344/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2012 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice podľa § 6 ods. 4 zákona a obsahu projektu samostatnej a uznanej bažantnice podľa § 7 ods. 4 zákona,
b)
zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri podľa § 8 zákona,
c)
obsahu evidencie zmlúv vlastníkov podľa § 12 zákona a zmlúv podľa § 13 zákona,
d)
ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej kulminácie,
e)
poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení podľa § 18 zákona, chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí podľa § 23 zákona a bodových hodnotách významných poľovníckych trofejí podľa § 68 zákona,
f)
počte a druhu poľovníckych zariadení na chov jednotlivých druhov zveri podľa § 26 ods. 1 písm. c) a i) zákona, druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona,
g)
príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže podľa § 27 zákona,
h)
poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch podľa § 6, 7 a 30 zákona,
i)
obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu informačného systému v poľovníctve podľa § 26 ods. 1 písm. i), j), k) a § 31 zákona,
j)
organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú prípravu a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok podľa § 50 zákona,
k)
obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podľa § 51 zákona, povolení na lov zveri podľa § 53 zákona,
l)
čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri a povoleniach na lov zveri podľa § 55 až 57 zákona,
m)
osobitných spôsoboch lovu podľa § 60 a 61 zákona,
n)
druhoch skúšok poľovných psov, druhoch a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri podľa § 63 a 65 zákona,
o)
značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a evidencii značiek podľa § 64 zákona.
§ 2
Účel uznanej zvernice
(1)
Uznaná zvernica sa podľa účelu zriadenia schvaľuje ako
a)
generačná zvernica,
b)
aklimatizačná zvernica,
c)
karanténna zvernica,
d)
prezimovacia zvernica,
e)
zvernica na výcvik a skúšky poľovných psov.
(2)
Generačná zvernica je určená na šľachtenie zveri s vynikajúcimi genetickými vlastnosťami najmä z hľadiska celkovej kondície a trofejovej hodnoty, ktoré by sa mali uplatniť na zazverovanie revírov alebo je určená aj na chov zveri na účel jej lovu vo zvernici. Súčasťou jej technického vybavenia musí byť odchytové zariadenie.
(3)
Aklimatizačná zvernica je určená na aklimatizáciu zveri pred vypustením do poľovného revíru, karanténna zvernica je určená na sledovanie zdravotného stavu alebo liečbu zveri. V poľovnom revíri je karanténna zvernica súčasne aklimatizačnou zvernicou, z ktorej sa zver po jednom mesiaci až dvoch mesiacoch po ozdravení vypustí do poľovného revíru. Ak je zriadená ako súčasť samostatnej zvernice, ide len o karanténnu zvernicu. Nakúpená zver pred vypustením do zvernice musí prejsť karanténou počas lehoty určenej veterinárnym lekárom.
(4)
Prezimovacia zvernica je určená na prezimovanie zveri, ktorá sa po zimnom období opäť vypustí do voľného revíru. Súčasťou jej technického vybavenia musí byť aj odchytové zariadenie na vytriedenie jedincov vhodných na ďalší chov.
(5)
Zvernica na výcvik a skúšky poľovných psov je zvernica, v ktorej sa chová len diviačia zver na účel výcviku určených plemien poľovných psov na durenie diviačej zveri a na skúšky ich poľovnej upotrebiteľnosti v tejto disciplíne.
(6)
Zver ulovená v uznanej zvernici sa započítava do plnenia plánu chovu a lovu pre príslušný poľovný revír okrem lovu zveri v generačnej zvernici, pre ktorý sa predkladá samostatný plán chovu a lovu raticovej zveri vo zvernici.
§ 3
Obsah projektu zvernice a projektu bažantnice
(1)
Projekt zvernice a projekt bažantnice obsahujú tieto časti:
a)
úvod
1.
úvodná správna a historická dokumentácia, ak existuje,
2.
poľovná oblasť, chovateľský celok,
3.
civilizačné negatívne faktory,
4.
výskyt zveri vrátane predátorov,
b)
opis prírodných podmienok
1.
členitosť terénu, nadmorské výšky,
2.
geografické, geologické a hydrologické podmienky,
3.
klimatické podmienky,
4.
štruktúra poľovných pozemkov a ich obhospodarovanie,
c)
podmienky zaradenia do kvalitatívnej triedy
1.
údaje na zatriedenie do kvalitatívnej triedy,
2.
navrhovaný normovaný kmeňový stav jednotlivých druhov zveri,
3.
návrh cieľovej vekovej a pohlavnej štruktúry a návrhy na odlov,
d)
návrh biotechnických úprav
1.
lesotechnické opatrenia,
2.
agrotechnické opatrenia,
e)
technické zariadenia
1.
oplotenie,
2.
kŕmne zariadenia,
3.
posedy, úprava vodných zdrojov a tokov,
4.
ostatné poľovnícke zariadenia,
f)
kalkulácia potreby krmiva,
g)
zabezpečenie základného chovného stáda,
h)
ostatné návrhy a odporúčania
1.
potreba poľovne upotrebiteľných psov,
2.
veterinárne opatrenia,
i)
záver,
j)
prílohy
1.
súpis pozemkov a plôch,
2.
plánované opatrenia na lesných pozemkoch a poľnohospodárskych pozemkoch, návrh úprav oproti lesnému hospodárskemu plánu,
3.
mapa poľovného hospodárenia.
(2)
Súčasťou projektu môže byť aj kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie a kalkulácia predpokladaných nákladov na prevádzku.
Poľovné oblasti a lokality
§ 4
Začlenenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít vrátane ich hraníc je uvedené na webovom sídle ministerstva.
§ 5
Obsah štatútov poradného zboru poľovnej oblasti, chovateľskej rady poľovnej lokality a chovateľského celku je uvedený v prílohe č. 2.
§ 6
(1)
Zaradenie poľovných revírov uznaných z lesných pozemkov, ktoré sú vhodné na chov raticovej zveri do kvalitatívnych tried, sa vykonáva podľa skupín lesných typov samostatne pre hlavný druh zveri, samostatne pre vedľajší druh prežúvavej zveri a samostatne pre diviačiu zver. Pre tretí a ďalší druh prežúvavej zveri sa poľovný revír nezaraďuje samostatne do kvalitatívnej triedy; normované kmeňové stavy tejto zveri sa určia na úkor prvých dvoch druhov prežúvavej zveri. Podmienky zaraďovania do kvalitatívnych tried sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Hlavným druhom zveri podľa odseku 1 je ten druh zveri, pre ktorý bola zriadená poľovná oblasť alebo lokalita.
(3)
Vedľajším druhom zveri podľa odseku 1 je druh zveri, ktorý žije v príslušnej poľovnej oblasti alebo v poľovnej lokalite spolu s hlavným druhom zveri.
(4)
Diviačia zver je vždy vedľajší druh zveri.
§ 7
(1)
Poľovné revíry, v ktorých sa jelenia zver, srnčia zver, danielia zver, muflonia zver a kamzičia zver chovajú ako hlavné druhy zveri a diviačia zver ako vedľajší druh zveri, možno zaradiť do štyroch kvalitatívnych tried.
(2)
Pre druhy zveri uvedené v odseku 1 sa určujú normované kmeňové stavy v kusoch na 1 000 ha lesných pozemkov v poľovnom revíri a koeficient prírastku spôsobom uvedeným v prílohe č. 4.
(3)
Koeficient prírastku predstavuje očakávaný prírastok z jarných kmeňových stavov príslušného druhu zveri pri zohľadnení strát zveri.
(4)
V zaradení poľovného revíru, v ktorom sa chová viac druhov zveri do kvalitatívnej triedy, sa určí, ktorý druh zveri je v tomto revíri hlavný, a to podľa poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality, v ktorej sa poľovný revír nachádza. Normované kmeňové stavy ďalších druhov vedľajšej prežúvavej zveri sa určia podľa § 6 ods. 1. Prepočet tretieho a ďalšieho druhu prežúvavej raticovej zveri z hlavného druhu a z druhého druhu prežúvavej raticovej zveri sa vykoná podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3.
§ 8
Kritériá na zaradenie zvernice do kvalitatívnej triedy a určenie normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri chovaných vo zvernici sú uvedené v prílohe č. 5 tabuľkách č. 1 a 2.
§ 9
(1)
Bažantnica sa zaraďuje do kvalitatívnej triedy podľa výmery lesných pozemkov a poľnohospodárskych pozemkov, zloženia a štruktúry porastov na nich, ako aj podľa výmery stromovej a krovitej zelene, ktorá sa v nich nachádza.
(2)
Spôsob zaradenia do kvalitatívnej triedy a ustanovenie normovaných kmeňových stavov jednotlivých druhov zveri chovaných v bažantnici je uvedený v prílohe č. 5 tabuľke č. 3 a v prílohe č. 6.
§ 10
(1)
Zaradenie poľovného revíru vytvoreného na poľovných pozemkoch, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskych pozemkov a ktoré sa nachádzajú v poľovnej oblasti pre malú zver, do kvalitatívnej triedy pre srnčiu zver a pre malú zver sa vykonáva podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.
(2)
Spôsob zaradenia do kvalitatívnej triedy podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5 bode 3.
(3)
Poľovný revír nachádzajúci sa v poľovnej oblasti pre malú zver sa zaraďuje do kvalitatívnej triedy pre každý druh malej zveri a srnčiu zver samostatne na tej istej ploche.
(4)
Malú zver možno chovať ako vedľajší druh zveri aj v poľovnom revíri nachádzajúcom sa v jelenej poľovnej oblasti alebo v srnčej poľovnej oblasti, ak sú v ňom vhodné prírodné podmienky na jej chov.
§ 11
(1)
Normované kmeňové stavy a koeficienty prírastku malej zveri a srnčej zveri chovanej v poľovnom revíri nachádzajúcom sa v poľovnej oblasti pre malú zver sa určujú v kusoch na 100 ha poľovných pozemkov.
(2)
Spôsob určenia normovaných kmeňových stavov podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 6.
Chovateľská prehliadka
§ 12
(1)
Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje postupuje hodnotiteľská komisia podľa kritérií chovnosti a podľa bodovacích tabuliek Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri.
(2)
Pri hodnotení kvality chovu zveri hodnotiteľská komisia porovnáva podiel
a)
lovu samčej zveri v každej vekovej triede,
b)
nesprávneho lovu samčej zveri.
(3)
Hodnotenie kvality chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnom revíri sa označuje stupňom uspokojivá alebo neuspokojivá, pričom záverečné hodnotenie za
a)
jednotlivý druh sa určí podľa najhoršie hodnoteného kritéria,
b)
poľovný revír sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení zveri podľa odseku 2,
c)
chovateľský celok a poľovnú oblasť sa spracuje ako samostatné hodnotenie podľa sumárnych údajov všetkých poľovných revírov tvoriacich chovateľský celok alebo poľovnú oblasť.
§ 13
(1)
Poľovnícke trofeje hodnotí
a)
ústredná hodnotiteľská komisia,
b)
obvodná hodnotiteľská komisia.
(2)
Kvalifikačným predpokladom člena ústrednej hodnotiteľskej komisie je certifikát Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.
(3)
Kvalifikačným predpokladom člena obvodnej hodnotiteľskej komisie (ďalej len „obvodná komisia“) je certifikát Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“).
§ 14
(1)
Fotografickú dokumentáciu poľovníckej trofeje tvoria fotografie
a)
trofeje s lebkou po vyvarení s rozmermi 13 cm x 18 cm z pohľadov spredu, z ľavej strany, z pravej strany,
b)
zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej čeľuste,
c)
uhynutého, uloveného chorého alebo poraneného celého jedinca trofejovej zveri alebo jeho zvyšku aj s trofejou.
(2)
Dokumentáciu poľovníckej trofeje získanej cudzincom podľa § 23 ods. 3 zákona a trofeje podľa § 23 ods. 6 zákona tvorí fotografická dokumentácia podľa odseku 1 písm. a) a b) a bodovacia tabuľka poľovníckej trofeje podpísaná dvoma členmi obvodnej komisie a pri významnej poľovníckej trofeji podľa § 18 aj jedným členom ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 15
(1)
Ústredná hodnotiteľská komisia vykonáva hodnotenie poľovníckych trofejí na národnej výstave alebo medzinárodnej výstave.
(2)
Ak je posudzovaná trofej, ktorá hodnotením podľa § 12 ods. 2 môže dosiahnuť bodovú hodnotu na úrovni národného rekordu, musia ju posúdiť najmenej traja členovia ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 16
(1)
Chovateľská prehliadka sa koná každoročne po skončení poľovníckej sezóny najneskôr do 31. marca. Na účely tejto vyhlášky sa poľovníckou sezónou rozumie obdobie od 1. marca do konca februára nasledujúceho roka.
(2)
Na chovateľskú prehliadku sa predkladá poľovnícka trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne.
(3)
Chovateľská prehliadka sa člení na časť hodnotiacu, ktorá je neverejná, a na časť výstavnú, ktorá je verejná.
(4)
Organizátor chovateľskej prehliadky najneskôr 30 dní pred jej konaním oznámi užívateľom poľovných revírov termín konania chovateľskej prehliadky a určí termín a miesto predloženia poľovníckych trofejí a príslušnej dokumentácie.
(5)
Užívateľ poľovného revíru najneskôr do 15 dní pred termínom konania chovateľskej prehliadky vyrozumie všetkých majiteľov trofejí o termíne chovateľskej prehliadky a termíne a mieste predloženia trofejí, ktoré majú byť predložené na chovateľskú prehliadku.
(6)
Užívateľ poľovného revíru doručí v určenom termíne a na určené miesto menný zoznam majiteľov trofejí s adresami, riadne ošetrené a štítkami trofejí označené poľovnícke trofeje, záznam o love zveri, jej úhyne, označení a použití zveriny podľa prílohy č. 8.
(7)
Užívateľ poľovného revíru uhrádza náklady a má zodpovednosť za doručenie poľovníckej trofeje na chovateľskú prehliadku a jej prevzatie po skončení chovateľskej prehliadky.
§ 17
(1)
Za riadne ošetrenú poľovnícku trofej sa považuje poľovnícka trofej vyvarená, zbavená všetkých mäkkých častí a vybielená. Trofej ročného daniela a ročného jeleňa možno predložiť na chovateľskú prehliadku na skrátenej lebke.
(2)
Riadne ošetrenie poľovníckej trofeje z uhynutej zveri vykoná jej majiteľ.
(3)
Ak sa na chovateľskú prehliadku predkladá poľovnícka trofej pochádzajúca zo zveri ulovenej v čase jej ochrany alebo z poranenej zveri ulovenej v čase jej ochrany, alebo zo zveri celoročne chránenej, predkladá sa aj s kópiou povolenia orgánu, ktorý lov takej zveri v čase jej ochrany povolil.
(4)
Trofej musí byť označená štítkom.
(5)
Obvodná komisia alebo ústredná hodnotiteľská komisia vyplní podľa prílohy č. 7 bodovaciu tabuľku na hodnotenie poľovníckych trofejí najmenej
a)
jeleňa – od hodnoty 170 bodov C. I. C.,
b)
daniela – od hodnoty 160 bodov C. I. C.,
c)
muflóna – od hodnoty 185 bodov C. I. C.,
d)
srnca – od hodnoty 105 bodov C. I. C.,
e)
diviaka – od hodnoty 110 bodov C. I. C.,
f)
kamzíka – od hodnoty 110 bodov C. I. C., kamzice – od hodnoty 105 bodov C. I. C.,
g)
ostatných – podľa rozhodnutia obvodnej komisie alebo ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 18
Významnou poľovníckou trofejou je trofej
a)
jeleňa – od 230 bodov C. I. C.,
b)
daniela – od 205 bodov C. I. C.,
c)
muflóna – od 230 bodov C. I. C.,
d)
srnca – od 180 bodov C. I. C.,
e)
diviaka – od 130 bodov C. I. C.,
f)
kamzíka – od 110 bodov C. I. C., kamzice od 105 bodov C. I. C.,
g)
medveďa – od 60 bodov C. I. C.,
h)
vlka – od 44 bodov C. I. C.,
i)
rysa – od 28 bodov C. I. C.,
j)
mačky divej – od 19 bodov C. I. C.,
k)
ostatných – podľa rozhodnutia ústrednej hodnotiteľskej komisie.
§ 19
(1)
Obvodná komisia alebo ústredná hodnotiteľská komisia na základe hodnotenia poľovníckej trofeje postupom podľa § 12 rozhodne, či chovateľský zásah bol vykonaný správne alebo nesprávne.
(2)
Ohodnotenie trofeje sa vyznačí vývrtom s priemerom 3 mm, ktorý sa umiestni na poľovnícku trofej
a)
raticovej zveri okrem trofeje muflóna, kamzíka a diviaka na zadnú stranu pravej pučnice,
b)
na trofej muflóna a kamzíka na zadnú stranu pravej rohovej tulajky, pričom treba zasiahnuť vývrtom aj rohovú kosť.
(3)
Trofeje, ktoré sú vyhodnotené ako nesprávne vykonaný chovateľský zásah, sa na chovateľskej prehliadke umiestnia osobitne a označia nápisom „Nesprávny odstrel“.
(4)
Poľovnícka trofej raticovej prežúvavej zveri, ktorá pochádza z uhynutej zveri, sa označí podľa odseku 2. Taká poľovnícka trofej sa viditeľne označí na výstave slovom „Úhyn“.
(5)
Na poľovníckej trofeji diviačej zveri a lebkách šeliem sa chovateľský zásah nevyznačuje.
(6)
Záznam z vykonanej chovateľskej prehliadky obsahuje
a)
hodnotenie kvality chovu a lovu zveri,
b)
zoznam hodnotených poľovníckych trofejí,
c)
zoznam poľovníckych trofejí pochádzajúcich zo zveri celoročne chránenej,
d)
číselné a slovné výsledky plnenia plánu chovu a lovu podľa druhov zveri,
e)
nedostatky v plánovaní a plnení plánu chovu a lovu,
f)
vyhodnotenie správneho a nesprávneho chovateľského zásahu ulovenej zveri,
g)
percento predložených poľovníckych trofejí podľa druhu zveri z celkového počtu ulovenej trofejovej zveri,
h)
úroveň ošetrenia poľovníckych trofejí,
i)
zhodnotenie organizácie a celkovej úrovne chovateľskej prehliadky,
j)
zoznam poľovníckych trofejí nesprávne ulovenej zveri a nepredložených trofejí s uvedením mena a priezviska poľovníka alebo poľovného sprievodu a adresy jeho trvalého pobytu,
k)
zoznam trofejí zveri, ktorá bola ulovená v rozpore s ustanovením § 65 zákona.
§ 20
Organizátor chovateľskej prehliadky uchováva desať rokov od skončenia chovateľskej prehliadky tieto dokumenty:
a)
prehľad predložených trofejí podľa poľovných revírov,
b)
číselný prehľad plnenia plánov chovu a lovu jednotlivých druhov raticovej zveri,
c)
zoznam trofejí a ich majiteľov, ktoré boli ulovené nesprávne,
d)
prehľad a evidenciu trofejí s bodovou hodnotou na udelenie medailí C. I. C.,
e)
záznam z chovateľskej prehliadky podľa § 19 ods. 6, ktorý predkladá organizátor chovateľskej prehliadky obvodnému lesnému úradu,
f)
fotodokumentáciu trofejí uhynutej alebo poranenej zveri podľa § 14,
g)
veterinárne potvrdenia o prehliadke ulovenej chorej alebo poranenej zveri,
h)
písomné potvrdenie poľovníckeho hospodára o úhyne alebo zranení zveri,
i)
záznamy o love zveri a jej úhyne z jednotlivých poľovných revírov.
§ 21
Obsah výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia
(1)
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri musí zohľadňovať chovateľské ciele vyplývajúce z koncepcie chovu zveri v príslušnej poľovnej oblasti.
(2)
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia obsahuje
a)
základné údaje o poľovnom revíri
1.
názov poľovného revíru,
2.
celková výmera poľovného revíru, z toho lesné poľovné pozemky, poľnohospodárske poľovné pozemky, ostatné pozemky,
3.
názov poľovnej oblasti,
4.
druhy a stavy zveri vrátane odstrelu aspoň za obdobie predchádzajúcich desiatich rokov,
b)
rámcovú charakteristiku prostredia
1.
prírodné podmienky
a)
orografické,
b)
hydrologické,
c)
klimatické,
2.
charakteristika lesných a poľnohospodárskych poľovných pozemkov a intenzita ich obhospodarovania,
3.
inžiniersko-technické stavby a siete, dopravné komunikácie a iné antropogénne faktory a antropické faktory,
c)
zhodnotenie poľovného hospodárenia
1.
stavy a lov jednotlivých druhov raticovej zveri a malej zveri vo vekovej a pohlavnej štruktúre, vývoj za uplynulých desať rokov a súčasný stav, ak ide o raticovú zver, trofejové hodnoty C. I. C.,
2.
poľovnícke zariadenia; stav a dislokácia,
3.
úživnosť poľovného revíru; funkčné plochy a úroveň ich obhospodarovania,
4.
starostlivosť o zver; ochrana, prikrmovanie,
5.
zdravotný stav zveri a evidencia zverozdravotných opatrení,
d)
zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy, normovaný kmeňový stav jednotlivých druhov raticovej zveri a malej zveri a koeficient ich prírastku, vekové zloženie a pomer pohlavia pri raticovej zveri,
e)
chovateľské ciele pre jednotlivé druhy raticovej zveri a malej zveri na desať rokov,
f)
prostriedky na dosiahnutie chovateľských cieľov
1.
návrh na úpravu skutočných stavov zveri, návrh na zlepšenie kvality trofejí a plán lovu,
2.
návrh na zlepšenie úživnosti poľovného revíru a návrh na prikrmovanie zveri, obhospodarovanie funkčných plôch, výsadbu plodonosných drevín, výsadbu trvalej zelene, zakladanie biopásov, potreba krmiva, soli, liečiv,
3.
poľovnícke zariadenia,
4.
potreba poľovne upotrebiteľných psov,
g)
ekonomické kalkulácie
1.
náklady na navrhované opatrenia,
2.
predpokladaná efektívnosť navrhnutých opatrení,
h)
mapa poľovného hospodárenia na lesníckej organizačnej mape alebo obrysovej mape poľovného revíru so zakreslením
1.
funkčných plôch; políčka, lúčky, ohryzové plôšky,
2.
kŕmnych zariadení; kŕmidlá, soľníky,
3.
ostatných poľovníckych zariadení,
4.
rujovísk, tokanísk,
i)
tabuľkovú časť
1.
prehľad o stavoch a love zveri; skutočnosť, plán,
2.
trofejové hodnoty raticovej zveri,
3.
plán starostlivosti o zver,
4.
fotodokumentácia.
(3)
Evidencia osôb spôsobilých na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby,
b)
dátum absolvovania vyššej skúšky z poľovníctva (ďalej len „vyššia skúška“) alebo dátum ukončenia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole, kde je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom,
c)
dátum vydania poľovného lístku,
d)
prax vykonávaná vo funkcii.
§ 22
Dokumentácia vedená užívateľom poľovného revíru
(1)
Dokumentáciu poľovného revíru tvorí
a)
výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (§ 21),
b)
plán
1.
chovu a lovu raticovej zveri, vzor je uvedený v prílohe č. 10,
2.
chovu a lovu malej zveri, vzor je uvedený v prílohe č. 11,
3.
starostlivosti o zver, vzor je uvedený v prílohe č. 12,
4.
spoločných poľovačiek, vzor je uvedený v prílohe č. 13,
5.
vnadísk na vnadenie diviačej zveri vyznačený v mape poľovného revíru,
c)
prvotná evidencia, ktorú tvorí
1.
prehľad stavu zveri, vzor je uvedený v prílohe č. 14,
2.
evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia zveriny, vzor je uvedený v prílohe č. 8,
3.
povolenia na lov zveri a evidencia vydaných značiek, vzor je uvedený v prílohe č. 15,
4.
evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov, vzor je uvedený v prílohe č. 16,
5.
kniha návštev poľovného revíru (§ 23),
d)
štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri.
(2)
Termíny predloženia dokumentácie obvodnému lesnému úradu sú:
a)
výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia do troch mesiacov od evidencie zmluvy,
b)
plán chovu a lovu raticovej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. marca,
c)
plán chovu a lovu malej zveri do 31. augusta,
d)
plán starostlivosti o zver do 31. marca,
e)
zistený stav zveri podľa § 36 do 1. apríla,
f)
evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia diviny – na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom roku,
g)
štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri do 5. marca nasledujúceho kalendárneho roku,
h)
plán vnadísk najneskôr 10 dní pred začatím vnadenia.
(3)
Termíny posúdenia a schválenia navrhnutých plánov
a)
chovu a lovu raticovej zveri do 30. apríla,
b)
chovu a lovu malej zveri do 30. septembra,
c)
starostlivosti o zver do 30. apríla,
d)
spoločných poľovačiek do 15. októbra.
(4)
Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do 15. marca.
§ 23
Kniha návštev poľovného revíru
(1)
Kniha návštev poľovného revíru musí obsahovať najmenej tieto údaje:
a)
dátum návštevy,
b)
čas príchodu a odchodu,
c)
meno a priezvisko poľovníka,
d)
názov lokality,
e)
ulovená alebo nájdená uhynutá zver,
f)
ostatné zistenia.
(2)
Kniha návštev poľovného revíru je spravidla jedna, ak sa vedie viac kníh návštev poľovného revíru, musia byť založené na presné vymedzené časti poľovného revíru.
Poľovnícke hospodárenie
§ 24
Chovateľský cieľ a kvalita poľovníckeho hospodárenia
(1)
Chovateľským cieľom v chove raticovej zveri je dosiahnutie skutočných jarných kmeňových stavov k 31. marcu (ďalej len „jarný kmeňový stav“), ktoré sú zhodné s normovaným kmeňovým stavom zveri v danom poľovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej štruktúry populácie a plánovanej vekovej štruktúry samčej zveri.
(2)
Úroveň kvality poľovníckeho hospodárenia hodnotí poradný zbor a chovateľská rada podľa kritérií určených poradným zborom osobitne za každý poľovný revír a pre každý druh zveri podľa prílohy č. 13a.
§ 25
Jelenia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia jelenej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech jeleníc.
(2)
Plánovaná veková a pohlavná štruktúra populácie je 40 % jeleňov, 40 % jeleníc a 20 % jelenčiat.
(3)
Plánovaná veková štruktúra jeleňov je takáto:
a)
I. veková trieda – ročné a dvojročné jelene 23 %,
b)
II. veková trieda – trojročné až šesťročné jelene 32 %,
c)
III. veková trieda – sedemročné až desaťročné jelene 25 %,
d)
IV. veková trieda – jedenásťročné a staršie jelene 20 %.
(4)
Ak sú dosiahnuté chovateľské ciele podľa § 24, plán odstrelu jelenej zveri predstavuje 30 % z normovaného kmeňového stavu, štruktúra plánu lovu je 34 % jeleňov, 36 % jeleníc a 30 % jelenčiat. Z plánu odstrelu jeleňov treba v I. vekovej triede uloviť 40 %, II. vekovej triede 30 %, III. vekovej triede 10 % a vo IV. vekovej triede 20 % pri zachovaní kritérií selektívneho odstrelu; úhyn zveri sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži.
(5)
Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu vykonáva takto:
a)
z počtu jelenčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy jeleňov a 50 % do kategórie jeleníc,
b)
50 % jeleňov I. vekovej triedy bez presunutého počtu jelenčiat sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy a z III. vekovej triedy sa presunie 25 % do IV. vekovej triedy,
c)
do triedy jelenčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.
(6)
Ak je v kmeňovom stave prevaha jeleníc a mladej zveri, treba úmerne zvýšiť ich odstrel a obmedziť lov jeleňov II. a III. vekovej triedy. Ak sú kmeňové stavy jelenej zveri v revíri vyššie ako normované, treba loviť viac zveri, ako je ročný prírastok, pričom treba loviť intenzívnejšie jelenice a jelenčatá. Ročný plán odstrelu sa v takomto prípade vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
kde
O – ročný odstrel v kusoch,
P – očakávaný ročný prírastok v kusoch,
JKS – skutočný jarný kmeňový stav v kusoch,
NKS – normovaný kmeňový stav v kusoch,
D – počet rokov, za ktoré sa má dosiahnuť normovaný
stav.
(7)
Údaje do vzorca treba každoročne aktualizovať a údaj D sa každý rok počas redukcie znižuje o jeden rok.
(8)
Ak je skutočný stav zveri v revíri nižší ako normovaný, loví sa menej zveri, ako je prírastok, a na prechodný čas treba znížiť intenzitu lovu samičej zveri. Plán odstrelu sa v takomto prípade vypočíta podľa vzorca
Vzorec 02
§ 26
Srnčia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia srnčej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech sŕn. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je približne 40 % srncov, 40 % sŕn a 20 % vlaňajších srnčiat. Plánované vekové zloženie srncov v normovanom kmeňovom stave je takéto:
a)
I. veková trieda – ročné srnce 18 %,
b)
II. veková trieda – dvojročné až päťročné srnce 54 %,
c)
III. veková trieda – šesťročné a staršie srnce 28 %.
(2)
Prevod prírastku srnčej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu srnčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy srncov a 50 % do kategórie sŕn,
b)
I. veková trieda srncov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy srnčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.
(3)
Ak sa skutočný stav srnčej zveri v revíri rovná normovanému a ak jeho štruktúra zodpovedá členeniu uvedenému v odseku 1, musí sa ročný odstrel rovnať ročnému prírastku, ktorý je 32 % z kmeňového stavu; úhyn zveri sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži.
(4)
Z celkového plánu lovu majú srnce predstavovať asi 33 %, srny 35 % a srnčatá 32 %. Odporúča sa strieľať viac srnčiat samičieho pohlavia ako samčieho pohlavia. Štruktúra plánu lovu srncov má byť takáto:
a)
I. veková trieda 36 až 40 %,
b)
II. veková trieda 25 až 30 %,
c)
III. veková trieda 20 až 30 %.
(5)
Ak skutočný stav zveri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa obdobne ako pri plánovaní jelenej zveri.
§ 27
Danielia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia danielej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech danielic. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 40 % danielov, 40 % danielic a 20 % vlaňajších danielčat. Plánované vekové zloženie danielov v normovanom kmeňovom stave je takéto:
a)
I. veková trieda – ročné a dvojročné 32 %,
b)
II. veková trieda – trojročné až šesťročné 45 %,
c)
III. veková trieda – sedemročné a staršie 23 %.
(2)
Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu danielčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy danielov a 50 % do kategórie danielic,
b)
50 % I. vekovej triedy danielov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy danielčat sa pripočíta očakávaný prírastok.
(3)
Ak sa skutočný stav danielej zveri v revíri rovná normovanému stavu a ak jeho štruktúra zodpovedá členeniu uvedenému v odseku 1, má sa ročný odstrel rovnať ročnému prírastku, ktorý je asi 30 % z kmeňového stavu; úhyn zveri sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži.
(4)
Pri dosiahnutí normovaného kmeňového stavu z celkového plánu lovu daniele predstavujú 33 %, danielice 35 % a danielčatá 32 %. Štruktúra plánu lovu danielov je takáto:
a)
I. veková trieda 45 %,
b)
II. veková trieda 25 %,
c)
III. veková trieda 30 %.
(5)
Ak skutočný stav zveri v revíri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa podobne ako pri plánovaní jelenej zveri.
§ 28
Muflonia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia muflonej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech muflónic. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 40 % muflónov, 40 % muflónic a 20 % vlaňajších muflónčat s miernou prevahou samčekov. Plánované vekové zloženie muflónov v normovanom kmeňovom stave je takéto:
a)
I. veková trieda – ročné a dvojročné muflóny 47 %,
b)
II. veková trieda – trojročné až päťročné muflóny 42 %,
c)
III. veková trieda – šesťročné a staršie muflóny 11 %.
(2)
Prevod prírastku muflónej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu muflónčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy muflónov a 50 % do kategórie muflónic,
b)
50 % I. vekovej triedy muflónov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 33 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy muflónčat sa pripočíta očakávaný prírastok.
(3)
Ak sa skutočný stav muflonej zveri v revíri rovná normovanému a ak jeho štruktúra zodpovedá členeniu uvedenému v odseku 1, musí sa ročný odstrel rovnať ročnému prírastku, ktorý je asi 30 % z kmeňového stavu; úhyn zveri sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži.
(4)
Z celkového plánu lovu muflóny majú predstavovať 33 %, muflónice 35 %, muflónčatá samčieho pohlavia 15 % a muflónčatá samičieho pohlavia 17 %. Štruktúra plánu lovu muflónov musí byť takáto: I. veková trieda 50 %, II. veková trieda 10 %, III. veková trieda 40 %.
(5)
Ak skutočný stav zveri v revíri nezodpovedá normovanému stavu, postupuje sa obdobne ako pri plánovaní jelenej zveri.
§ 29
Diviačia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia diviačej zveri je 1:1. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 23 % diviakov – dvojročných a starších, 23 % diviačic – dvojročných a starších, 24 % lanštiakov a 30 % diviačat vlaňajších.
(2)
V letnom kmeňovom stave pred odstrelom pri koeficiente prírastku 0,9 – 1,5 z celého kmeňového stavu k jarnému kmeňovému stavu pribudne ešte 90 – 150 % tohtoročných diviačat v pomere pohlavia 1:1.
(3)
Prevod diviačej zveri sa vykoná takto: počet diviakov sa zvýši o polovicu lanštiakov, počet diviačic sa zvýši o polovicu lanštiakov. Všetky minuloročné diviačatá sa prevedú do triedy lanštiakov. Do triedy diviačat sa pripočíta celý tohoročný prírastok.
(4)
Z celkového plánu lovu má na dospelé diviaky a diviačice pripadať asi 10 – 15 %, lanštiaky 20 – 25 % a diviačatá 60 – 70 %. Koeficient prírastku diviačej zveri v oblasti so stálym výskytom vlka a medveďa treba znížiť na 0,7 – 0,8 %.
(5)
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka lanštiaka a diviača celoročne bez schváleného plánu chovu a lovu.
§ 30
Kamzičia zver
(1)
Plánovaný pomer pohlavia kamzičej zveri je 1:1, najviac 1:1,2 v prospech kamzíc. Plánovaná veková a pohlavná štruktúra normovaného kmeňového stavu je 40 % kamzíkov, 40 % kamzíc a 20 % vlaňajších kamzíčat. Plánované vekové zloženie kamzičej zveri v normovanom kmeňovom stave je takéto:
a)
I. veková trieda – ročné a dvojročné kamzíky 40 %,
b)
II. veková trieda – trojročné až sedemročné kamzíky 40 %,
c)
III. veková trieda – osemročné a staršie kamzíky 20 %,
d)
I. veková trieda – ročné a dvojročné kamzice 40 %,
e)
II. veková trieda – trojročné až jedenásťročné kamzice 40 %,
f)
III. veková trieda – dvanásťročné a staršie kamzice 20 %.
(2)
Ak sú dosiahnuté chovateľské ciele podľa § 24, plán odstrelu kamzičej zveri predstavuje 20 % z normovaného kmeňového stavu, štruktúra plánu lovu je 40 % kamzíkov, 40 % kamzíc a 20 % kamzíčat. Z plánu odstrelu kamzíkov treba v I. vekovej triede uloviť 50 %, II. vekovej triede 20 %, III. vekovej triede 30 % pri zachovaní kritérií selektívneho odstrelu; úhyn zveri sa započíta do plnenia plánu lovu a odstrel sa úmerne zníži. Odstrel kamzíc je percentuálne obdobný ako u kamzíkov.
(3)
Prevod prírastku kamzičej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu tejto zveri vykonáva takto:
a)
celý počet kamzíčat zistených k 31. marcu sa rozdelí na polovicu,
b)
50 % kamzíčat sa presunie do I. vekovej triedy kamzíkov,
c)
50 % kamzíčat sa presunie do kategórie kamzíc,
d)
50 % kamzíkov I. vekovej triedy bez presunutého počtu kamzíčat sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 20 % do III. vekovej triedy.
§ 31
Kulminácia trofeje
(1)
Kulminácia trofeje u jeleňa je 11 rokov, daniela 7 rokov, muflóna 6 rokov, srnca 6 rokov, diviaka 7 rokov a kamzíka 8 rokov a kamzice 12 rokov.
(2)
Odstrel vykonaný po dovŕšení tohto veku sa považuje za správny.
Postup a zásady plánovania chovu a lovu malej zveri
§ 32
Zajačia zver
Zajačia zver sa chová v pomere pohlavia 1:1. Rezerva na zimné straty je najmenej 15 %.
§ 33
Jarabičia zver
Jarabičia zver sa chová v pomere pohlavia 1:1. Rezerva na zimné straty je najmenej 50 %.
§ 34
Bažantia zver
Bažantia zver sa chová mimo bažantníc v pomere pohlavia 1:3 až 1:5. V bažantniciach v pomere 1:6 až 1:8. Rezerva na zimné straty je najmenej 30 %.
§ 35
Postup a zásady plánovania starostlivosti o zver
V záujme zabezpečenia starostlivosti o zver treba v poľovných revíroch vybudovať poľovnícke zariadenia v potrebnom počte. Za potrebný počet poľovníckych zariadení sa považuje
a)
na každých začatých 15 kusov raticovej zveri okrem diviačej jedno krmovisko, ktoré je vybavené 1 kŕmidlom na objemové krmivo a zastrešeným válovom na jadrové krmivo a pri chove vo zvernici aj malou silážnou hrobľou a 3 až 4 prikrmovacími zariadeniami na jej podávanie a jedným válovcovým soľníkom; na každé 3 kusy až každých 6 kusov raticovej zveri jeden soľník vrátane soľníkov na krmoviskách,
b)
v revíri s chovom diviačej zveri na každých 500 ha jedno krmovisko na jadrové krmivo a dužinaté krmivo,
c)
pre malú zver sa plánujú tieto kŕmne zariadenia:
1.
zajačia zver – najmenej jedno kŕmidlo na objemové krmivo, jedno napájadlo a jeden soľník pre 75 kusov,
2.
bažantia zver – najmenej jeden násypec pre 50 kusov,
3.
jarabičia zver – najmenej jeden násypec pre jeden kŕdeľ,
4.
divé kačice – najmenej jedno prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo pre 200 kusov,
5.
divé králiky – najmenej jedno kŕmidlo na objemové krmivo a jeden soľník pre jednu kolóniu.
§ 36
Zisťovanie stavov zveri
Zisťovanie stavov zveri sa vykonáva celoročne a jej výsledky k určenému termínu poľovnícky hospodár vykazuje v prehľadoch stavu zveri, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 14.
§ 37
Vnadenie diviačej zveri
(1)
Užívateľ poľovného revíru vedie na mape revíru miesta, ktoré využíva ako vnadiská.
(2)
Vnadiská možno zriaďovať len v poľovnom revíri, v ktorom je plánovaný chov a lov tejto zveri, najviac jedno vnadisko na 300 ha poľovnej plochy. V poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri sa vnadiská zriaďujú len v čase od 16. júla do 31. decembra.
§ 38
Evidencia zmlúv
Vzor tlačiva na evidenciu zmlúv podľa § 12 alebo § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 17.
Skúšobný poriadok
§ 39
Skúšky z poľovníctva
(1)
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa prvý raz uchádza o poľovný lístok (ďalej len „uchádzač“), je povinný vykonať skúšky z poľovníctva (ďalej len „skúška“), ktorej súčasťou môže byť aj doplnková skúška z poľovníctva; skúšku môže vykonať aj iná osoba ako uchádzač, ak o to požiada.
(2)
Doplnkovú skúšku z poľovníctva nevykonáva držiteľ zbrojného preukazu podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Cieľom skúšky je zistiť, či má uchádzač požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či ovláda poľovnícku zoológiu a biológiu zveri, poľovnícku kynológiu, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou, či ovláda zásady streľby z nej, či vie poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.
(4)
Skúšku nevykonáva uchádzač, ktorý spĺňa podmienky podľa § 51 ods. 4 písm. c) zákona.
§ 40
Príprava na skúšku
(1)
Uchádzač pred skúškou absolvuje prípravu, ktorá sa člení na
a)
teoretickú prípravu,
b)
praktickú prípravu,
c)
streleckú prípravu.
(2)
Uchádzač sa na prípravu prihlasuje organizátorovi skúšky písomne.
(3)
Organizátor skúšky zabezpečí
a)
základný študijný materiál, materiálne podmienky a technické podmienky teoretickej prípravy,
b)
kvalifikovaných prednášateľov,
c)
praktickú prípravu,
d)
streleckých inštruktorov na streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami,
e)
organizáciu skúšok.
(4)
Organizátor skúšky oznámi desať dní pred začatím teoretickej prípravy jej konanie príslušnému obvodnému lesnému úradu a kancelárii komory.
(5)
Náklady spojené s prípravou na skúšku uhrádza uchádzač.
§ 41
Teoretická príprava
(1)
Termín a miesto teoretickej prípravy oznámi organizátor skúšky uchádzačovi písomne najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(2)
Teoretická príprava trvá najmenej 70 vyučovacích hodín a prednáša sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšky z poľovníctva (ďalej len „skúšobný predmet“) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 19 bode 1.
(3)
Prednášateľmi teoretickej prípravy môžu byť len osoby uvedené v § 47.
(4)
Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú vtedy, ak uchádzač absolvuje najmenej 60 vyučovacích hodín.
(5)
Ak uchádzač z objektívnych dôvodov nemôže absolvovať počet hodín uvedených v odseku 4, môže zvyšnú časť teoretickej prípravy po dohode s organizátorom skúšky absolvovať individuálne.
(6)
Absolvovanie teoretickej prípravy potvrdzuje organizátor skúšky v Zázname o príprave uchádzača (ďalej len „záznam“).
§ 42
Praktická príprava
(1)
Praktická príprava sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy. Vykonáva sa v poľovnom revíri a na akciách organizovaných organizátorom prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov.
(2)
Zaradenie uchádzača na praktickú prípravu vykoná organizátor skúšky po dohode s užívateľmi príslušných poľovných revírov.
(3)
Absolvovanie praktickej prípravy potvrdzuje priebežne uchádzačovi poľovnícky hospodár poľovného revíru, v ktorom sa prax vykonáva.
(4)
Praktickú prípravu vyhodnocuje organizátor skúšky v zázname.
§ 43
Strelecká príprava
(1)
Streleckú prípravu tvorí
a)
strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami,
b)
skúška zo streľby z poľovníckych zbraní,
c)
teoretická skúška a praktická skúška zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi zbraňami a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.
(2)
Streleckú prípravu s poľovníckymi zbraňami možno vykonať len na schválenej strelnici po skončení teoretickej prípravy.
(3)
Strelecký výcvik tvoria štyri cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to dvakrát s brokovou poľovníckou zbraňou a dvakrát s guľovou poľovníckou zbraňou. Uchádzač musí absolvovať všetky štyri cvičenia, čo potvrdí strelecký inštruktor vymenovaný organizátorom skúšky v zázname.
(4)
Po absolvovaní streleckého výcviku uchádzač vykoná skúšku zo streľby z poľovníckych zbraní. Výsledok skúšky vyznačí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname. Táto skúška sa považuje za vykonanú, ak uchádzač
a)
zasiahne najmenej 3 z 10 terčov pri streľbe z brokovej zbrane,
b)
dosiahne najmenej 40 bodov zo 100 možných pri streľbe z guľovej zbrane.
(5)
Ak uchádzač nesplní limity podľa odseku 4, skúšku zo streľby opakuje na vlastné náklady.
(6)
Dodržanie zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou hodnotí strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory počas vykonávania skúšky zo streľby. Zásady poskytovania prvej pomoci hodnotí lekár na základe ústneho pohovoru a praktických ukážok. Ak uchádzač ovláda zásady bezpečného zaobchádzania so zbraňou a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva, inštruktor ho hodnotí známkou „vyhovel“, čo zapíše do záznamu. Ak tieto zásady neovláda, zápis do záznamu inštruktor nevykoná. Taký uchádzač môže teoretickú a praktickú skúšku z týchto zásad absolvovať najskôr o desať dní na vlastné náklady individuálne alebo na teoretickej a praktickej skúške u iného organizátora skúšky.
(7)
Vyhodnotenie streleckej prípravy vykoná strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname.
§ 44
Žiadosť o vykonanie skúšky
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač organizátorovi skúšky po skončení prípravy.
(2)
Uchádzač, ktorý nemôže vykonať skúšku u organizátora prípravy na skúšku, písomne požiada kanceláriu komory o zaradenie a vykonanie skúšky u iného organizátora.
(3)
Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu, môže zároveň požiadať o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva na získanie spôsobilosti držania zbraní a streliva.
(4)
Uchádzač pred vykonaním skúšky uhrádza organizátorovi skúšky náklady za vykonanie skúšky.
(5)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o zaplatení skúšobných nákladov,
b)
záznamy a doklady o absolvovaní teoretickej prípravy a praktickej prípravy na skúšku.
(6)
Organizátor skúšky nepripustí na skúšku uchádzača, ktorý
a)
v kalendárnom roku, v ktorom žiada o vykonanie skúšky, nedovŕši 16 rokov veku,
b)
nepredložil doklady uvedené v odseku 5,
c)
nesplnil podmienky absolvovania prípravy na skúšky uvedené v § 41 až 43.
(7)
Oznámenie o nepripustení na skúšku zašle organizátor skúšky uchádzačovi písomne najneskôr 15 dní pred skúškou.
(8)
Uchádzač, ktorý nebol pripustený na skúšku, môže požiadať o vykonanie skúšky v najbližšom termíne, ak splní podmienky uvedené v odsekoch 5 a 6.
(9)
Organizátor skúšky oznámi miesto a termín konania skúšky uchádzačom a obvodnému lesnému úradu najmenej 15 dní pred konaním skúšky.
(10)
Ak sa pozvaný uchádzač na skúšku z vážnych dôvodov nedostaví, na základe jeho písomného zdôvodnenia môže organizátor skúšky odporučiť vykonanie skúšky v ďalšom termíne alebo vykonanie skúšky u iného organizátora skúšky. Písomné zdôvodnenie doručí uchádzač organizátorovi skúšok najneskôr do 15 dní po konaní skúšky. Pri neúčasti na skúške nevzniká nárok na vrátenie platby podľa odseku 4.
§ 45
Skúšobné predmety
(1)
Príprava a skúška sa absolvujú zo skúšobných predmetov uvedených v prílohe č. 19 bode 1.
(2)
Do skúšobného testu, ktorý má 70 otázok, sa vygeneruje zo skúšobných predmetov podľa prílohy č. 19 bodu 1 po desať otázok.
§ 46
Skúšobná komisia
(1)
Skúšobnú komisiu na skúšku (ďalej len „komisia“) na základe žiadosti organizátora skúšky podanej najmenej 15 dní pred konaním skúšky deleguje kancelária komory.
(2)
Komisia je trojčlenná a tvorí ju predseda a dvaja členovia (ďalej len „skúšobný komisár“). Komisia môže skúšať, ak sa skúšky zúčastnia všetci delegovaní skúšobní komisári.
(3)
Členom komisie môže byť len ten, kto je zapísaný v zozname skúšobných komisárov, ktorý vedie kancelária komory.
(4)
Kancelária komory na základe odporúčania regionálnej komory zapíše do zoznamov skúšobných komisárov osobu, ktorá písomne požiada o taký zápis a preukáže kvalifikačné predpoklady uvedené v § 47.
(5)
Skúšobný komisár môže byť za porušenie skúšobného poriadku vyčiarknutý zo zoznamu skúšobných komisárov uznesením prezídia komory na návrh komisie, kontrolných orgánov alebo organizátora skúšok. Proti takému rozhodnutiu prezídia komory sa nemožno odvolať.
(6)
Skúšobnému komisárovi zapísanému do zoznamu kancelária komory vyhotoví preukaz skúšobného komisára.
(7)
Člen komisie má nárok na odmenu za vykonanú prácu a úhradu cestovných výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z platieb podľa § 44 ods. 4.
§ 47
Kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára, prednášateľa a streleckého inštruktora
(1)
Skúšobným komisárom pre všetky skúšobné predmety alebo prednášateľom v príprave pre všetky skúšobné predmety môže byť len ten, kto je držiteľom poľovného lístku a absolvoval
a)
vysokú školu, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom,
b)
strednú lesnícku školu,
c)
vyššiu skúšku.
(2)
Skúšobným komisárom a prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. e) môže byť aj kynologický rozhodca pre pracovný výkon a posudzovanie exteriéru psov poľovných plemien.
(3)
Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. g) môže byť inštruktor, strelecký rozhodca a súdny znalec z odboru strelectva.
(4)
Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobné predmety uvedené v prílohe č. 19 bode 1 písm. b), c) a f) môžu byť aj absolventi vysokej školy príslušného zamerania.
§ 48
Priebeh a hodnotenie skúšky
(1)
Skúšku riadi predseda komisie. Predseda komisie pred začatím skúšky preverí zoznamy uchádzačov a podklady potrebné na vykonanie skúšky. Zistené nedostatky oznámi organizátorovi skúšky. Ak organizátor skúšky pred začatím skúšky neodstráni zistené nedostatky, predseda komisie vylúči uchádzača zo skúšok alebo skúšku pozastaví.
(2)
Pri skúške je uchádzač povinný členom komisie preukázať totožnosť.
(3)
Skúšobný komisár vygeneruje z informačného systému komory pre každého uchádzača skúšobný test. Uchádzač má na vypracovanie skúšobného testu 120 minút.
(4)
Uchádzača, ktorý použil pri skúške nedovolené pomôcky alebo sa inak pokúsil ovplyvniť výsledok skúšky, hodnotí skúšobná komisia stupňom neprospel, čo osobitne vyznačí aj v klasifikačnom zázname.
(5)
Celkový výsledok skúšky sa klasifikuje stupňom
a)
prospel, ak dosiahol zo skúšobného testu 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu,
b)
neprospel, ak nedosiahol výsledky podľa písmena a).
(6)
O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví komisia písomný záznam a dokumentáciu.
(7)
Zápisnicu o priebehu a výsledkoch skúšok z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory a obvodným poľovníckych komorám podľa trvalého pobytu absolventov skúšok z poľovníctva.
§ 49
Vysvedčenie o skúške
(1)
Uchádzač dostane o vykonaní skúšky vysvedčenie. Ak neprospel, vysvedčenie sa nevyhotoví.
(2)
Vysvedčenie podpisuje predseda komisie. Vzor vysvedčenia je uvedený v prílohe č. 25. Organizátor skúšky označí vysvedčenie odtlačkom svojej pečiatky. Administratívne práce spojené so skúškami zabezpečuje organizátor skúšky.
(3)
Pri strate vysvedčenia duplikát vydáva obvodná komora.
§ 50
Oprava skúšky
(1)
Ak uchádzač na skúške neprospel, môže po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky požiadať organizátora skúšky o opravný termín. Ak aj na prvej oprave skúšky neprospel, môže po troch mesiacoch od konania prvej opravy skúšky požiadať o druhý opravný termín. Ak uchádzač neprospel ani pri druhom opravnom termíne, skúšku môže absolvovať až po opätovnom absolvovaní prípravy na skúšku.
(2)
Žiadosť o vykonanie opravy skúšky zasiela uchádzač prostredníctvom organizátora skúšky, na ktorej neprospel, kancelárii komory. Organizátor skúšky pripojí k žiadosti kópiu skúšobného testu zo skúšky, na ktorej uchádzač neprospel.
(3)
Kancelária komory zašle uchádzačovi najneskôr 30 dní pred skúškou oznámenie o mieste a dátume vykonania opravy skúšky a zašle jeho žiadosť aj s prílohami organizátorovi tejto skúšky.
(4)
Ak sa oprava skúšky nemôže vykonať v termíne riadnej skúšky v niektorej obvodnej komore, určí miesto a termín opravnej skúšky kancelária komory po dohode s organizátorom skúšky.
(5)
Po úspešnom absolvovaní opravy skúšky vydá komisia uchádzačovi vysvedčenie.
(6)
Za opravu skúšku uhrádza uchádzač organizátorovi opravy skúšky náhradu nákladov vopred.
(7)
Ak sa uchádzač na opravu skúšky nedostaví, kancelária komory môže na základe písomného odôvodnenia uchádzača povoliť vykonanie opravy skúšky v náhradnom termíne. Neúčasťou na oprave skúšky mu nevzniká nárok na vrátenie platby za opravu skúšky.
(8)
Uchádzač môže opravu skúšky vykonať do jedného roka od termínu konania skúšky.
§ 51
Doplnková skúška z poľovníctva
(1)
Doplnkovú skúšku z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E, F (ďalej len „doplnková skúška“) môže vykonať uchádzač na základe žiadosti zaslanej organizátorovi skúšky po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva. Náklady spojené s jej vykonaním uhrádza uchádzač.
(2)
Skúšobná komisia pre doplnkovú skúšku je trojčlenná. Dvoch skúšobných komisárov na skúšobné predmety uvedené v prílohe č. 19 pod bodom 1 písm. f) a g) vymenuje organizátor skúšky, zároveň jedného z nich poverí funkciou predsedu komisie. Tretieho člena komisie vymenuje miestne príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru.
(3)
Miesto a termín konania skúšky určí organizátor skúšky a sedem dní vopred o tom upovedomí uchádzačov.
(4)
Doplnková skúška sa vykonáva v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(5)
Z časti C a E skúšobných otázok určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky skúša uchádzačov v rámci záverečných skúšok zo streleckej prípravy strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory, z časti D lekár delegovaný organizátorom skúšok. Výsledok skúšky vyznačia v zázname (§ 43 ods. 6) a tento sa započítava do výsledku doplnkovej skúšky. Uchádzača, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže získanie vzdelania, ktoré umožňuje započítanie niektorých častí skúšky, možno od povinnosti absolvovať túto časť skúšky oslobodiť podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Skúšobná komisia skúša uchádzačov z časti skúšobných otázok A a B1 až B4 určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky tak, že z každej časti si uchádzač vytiahne jednu otázku. Uchádzač má nárok na 15-minútovú prípravu, ktorú možno skrátiť len na základe jeho výslovného požiadania. Ak použije pri skúške nedovolené pomôcky, môže ho predseda z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť. Skúška je neverejná.
(7)
Po vyskúšaní všetkých uchádzačov na neverejnej porade komisia zhodnotí odpovede na jednotlivé otázky. Kvalifikačným stupňom „vyhovel“ sa ohodnotí žiadateľ, ktorý správne zodpovedal na všetky otázky. Ak bol ohodnotený stupňom „nevyhovel“ čo i len z jednej otázky, výsledné hodnotenie je „nevyhovel“. Žiadateľ, ktorý v priebehu skúšky odstúpil alebo bol zo skúšky vylúčený, sa hodnotí kvalifikačným stupňom „nevyhovel“. Rozhodnutie komisie o výsledku skúšky je konečné a nepripúšťa sa proti nemu žiadny opravný prostriedok. Predseda komisie výsledok skúšky zapíše do zápisnice, hodnotenie z jednotlivých otázok a výsledné hodnotenie. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie.
(8)
Uchádzačovi, ktorý bol klasifikovaný stupňom „vyhovel“, predseda komisie odovzdá vysvedčenie, ktoré podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie a opatria ho odtlačkom pečiatky organizátora skúšok a okresného riaditeľstva policajného zboru.
(9)
Uchádzač, ktorý na doplnkovej skúške z poľovníctva neuspel, ju môže znovu absolvovať u pôvodného organizátora skúšky alebo u iného organizátora skúšky.
(10)
Zápisnicu o priebehu a výsledkoch doplnkovej skúšky z poľovníctva zasiela organizátor skúšky kancelárii komory, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru a okresným riaditeľstvám policajného zboru podľa trvalého pobytu absolventov doplnkovej skúšky.
Skúška poľovníckeho hospodára
§ 52
Základné ustanovenia
(1)
Skúška poľovníckeho hospodára (ďalej len „skúška hospodára“) sa koná pred skúšobnou komisiou vymenovanou prednostom krajského lesného úradu.
(2)
Skúšobnú komisiu tvorí predseda, ktorým je zamestnanec krajského lesného úradu alebo ministerstva, ktorý má v pracovnej náplni poľovníctvo, a členovia po jednom pre každú skupinu predmetov. Obvodný lesný úrad určuje pre komisiu zapisovateľa.
(3)
Žiadosť o vykonanie skúšky hospodára podáva žiadateľ na obvodnom lesnom úrade príslušnom podľa jeho trvalého pobytu. K žiadosti pripojí prehľad o poľovníckej praxi. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Termín skúšky hospodára oznámi obvodný lesný úrad žiadateľovi najneskôr 30 dní pred termínom skúšky hospodára.
(4)
Skúška hospodára sa uskutoční, ak je prihlásených najmenej desať žiadateľov o jej vykonanie. Skúšku hospodára môžu obvodné lesné úrady organizovať aj spoločne. Náklady na prípravu a na skúšku hospodára uhrádza žiadateľ.
§ 53
Prípravné školenie
Obvodný lesný úrad v spolupráci s obvodnou komorou v záujme uľahčenia prípravy na skúšku hospodára usporiada prípravné školenie zamerané najmä na otázky poľovníckeho plánovania, štatistiky a poľovníckeho hospodárenia. Účasť na prípravnom školení je dobrovoľná. Náklady na prípravné školenie znášajú žiadatelia o školenie a uhrádzajú ho organizátorovi prípravného školenia najneskôr sedem dní pred termínom prípravného školenia.
§ 54
Skúšobná komisia
(1)
Členom skúšobnej komisie môže byť iba osoba, ktorá absolvovala
a)
vysokú školu lesnícku alebo strednú školu lesnícku, alebo
b)
vyššiu skúšku.
(2)
Skúšku hospodára riadi predseda skúšobnej komisie.
§ 55
Skúška hospodára
Skúška hospodára je písomná a ústna. Skúška hospodára je zameraná najmä na plnenie praktických úloh, ktoré vyplývajú z oprávnení a povinností poľovníckeho hospodára. Pred začatím skúšky hospodára preukáže žiadateľ o skúšku hospodára skúšobnej komisii totožnosť občianskym preukazom.
§ 56
Písomná skúška hospodára
(1)
Ako prvá sa koná písomná skúška hospodára formou písomného testu. Skúšobné predmety sú uvedené v prílohe č. 19 bode 2.
(2)
Skúšobná komisia vygeneruje na písomnú skúšku pre každého uchádzača skúšobný test so 60 otázkami po 12 otázok z každej oblasti podľa prílohy č. 19 bodu 2. Súčasťou písomného testu je poľovnícke plánovanie a evidencia. Trvanie celej písomnej skúšky nesmie presiahnuť tri hodiny.
(3)
Žiadateľom o skúšku hospodára nie je dovolené používať pri skúške pomôcky okrem kalkulačky a pomôcok, ktoré na absolvovanie písomného testu má k dispozícii od organizátora skúšky.
(4)
Po uplynutí času určeného na písomnú skúšku hospodára odovzdajú žiadatelia svoje písomné práce, a to aj nedokončené.
(5)
Predseda a príslušní skúšobní komisári prezrú a ohodnotia písomné práce pred ústnou skúškou žiadateľa. Ústnu skúšku hospodára môže vykonať žiadateľ, len ak správne zodpovie najmenej na 80 % všetkých otázok písomnej skúšky hospodára a 75 % z každej jednotlivej skupiny predmetov. Poľovnícke plánovanie a evidencia sa hodnotia osobitne a vyžaduje sa ich správne zostavenie podľa § 25 až 36.
§ 57
Ústna skúška hospodára
(1)
Po písomnej skúške hospodára sa koná ústna skúška hospodára, ktorá u jedného žiadateľa môže trvať najdlhšie 30 minút. Žiadateľ si vyžrebuje po jednej otázke z každej skupiny predmetov podľa prílohy č. 19 bodu 2.
(2)
Ústna skúška hospodára je verejná. Žiadateľ je skúšaný pred celou skúšobnou komisiou. Prítomnosť žiadateľa, ktorý ešte nevykonal ústnu skúšku, je v skúšobnej miestnosti zakázaná.
(3)
Vedomosti žiadateľa sa zhodnotia výsledkom „prospel“ alebo „neprospel“. Žiadateľ neprospel, ak je takto hodnotený z jednej ústnej odpovede.
§ 58
Výsledok skúšky hospodára
(1)
Žiadateľ na skúške hospodára prospel, ak prospel z písomnej časti aj ústnej časti.
(2)
O výsledku a priebehu skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje aj ohodnotenie žiadateľa v jednotlivých predmetoch. Zápis podpisuje predseda a ostatní členovia komisie.
(3)
Predseda skúšobnej komisie oznámi výsledok skúšky hospodára žiadateľom verejne. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky hospodára je konečné.
(4)
Výsledky skúšok hospodára zapíše predseda komisie do záznamu o skúške hospodárov, ktorý predloží obvodnému lesnému úradu, z ktorého sa žiadatelia zúčastnili skúšok, krajskému lesnému úradu a miestne príslušnej komore, vzor je uvedený v prílohe č. 29.
(5)
Ak žiadateľ neprospel, môže opakovať skúšku hospodára, a to v najbližšom termíne. Náklady na opakovanú skúšku si uhrádza žiadateľ.
§ 59
Vysvedčenie o skúške hospodára
(1)
Predseda skúšobnej komisie vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní skúšky hospodára vysvedčenie o vykonanej skúške hospodára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30.
(2)
Vysvedčenie podpisuje predseda skúšobnej komisie a opatrí ho okrúhlou pečiatkou obvodného lesného úradu, ktorý organizuje skúšku hospodára.
Vyššia skúška
§ 60
Vyššiu skúšku nemusia skladať absolventi vysokých škôl lesníckych alebo lesníckych technických škôl, ktorí absolvovali predmet poľovníctvo alebo vykonali skúšku z tohto predmetu.
§ 61
(1)
Žiadosť o vykonanie vyššej skúšky podáva žiadateľ na krajskom lesnom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu. Žiadateľ priloží k žiadosti životopis s prehľadom o poľovníckej praxi.
(2)
Krajský lesný úrad upovedomí žiadateľa najneskôr do 30 dní pred termínom o termíne a mieste konania vyššej skúšky.
(3)
Vyššia skúška sa uskutoční, ak je prihlásených najmenej desať žiadateľov o jej vykonanie. Vyššiu skúšku môžu krajské lesné úrady organizovať aj spoločne. Náklady na vyššiu skúšku uhrádza žiadateľ.
§ 62
(1)
Vyššia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.
(2)
Skúšobná komisia sa skladá z predsedu, ktorým je zamestnanec ministerstva, ktorý má v pracovnej náplni poľovníctvo, a z členov, a to po jednom pre každú skupinu predmetov. Krajský lesný úrad určí komisii zapisovateľa.
§ 63
(1)
Vyššiu skúšku tvorí písomná časť a ústna časť.
(2)
Predseda riadi celý priebeh vyššej skúšky a môže dávať otázky zo všetkých skupín skúšobných predmetov.
(3)
Pred začatím vyššej skúšky preukážu žiadatelia komisii totožnosť občianskym preukazom.
§ 64
(1)
Najprv sa koná písomná skúška. Skúšobné predmety sú uvedené v prílohe č. 19 bode 3.
(2)
Predseda skúšobnej komisie vygeneruje skúšobný test pre každého žiadateľa s 90 otázkami po 15 otázok z každej oblasti podľa prílohy č. 19 bodu 3. Súčasťou písomného testu je riadenie poľovníctva, poľovnícke plánovanie, štatistika a evidencia. Trvanie písomnej skúšky nesmie presiahnuť tri hodiny.
(3)
Žiadateľom sa nepovoľuje používať pomôcky pri skúške okrem kalkulačky a pomôcok, ktoré pre potreby vykonania písomnej skúšky má žiadateľ k dispozícii od organizátora skúšky.
(4)
Po uplynutí času určeného na písomnú skúšku ukončí žiadateľ prácu na počítači, a to aj nedokončenú.
(5)
Predseda pripustí žiadateľa na ústnu skúšku, ak správne zodpovie v písomnej časti aspoň na 90 % všetkých otázok z každej skupiny najmenej 80 %.
§ 65
(1)
Po písomnej skúške nasleduje ústna skúška, ktorá u jedného žiadateľa môže trvať najdlhšie 60 minút.
(2)
Ústna skúška je verejná. Žiadateľ je skúšaný pred celou skúšobnou komisiou. Prítomnosť žiadateľov v skúšobnej miestnosti, ktorí ešte nevykonali ústnu skúšku, je zakázaná. Žiadateľ si vylosuje po dvoch otázkach z každej skupiny predmetov podľa prílohy č. 19 bodu 3.
§ 66
(1)
Vedomosti žiadateľa zhodnotí komisia súhrnne tak z písomnej, ako aj z ústnej skúšky výsledkom „prospel“ alebo „neprospel“, a to z každej jednotlivej skupiny predmetov.
(2)
Po skončení skúšok z jednotlivých skupín predmetov o výsledku skúšky rozhodne komisia na neverejnej porade.
(3)
Výsledok skúšky sa klasifikuje takto: „prospel“ alebo „neprospel“. Žiadateľ prospel, ak ho týmto spôsobom ohodnotili zo všetkých skupín predmetov. Žiadateľ na skúške neprospel, ak ho týmto spôsobom ohodnotili hoci len z jednej skupiny predmetov.
(4)
O výsledku a priebehu skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje aj vyhodnotenie vedomostí žiadateľa z jednotlivých skupín predmetov. Zápis podpisuje predseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ.
(5)
Predseda skúšobnej komisie oznámi výsledok vyššej skúšky verejne žiadateľom. Rozhodnutie komisie o výsledku je konečné.
(6)
Ak žiadateľ pri vyššej skúške neprospel, môže ju opakovať v najbližšom termíne. Vyššiu skúšku možno opakovať najviac raz. Náklady na opakovanie vyššej skúšky uhrádza žiadateľ.
§ 67
Prehľad o výsledku skúšok sa vyhotovuje podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 31.
§ 68
(1)
Žiadatelia dostanú o vykonanej vyššej skúške vysvedčenie s výsledkom vyššej skúšky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 32.
(2)
Vysvedčenie o vyššej skúške podpisuje predseda skúšobnej komisie; opatruje sa odtlačkom pečiatky krajského lesného úradu.
§ 69
Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže
(1)
Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže sa vykonáva písomným testom. Písomný test generuje určený zamestnanec obvodného lesného úradu a kandidát na člena poľovníckej stráže ho absolvuje pomocou počítača. Písomný test obsahuje po piatich otázkach z okruhov otázok, ktoré sú uvedené v prílohe č. 19 bode 4.
(2)
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže vyhodnotí počítačový program. Skúška odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže sa považuje za úspešne absolvovanú, ak kandidát na člena poľovníckej stráže správne odpovie na 25 otázok.
(3)
Výsledok skúšky odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže zaeviduje obvodný lesný úrad v prehľade o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže, v ktorom uvedie dátum skúšky odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže a počet správne zodpovedaných otázok.
(4)
Zoznam členov poľovníckej stráže obsahuje
a)
meno a priezvisko člena poľovníckej stráže,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
dátum ustanovenia do funkcie,
e)
číslo preukazu
f)
názov poľovného revíru,
g)
identifikáciu užívateľa poľovného revíru.
(5)
Člen poľovníckej stráže sa preukazuje odznakom člena poľovníckej stráže a preukazom člena poľovníckej stráže, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 33.
§ 70
Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka
(1)
Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka predkladá žiadateľ obvodnej komore podľa miesta jeho trvalého bydliska. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 34.
(2)
Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, podáva žiadosť na vydanie poľovného lístka obvodnej komore, v ktorej pôsobnosti začne vykonávať lov zveri.
Čas lovu
§ 71
(1)
Čas lovu sa ustanovuje takto:
a)
srstnatá zver
1.
zajac poľný od 1. novembra do 15. januára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,
2.
králik divý od 1. septembra do 31. decembra,
3.
ondatra pižmová celoročne,
4.
kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára,
5.
jazvec lesný od 16. augusta do 30. novembra,
6.
vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem území
a)
v okrese Rožňava a Košice-okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
b)
v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou,
7.
diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok,
8.
daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára, danielka a danielča od 16. augusta do 31. decembra,
9.
jeleň európsky a jelenča od 16. augusta do 15. januára, jelenica od 16. augusta do 30. novembra,
10.
jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra,
11.
pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra,
12.
srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,
13.
muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflonka a muflónča od 1. augusta do 31. decembra; muflón samec vo zverniciach celoročne,
14.
šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára,
15.
kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra,
16.
líška hrdzavá celoročne,
17.
medvedík čistotný celoročne,
18.
psík medvedíkovitý celoročne,
19.
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,
20.
norok severoamerický celoročne,
21.
nutria riečna celoročne,
b)
pernatá zver
1.
jariabok hôrny kohút od 1. októbra do 15. novembra,
2.
morka divá kohút od 15. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3.
bažant poľovný kohút od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do konca februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,
4.
bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára,
5.
jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra,
6.
kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,
7.
holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,
8.
hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,
9.
lyska čierna od 1. októbra do 15. januára,
10.
sluka lesná od 1. septembra do 31. novembra,
11.
hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára,
12.
kačica divá od 1. septembra do 31. januára,
13.
chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára,
14.
chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára,
15.
havran čierny v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára,
16.
sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára,
17.
straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára,
18.
vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára,
(2)
Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.
(3)
Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.
(4)
Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie“.
§ 72
(1)
V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného a tchora tmavého.
(2)
V poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne, kunu skalnú, kunu lesnú a tchora tmavého.
(3)
Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky; loviť ju možno od 1. októbra do konca februára.
Poľovne upotrebiteľné psy
§ 73
(1)
V záujme zabezpečenia riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania postrieľanej zveri, zamedzenia znehodnotenia diviny, záchrany zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí a ochrany zveri proti predátorom sa ustanovujú druhy skúšok na získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 35.
(2)
Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti preukazuje pes vlastnosti a schopnosti pracovať pri užívaní poľovného revíru.
(3)
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti organizuje a vykonáva komora podľa všeobecných zásad, ktoré vydá v skúšobnom poriadku pre skúšky poľovných psov.
(4)
Výcvik, skúšky a iné kynologické podujatia sa neposudzujú ako užívanie poľovného revíru.
(5)
Pri jednotlivých druhoch skúšok podľa skupín plemien sa postupuje podľa skúšobných poriadkov pre skúšky
a)
stavačov,
b)
malých plemien,
c)
farbiarov,
d)
duričov,
e)
brlohárov,
f)
retrievrov.
(6)
Skúšobné poriadky pre skúšky jednotlivých skupín plemien vydá komora.
(7)
Výkony psov na skúškach hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia vymenovaní a delegovaní komorou.
§ 74
Poľovne upotrebiteľné psy vo vlastníctve zahraničných majiteľov sa môžu používať pri užívaní poľovných revírov, ak sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI a absolvovali predpísané druhy skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, o čom predloží vodič psa príslušný doklad.
§ 75
Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných a poľovne upotrebiteľných psov vo svojom vlastníctve a vlastníctve svojich zamestnancov alebo členov.
§ 76
Značka
(1)
Značka na označenie usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy (ďalej len „značka“) obsahuje označenie série, evidenčné číslo, označenie kraja a okresu a označenie dní a mesiacov použitia značky. Vzor značky je uvedený v prílohe č. 36.
(2)
Označenie raticovej zveri a veľkej šelmy značkou spočíva v založení značky v reze vedenom medzi lýtkovou kosťou a Achillovou šľachou na zadnej končatine raticovej zveri a veľkej šelmy a jej uzamknutí tak, aby sa značka nedala bez poškodenia otvoriť.
(3)
Značku vydáva poľovnícky hospodár spolu s povolením na lov zveri.
(4)
V evidencii o vydaných značkách sa eviduje číslo značky, dátum jej vydania, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a podpis osoby, ktorá značku prevzala.
(5)
V evidencii použitia značiek poľovnícky hospodár uvádza dátum lovu, druh ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy, meno a priezvisko strelca a číslo použitej značky.
(6)
Prehľad o prevzatých značkách, ktorý vedie objednávateľ značiek, obsahuje sériu a čísla prevzatých značiek, dátum vydania značiek užívateľovi revíru, meno a podpis osoby, ktorá značky užívateľovi revíru vydala, a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá značky za užívateľa poľovného revíru prevzala.
(7)
Na spoločnej poľovačke zakladá značku na výrade vedúci poľovačky.
§ 77
Lístok o pôvode ulovenej zveri
Lístok o pôvode raticovej zveri alebo veľkej šelmy vyhotovuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba dvojmo, prvopis odovzdáva prepravca ulovenej zveri jej odberateľovi, druhopis ostáva pre potreby užívateľa poľovného revíru. Vzor lístka o pôvode ulovenej zveri je uvedený v prílohe č. 37.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 78
(1)
Príprava na skúšky z poľovníctva a skúšky z poľovníctva začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa ukončia podľa doterajšieho predpisu.
(2)
Kritériá chovnosti určené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do rozhodnutia poradného zboru, najdlhšie do 31. januára 2010.
(3)
Povolenia na lov podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do termínu v nich uvedeného, najdlhšie do 31. decembra 2009.
(4)
Kvalifikačné predpoklady člena obvodnej komisie podľa doterajších predpisov sa považujú za kvalifikačné predpoklady podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2010.
(5)
Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka sa do 31. mája 2010 predkladá obvodnému lesnému úradu podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa alebo u cudzinca podľa miesta, kde začne lov zveri. Obvodný lesný úrad vydáva poľovný lístok podľa podmienok a podľa vzoru platného podľa doterajších predpisov, najdlhšie do 31. mája 2010.
§ 78a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012
Tlačivá príloh, ktoré boli zmenené touto vyhláškou, možno používať najdlhšie do 31. decembra 2012.
§ 79
Zrušuje sa:
1.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení vyhlášky č. 246/1993 Z. z., vyhlášky č. 143/1994 Z. z., vyhlášky č. 340/1996 Z. z. a vyhlášky č. 407/2002 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky č. 222/2001 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1997 Z. z. a vyhlášky č. 230/2001 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z. z. o poľovníckych oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov,
5.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 368/1997 Z. z. o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí,
6.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri,
7.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2002 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov,
8.
výnos Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní Vzorových stanov poľovníckeho združenia, Skúšobného poriadku pre skúšky z poľovníctva, Skúšobného poriadku pre skúšky poľovníckych hospodárov a Skúšobného poriadku pre vyššie odborné poľovnícke skúšky, uverejnený v prílohe v čiastke 21/1967 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky,
9.
výnos z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok (oznámenie č. 99/1994 Z. z.),
10.
výnos zo 6. júla 2005 č. 2667/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok (oznámenie č. 334/2005 Z. z.).
§ 80
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem ustanovenia § 70, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Stanislav Becík v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
OBSAH ŠTATÚTU POĽOVNEJ OBLASTI, POĽOVNEJ LOKALITY A CHOVATEĽSKÉHO CELKU
Poľovná oblasť a poľovná lokalita
1.
Identifikácia poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality (ďalej len „poľovná oblasť“) – názov a číslo oblasti
2.
Účel a ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovnej oblasti
3.
Charakteristika a organizačné usporiadanie poľovnej oblasti
3.1
Celková výmera v hektároch, z toho lesnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy, vodných a ostatných plôch v hektároch a percentách
3.2
Rozloženie poľovnej oblasti: podľa územnosprávneho usporiadania a pôsobnosti jednotlivých krajských a obvodných lesných úradov v hektároch a percentách podľa výmery poľovnej plochy
3.3
Zloženie poľovnej oblasti: zoznam poľovných revírov začlenených do jednotlivých chovateľských celkov
3.4
Veľkoplošné chránené územia v poľovnej oblasti, ich výmera v hektároch a percentách z celkovej výmery poľovnej oblasti
3.5
Maloplošné chránené územia so 4. a s 5. stupňom ochrany, ich názov, výmera, katastrálne územie, názov poľovného revíru, v ktorom sa nachádzajú
3.6
Vzácne a chránené druhy zveri a živočíchov, stále a prechodné druhy
4.
Hlavné ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia
4.1
Dlhodobé ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia podľa návrhu koncepcie
4.2
Cieľové stavy, veková a pohlavná štruktúra a cieľový plán lovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti
4.3
Cieľové stavy, veková a pohlavná štruktúra a cieľový plán lovu jednotlivých druhov zveri podľa chovateľských celkov
5.
Koordinácia a riadenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovnej oblasti
5.1
Zloženie poradného zboru poľovnej oblasti
5.2
Vymenovanie členov poradného zboru
5.3
Podmienky zániku členstva v poradnom zbore
5.4
Vymedzenie činností a základných úloh poradného zboru
5.5
Rokovanie a rozhodovanie v poradnom zbore
Prílohy štatútu
1.
Prehľad poľovných revírov a chovateľských celkov v poľovnej oblasti
2.
Prehľad chránených území nachádzajúcich sa v poľovnej oblasti
3.
Cieľové početné stavy raticovej a malej zveri v členení podľa chovateľských celkov
4.
Zoznam členov poradného zboru
5.
Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri
Chovateľský celok
1.
Identifikácia chovateľského celku – názov a číslo celku
2.
Účel a ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľskom celku
3.
Charakteristika a organizačné usporiadanie chovateľského celku
3.1
Celková výmera v hektároch, z toho lesnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy, vodných a ostatných plôch v hektároch a percentách
3.2
Rozloženie chovateľského celku: podľa územnosprávneho usporiadania a pôsobnosti jednotlivých krajských a obvodných lesných úradov v hektároch a percentách podľa výmery poľovnej plochy
3.3
Zloženie chovateľského celku: zoznam poľovných revírov začlenených do chovateľského celku
3.4
Veľkoplošné chránené územia v chovateľskom celku, ich výmera v hektároch a percentách z celkovej výmery chovateľského celku
3.5
Maloplošné chránené územia so 4. a s 5. stupňom ochrany, ich názov, výmera, katastrálne územie, názov poľovného revíru, v ktorom sa nachádzajú
3.6
Vzácne a chránené druhy zveri a živočíchov, stále a prechodné druhy
4.
Hlavné ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia
4.1
Dlhodobé ciele veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia podľa návrhu koncepcie
4.2
Cieľové stavy a sociálna štruktúra populácií a cieľový plán lovu jednotlivých druhov zveri v chovateľskom celku
4.3
Cieľové stavy a sociálna štruktúra populácií a cieľový plán lovu jednotlivých druhov zveri podľa poľovných revírov
5.
Koordinácia a riadenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v chovateľskom celku
5.1
Zloženie chovateľskej rady chovateľského celku
5.2
Vymenovanie členov chovateľskej rady
5.3
Podmienky zániku členstva v chovateľské rady
5.4
Vymedzenie činností a základných úloh chovateľskej rady
5.5
Rokovanie a rozhodovanie v chovateľskej rade
7.
Záverečné ustanovenia
7.1
Prílohy štatútu
7.2
Možnosti zmien v štatúte
Prílohy štatútu
1.
Prehľad poľovných revírov v chovateľskom celku
2.
Prehľad chránených území nachádzajúcich sa v chovateľskom celku
3.
Cieľové početné stavy raticovej zveri v členení podľa poľovných revírov v chovateľskom celku
4.
Zoznam členov chovateľskej rady
5.
Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri v chovateľskom celku
Príloha č. 3 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
PODMIENKY ZARADENIA POĽOVNÝCH REVÍROV DO KVALITATÍVNYCH TRIED
1.
Zistiť všetky skupiny lesných typov a ich výmeru v danom poľovnom revíri.
2.
Zistené skupiny lesných typov zatriediť podľa tabuľky č. 2 do jednotlivých kvalitatívnych tried.
3.
Tisícinu výmery skupiny lesných typov v jednotlivých kvalitatívnych triedach vynásobiť normovanými kmeňovými stavmi hlavného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede, ktorých rozpätie sa uvádza v prílohe č. 4 tabuľke č. 1.
Pri voľbe rozpätia normovaného kmeňového stavu (horná, stredná, dolná tretina) v jednotlivých kvalitatívnych triedach alebo pri znižovaní kvalitatívnej triedy prihliadať na tieto kritériá:
Tabuľka č. 1
Kritérium Výborný stav Vyhovujúci stav Nevyhovujúci stav
1 bod 2 body 3 body
Škody zverou na lese1) najmenšie únosné neúnosné
Škody zverou v poľnohospodárstve2) najmenšie únosné neúnosné
Hospodársky charakter krajiny3) prírodná – najmenej narušená primerane narušená antropopresiou silne narušená
Úroveň starostlivosti o zver4) nadštandardná priemerná slabá
Vysvetlivky ku kritériám:
1)
Škody na lese sa posudzujú podľa toho, či
· je možná prirodzená alebo umelá obnova hlavných druhov drevín bez oplocovania, resp. do akej miery,
· sa zabezpečuje integrovaná ochrana lesa a s akými nákladmi,
· sú značné škody lúpaním a obhryzom kôry, prípadne odhryzom výhonkov,
· pri hodnotení škôd sa prihliada nielen na ich ekonomickú stránku, ale aj na ich vplyv na ekosystém, ďalší rozvoj lesa a dosiahnutie hospodárskeho cieľa.
2)
Škody v poľnohospodárstve sa posudzujú podľa toho, či
· sa zabezpečuje integrovaná ochrana poľnohospodárskych kultúr, akými prostriedkami a s akými nákladmi,
· aké percento strát na úrode vzniká v dôsledku pôsobenia zveri,
· je v regióne značne rozšírené pestovanie kultúr troficky zvlášť atraktívnych pre zver.
3)
Hospodársky ráz krajiny sa posudzuje podľa toho, či
· sú zachované súvislé komplexy lesa,
· je veľká intenzita imisného zaťaženia,
· je veľká hustota pozemných komunikácií a ich frekventovanosť,
· je revír silne zaťažený turizmom a rekreáciou, chalupárstvom, lazníckym spôsobom bývania atď.,
· je v revíri veľa intravilánov, mestských a priemyselných aglomerácií.
4)
Intenzita starostlivosti o zver sa hodnotí v zmysle platných predpisov podľa
· výmery funkčných plôch pre zver (lúčky, políčka, remízky) a intenzity ich obhospodarovania; osobitná pozornosť sa venuje tzv. zdržným plochám,
· intenzity prikrmovania zveri v čase núdze a pri diviačej zveri aj podľa toho, či sa vykonáva odvádzacie prikrmovanie vo vegetačnom období,
· vybavenosti revíru poľovníckymi zariadeniami, najmä na prikrmovanie zveri,
· celkovej úrovne manažmentu zveri s osobitným zreteľom na úroveň jej regulácie a selekcie a správnej sociálnej štruktúry jej lovu.
4.
Ak sa súčet bodov nachádza v rozpätí hodnôt
a)
4 – 6, určí sa normovaný kmeňový stav (ďalej len „normovaný stav“) zveri pri hornej hranici rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede,
b)
7 – 9, určí sa normovaný stav zveri uprostred rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede,
c)
10 – 12, určí sa normovaný stav zveri pri dolnej hranici rozpätia v príslušnej kvalitatívnej triede.
5.
Spočítať počty zveri v jednotlivých kvalitatívnych triedach získané vynásobením tisíciny výmery skupiny lesných typov a výsledkom je celkový počet hlavnej zveri, ktorá pripadá na lesnú plochu poľovného revíru.
6.
Ak sa v revíri nachádza aj poľnohospodárska pôda, zvyšuje sa vypočítaný normovaný stav hlavnej zveri podľa typu poľnohospodárskej pôdy.
Na účely zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy sa rozlišujú tieto typy poľnohospodárskej pôdy:
a)
dlhodobo nevyužívané plochy poľnohospodárskej pôdy, najmä pasienky a tzv. neplodné plochy podliehajúce sukcesii, zarastené drevinami (stromami a krovinami), ako aj tzv. biele plochy podľa lesníckej klasifikácie,
b)
agrárna krajina pozostávajúca prevažne z trvalých trávnych porastov (lúk a pasienkov),
c)
agrárna krajina s prevahou intenzívne obhospodarovanej ornej pôdy.
7.
Normovaný stav hlavného druhu vypočítaný na 1 000 ha lesa sa na 1 000 ha poľnohospodárskej pôdy zvyšuje takto:
a)
na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. a) sa určuje normovaný stav zveri na 1 000 ha v rozpätí 60 – 80 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa,
b)
na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. b) sa určuje normovaný stav prežúvavej zveri na 1 000 ha v rozpätí 20 – 60 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa, ale zveri diviačej len v rozpätí 20 – 30 %,
c)
na poľnohospodársku pôdu uvádzanú v bode 6 písm. c) sa určuje normovaný stav zveri na 1 000 ha v rozpätí 10 – 15 %, ako boli určené na 1 000 ha lesa,
d)
príslušné percento závisí aj od úrovne škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych kultúrach a intenzity ochranných opatrení proti nim a v tom istom revíri môže byť iné u prežúvavej a iné u diviačej zveri.
8.
Celkový počet zveri na lesnej poľovnej ploche sa vydelí jej výmerou, čím sa dostane priemerný počet zveri na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy. Porovnaním zisteného priemerného počtu zveri s normovanými kmeňovými stavmi uvedenými v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 sa zistí, do ktorej kvalitatívnej triedy príslušný revír treba zaradiť. Vypočítané počty kusov zveri sa zaokrúhľujú do 0,4 nadol, od 0,5 nahor.
9.
Rovnakým spôsobom bonitovať poľovný revír pre druhý druh prežúvavej raticovej zveri a diviačiu zver, ktorá je vždy vedľajším druhov.
10.
Normovaný stav ďalších druhov prežúvavej zveri sa stanoví prepočtom na úkor hlavnej a druhej prežúvavej zveri podľa koeficientov uvedených v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.
Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti
Jelenie poľovné oblasti
1.
V poľovných oblastiach pre jeleniu zver sa les posudzuje pre jeleniu zver, ktorá je tu hlavnou zverou. Tá istá plocha sa posudzuje aj pre srnčiu zver bez zníženia normovaných stavov jelenej zveri, ak sa v revíri nachádzajú skupiny lesných typov vhodné pre srnčiu zver. V tomto prípade sa však normované kmeňové stavy srnčej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môžu znížiť o 30 – 80 %. Percento zníženia závisí od kvality životných podmienok pre srnčiu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri a tlaku predátorov. Ak sa tu chová okrem toho ešte aj danielia alebo muflonia zver, treba normovaný stav jelenej a srnčej zveri primerane znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa určí normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre tieto ďalšie dva druhy prežúvavej zveri osobitne neposudzuje. Pre diviačiu zver sa les posudzuje osobitne bez zreteľa na normovaný stav prežúvavej zveri.
2.
V jeleních oblastiach nie je prípustné zakladať nové muflonie a danielie lokality okrem zverníc.
Srnčie poľovné oblasti
1.
V poľovných oblastiach pre srnčiu zver sa les bonituje pre srnčiu zver, ktorá je tu hlavnou zverou. Tá istá plocha sa môže bonitovať aj pre jeleniu zver, ak sú tu pre ňu vhodné skupiny lesných typov bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri. V tomto prípade sa však NKS jelenej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 znížia o 30 – 60 %. Percento zníženia závisí od kvality životných podmienok pre jeleniu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri, tlaku predátorov, ale osobitne sa prihliada aj na škody, ktoré tu jelenia zver spôsobuje. Ak sa tu chová aj danielia alebo muflonia zver, sú dve alternatívy:
a)
ak v revíri nie je jelenia zver, môže sa tá istá plocha, ktorá bola bonitovaná pre srnčiu zver, zbonitovať aj pre danieliu alebo pre zver mufloniu, iba pre jednu z nich bez zníženia normovaného stavu srnčej zveri, ale s tým, že sa normovaný stav danielej alebo muflonej zveri uvedený v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 zníži o 30 – 60 %. Predpokladom je, že v revíri sú vhodné skupiny lesných typov pre tieto druhy zveri,
b)
ak je v revíri bonitovaná popri srnčej zveri aj zver jelenia (na úrovni 30 – 60 % z rozpätia v prílohe č. 4 tabuľke č. 1), môže sa ostatná prežúvavá zver chovať len na úkor určeného NKS srnčej a jelenej zveri, ktorý treba znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa určí normovaný stav týchto ďalších druhov. Les sa pre danieliu a mufloniu zver nebonituje.
2.
Pre diviačiu zver sa les bonituje osobitne bez zreteľa na normovaný stav prežúvavej zveri.
Danielie a muflonie poľovné lokality
1.
V poľovných lokalitách pre danieliu zver sa les bonituje pre danieliu zver, ktorá je tu hlavnou zverou. Normovaný stav danielej zveri sa tu oproti normovanému stavu uvedenému v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môže zvýšiť až o 30 %, ak v lokalite nevznikajú vážne škody zverou na lese a poľnohospodárskych plodinách. Okrem toho sa tá istá plocha môže bonitovať aj pre srnčiu zver, ak sú tu pre ňu vhodné skupiny lesných typov. Ak sa v revíri chová ešte aj ďalší druh prežúvavej zveri (jelenia, muflonia), les sa pre ňu nebonituje, lebo sa chová na úkor danielej a srnčej zveri, ktorých normované stavy sa musia znížiť a pomocou prepočítavacích koeficientov podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 3 sa určia normované stavy týchto ďalších druhov. Pre diviačiu zver sa les bonituje bez zreteľa na normované stavy prežúvavej zveri.
2.
V poľovných lokalitách pre mufloniu zver sa postupuje podobne ako v danielích lokalitách s tým, že tu je muflonia zver hlavnou zverou. Aj tu možno zvýšiť jej normované stavy najviac o 30 % v porovnaní s údajmi uvedenými v prílohe č. 4 tabuľke č. 1, ak sú škody spôsobené zverou únosné.
Iné ustanovenia
1.
Diviačia zver sa môže chovať v poľovných oblastiach pre jeleniu a srnčiu zver a pri zaraďovaní revíru do kvalitatívnej triedy sa posudzuje samostatne. Chov diviačej zveri v bažantniciach a v poľovných oblastiach s chovom malej zveri okrem zverníc určených na chov diviačej zveri je zakázaný.
2.
Vhodné je kombinovať druhy s rôznou potravnou ekológiou, to znamená srnčiu zver s niektorým iným druhom. Menej vhodné je kombinovať druhy s veľmi blízkou potravnou ekológiou, napr. jeleniu a danieliu. Autochtónnu jeleniu a srnčiu zver treba uprednostňovať pred nepôvodnou danielou a mufloňou zverou.
3.
Ak sa poľovný revír, resp. jeho poľná časť nachádza v agroklimatických regiónoch 00, 01, 02, 03, 04 a 05, môže sa bonitovať aj pre malú zver tak ako pri bonitácii poľovných revírov v poľovných oblastiach pre malú zver za predpokladu, že sú tu pre ňu vhodné životné podmienky.
Zatriedenie skupín lesných typov do kvalitatívnych tried
Tabuľka č. 2
Kvalitatívna trieda Druh zveri
jelenia danielia muflonia srnčia diviačia
I. QFr, UFrp, UFrc, U, FQ, Ft, Fap nst, AF nst, FAc nst, FAc hum nst, FrAc nst, AF vst, FAc vst, FAc hum vst, FrAc vst, Fap hum QFr, UFrp, UFrc, CQ, CQ ac, FQ QFr, CQ, CQ ac, CAc nst, FQ, CAc vst   QFr, UFrp, UFrc, U, CQ, CQ ac, CAc nst, FQ, CAc vst UFrc, CQ, FQ
II. FrAl, CQ, CQ ac, CAc nst, FQ ac, CAc vst, FQ de, QF, QF til, QF de, F til, Fde nst, FA nst, PA nst, AAc nst, Fde vst, FA vst, AAc vst   U, CAc nst, FQ ac, CAc vst, QF, QF til, QF de, Ft, F til   UFrp, UFrc, U, CoQ pub, CoQ car, CoQ ac, FQ ac, CoQ fag, QF, QF til, QF de, Ft, F til FrAl, Q, FQ ac, QF, QF til, Ft, F til    FrAl, QFr, Q, CQ ac, CAc nst, CoQ pub, CoQ car, CoQ ac, Fq nst, FQ ac, CAc vst, CoQ fag, Fq vst, QF, QF til   
III. BQ, BAl, Ali, SAl, PiQ, Q, CoQ pub, CoQ car, CoQ ac, CoQ fag, QPi nst, TAc nst, QPi vst, PPi vst, TAc vst, PiP nst, Pa nst, AcA nst, PPide, PAde, PAc, PiP vst, LP nst, PA vst, AcA vst BQ, FrAl, PiQ, Q, CoQ pub, CoQ car, CoQ ac, CoQ fag, QPi nst, TAc nst, QPi vst, AQ, TAc vst BQ, PiQ, Q, QPi nst, TAc nst, CoF, QPi vst, AQ, TAc vst, BQ, BAl, Ali, SAl, PiQ, CoQ pub, CoQ car, CoQ ac, CoQ fag, FQ de, QPi nst, TAc nst, QF de, QPi vst, Fqa, Fa, AQF, AQ, AQ til, TAc vst, Fde nst, Fde vst BQ, BAl, Ali, SAl, UFrp, U, PiQ, FQ de, QPi nst, TAc nst, QF de, QPi vst, Fqa, AQF, Ft, AQ, F til, AQ til, TAc vst, Fde nst, Fde vst
IV. AP, Pil, Sf, Fq nst, Pide nst, Fq vst, Fp nst, PPi nst, CoF, Pide vst, Fqa, Aq, Fa, AQF, Fp vst,   AQ,   AQ til, BAl, SAl, Fq nst, FQ de, Pide nst, Fq vst, Fp nst, PPi nst, CoF, Pide vst, Fqa, Aq, Fa, AQF, Fp vst,   PPi vst, BAl, FrAl, SAl, Fq nst, FQ de, Pide nst, Fq vst, Fp nst, PPi nst, Pide vst, Fqa, Aq, Fa, AQF, Fp vst,   PPi vst, AP, Sf, Fq nst, Pide nst, Fq vst, Fp nst, PPi nst, CoF, Pide vst, Aq, Fp vst, PPi vst, Fap nst,   PiP nst, AP, Sf, Pide nst, Fp nst, PPi nst, CoF, Pide vst, Aq, Fa, Fp vst, PPi vst, Fap nst, PiP nst, Pa nst,  Facid nst,
  Facid nst, F hum  nst, Fap vst, Pa vst, Facid vst, F hum vst, AcP nst, FP nst, PiL nst, Pac, CP, SP, LP vst, AcP vst, FP vst, PiL vst, M, PM, CM, M, RM, M c AQ til, Fde nst, Fap nst, PiP nst, Pa nst, Facid nst, FA nst, F hum nst, PA nst, AF nst, AcA nst, FAc nst, AAc nst, FAc hum nst, FrAc nst, Fde vst, PPide, PAde, PAc AQ til, Fde nst, Fap nst, PiP nst, Pa nst, Facid nst, FA nst, F hum  nst, PA nst, AF nst, AcA nst, FAc nst, AAc nst, FAc hum nst, FrAc nst, Fde vst, PPide, PAde, Pac Pa nst, Facid nst, FA nst, F hum nst, PA nst, AF nst, AcA nst, FAc nst, AAc nst, FAc hum nst, FrAc nst, PPide, PAde, PAc, Fap vst, Fap hum, PiP vst, Pa vst, Facid vst, LP nst, FA vst, F hum vst, PA vst, AF vst, AcA vst, FAc vst, AAc vst, FAc hum vst, AcP nst, FrAc vst, FP nst, PiL nst, Pac, CP, SP, LP vst, AcP vst, FP vst, PiL vst FA nst, F hum nst, PA nst, AF nst, AcA nst, FAc nst, AAc nst, FAc hum nst, FrAc nst, PPide, PAde, PAc, Fap vst, Fap hum, PiP vst, Pa vst, Facid vst, LP nst, FA vst, F hum vst, PA vst, AF vst, AcA vst, FAc vst, AAc vst, FAc hum vst, AcP nst, FrAc vst, FP nst, PiL nst, Pac, CP, SP, LP vst, AcP vst, FP vst, PiL vst
Vysvetlivky:
1.
AcP – Acereto-Piceetum (javorová smrečina)
2.
AFac – Abieto-Fagetum acerosum (jedľová bučina s javorom)
3.
AF nst – Abieto-Fagetum nst (jedľová bučina – nižší stupeň)
4.
AF vst – Abieto-Fagetum vst (jedľová bučina – vyšší stupeň)
5.
AFzm – Abieto-Fagetum zm (zmenená jedľová bučina)
6.
Ali – Alnetum incanae (sivá jelšina)
7.
AP – Abieto-Piceetum (jedľová smrečina)
8.
BAl – Betuleto-Alnetum (brezová jelšina)
9.
BQ – Betuleto-Quercetum (brezová dúbrava)
10.
CAc nst – Carpineto-Aceretum nst (hrabová javorina – nižší stupeň)
11.
CAc vst – Carpineto-Aceretum vst (hrabová javorina – vyšší stupeň)
12.
CoF – Corneto-Fagetum (drieňová bučina)
13.
CoQac – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s javorom)
14.
CoQcar – Corneto-Quercetum carpineum (drieňová dúbrava s hrabom)
15.
CoQ nst – Corneto-Quercetum nst (drieňová dúbrava – nižší stupeň)
16.
CoQ vst – Corneto-Quercetum vst (drieňová dúbrava – vyšší stupeň)
17.
CQ – Carpineto-Quercetum (hrabová dubina)
18.
CQac – Carpineto-Quercetum acerosum (hrabová dubina s javorom)
19.
Fa – Fagetum abietinum (bučina s jedľou)
20.
FAc-h – Fageto-Aceretum-humile (nízka buková javorina)
21.
F-acid nst – Fagetum-acidifilum nst (kyslá bučina – nižší stupeň)
22.
F-acid vst – Fagetum-acidifilum vst (kyslá bučina – vyšší stupeň)
23.
FAc nst – Fageto-Aceretum nst (buková javorina – nižší stupeň)
24.
FAc vst – Fageto-Aceretum vst (buková javorina – vyšší stupeň)
25.
FA nst – Fageto-Abietum nst (buková jedlina – nižší stupeň)
26.
FA vst – Fageto-Abietum vst (buková jedlina – vyšší stupeň)
27.
Fap-h – Fagetum abietino-piceosum-humile (nízka jedľová bučina so smrekom)
28.
Fap nst – Fagetum abietino-piceosum-nst (jedľová bučina so smrekom – nižší stupeň)
29.
Fap vst – Fagetum abietino-piceosum-vst (jedľová bučina so smrekom – vyšší stupeň)
30.
Fde nst – Fagetum dealpinum nst (vápencová bučina – nižší stupeň)
31.
Fde vst – Fagetum dealpinum vst (vápencová bučina – vyšší stupeň)
32.
F-hum – Fagetum humile (zakrslá bučina)
33.
FP nst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – nižší stupeň)
34.
FP vst – Fageto-Piceetum nst (buková smrečina – vyšší stupeň)
35.
Fp nst – Fagetum pauper nst (bučina – nižší stupeň)
36.
Fp vst – Fagetum pauper vst (bučina – vyšší stupeň)
37.
FQ – Fageto-Quercetum (buková dubina)
38.
Fqa – Fagetum quercino-abietinum (jedľová bučina s dubom)
39.
FQac – Fageto-Quercetum acerosum (buková dubina s javorom)
40.
FQde – Fageto-Quercetum dealpinum (dealpínska buková dúbrava)
41.
Fq nst – Fagetum quercinum nst (kyslá dubová bučina – nižší stupeň)
42.
Fq vst – Fagetum quercinum vst (kyslá dubová bučina – vyšší stupeň)
43.
FrAl – Fraxineto-Alnetum (jaseňová jelšina)
44.
FrAc nst – Fraxineto-Aceretum nst (jaseňová javorina – nižší stupeň)
45.
FrAc vst – Fraxineto-Aceretum vst (jaseňová javorina – vyšší stupeň)
46.
Ft – Fagetum typicum (typická bučina)
47.
Ftil – Fagetum tiliosum (lipová bučina)
48.
Ft zm – Fagetum typicum zm (zmenená typická bučina)
49.
LP – Lariceto-Piceetum (smrekovcová smrečina)
50.
M – Mugetum (kosodrevina)
51.
Mc – Mugetum calcicole (vápencová kosodrevina)
52.
PA – Piceeto-Abietum (smreková jedlina)
53.
Pa – Piceetum abietinum (smrečina s jedľou)
54.
Pide nst – Pinetum dealpinum nst (dealpínska borina – nižší stupeň)
55.
Pide vst – Pinetum dealpinum vst (dealpínska borina – vyšší stupeň)
56.
Pil – Pinetum lecosum (rašelinová borina)
57.
PiL nst – Pineto-Laricetum nst (smrekovcová borina – nižší stupeň)
58.
PiL vst – Pineto-Laricetum vst (smrekovcová borina – vyšší stupeň)
59.
PiP nst – Pineto-Piceetum nst (borová smrečina – nižší stupeň)
60.
PiP vst – Pineto-Piceetum vst (borová smrečina – vyšší stupeň)
61.
PiQ – Pineto-Quercetum (borová dúbrava)
62.
Q – Quercetum (dúbrava)
63.
QF – Querceto-Fagetum (dubová bučina)
64.
QFde – Querceto-Fagetum dealpinum (dealpínska dubová bučina)
65.
QFr – Querceto-Fraxinetum (dubové jaseniny)
66.
QFtil – Querceto-Fagetum tiliosum (dubová bučina s lipou)
67.
QPi – Querceto-Pinetum (dubová borina)
68.
RM – Ribeto-Mugnetum (ríbezľová kosodrevina)
69.
SAl – Saliceto-Alnetum (vŕbová jelšina)
70.
SP – Sorbeto-Piceetum (jarabinová smrečina)
71.
TAc nst – Tilieto-Aceretum nst (lipová javorina – nižší stupeň)
72.
TAc vst – Tilieto-Aceretum vst (lipová javorina – vyšší stupeň)
73.
U – Ulmetum (brestové porasty)
74.
UFr-c – Ulmeto-Fraxinetum carpineum (brestová jasenina s hrabom)
75.
UFr-p – Ulmeto-Fraxinetum populeum (brestová jasenina s topoľom)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
NORMOVANÉ KMEŇOVÉ STAVY A KOEFICIENT PRÍRASTKU
Normované kmeňové stavy na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy
Tabuľka č. 1
Kvalitatívna trieda Druh zveri
jelenia danielia muflónia srnčia diviačia
I. 21 – 27 32 – 39 43 – 53 65 – 80 16 – 20
II. 16 – 20 24 – 31 32 – 42 48 – 64 11 – 15
III. 11 – 15 16 – 23 21 – 31 31 – 47 7 – 10
IV. do 10 do 15 do 20 do 30 do 6
Koeficienty očakávaného prírastku raticovej zveri
Tabuľka č. 2
Druh zveri Koeficienty očakávaného prírastku
jelenia 0,6 – 0,9
danielia 0,7 – 1
muflónia 0,8 – 1,3
srnčia 0,8 – 1,3
diviačia 0,9 – 1,5
1.
Prírastok prežúvavej raticovej zveri sa vypočíta z počtu samičej zveri (dospelej, bez vlaňajších mláďat) v jarnom kmeňovom stave.
2.
Prírastok diviačej zveri sa vypočíta z celého jarného kmeňového stavu (vrátane vlaňajších, ale ešte bez tohtoročných diviačat).
3.
Pri určovaní koeficientu očakávaného prírastku v rámci rozpätia sa prihliada na:
a)
kvalitatívnu triedu poľovného revíru,
b)
prirodzenú mortalitu najmä v dôsledku predačného tlaku predátorov, pravidelných záplav atď. (pri silnom predačnom tlaku sa koeficient očakávaného prírastku znižuje na spodnú hranicu rozpätia),
c)
antropogénnu mortalitu (pozemné komunikácie, mechanizácia a chemizácia poľnohospodárstva, ilegálne odstrely atď.),
d)
pomer pohlavia v populácii pri prevahe samíc u diviačej zveri sa zvyšuje.
Prepočítavacie koeficienty jednotlivých druhov prežúvavej raticovej zveri
Tabuľka č. 3
Druh zveri jelenia danielia muflónia srnčia
jelenia 1,5 2 3
danielia 0,7 1,3 2
muflónia 0,5 0,7 1,5
srnčia 0,3 0,5 0,7 .“
Príloha č. 5 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
KRITÉRIÁ ZARADENIA DO KVALITATÍVNYCH TRIED
1.
Zvernice
Tabuľka č. 1
Kvalitatívna
trieda
Najnižšie
zastúpenie drevín
v % z porastovej plochy
Optimálne
zastúpenie
gaštana,
pagaštana +
plánky v %
z plochy zvernice
Minimálna výmera
úživných plôch
v % z plochy zvernice
listnáče z toho duby
a buky
políčka TTP ohryzové
plochy
I. 80+ 60+ 0,5 – 2 % 1 1 – 2 1
II. 65 – 79 45 – 59 2 1,5 – 3 1,5
III. 50 – 64 30 – 44 3 2 – 4 2
IV. 20 – 49 10 – 29 4 3+ 4
Ak kvalitatívnu triedu zvernice nemožno jednoznačne určiť podľa zastúpenia listnatých drevín, najmä dubov a bukov, určí sa interpoláciou. Napríklad zastúpenie listnatých drevín bude tvoriť 85 %, čo zodpovedá I. kvalitatívnej triede, ale zastúpenie dubov bude tvoriť len 25 %, čo zodpovedá IV. kvalitatívnej triede. Výsledná kvalitatívna trieda bude III.
Ak by pri interpolácii kvalitatívna trieda patrila medzi jednotlivé triedy, napr. 2,5 – 3,5 a pod., zaokrúhli sa smerom nahor alebo nadol podľa momentálneho zastúpenia gaštana, pagaštana a plánok. Keď zastúpenie uvedených drevín dosahuje 1 – 2 % z plochy zvernice, určí sa vyššia kvalitatívna trieda, v opačnom prípade nižšia.
Pri výskyte spodných vrstiev listnatých drevín v ihličnatých porastoch sa tieto chápu ako listnaté. Také prípady sú najmä v borovicových porastoch alebo v smrekových a smrekovcových porastoch so zakmenením 0,7 a menej.
Ak výmera poľnohospodárskej pôdy presahuje viac ako dvojnásobne výmery políčok a trvalých trávnatých porastov určených v tabuľke č. 1, určujú sa normované kmeňové stavy osobitne aj na ňu. Na 1 ha možno zvýšiť normovaný kmeňový stav prežúvavej zveri pri jelenej zveri najviac o 4 ks, pri danielej zveri o 4 ks a muflonej zveri o 8 ks.
Pri zaraďovaní diviačích zverníc do kvalitatívnych tried je rozhodujúce zastúpenie dubov a bukov. Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici podľa tabuľky č. 2 pre diviačiu zver sa použije len v prípade diviačích zverníc. V ostatných zverniciach sa použije na určenie normovaných kmeňových stavov diviačej zveri výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri od 17,6 ha do 20 ha.
Vo veľkých zverniciach, ktoré presahujú optimálnu výmeru a celá výmera lesa nie je zaradená do lesov osobitného určenia z dôvodu poľovníctva, môže sa kvalitatívna trieda zvernice znížiť najviac o jednu triedu.
V špeciálnych diviačích zverniciach musí byť vyššie zastúpenie políčok ako lúk a ohryzových plôch.
V diviačích zverniciach sa namiesto pagaštana požaduje gaštan.
Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici
Tabuľka č. 2
Kvalitatívna
trieda
Výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri v ha
jeleň daniel muflón pasrnec, jeleň sika diviak
I. do 10 do 7,5 do 5 do 7,5 do 10
II. 10,1 – 13,5 7,6 – 10,5 5,1 – 7,5 7,6 – 10,5 10,1 – 15
III. 13,6 – 17,5 10,6 – 13,5 7,6 – 10 10,6 – 13,5 15,1 – 17,5
IV. 17,6 – 22,5 13,6 – 17,5 10,1 – 12,5 13,6 – 17,5 17,6 – 20
Koeficient
prírastku
0,7 – 0,9 0,7 – 1 0,8 – 1,0 0,5 – 0,8 0,9 – 1,5
2.
Bažantnice
Tabuľka č. 3
Číselný kód
agroklimatického
regiónu
Lesy,
remízy
Kvalitatívna
trieda
Normovaný kmeňový
stav bažantov
Koeficient
očakávaného
prírastku
na celej ploche
v lesnom
jadre
v ochrannom
pásme
00, 01 A*) I. 101 a viac 81 – 100 0,51 a viac
  B**) II. 81 – 100 61 – 80 0,45 – 0,50
02, 03 A III. 61 – 80 41 – 60 0,40 – 0,44
  B IV. 41 – 60 21 – 40 0,35 – 0,39
*) A – lesné jadro s bohatou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava je vykonaná.
**)
B – lesné jadro s chudobnou bylinnou a krovitou etážou, priestorová a porastová úprava nie je vykonaná.
3.
Poľovný revír vytvorený z poľnohospodárskych pozemkov
Základné určenie kvalitatívnej triedy poľovného revíru pre všetky druhy malej zveri sa vykoná na základe zatriedenia poľovného revíru do agroklimatického regiónu. Ak poľovný revír spadá do viacerých agroklimatických regiónov, kvalitatívna trieda sa určí interpoláciou. Pri zaraďovaní poľnohospodárskych pozemkov do kvalitatívnych tried sa zvolili v poľnohospodárstve používané kvalitatívno-bonitné pôdno-ekologické jednotky. Bonitné pôdno-ekologické jednotky sú evidované v číselných kódoch. Prvé dvojčíslie udáva agroklimatické regióny, ktorých je spolu desať. Z hľadiska chovu malej zveri je vhodných iba prvých šesť. Agroklimatické regióny najvýstižnejšie charakterizujú klimatické podmienky Slovenskej republiky, čo je z hľadiska chovu malej zveri rozhodujúce. Z tohto dôvodu sa agroklimatický región považuje za najvhodnejší základ zaradenia poľovných revírov vytvorených na poľnohospodárskych pozemkoch do kvalitatívnych tried. Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy podľa agroklimatického regiónu sa uvádza v prílohe č. 6 tabuľke č. 1. Druhé dvojčíslie bonitnej pôdno-ekologickej jednotky udáva hlavné pôdne jednotky, prípadne pôdne subtypy, pričom sa mnohé z nich môžu vyskytovať aj vo viacerých agroklimatických regiónoch. Ich rozdelenie podľa zrnitosti a reakcie pôdy je uvedené v prílohe č. 6 tabuľke č. 2.
Osobitné ustanovenie pre jednotlivé druhy malej zveri
Zajačia zver
Pre zajačiu zver sa posudzuje celá poľná a lesná plocha (súvislé lesné komplexy do 100 ha) bez nepoľovných plôch, vodných plôch a tzv. iných plôch. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy.
Pri tejto zveri má byť pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave spravidla 1 : 1.
Bažantia zver
Pre bažantiu zver sa posudzuje lesná poľovná plocha (súvislé lesné komplexy do 100 ha) a tá časť poľnej poľovnej plochy, na ktorej sa bažantia zver skutočne vyskytuje alebo ktorá jej poskytuje vhodné životné podmienky. Väčšie komplexy lesa a trstiny sa neposudzujú osobitne, ale v rámci ostatnej poľnej poľovnej plochy, ak sa neposudzujú osobitne ako jadro bažantnice.
Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je pri bažantoch spravidla 1 : 4 až 1 : 5. Bažantnice sa odporúčajú zakladať len v agroklimatických regiónoch 00, 01, 02, 03 a 04. Kritériá na zaradenie do kvalitatívnych tried uvedené v prílohe č. 6 tabuľke č. 1 platia iba pre jadro bažantnice a k nemu priľahlé pásmo poľnej plochy do najväčšej vzdialenosti 1 km od okraja. Normované kmeňové stavy bažantej zveri podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 2 platia pre prírodný kmeňový stav bažantov. Koeficient očakávaného prírastku je kalkulovaný len pre lov kohútov. Ak sa do bažantnice budú na účely lovu vypúšťať aj umelo odchované bažanty a prípadne loviť aj sliepky, úlovok bude, samozrejme, vyšší. Normovaný kmeňový stav bažantov v bažantnici má širší pomer pohlavia 1 : 5 až 1 : 6.
Jarabičia zver
Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného revíru tvorená poľovnými pozemkami. Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1:1.
Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa koeficientom očakávaného prírastku, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý skutočný jarný kmeňový stav zveri, to znamená, zver samčia a zver samičia spolu.
Poľná srnčia zver
Pre poľnú srnčiu zver sa posudzujú tie časti poľovného revíru vrátane súvislých lesíkov a trstín, v ktorých sa táto zver skutočne aj vyskytuje alebo nachádza vhodné životné podmienky. Lesné komplexy a trstiny, ktorých súvislá plocha presahuje výmeru 100 ha, sa posudzujú tak ako v srnčích oblastiach.
Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1 : 1 až 1 : 1,2.
Ostatné druhy
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav jelenej zveri len v tých lesných komplexoch a trstinách, ktoré majú súvislú výmeru najmenej 500 ha, pričom môžu zasahovať do viacerých poľovných revírov. Ostatné menšie lesné komplexy a trstiny s výmerou najmenej 100 ha sa posudzujú iba pre srnčiu zver, len výnimočne aj pre danieliu zver alebo pre mufloniu zver, a to len vtedy, keď sú tam pre ne vhodné životné podmienky z aspektu ich ekológie, predovšetkým potravnej.
Prehľad agroklimatických regiónov Slovenskej republiky
Číselný kód Charakteristika
priemerného úhrnu ročných zrážok Z
a priemernej dennej teploty vzduchu T
Nadmorská výška
(m n. m.)
00 Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, Z 500 – <?xml:namespace prefix = st1 />600 mm , T 10 – 9 °C pod 115
01 Veľmi teplý, suchý, nížinný, Z 550 – 650 mm , T 10 – 9 °C 115 – 200
02 Teplý, mierne suchý, pahorkatinový, Z 600 – 700 mm , T 9 – 8 °C 200 – 340
03 Veľmi teplý, suchý, nížinný, kontinentálny, Z 550 – 600 mm , T 10 – 9 °C 115 – 200
04 Veľmi teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny Z 600 – 700 mm , T 8 – 7 °C 115 – 200
05 Teplý, mierne suchý, kotlinový, kontinentálny, Z 600 – 700mm, T 8 – 7 °C 200 – 350
06 Teplý, mierne vlhký, vrchovinový, Z 650 – 750 mm , T 8 – 7 °C 200 – 350
07 Mierne teplý, mierne vlhký, Z 650 – 750 mm , T 6 – 7 °C 340 – 450
08 Mierne chladný, mierne vlhký, Z 700 – 800 mm , T 6 – 5 °C 150 – 540
09 Chladný, vlhký, Z viac ako 800 mm , T 5 °C 540 – 650
Poľovné revíry v poľovnej oblasti pre malú zver sa zaraďujú do kvalitatívnych tried len v agroklimatických regiónoch 00 – 05 do nadmorskej výšky 350 m n. m.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
SPÔSOB URČENIA NORMOVANÝCH STAVOV MALEJ ZVERI A SRNČEJ ZVERI CHOVANEJ V POĽOVNÝCH REVÍROCH V POĽOVNÝCH OBLASTIACH PRE MALÚ ZVER
Normované stavy poľnej srnčej a malej zveri sa určujú na 100 ha poľovných pozemkov; stotina príslušnej výmery poľovných pozemkov v ha sa vynásobí so stavom zveri určeným pre príslušnú kvalitatívnu triedu uvedenú v tabuľke č. 1.
Pri určovaní normovaných stavov poľnej srnčej a malej zveri v rámci rozpätia určeného pre príslušnú kvalitatívnu triedu sa ďalej zohľadňujú tieto okolnosti:
a)
Prevažujúce hlavné pôdne jednotky v revíri. Normované stavy blízko polovice rozpätia sa volia pre stredne ťažké pôdy, hornej hranice rozpätia pre ľahké pôdy a pôdy s neutrálnou a zásaditou reakciou a blízko spodnej hranice rozpätia pre veľmi ťažké, kyslé a veľmi kyslé pôdy a pôdy sezónne zamokrené. Pôdy poškodené emisiami sa z bonitácie úplne vyradia a žiadne normované stavy zveri sa na ne neurčujú.
b)
Intenzita rastlinnej výroby a ostatné negatívne antropogénne vplyvy, pričom sa hodnotí celkový hospodársky ráz krajiny. Prihliada sa najmä na
1.
koncentráciu a špecializáciu rastlinnej výroby, pričom optimálne sú výmery honov do 30 ha, aspoň desať druhov pestovaných kultúr a nekoncentrovanie tej istej plodiny na viaceré susediace hony,
2.
ekologickú situáciu agrárnej krajiny, pričom optimálne je aspoň 10-percentné zastúpenie roztrúsenej trvalej krajinnej zelene a existencia vodných zdrojov pre zver počas celého roka, ekologizácia poľnohospodárstva,
3.
intenzita antropopresie na krajinu, pričom optimálne je, aby v revíri bolo čo najmenej intravilánov a silne frekventovaných pozemných komunikácií, mestských a priemyselných aglomerácií, rekreačných stredísk, chatárskych osád a iných negatívnych antropogénnych vplyvov.
Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa prírastkovým koeficientom, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý skutočný jarný stav zveri, to znamená zver samičia a zver samčia spolu. Vzťahuje sa to aj na poľnú srnčiu zver. Pri určovaní koeficientu očakávaného prírastku v rámci rozpätia určeného pre príslušnú kvalitatívnu triedu sa zohľadňujú rovnaké okolnosti ako pri určovaní normovaných stavov.
Straty podľa § 32 až 34 na mláďatách počas ich odchovu sú zohľadnené v koeficientoch očakávaných prírastkov. Z poľovného revíru však nie je dovolené odoberať celý prírastok, treba nechať rezervu na zimné straty.
Stanovenie normovaných stavov malej zveri a poľnej srnčej zveri na 100 ha poľovnej plochy
a koeficienty očakávaného prírastku
Tabuľka č. 1
Číselný
kód
AKR
Kvalitatívna
trieda
Zajac Bažant Jarabica Srnčia zver
NKS KOP NKS KOP NKS KOP NKS KOP
00 I. 30
a viac
0,5
a viac
41
a viac
0,5
a viac
22
a viac
0,14
a viac
3,0
a viac
0,35
a viac
01, 03 II. 23 – 29 0,4 31 – 40 0,4 – 0,5 18 – 21 0,12 – 0,14 2,5 – 2,9 0,30 – 0,35
02, 04 III. 16 – 22 0,3 21 – 30 0,3 – 0,4 14 – 17 0,10 – 0,12 2,0 – 2,4 0,25 – 0,30
05 IV. do 15 0,2 do 20 do 0,3 10 – 13 0,08 – 0,10 do 1,9 do 0,25
06, 07,
08
IV. –- do 1,9 do 0,25
AKR – agroklimatický región
NKS – normované kmeňové stavy
KOP – koeficient očakávaného prírastku
Klasifikácia hlavných pôdnych jednotiek
Tabuľka č. 2
Charakteristika HPJ Čísla kódov hlavných pôdnych jednotiek
Ľahké 01, 05, 14, 16, 19, 21, 25, 35, 40, 55, 59, 60, 66, 74, 76, 79, 80, 86, 90, 97, 99, 00
Stredne ťažké 02, 06, 08, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86
Ťažké 03, 07, 09, 12, 18, 20, 23, 27, 29, 31, 43, 41, 42, 46, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 92, 93, 98, 00
Veľmi ťažké 04, 09, 13, 24, 28, 88, 91, 98
S neutrálnou a zásaditou reakciou 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92, 93, 96, 99, 00
Kyslé až veľmi kyslé 41, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 97, 98, 00
Sezónne výrazne zamokrené 94, 95, 96
Poškodené imisiami 10
Príloha č. 8 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ZÁZNAM O LOVE ZVERI, NÁJDENEJ UHYNUTEJ ZVERI, POUŽITÝCH ZNAČKÁCH A POUŽITÍ DIVINY
Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny za poľovnícku sezónu ............. v poľovnom revíre .................
Príloha č. 10 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu 2......./2.......
ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu
Príloha č. 12 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ROČNÝ PLÁN starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu 2.../2...
Príloha č. 13 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Plán spoločných poľovačiek na poľovnícku sezónu 2.../2...
Príloha č. 13a k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ÚROVEŇ KVALITY POĽOVNÍCKEHO HOSPODÁRENIA
Príloha č. 14 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
PREHĽAD STAVU ZVERI k 31. marcu ................................
Príloha č. 15 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Povolenie na lov zveri
Príloha č. 16 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov
Príloha č. 17 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Evidencia zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo § 13 zákona:
a)
názov poľovného revíru,
b)
užívateľ poľovného revíru,
c)
štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru,
d)
dátum uzatvorenia zmluvy,
e)
dátum evidovania zmluvy,
f)
zmeny a doplnky zmluvy a dátumy ich evidencie,
g)
v prílohe jeden výtlačok zmluvy alebo jej zmeny alebo doplnku.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
1.
Skúšobné predmety na skúšku z poľovníctva
a)
poľovnícka osveta (I), najmenej 10 hod. prípravy,
b)
poľovnícka zoológia a biológia (II), najmenej 10 hod. prípravy,
c)
starostlivosť o zver a choroby zveri (III), najmenej 10 hod. prípravy,
d)
lov zveri a poľovnícke plánovanie (IV), najmenej 10 hod. prípravy,
e)
poľovnícka kynológia (V), najmenej 10 hod. prípravy,
f)
právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody (VI), najmenej 10 hod. prípravy,
g)
poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva (VII), najmenej 10 hod. prípravy.
2.
Skúšobné predmety na skúšku hospodára
I.
skupina: Poľovnícka zoológia, biológia, starostlivosť o zver, ochrana a chov zveri
II.
skupina: Lov zveri
III.
skupina: Poľovnícka kynológia, strelectvo
IV.
skupina: Poľovnícke predpisy
V.
skupina: Poľovnícke plánovanie
3.
Skúšobné predmety na vyššiu skúšku
I.
skupina: Postavenie poľovníctva v spoločnosti, poľovnícka osveta,
II.
skupina: Poľovnícka zoológia, biológia, starostlivosť o zver, ochrana a chov zveri
III.
skupina: Lov zveri
IV.
skupina: Poľovnícka kynológia, strelectvo
V.
skupina: Poľovnícke predpisy
VI.
skupina: Poľovnícke plánovanie, štatistika a dokumentácia
4.
Otázky na skúšku poľovníckej stráže
a)
z práv poľovníckej stráže (§ 29 ods. 1 až 10 zákona),
b)
z povinností poľovníckej stráže (§ 29 ods. 11 zákona),
c)
zo zakázaných spôsobov lovu (§ 65 ods. 2 zákona),
d)
zo zakázaných spôsobov lovu (§ 65 ods. 3 zákona),
e)
z ochrany poľovníctva a povinností užívateľa poľovného pozemku (§ 24 a 25 zákona),
f)
z trestného práva (nutná obrana, krajná núdza a trestný čin pytliactva).
Príloha č. 25 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Vysvedčenie o skúške z poľovníctva
Príloha č. 28 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Vysvedčenie o doplnkovej skúške z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a streliva
Príloha č. 29 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor zápisnice o vykonaní skúšky poľovníckeho hospodára
Číselný prehľad o priebehu a výsledkoch skúšky poľovníckych hospodárov konanej v dňoch ..........................
Klasifikačný prehľad skúšok poľovníckych hospodárov konaných dňa .....
Príloha č. 30 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Vysvedčenie o skúške poľovníckeho hospodára
Príloha č. 31 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Zápisnica o vykonaní vyššej skúšky
Číselný prehľad o priebehu a výsledkoch vyššej skúšky konanej v dňoch .................
Klasifikačný prehľad vyšších skúšok konaných dňa ............
Príloha č. 32 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Vysvedčenie o vyššej skúške z poľovníctva
Príloha č. 33 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Vzor
Odznak člena poľovníckej stráže
Vzor
Preukaz člena poľovníckej stráže
Príloha č. 34 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Časť A
Vzor
Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka
Vzor
Časť B
Vzor
Príloha č. 35 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Zoznam skúšok na získanie poľovnej upotrebiteľnosti
1.
Poľovnú upotrebiteľnosť získavajú psy na skúškach, a to na dohľadávanie
a)
malej zveri
1.
stavače, ak úspešne absolvovali jesenné (JS) alebo všestranné skúšky stavačov (VS),
2.
teriéry, jazvečíky, sliediče a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné (JSMP) alebo všestranné skúšky pre malé plemená (VSMP), a retrievery, ak úspešne absolvovali skúšky retrieverov z prinášania malej zveri,
b)
kačíc a husí
stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievery a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky (JS) alebo špeciálne skúšky z vodnej práce (VP), alebo všestranné skúšky (VS), a retrievery, ak úspešne absolvovali skúšky retrieverov z prinášania malej zveri,
c)
srnčej zveri
1.
stavače, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky stavačov (FSS) alebo lesné skúšky stavačov (LS), alebo všestranné skúšky stavačov (VS),
2.
teriéry, jazvečíky, sliediče alebo duriče, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) alebo lesné skúšky malých plemien (LSMP), alebo všestranné skúšky malých plemien (VSMP),
3.
farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky malých plemien (FSMP) alebo lesné skúšky malých plemien (LSMP), alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov (IHF),
d)
diviačej zveri
1.
duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov (SD) alebo farbiarske skúšky duričov (FD),
2.
farbiare, ktoré úspešne absolvovali farbiarske skúšky duričov (FD) alebo individuálne hlavné skúšky farbiarov (IHF),
e)
jelenej, muflonej a danielej zveri
farbiare alebo slovenské kopovy, alebo jazvečíkovité duriče, alebo štajerské duriče po absolvovaní predbežných skúšok farbiarov (PF).
2.
Farbiare po úspešnom absolvovaní individuálnych hlavných skúšok farbiarov (IHF) získavajú kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri.
3.
Poľovnú upotrebiteľnosť na lov predátorov môžu získať jazvečíky a teriéry, ktoré úspešne absolvujú skúšky v brlohárení (BL).
4.
Poľovnú upotrebiteľnosť na durenie diviačej zveri môžu získať duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov (SD).
Tabuľka
Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Sk. Názov plemena Druh skúšok
3 Austrálsky silky teriér SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Austrálsky teriér SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Bedlington terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD,BL
3 Border terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Bull terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
3 Cairn terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Český teriér SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Dandie dinmont terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Deutscher Jagdterrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Foxterrier smooth (foxteriér hladkosrstý) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Foxterrier wire (foxteriér hrubosrstý) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Glen of imaal terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Irish terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
3 Jack Russel terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Kerry blue terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
3 Lakeland terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Manchester terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Nihon teria (japonský teriér) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Norfolk terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Norwich terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Parson Russell terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Patterdale terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Scottish terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Sealyham terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Silky terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Skye terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 Soft coated wheaten terrier (pšeničný teriér) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
3 Welsh terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
3 West highland white terrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
4 Dachshund – jazvečíky všetkých rázov a druhov SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,BL,FD,SD
5 Basenji SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Cirneco del Etna (sicílsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Jämthund (sivý losí pes) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Karjalankarhukoira (karelský medvedí pes) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Norbottenspets (švédsky špic) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Norsk Elkhund grä (nórsky losí špic sivý) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Norsk Elkhund Sort (nórsky losí špic čierny) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Russko-evropeiskaia lajka SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Suomenpystykorva (fínsky špic) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
5 Zapadnosibirskaia lajka SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Alpenländische Dachsbracke (jazvečíkovitý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD,PF
6 Ariégeois (ariégeoiský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Balkanski gonič (balkánsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Basety SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Bayerischer Gebirgsschweisshund (bavorský farbiar) FSMP,LSMP,FD,PF,IHF
6 Beagle SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Beagle Harrier SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Billy (francúzsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Bloodhound FSMP,LSMP,FD,PF,IHF
6 Bosanski ostrodlaki gonic barak (bosniansky ostrosrstý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Briquet griffon vendeen (hrubosrstý vendénsky briket) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Chien d´Artois (francúzske plemeno duriča) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Deutsche Bracke (nemecký durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Drever (švédsky jazvečíkovitý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Dunker (nórsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 English fox-hound (anglický líščí pes) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Erdélyi kopó (sedmohradský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Francais blanc et noir (francúzsky bielo-čierny durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Francais blanc et orange (francúzsky bielo-oranžový durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Francais tricolore (francúzsky trikolórový durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand anglo-francais blanc et noir (veľký anglo-franc. bielo-čierny) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand anglo-francais blanc et orange (bielo-oranžový durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand anglo-francais tricolore (veľký anglo-franc. trikolórny durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand basset griffon vendeen (veľký hrubosrstý vendénsky baset) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand bleu de Gascone (veľký modrý gaskonský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand gascon saintongeois (veľký francúzsky durič – saintongeois) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Grand griffon vendeen (veľký hrubosrstý vendénsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Griffon bleu de Gascogne (modrý hrubosrstý durič z Gascogne) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Griffon fauve de Bretagne (plavý hrubosrstý durič z Bretagne) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Griffon nivernais (nivernaiský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Haldenstöver (nórsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Hamilton stövare (švédsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Hannover´scher Schweisshund (hanoverský farbiar) FSMP,LSMP,FD,PF,IHF
6 Harrier (anglický durič – na lov zajacov) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Hellinikos ichnilatis (grécky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Hygenhund (Hygenov pes) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Istarski kratkodlaki gonič (istrijský krátkosrstý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Istarski ostrodlaki gonič (istrijský drôtosrstý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Jugoslavensky trobojni gonič (juhoslovenský trojfarebný durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Ogar Polski (poľský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Österreichische glatthaarige Bracke
(Brandlbracke – rakúsky hladkosrstý durič)
SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Petit basset griffon vendeen (malý hrubosrstý vendénsky baset) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Petit bleu de Gascogne (malý modrý durič z Gascogne) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Petit gascon saintongeois (malý durič gascon-saintongeoiský) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Planinsky gonič (juhoslovanský horský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Poitevin (durič francúzskeho pôvodu) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Porcelaine (durič francúzskeho pôvodu) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Posavski gonič (posávsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Sabueso espaňol (španielsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Schiller stövare (Schillerov durič) – pôvod Švédsko SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Schweizerischer Laufhund – švajčiarske vysokonohé duriče
a) Berner Laufhund
b) Bruno du Jura
c) Luzerner Laufhund
d) Schwytzer Laufhund
SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Schweizerischer Niederlaufhund – švajčiarske nízkonohé duriče
a) Berner Laufhund
b) Petit courant ou Bruno du Jura
c) Luzerner Laufhund
d) Schwytzer Laufhund
SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Segugio italiano pelo forte (taliansky hrubosrstý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Segugio italiano pelo raso (taliansky krátkosrstý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Slovenský kopov SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD,PF
6 Smalandsstövare (smálanský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Steirische Rauhhaarbracke (štajerský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD,PF
6 Suomenajokoira (fínsky durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
6 Tiroler Bracke (tirolský durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
6 Westfälische Dachsbracke (westfálsky jazvečíkovitý durič) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
7 Bracco italiano (taliansky stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque d´Auvergne (auvernajský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque de l´Ariége (ariégsky stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque du Bourbonnais (bourbonnaisský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque Dupuy (dupuyský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque francais, type Gascogne (franc. stavač gaskonského typu) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque francais, type Pyrenees (franc. stavač pyrenejského typu) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Braque Saint Germain (saint-germainský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Deutscher drahthaariger Vorstehhund (nemecký drôtosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Deutscher kurzhaariger Vorstehhund (nemecký krátkosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Deutscher langhaariger Vorstehhund (nemecký dlhosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Deutscher stichelhaariger Vorstehhund (nem. ostrosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Drentsche patrijshound (drentský jarabičiar) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Drótszöru magyar vizsla (maďarský drôtosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Český fousek SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Pointer SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 English setter (anglický seter) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Epagneul bleu de Picardie (modrý pikardský španiel) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Epagneul breton (bretónsky španiel) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Epagneul de picardie (pikardský španiel) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Epagneul de Pont-Audemer (pont-audemerský španiel) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Epagneul francais (francúzsky španiel) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Gammel dansk honsehund (dánsky stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Gordon setter SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Griffon á poil laineux (stavač s vlnovitou srsťou) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Griffon d´arret á poil dur (francúzsky krátkosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Grosser münsterländer Vorstehhund (veľký münsterlandský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Irish red and white setter (írsky červeno-biely seter) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Irish red setter (írsky červený seter) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Kleiner münsterländer Vorstehhund (malý münsterlandský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Perdigueiro Portugués (portugalský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Perdiguero de Burgos (burgosský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Pudepointer SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Rövidsörü magyar vizsla (maďarský krátkosrstý stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Slovenský hrubosrstý stavač SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Spinone italiano (taliansky spinone – stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Staby houn (holandský stavač) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
7 Weimaraner (krátkosrstý a dlhosrstý) SVS,JSS,VSS,FSS,LSS,VP,SO,FT
8 American cocker (americký kokeršpaniel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
8 American water spaniel (americký vodný španiel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
8 Barbet (sliedič francúzskeho pôvodu s kučeravou srsťou) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
8 Chesapeake bay retriever SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FTSRPMP
8 Clumber spaniel SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
8 Curly coated retriever SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FT,SRPMP
8 Deutscher Wachtelhund (nemecký prepeličiar) SVMP, JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD
8 English cocker spaniel (anglický kokeršpaniel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
8 English springer spaniel (anglický špringer španiel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
8 Field spaniel (poľný španiel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
8 Flat coated retriever SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FT,SRPMP
8 Golden retriever (zlatý retriever) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FT,SRPMP
8 Irish water spaniel (írsky vodný španiel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
8 Labrador retriever SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FT,SRPMP
8 Nova Scotia duck tolling retriever SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,FT,SRPMP
8 Sussex spaniel (sussexský španiel) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
8 Welsh springer spaniel SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD,SD
8 Wetterhoun (vodný pes) SVMP,JSMP,VSMP,FSMP,LSMP,VP,FD
Vysvetlivky skratiek:
SVS – skúšky vlôh stavačov
JSS – jesenné skúšky stavačov
LSS – lesné skúšky stavačov
VSS – všestranné skúšky stavačov
VP – špeciálne skúšky z vodnej práce
SO – skúšky odvahy
FT – Field Trials
SVMP – skúšky vlôh malých plemien
JSMP – jesenné skúšky malých plemien
VSMP – všestranné skúšky malých plemien
FSMP – farbiarske skúšky malých plemien
LSMP – lesné skúšky malých plemien
VP – vodná práca
BL – skúšky v brlohárení
FD – farbiarske skúšky duričov
SD – skúšky duričov
SRPMP – skúšky retrieverov z prinášania malej zveri
PF – predbežné skúšky stavačov
IHF – individuálne hlavné skúšky farbiarov
SVMP, SVS a FT nie sú skúškami poľovnej upotrebiteľnosti psov
Príloha č. 36 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
Príloha č. 37 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
VZOR
LÍSTOK O PÔVODE ULOVENEJ ZVERI
1)
§ 15 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 ods. 10 písm. i) zákona č. 190/2003 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
Škody na lese sa posudzujú podľa toho, či je možná prirodzená alebo umelá obnova hlavných druhov drevín bez oplocovania, resp. do akej miery, sa zabezpečuje integrovaná ochrana lesa a s akými nákladmi, sú značné škody lúpaním a obhryzom kôry, prípadne odhryzom výhonkov, pri hodnotení škôd sa prihliada nielen na ich ekonomickú stránku, ale aj na ich vplyv na ekosystém, ďalší rozvoj lesa a dosiahnutie hospodárskeho cieľa.
2)
Škody v poľnohospodárstve sa posudzujú podľa toho, či sa zabezpečuje integrovaná ochrana poľnohospodárskych kultúr, akými prostriedkami a s akými nákladmi, aké percento strát na úrode vzniká v dôsledku pôsobenia zveri, je v regióne značne rozšírené pestovanie kultúr troficky zvlášť atraktívnych pre zver.
3)
Hospodársky ráz krajiny sa posudzuje podľa toho, či sú zachované súvislé komplexy lesa, je veľká intenzita imisného zaťaženia, je veľká hustota pozemných komunikácií a ich frekventovanosť, je revír silne zaťažený turizmom a rekreáciou, chalupárstvom, lazníckym spôsobom bývania atď., je v revíri veľa intravilánov, mestských a priemyselných aglomerácií.
4)
Intenzita starostlivosti o zver sa hodnotí v zmysle platných predpisov podľa výmery funkčných plôch pre zver (lúčky, políčka, remízky) a intenzity ich obhospodarovania; osobitná pozornosť sa venuje tzv. zdržným plochám, intenzity prikrmovania zveri v čase núdze a pri diviačej zveri aj podľa toho, či sa vykonáva odvádzacie prikrmovanie vo vegetačnom období, vybavenosti revíru poľovníckymi zariadeniami, najmä na prikrmovanie zveri, celkovej úrovne manažmentu zveri s osobitným zreteľom na úroveň jej regulácie a selekcie a správnej sociálnej štruktúry jej lovu.