333/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa slovo „rozhodnutia“ nahrádza slovom „rozhodnutí“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Ak ide o katastrálne územie, kde nebol do 31. októbra 2009 vykonaný zápis vlastníckych práv k pozemkom podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „register“) do katastra nehnuteľností, evidenciu nájomcovia pri prevádzkovaní podniku zosúladia s ustanoveniami tejto vyhlášky do 31. októbra 2010 alebo do jedného roku od vykonania zápisu registra do katastra nehnuteľností.“.
3.
V prílohe časti B. 3 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe nájomnej zmluvy uzavretej s osobou, ktorá nie je ich vlastníkom a pozemky jej boli dané do podnájmu postupom podľa § 12a zákona“.
4.
V prílohe časti B. 3 názov desiateho stĺpca znie: „Číslo nájomnej zmluvy a číslo zmluvy o podnájme alebo číslo rozhodnutia“.
5.
V prílohe časti B. 3 v texte pod tabuľkou sa slová „všetky údaje v ďalších stĺpcoch sa týkajú doterajšieho prenajímateľa“ nahrádzajú slovami „údaje v stĺpcoch 3 až 9 sa týkajú pozemku v podnájomnom vzťahu uvedeného v dohode alebo rozhodnutí podľa § 12a zákona“.
6.
V prílohe časti B. 3 v texte pod tabuľkou sa pripája tretia odrážka, ktorá znie:
„- v stĺpci 10 sa uvedie číslo nájomnej zmluvy uzavretej medzi nájomcom a doterajším prenajímateľom a pod toto číslo sa uvedie aj číslo podnájomnej zmluvy alebo číslo rozhodnutia.“.
7.
V prílohe časti B. 4 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, ktoré obhospodaruje nájomca na základe zmluvy o nájme s osobou, ktorej boli vyčlenené náhradné pozemky podľa osobitného predpisu*)“.
8.
V prílohe časti B. 5 nadpis časti znie: „Súpis pozemkov, za ktoré podľa § 12a zákona dostal doterajší prenajímateľ od doterajšieho nájomcu do podnájmu iné pozemky“.
9.
V prílohe časti B. 5 sa za druhý stĺpec vkladá nový tretí stĺpec, ktorý znie: „Číslo LV“.
Doterajšie stĺpce 3 až 11 sa označujú ako stĺpce 4 až 12.
10.
V prílohe časti B. 5 text v siedmom stĺpci znie: „Výmera pozemku“.
11.
V prílohe časti B. 5 pod tabuľkou sa na konci prvej odrážky pripájajú tieto slová: „pod meno doterajšieho prenajímateľa sa uvedie meno vlastníka, na ktorého pozemkoch vznikol podnájomný vzťah doterajšiemu prenajímateľovi a nájomca tomuto nájom uhrádza,“.
12.
V prílohe časti B. 5. pod tabuľkou v druhej odrážke sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Stanislav Becík v. r.