa nerovnomernosť rozloženia okamžitej hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatiky, najviac však 15 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu. Táto hodnota môže byť prekročená, ak výrobca ustanovil pre vozidlo a jeho určitú hmotnosť rozpätie prípustných polôh ťažiska nákladu a uvedie tieto údaje v návode pre používateľa vozidla,
h)
pri vozidlách kategórie M a N pri zapojení nebrzdeného prípojného vozidla kategórie O nesmie prevýšiť hmotnosť ustanovenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 0,75 t. Pri vozidlách kategórie M pri zapojení brzdeného prípojného vozidla kategórie O nesmie prevýšiť hmotnosť ustanovenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 3,50 t,
i)
pri vozidlách v kombinovanej doprave4a) rozmery ustanovené v prvom bode písmena c) bodoch 3, 8 a 9 a v prvom bode písmena d) môžu byť prekročené o 0,15 m,
j)
ak autobus stojí, musí sa na zemi urobiť čiara pozdĺž vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je obrátená smerom von z kruhu. V prípade kĺbového autobusu musia byť obidve jeho pevné časti s touto rovinou rovnobežné. Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti popísanej v písmene d), žiadna jeho časť nesmie vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než 0,60 m,
k)
vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 a prvou nápravou prívesu kategórie O musí byť najmenej 3,00 m,
l)
vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou návesového čapu a akýmkoľvek bodom vonkajšieho obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako 2,04 m,
m)
prostredné vozidlo jazdnej súpravy musí mať vyššiu alebo rovnakú okamžitú hmotnosť ako posledné vozidlo jazdnej súpravy,
n)
najväčšia prípustná hmotnosť v tonách motorového vozidla so štyrmi nápravami nesmie prevýšiť päťnásobnú vzdialenosť v metroch medzi stredmi najprednejšej a poslednej nápravy vozidla,
o)
náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť rovnomerne rozložený a riadne zaistený vhodným technickým zariadením5) proti pohybu. Ak je na pripevnenie nákladu použitá upevňovacia súprava, musí byť v riadnom technickom stave a viazacia sila uvedená na štítku musí zodpovedať hmotnosti prepravovaného nákladu,
p)
najväčšia prípustná hmotnosť saní za vozidlo kategórie LS nesmie prevýšiť 50 % prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla,
q)
najväčšie prípustné hmotnosti zvláštnych vozidiel nesmú prekročiť hodnoty platné pre vozidlá uvedené v druhom bode písm. a) až k) a
1.
pri vozidlách kategórie R s nápravami v strede môžu byť vyššie ako hmotnosti ustanovené pri prívesoch uvedených v druhom bode písm. d), e) a f) v závislosti od počtu náprav o hmotnosť pripadajúcu na spájacie zariadenie (oko oja), a to pri traktorových návesoch maximálne o 3,00 t a pri traktorových prívesoch s nápravami v strede maximálne o 1,00 t,
2.
pri vozidlách kategórie S nesmú prevýšiť hodnoty ustanovené pre traktorové prívesy alebo návesy,
r)
pri vozidlách kategórie T a PS nesmie byť hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu (merané pri státí na vodorovnej pozemnej komunikácii) menšia ako 20 % okamžitej hmotnosti vozidla. Pri vozidlách kategórie T sa však pripúšťa nižšia hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu po namontovaní nadstavby, pracovného stroja neseného alebo ťahaného vymeniteľného stroja pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km.h-1, pričom hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu nesmie byť menšia ako
1.
19 % pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou najviac 4,50 t,
2.
18 % pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou prevyšujúcou 4,50 t,
s)
pri vozidlách kategórie T, R, S a PS sa pripúšťa nerovnomernosť rozloženia okamžitej hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatík,
1.
pri vozidlách kategórie T a R najviac 15 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu,
2.
pri vozidlách kategórie PS a S najviac 20 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu,
3.
pri vozidlách kategórie T po namontovaní nadstavby, pracovného stroja neseného alebo ťahaného vymeniteľného stroja najviac 20 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu,
t)
pri vozidlách kategórie T a C pri zapojení nebrzdeného vozidla kategórie R a S súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na všetky nápravy nesmie prevýšiť hmotnosť ustanovenú výrobcom najviac 3,50 t pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km.h-1. Brzdovým zariadením nájazdového typu môžu byť vybavené vozidlá kategórie R a S, ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na všetky nápravy je menej ako 3,50 t. Také vozidlá kategórie R a S možno pripojiť iba k ťažnému vozidlu, ktorého prevádzková hmotnosť je rovná alebo prevyšuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla.
Vysvetlivky:
a)
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú bez žiadnych kladných tolerancií podľa STN 30 0026 – Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície.
b)
Do celkovej šírky vozidla sa započítava aj zdvojenie kolies na náprave, pričom sa neberie do úvahy akékoľvek vydutie časti pneumatík, ktoré je v styku s pozemnou komunikáciou.
c)
Do celkovej dĺžky vozidla (jazdnej súpravy) sa nezapočítava dĺžka nakladacieho satelitného vozíka, ktorý je v prepravnej polohe namontovaný vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac než 1,20 m.
d)
Do najväčšej dĺžky autobusu sa započítava akákoľvek odnímateľná výbava, napríklad batožinová nadstavba alebo skrinka na lyže.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA EKVIVALENCIE MEDZI URČITÝMI SYSTÉMAMI BEZ PNEUMATICKÉHO ZAVESENIA A S PNEUMATICKÝM ZAVESENÍM PRE HNACIU NÁPRAVU ALEBO HNACIE NÁPRAVY
1.
VYMEDZENIE ZÁVESU
Závesný systém sa považuje za pneumatický záves, ak je aspoň 75 % pružiaceho efektu spôsobené pneumatickou pružinou.
2.
EKVIVALENTNOSŤ PNEUMATICKÉHO ZÁVESU
Záves uznaný za ekvivalentný pneumatickému závesu musí spĺňať tieto požiadavky:
2.1
počas voľnej prechodovej nízkofrekvenčnej vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom musí byť nameraná frekvencia a tlmenie so závesom pri prenose svojho maximálneho zaťaženia v rozmedzí definovanom v bodoch 2.2 až 2.5,
2.2
každá náprava musí byť vybavená hydraulickými tlmičmi. Na podvozkoch so zdvojenými nápravami musia byť tlmiče umiestnené tak, aby minimalizovali osciláciu podvozkov,
2.3
hodnota stredného pomerného tlmenia D musí byť vyššia než 20 % kritického tlmenia pre záves v jeho normálnom stave s umiestnenými a fungujúcimi hydraulickými tlmičmi,
2.4
pomerné tlmenie D závesu so všetkými hydraulickými tlmičmi odstránenými alebo nefungujúcimi nesmie byť vyššie než 50 % D,
2.5
frekvencia odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom vo voľnej prechodovej vertikálnej oscilácii nesmie byť vyššia než 2,0 Hz,
2.6
frekvencia a tlmenie závesu sú uvedené v bode 3. Testovacie postupy na meranie frekvencie a tlmenia sú ustanovené v bode 4.
3.
VYMEDZENIE FREKVENCIE A TLMENIA
V tomto vymedzení sa uvažuje s odpruženou hmotou M (kg) nad hnacou nápravou alebo podvozkom. Náprava alebo podvozok majú celkovú vertikálnu tuhosť medzi cestným povrchom a odpruženou hmotou K newton/meter (N/m) a celkový koeficient tlmenia C newton krát sekunda na meter (N.s/m). Vertikálne posunutie odpruženej hmoty je Z. Pohybová rovnica pre voľnú osciláciu odpruženej hmoty je
Vzorec 01
Frekvencia oscilácie odpruženej hmoty F (rad/sek ) je
Vzorec 02
Tlmenie je kritické vtedy, keď C = Co, kde
Vzorec 03
Pomerné tlmenie ako zlomok kritického tlmenia je C/Co.
Počas voľnej prechodnej oscilácie odpruženej hmoty bude vertikálny pohyb hmoty sledovať tlmenú sínusoidnú dráhu (obrázok 2). Frekvenciu je možné odhadnúť tak, že sa odmeria čas za toľko cyklov oscilácie, koľko je možné pozorovať. Tlmenie je možné odhadnúť tak, že sa odmerajú výšky po sebe idúcich vrcholov oscilácie v rovnakom smere. Ak špičkové amplitúdy prvého a druhého cyklu oscilácie sú A1 a A2, potom je pomerné tlmenie D
Vzorec 04
kde „ln“ je prirodzený logaritmus pomeru amplitúd.
4.
POSTUP TESTU
Na určenie pomerného tlmenia D, pomerné tlmenie s odstránenými hydraulickými tlmičmi a frekvenciou F závesu by malo naložené vozidlo spĺňať jednu z nasledujúcich podmienok:
a)
malo by sa pohybovať pri nízkej rýchlosti (5 km/h ± 1 km/h) cez 80 mm schod s profilom, ktorý je zobrazený na obrázku 1. Prechodová oscilácia, ktorá sa analyzuje na frekvenciu a tlmenie, nastáva po tom, čo kolesá na hnacej náprave opustia schod, alebo
b)
malo by byť ťahané dole za svoj podvozok tak, aby záťaž hnacej nápravy bola 1,5-krát väčšia, než je jeho maximálna statická hodnota. Vozidlo, ktoré je držané v dolnej polohe, sa náhle uvoľní a analyzuje sa následná oscilácia, alebo
c)
malo by byť ťahané hore za svoj podvozok tak, aby odpružená hmota bola zdvihnutá o 80 mm nad hnaciu nápravu. Vozidlo držané v hornej polohe sa náhle pustí a analyzuje sa následná oscilácia, alebo
d)
malo by byť podrobené iným postupom, ak výrobca k spokojnosti technického oddelenia nepreukáže ekvivalentnosť.
Uvedené vozidlo by malo byť vybavené meničom vertikálneho posunutia medzi hnacou nápravou a podvozkom, priamo nad hnacou nápravou. Zo stopy môže byť nameraný časový interval medzi prvým a druhým kompresným vrcholom na zistenie frekvencie F a amplitúdový pomer na zistenie hodnoty tlmenia. Pre dvojnápravové podvozky by meniče vertikálneho posunutia mali byť namontované medzi každou hnacou nápravou a podvozkom, priamo nad touto nápravou.
Obrázok 1
Schod pre závesné testy
Obrázok 01
Obrázok 2
Tlmený prechodový jav
Obrázok 02
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
ŠTÍTOK ROZMEROV
1.
Štítok, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle, musí obsahovať tieto údaje:
a)
názov výrobcu,*)
b)
identifikačné číslo vozidla VIN,*)
c)
dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu,
d)
šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu,
e)
údaje na meranie dĺžky jazdných súprav
1.
vzdialenosť (a) medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického spájacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); v prípade návesovej spojky s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (amin a amax),
2.
vzdialenosť (b) medzi stredom mechanického spájacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmin a bmax).
2.
Dĺžkou jazdnej súpravy je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou.
3.
Hodnoty uvedené na štítku alebo doklade podľa § 5 ods. 1 musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle.
Vysvetlivka:
*)
Tieto údaje nie je potrebné opakovať, ak má vozidlo jediný štítok podľa § 5 ods. 1 písm. b) obsahujúci údaje o hmotnostiach, ako aj o rozmeroch.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
ŠPECIÁLNE OZNAČENIA VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV
1.
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t okrem návesových ťahačov musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu EHK č. 706)a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK č. 70.6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu EHK č. 70.6)
Vozidlá kategórie R musia byť rovnako vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK č. 706) ako vozidlá kategórie O.
2.
Vozidlá kategórie L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu EHK č. 69.6)
3.
Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo počas státia, vozidlá kategórie PS a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 0,07 až 0,1 m a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.7) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie umiestnené na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia byť takým označením označené na zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých šírka presahuje obrys ťažného vozidla, musia byť takým označením označené aj na predných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené vpredu platí táto podmienka opačne.
4.
Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.7) Špeciálne označenie musí byť prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej polohe a viditeľné zo zadnej strany.
5.
Vozidlá kategórií L7e, M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie, a ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici označené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou
a)
pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h-1 na najbližšie nižšie celé číslo,
b)
pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
Označenie musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby, ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším priemerom 190 až 200 mm; číslice musia mať 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 12 až 15 mm. Farba číslic je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 27) (červená a biela), číslice sú nereflexné. Ak nie je možné na vozidlách kategórií L7e, O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom 190 až 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom číslice musia mať 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 11 až 13 mm. V označení môže byť použitá skratka „km“.
6.
Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka prevyšuje 23,0 m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,0 t, musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu. Špeciálne informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 27)a s nápisom „ZVLÁŠTNA PREPRAVA“ alebo „VÝNIMOČNÁ PREPRAVA“. Farba písmen je čierna. Pri medzinárodnej nadmernej preprave alebo nadrozmernej preprave nápis môže byť v jazyku členského štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, napríklad „SONDERTRANSPORT“, „EXCEPTIONAL TRANSPORT“, „TRASPORTO ECCEZIONALE“, „CONVOI EXCEPTIONNEL“, „ABNORMAL TRANSPORT“, „SPECIAL TRANSPORT“. Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú prepravu, napríklad sprievodné vozidlá, sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu.
7.
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike8) musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 1046)
a)
od 10. októbra 2009; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10. októbra 2009,
b)
od 1. júla 2010; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009,
c)
od 1. januára 2011; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000 do 31. decembra 2004.
Montáž a umiestnenie odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03,6) pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2007 Z. z.
2)
§ 18 až 20 v spojení s § 17 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.).
4)
§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad STN EN 12195-1 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Výpočet viazacích síl, STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien, STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Viazacie reťaze, STN EN 12195-4Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Viazacie oceľové laná.
6)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
7)
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
STN EN 12899-1 (73 7021) Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé značky.
8)
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.