Predpis bol zrušený predpisom 337/2010 Z. z.

325/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 3. augusta 2009
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „332,61 eura“ nahrádza sumou „344,25 eura“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „833,17 eura“ nahrádza sumou „862,33 eura“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „124,81 eura“ nahrádza sumou „129,17 eura“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „158,67 eura“ nahrádza sumou „164,22 eura“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „112,86 eura“ nahrádza sumou „116,81 eura“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „65,40 eura“ nahrádza sumou „67,68 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 266/2008 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Viera Tomanová v. r.