330/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2009
o zariadení školského stravovania
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, materiálno-technické zabezpečenie školských jedální a podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch.
§ 2
(1)
V zariadeniach školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona sa zabezpečuje najmä
a)
zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
b)
diétne stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
c)
stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,
d)
celospoločenské programy podpory zdravia,1)
e)
stravovanie zamestnancov škôl alebo školských zariadení,
f)
poskytovanie stravovania bývalým zamestnancom škôl alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným fyzickým osobám,
g)
stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích aktivitách.
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. c) a f) sa nevzťahujú na zariadenia školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.
§ 3
(1)
V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa
a)
materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,
b)
odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,
c)
zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1,
d)
hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,2)
e)
finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona,
f)
hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov1) s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia a zeleniny na ich konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru.
(2)
Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
(3)
Výroba jedál pre zamestnancov škôl alebo školských zariadení, bývalých zamestnancov škôl alebo školských zariadení a iné fyzické osoby sa v školskej jedálni zabezpečuje podľa odseku 1 písm. a) až d) rovnako ako pre vekovú skupinu 15 až 18-ročných.
(4)
Pred výdajom stravy v školskej jedálni je potrebné zabezpečiť odber vzoriek z hotových jedál, uchovať ich a viesť o nich dokumentáciu podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä
a)
prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov,
b)
harmonogram výdaja jedál a nápojov,
c)
pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál a nápojov,
d)
zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov vrátane nosenia stravy pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál,
e)
uskutočnenie celospoločenských programov podpory zdravia,1)
f)
zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,
g)
spôsob nakladania s odpadom.4)
§ 4
(1)
Výdajná školská jedáleň zabezpečuje výdaj jedál podľa
a)
materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pri dokončovaní príslušnej technologickej úpravy dodávaných jedál a nápojov,
b)
odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,
c)
hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,2)
d)
hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov1) s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia a zeleniny na ich konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru.
(2)
Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno vo výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
(3)
Pri organizácii výdajnej školskej jedálne sa postupuje podľa § 3 ods. 5.
§ 5
(1)
Ak stravovanie detí a žiakov nemožno zabezpečiť prostredníctvom zariadenia školského stravovania, môžu tieto služby poskytovať školské bufety na základe zmluvy uzatvorenej medzi zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia a prevádzkovateľom školského bufetu.
(2)
Školský bufet môže zabezpečovať aj plnenie celospoločenských programov podpory zdravia.1)
(3)
Doplnkové jedlá v školských bufetoch sú najmä
a)
ovocie a zelenina v čerstvom stave,
b)
celozrnné a cereálne výrobky,
c)
mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom tukov a
d)
nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov a so zníženým obsahom cukru.
§ 6
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za hlavné jedlo obed a večera a za doplnkové jedlo raňajky, desiata, olovrant a druhá večera.
(2)
Každé jedlo podľa odseku 1 sa deťom a žiakom poskytuje jedenkrát denne.
(3)
Dieťa v materskej škole a dieťa v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môže odoberať denne
a)
desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje materskú školu s celodennou výchovou a vzdelávaním,
b)
desiatu alebo olovrant a obed, ak dieťa navštevuje materskú školu s poldennou výchovou a vzdelávaním,
c)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak dieťa navštevuje materskú školu s týždennou alebo nepretržitou výchovou a vzdelávaním.
(4)
Žiak základnej školy, žiak strednej školy, žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiak strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak praktickej školy a žiak odborného učilišťa môžu odoberať denne desiatu, obed a olovrant.
(5)
Dieťa a žiak internátnej školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, dieťa a žiak školy, ktorý je ubytovaný v školskom internáte školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dieťa v špeciálnych výchovných zariadeniach a dieťa a žiak školy, ubytovaný v školskom internáte môžu odoberať denne
a)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak je dieťa alebo žiak mladší ako 11 rokov,
b)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo, ak je žiak starší ako 11 rokov.
(6)
Dieťa alebo žiak v čase pobytu v škole v prírode môže odoberať denne hlavné jedlo a doplnkové jedlo.
§ 7
(1)
Pri kontrole kvality jedál sa kontroluje najmä
a)
dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť,
b)
dodržiavanie výživovej hodnoty jedál a nápojov,
c)
finančné zabezpečenie výroby jedál a nápojov,
d)
prevádzkový poriadok,
e)
doplnkové stravovanie detí a žiakov,
f)
osobná a prevádzková hygiena,
g)
vedenie dokumentácie,
h)
zabezpečenie celospoločenských programov,
i)
materiálno-technické zabezpečenie zariadení školského stravovania.
(2)
O vykonanej kontrole sa vedie písomný záznam spolu s opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 8
Zariadenie školského stravovania určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber hlavných jedál alebo doplnkových jedál pri jednozmennej prevádzke zariadenia školského stravovania alebo celodennej prevádzke zariadenia školského stravovania. Odporúčaný počet prevádzkových zamestnancov pre školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 2 a 3 a odporúčaný počet prevádzkových zamestnancov pre výdajnú školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 4.
§ 10
(1)
Materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania tvorí
a)
vybavenie zariadenia školského stravovania uvedeného v prílohe č. 5,
b)
zoznam čistiacich prostriedkov v zariadení školského stravovania uvedeného v prílohe č. 6,
c)
zoznam ochranných pracovných prostriedkov prevádzkových zamestnancov zariadenia školského stravovania uvedeného v prílohe č. 7.
(2)
Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia môže byť aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
1.
Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje
a)
dve hlavné mäsové jedlá,
b)
jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c)
dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.
2.
Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní pri celodennom stravovaní jedálny lístok obsahuje
a)
štyri hlavné mäsové jedlá,
b)
dve až tri hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c)
dve až tri odľahčovacie jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok,
d)
druhá večera sa podáva podľa § 5 ods. 5 písm. b).
3.
Obsahová štruktúra pokrmov
a)
hlavné jedlá z mäsa sa pripravujú z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s hmotnosťou pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a regionálnych receptúr,
b)
hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou (kociek), ovsených vločiek a zemiakov,
c)
hlavné jedlá zeleninové sa pripravujú s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s použitím mlieka, mliečnych výrobkov a vajec,
d)
múčne hlavné jedlá sa pripravujú s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a iných vhodných prímesí. K múčnym jedlám sa podávajú výdatné strukovinové a zeleninové polievky s obsahom mäsa alebo mlieka. Výber základných potravín pre prípravu hlavných jedál závisí od výšky finančného limitu na nákup potravín, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
4.
Všeobecné zásady
a)
prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú dvakrát za mesiac,
b)
strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov alebo ako ich súčasť,
c)
múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú jedenkrát do týždňa, pri celodennej prevádzke dva až trikrát počas piatich stravných dní a štyrikrát pri nepretržitej prevádzke,
d)
zemiaky sa podávajú dva až trikrát pri jednozmennej prevádzke, pri celodennej prevádzke počas piatich stravných dní štyrikrát a pri nepretržitej prevádzke šesťkrát,
e)
zelenina sa podáva denne, z toho vo forme šalátov pri jednozmennej prevádzke dvakrát a jedenkrát v podobe zeleninovej oblohy k hlavnému jedlu. Pri celodennej a nepretržitej prevádzke sa zelenina podáva sedemkrát, z toho štyrikrát ako zeleninový šalát a trikrát v podobe zeleninovej oblohy k jedlu. Uprednostňuje sa podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy s pridaním olivového oleja bez tepelnej úpravy,
f)
časť múčnej prílohy sa nahrádza dusenou zeleninou podľa druhu pokrmu,
g)
hlavné jedlá z rýb sa podávajú pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni a pri celodennej prevádzke počas piatich stravných dní dvakrát v týždni (obed a večera),
h)
obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica sa uprednostňujú pred ryžou a podávajú sa jedenkrát v týždni pri jednozmennej prevádzke,
i)
strukoviny sa podávajú jeden až dvakrát pri jednozmennej a celodennej prevádzke v podobe polievok, prívarkov a šalátov,
j)
múčniky sa pripravujú z ovocia, tvarohu a mlieka a podávajú sa najviac jeden až dvakrát v týždni pri jednozmennej a celodennej prevádzke k hlavnému jedlu,
k)
nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov sa podáva ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu,
l)
chlieb z celozrnnej múky alebo tmavé druhy chleba sa podávajú ako súčasť doplnkových jedál,
m)
do jedálnych lístkov sa zaraďuje mäso čerstvé: hydinové, hovädzie, bravčové, jahňacie a ryby. Údené mäsá, a výrobky z údených mias sa do jedálnych lístkov pre deti v materských školách nezaraďujú, pre žiakov v základných školách a stredných školách najviac jedenkrát za mesiac,
n)
doplnkové jedlá obsahujú potravinu okrem mlieka, ktorá je zdrojom bielkovín,
o)
čerstvá zelenina sa podáva každodenne podľa sezónnosti (mladá cibuľka, pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená paprika, mrkva, cesnak a iné druhy zeleniny),
p)
jedlá sa pripravujú na oleji,
q)
ako prídavok do hotových pokrmov (polievok a prívarkov) na zvýšenie ich biologickej hodnoty sa používa čerstvé maslo,
r)
do polievok sa používajú závarky, najmä tvrdý strúhaný syr, závarky z droždia a fortifikujú sa zelenou petržlenovou vňaťou,
s)
hlavné a doplnkové jedlá, zeleninové šaláty, kompóty, polievky sa dopĺňajú vitamínom C v prirodzenej forme,
t)
ovocie sa zaraďuje denne do jedálneho lístka podľa finančného limitu na nákup potravín,
u)
pri výrobe jedál sa striedajú technologické postupy, najmä varenie, dusenie, zapekanie, a striedajú sa jedlá sýte a ľahko stráviteľné s rôznorodosťou chutí a podľa sezónnosti.
5.
Z hľadiska výživového a epidemiologického rizika sa v zariadeniach školského stravovania nepoužívajú
a)
mleté a sekané mäsá vrátane mletých rýb z distribučnej siete,
b)
nedostatočne tepelne spracované mäsá,
c)
zabíjačková kaša, tlačenka,
d)
surové mäsá typu biftek,
e)
všetky výrobky s aspikom a rôsolom,
f)
tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,
g)
huby okrem húb získaných z distribučnej siete,
h)
pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,
i)
vnútornosti okrem bravčovej, teľacej, hydinovej pečene a sŕdc,
j)
nadmerne slané ryby a rybie výrobky,
k)
tepelne neošetrené mlieko a výrobky z tepelne neošetreného mlieka.
6.
Všeobecné požiadavky na manipuláciu s potravinami
a)
nátierky, ktoré sú súčasťou doplnkových jedál, sa spracúvajú z čerstvých surovín a podávajú sa najneskôr do dvoch hodín po ich spracovaní. Pri zabezpečení chladenia doplnkového jedla od 0° do 4° C sa podávajú najneskôr do troch hodín,
b)
mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov možno podávať len do dátumu minimálnej trvanlivosti,
c)
mäkké salámy a údeniny sa spotrebujú v deň nákupu, ich spotreba sa odporúča výrazne obmedzovať,
d)
na vyprážanie sa používajú tuky určené na vyprážanie,
e)
suroviny (vajíčka, zemiaky, cestoviny, ryža) určené na ďalšiu prípravu sa spracúvajú v deň spotreby,
f)
mleté mäso sa pripravuje zo surového, čerstvého mäsa a tepelne sa spracúva najneskôr do troch hodín,
g)
pri príprave nátierok sa používa aj rastlinné maslo,
h)
vyprážané jedlá sa nepripravujú pre deti v materských školách,
i)
priemyselne vyrobené majonézy sa nezaraďujú do jedálnych lístkov pre deti mladšie ako 14 rokov.
Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov možno prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, požiadavkám cirkevného kalendára, ako aj možnostiam výšky finančných limitov na nákup potravín.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Počet prijatých stravníkov do 50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
Riaditeľ/vedúci jednozmenná prevádzka 0,5 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  celodenná prevádzka 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Riaditeľ/vedúci na dvoch zariadeniach školského stravovania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Technicko-hospodársky zamestnanec jednozmenná prevádzka             0,5 1 1 1 2
  celodenná prevádzka       0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3
Šéfkuchár jednozmenná prevádzka                 1 1 1
  celodenná prevádzka           1 1 1 1 1 1
Prvý kuchár jednozmenná prevádzka             1 1 1 1 1
  celodenná prevádzka       1 1 1 1 1 1 2 2
Kuchár jednozmenná prevádzka 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  celodenná prevádzka 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4
Zaučený kuchár jednozmenná prevádzka   1 1 1 2 2 2 3 2 2 3
  celodenná prevádzka 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
Prevádzkový zamestnanec jednozmenná prevádzka     1 2 2 3 3 3 3 4 4
  celodenná prevádzka   1 3 3 4 4 5 6 7 7 9
Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov denná prevádzka 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1,25 1,5 1,5 2
Príloha č. 3 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV NA VÝROBU DIÉTNYCH JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Počet prijatých stravníkov Kuchár
jednozmenná prevádzka celodenná prevádzka
do 50 1 1
51 600 1 2
601 700 2 3
701 1000 3 4
nad 1001 4 5
Príloha č. 4 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Počet prijatých stravníkov do 50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
Riaditeľ/vedúci jednozmenná denná prevádzka 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1          
  celodenná prevádzka 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1          
Riaditeľ/vedúci na dvoch výdajných školských jedálňach s jednozmennou prevádzkou 0,3 0,6 1 1 1 1          
Kuchár denná prevádzka 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,5          
  celodenná prevádzka 1 1 1 1,5 2 2          
Prevádzkový zamestnanec jednozmenná prevádzka     0,5 0,6 0,7 0,8          
  celodenná prevádzka   0,5 0,6 0,7 0,8 1          
Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov denná prevádzka 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1,25 1,5 1,5 2
Príloha č. 5 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÉ MATERIÁLNE VYBAVENIE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
a)
Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s jednozmennou prevádzkou pre 100 stravníkov
Druh Počet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové 10 5 2
Naberačky antikorové 20 5 2
Taniere hlboké 100 30 25
Taniere plytké 100 30 25
Taniere dezertné 100 30 25
Poháre 100 30 20
Kompótové misky 100 40 40
Lyžice antikorové 100 20 5
Vidličky antikorové 100 20 5
Nože antikorové 100 20 5
Lyžičky malé antikorové 100 20 5
Podnosy 100 20 10 
Krčahy na pitný režim 10 5 10
b)
Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s jednozmennou prevádzkou a doplnkovým stravovaním pre 100 stravníkov
Druh Počet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové 8 2 2
Naberačky antikorové 15 5 2
Taniere hlboké detské 100 20 15
Taniere hlboké pre dospelých 20 5 10
Taniere plytké detské 100 20 15
Taniere plytké pre dospelých 20 5 10
Taniere dezertné detské 100 20 20
Taniere dezertné pre dospelých 20 5 10
Hrnčeky detské 100 25 25
Poháre 100 25 10
Kompótové misky 100 50 30
Lyžice antikorové detské 100 20 5
Lyžice antikorové pre dospelých 20 5 5
Vidličky antikorové detské 100 20 5
Vidličky antikorové pre dospelých 20 5 5
Nože antikorové detské 100 20 5
Nože antikorové pre dospelých 20 5 5
Lyžičky malé antikorové 120 25 10
Podnosy 120 10 5
Krčahy na pitný režim 8 2 10
c)
Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s celodennou prevádzkou pre 100 stravníkov
Druh Počet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové 15 10 10
Naberačky antikorové 25 10 10
Taniere hlboké 100 30 20
Taniere plytké 100 30 20
Taniere dezertné 100 50 20
Hrnčeky porcelánové 100 50 30
Poháre 100 50 30
Kompótové misky 100 50 50
Lyžice antikorové 100 50 10
Vidličky antikorové 100 50 10
Nože antikorové 100 50 10
Lyžičky malé antikorové 100 50 20
Podnosy 100 25 10
Krčahy na pitný režim 10 5 10
Príloha č. 6 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÝ ZOZNAM ČISTIACICH PROSTRIEDKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Por.
číslo
Druh čistiaceho prostriedku na 100 stravníkov
na 1 rok
Zariadenie
školského
stravovania
s jednozmennou
prevádzkou
Zariadenie
školského
stravovania
s jednozmennou
prevádzkou
a doplnkovým
stravovaním
Zariadenie
školského
stravovania
s celodennou
prevádzkou
1. Saponátový prostriedok na umývanie riadu/l 70 80 90
2. Saponátový prostriedok na upratovanie/l 20 25 35
3. Saponátový prostriedok na pranie ochranných pracovných pomôcok/l 15 17 19
4. Prostriedok na umývanie skla na stoloch a okien/l 15 20 25
5. Chloramín/l 14 16 20
6. Prášok na riad/kg 20 25 35
7. Utierky na riad/ks 35 40 50
8. Utierky na podlahu/ks 25 30 40
9. Silonová hubka/hubka na umývanie riadu/ks 25 30 40
10. Kefa ciroková/ks 10 12 14
11. Zmetáky/ciroková metla/ks 8/8 12/10 16/12
12. Zmetáky a lopatky malé/ks 4 5 6
13. Zvon na čistenie odpadov/ks 3 4 5
14. Prostriedok do umývačky riadu/kg 100 110 120
15. Ochranná masť na ruky na zamestnanca/ks 12 12 12
16. Papierové utierky pre deti/žiakov podľa potreby podľa potreby podľa potreby
17. Jednorazové rukavice na výdaj obeda podľa potreby podľa potreby podľa potreby
18. Prášok na pranie pracovného ošatenia na zamestnanca  kg/l 12 12 12
19. Prášok na pranie obrusov, uterákov a utierok/kg 20 20 40
20. Toaletné mydlo na zamestnanca/ks 12 12 12
21. Toaletný papier na zamestnanca/ks 12 12 12
Príloha č. 7 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.
ODPORÚČANÝ ZOZNAM OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV PODĽA PROFESIJNÝCH KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV
1.
Kuchárka
a) kuchársky plášť alebo blúza 2 x za rok
b) nohavice 2 x za rok
c) zástera 1 x za rok
d) pokrývka hlavy 2 x za rok
e) ponožky 2 x za rok
f) pracovná rúška textilná 4 x za rok a podľa potreby
g) obuv s protišmykovou podrážkou 2 x za rok
h) zástera z pogumovaného materiálu 2 x za rok
i) kabát krátky, zateplený (pri prevoze stravy)      1 x za 5 rokov
2.
Pomocná sila
a) plášť  alebo nohavice a blúza 1 x za rok
b) plášť farebný alebo nohavice a blúza farebná      1 x za rok
c) zástera 1 x za rok
d) pokrývka hlavy 2 x za rok
e) ponožky 2 x za rok
f) pracovná rúška textilná 4 x za rok a podľa potreby
g) obuv s protišmykovou podrážkou 2 x za rok
h) gumová zástera 2 x za rok
i) krátky zateplený kabát (pri prevoze stravy) 1 x za 5 rokov
j) gumové čižmy 1 x za 2 roky
3.
Technicko-administratívny zamestnanec
a) plášť biely 1 x za rok
b) nohavice biele 1 x za rok
c) biela blúza 1 x za rok
d) pracovná obuv      1 x za rok
4.
Riaditeľka
a) plášť biely 1 x za rok
b) nohavice biele 1 x za rok
c) biela blúza 1 x za rok
d) pracovná obuv      1 x za rok
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.
2)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z. ) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 26 ods. 4 písm. j) a § 58 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy, týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 37).
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.