34/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z. a vyhlášky č. 565/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu
kde:
PO – výška podielovej odmeny,
VH – východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne príslušenstvo (napríklad ploty, studne, inžinierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky; východisková hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,
n – počet predmetov ohodnotenia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štefan Harabin v. r.