317/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
ZÁKON
z 24. júna 2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
b)
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti,
c)
profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
d)
kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
e)
pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca vrátane priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a jej rozsahu,
f)
odborné činnosti odborného zamestnanca,
g)
rozsah, zameranie, organizáciu a ukončovanie jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
h)
akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „akreditácia“), činnosť a postavenie Akreditačnej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (ďalej len „akreditačná rada”),
i)
výkon činnosti poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „poskytovateľ“),
j)
získavanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho vzdelávania, sebavzdelávanie a tvorivé aktivity pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a evidovanie kreditov,
k)
hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
l)
starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich ochranu.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca škôl a školských zariadení zriadených podľa osobitného predpisu,1) škôl zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy2) a zariadení, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie detí a žiakov v odvetvovej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,3) na pedagogického zamestnanca v organizáciách kontinuálneho vzdelávania zriadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo iným ústredným orgánom štátnej správy, na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb (ďalej len „škola a školské zariadenie“), a na ďalších pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(3)
Na pedagogického zamestnanca strednej školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý je v služobnom pomere podľa osobitného predpisu,4) sa nevzťahujú ustanovenia piatej časti a siedmej až desiatej časti tohto zákona.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a)
výchovno-vzdelávacia činnosť je odborné pôsobenie pedagogického zamestnanca pri poskytovaní výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu6) deťom, žiakom a poslucháčom,
b)
profesijné kompetencie sú preukázateľné spôsobilosti potrebné na kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti alebo kvalifikovaný výkon odbornej činnosti,
c)
kredit je číselná hodnota vyjadrujúca množstvo výkonu potrebného na absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania alebo na tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.
DRUHÁ ČASŤ
PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ, ODBORNÝ ZAMESTNANEC A ODBORNÁ ČINNOSŤ, PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 3
Pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť
(1)
Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec.
(2)
Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ7) ustanoví v pracovnom poriadku.
(3)
Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané pedagogickým zamestnancom.
(4)
Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť (ďalej len „základný úväzok“), a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) určí týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi (ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka; v zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok pedagogickému zamestnancovi najviac na obdobie kalendárneho roka.
(5)
Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.8)
(6)
Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.
(7)
Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby.9)
§ 4
Odborný zamestnanec a odborná činnosť
(1)
Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Odborným zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec.
(2)
Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.
(3)
Súčasťou odbornej činnosti je aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo inej fyzickej osobe než rodičovi, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, opatrovníkovi, poručníkovi alebo zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“), pedagogickým zamestnancom a spolupráca so zákonnými zástupcami, s ostatnými odbornými zamestnancami a zástupcami verejnej správy pri zabezpečovaní výkonu práv detí, žiakov alebo poslucháčov, výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností a ďalšie tvorivé aktivity súvisiace s odbornou činnosťou.
(4)
Odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom odbornej činnosti postavenie chránenej osoby.9)
§ 5
Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi,10) medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na
a)
zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,
b)
ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
c)
účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,
d)
predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,
e)
výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,
f)
kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,
g)
objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
a)
chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,11)
b)
zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
c)
rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
d)
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,12)
e)
usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,
f)
pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,
g)
podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,13)
h)
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
i)
vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
j)
poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
k)
pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.14)
(3)
Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah do výkonu pedagogickej činnosti alebo do výkonu odbornej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca15) alebo kontrolného orgánu.16)
(4)
Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.
(5)
Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
(6)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti.
TRETIA ČASŤ
PREDPOKLADY NA VÝKON PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A NA VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI
§ 6
(1)
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a)
kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
bezúhonnosť,
c)
zdravotná spôsobilosť,
d)
ovládanie štátneho jazyka,17) ak tento zákon neustanovuje inak,
e)
poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.18)
(2)
Predpoklady uvedené v odseku 1 musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti. Na odborného zamestnanca sa nevzťahuje odsek 1 písm. e).
§ 7
Kvalifikačné predpoklady
(1)
Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je
a)
získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore19) poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania20) alebo
b)
získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením21) alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, absolvovaním príslušného študijného programu študijného odboru špeciálna pedagogika pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním alebo absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním.
(2)
Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Požadovaným stupňom vzdelania pre
a)
učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie,
b)
učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
c)
majstra odbornej výchovy je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a vyučenie v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore; v tých odboroch, v ktorých sa vyučenie v odbore nevykonáva, je splnením požadovaného stupňa vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 8 ods. 1 písm. a).
(3)
Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu (ďalej len „kvalifikačná požiadavka“); to sa nevzťahuje na učiteľov základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.22)
(4)
Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov.
(5)
Súčasťou kvalifikačného predpokladu učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných zdravotníckych školách je aj odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania23) v príslušnom študijnom odbore, najmenej dva roky odbornej zdravotníckej praxe a doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania zdravotníckych odborných predmetov.
(6)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky a požiadavky vzdelania pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia.
(7)
Kvalifikačné predpoklady občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občanov Švajčiarskej konfederácie sa posudzujú podľa osobitného predpisu.24)
§ 8
(1)
Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
a)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) alebo
b)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
c)
ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.
(2)
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín25) poskytujú pedagogickým zamestnancom vysoké školy podľa osobitného predpisu;26) pedagogickým zamestnancom stredných zdravotníckych škôl aj vysoké školy v akreditovaných nelekárskych študijných programoch pre oblasť zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a pedagogickým zamestnancom stredných odborných škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj vysoké školy v akreditovaných študijných programoch pre oblasť bezpečnostných služieb. Absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou poskytujú vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) stredné odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia; pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov aj organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania.
(3)
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú
a)
vysoké školy absolventom vysokoškolského štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika,
b)
stredné odborné školy a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky alebo kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov.
(4)
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. c) poskytujú
a)
vysoké školy, ktoré majú akreditované učiteľské študijné programy druhého stupňa, absolventom vysokoškolského štúdia,
b)
stredné odborné školy a konzervatóriá v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou; pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov aj organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
c)
organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom vysokoškolského štúdia formou kvalifikačného štúdia.
§ 9
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.27)
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti podľa odseku 1. Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon odbornej činnosti.
(3)
Počas pozastavenia výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 50 % funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pedagogickej činnosti a výkon odbornej činnosti. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pedagogickej činnosti alebo výkon odbornej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený podľa odseku 1, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.
§ 10
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
(2)
Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti.
(3)
Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby v lehote do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť. Pri nepreukázaní zdravotnej spôsobilosti zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri strate zdravotnej spôsobilosti.
(4)
Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ.
§ 11
Ovládanie štátneho jazyka
(1)
Ak vzdelanie požadované týmto zákonom bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje sa ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka (ďalej len „jazyková skúška“), ktorú pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží zamestnávateľovi najneskôr do jedného roka od nástupu do zamestnania.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podľa odseku 1 nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.
(3)
Jazykovú skúšku podľa odseku 1 organizujú a zabezpečujú
a)
vysoké školy, ktoré sú oprávnené vykonávať štátne skúšky v študijných programoch slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, pre absolventov vysokých škôl,
b)
stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským pre absolventov stredných škôl.
(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný predložiť škole podľa odseku 3 žiadosť o vykonanie jazykovej skúšky, ktorá obsahuje tieto údaje o žiadateľovi:
a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a
g)
úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní.
(5)
Škola podľa odseku 3 môže pred vykonaním jazykovej skúšky požadovať od uchádzača poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie jazykovej skúšky v sume najviac 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu;28) suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(6)
Predmetom jazykovej skúšky je preukázanie znalosti štátneho jazyka potrebnej na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti. Jazyková skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva rektor vysokej školy alebo riaditeľ strednej školy, v ktorej sa jazyková skúška vykonáva. O vykonanej jazykovej skúške sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(7)
Jazykovú skúšku tvorí ústna časť a písomná časť. Obsah jednotlivých častí jazykovej skúšky na preukázanie znalosti štátneho jazyka určí ministerstvo.29) Dokladom o vykonaní jazykovej skúšky je osvedčenie, ktoré vydá škola, v ktorej sa jazyková skúška vykonala.
(8)
Osvedčenie obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,
c)
dátum a miesto narodenia absolventa,
d)
dátum vykonania jazykovej skúšky,
e)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu školy, v ktorej sa jazyková skúška vykonala.
(9)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže požiadať školu, na ktorej vykonal jazykovú skúšku neúspešne, o povolenie vykonať opravnú jazykovú skúšku. Opravnú jazykovú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí 30 dní a najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešného vykonania jazykovej skúšky. Výška čiastočnej úhrady nákladov za opravnú jazykovú skúšku bude určená podľa odseku 5.
(10)
Vykonanie jazykovej skúšky sa nepovažuje za splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra.
(11)
Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od
a)
učiteľa cudzieho jazyka v jazykových školách,
b)
učiteľa vyučovacieho predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku v bilingválnom vzdelávaní,
c)
zahraničného lektora, ktorý pôsobí v základnej škole, strednej škole alebo v jazykovej škole.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Kategórie pedagogických zamestnancov
§ 12
Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)
učiteľ,
b)
majster odbornej výchovy,
c)
vychovávateľ,
d)
pedagogický asistent,
e)
zahraničný lektor,
f)
tréner športovej školy a tréner športovej triedy,
g)
korepetítor.
§ 13
Učiteľ
Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania. Kategória učiteľ sa podľa vzdelávacieho programu člení na podkategórie podľa vzdelávacích programov poskytujúcich stupne vzdelania30) alebo kontinuálne vzdelávanie takto:
a)
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),
b)
učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
c)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
d)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
e)
učiteľ základnej umeleckej školy,31)
f)
učiteľ jazykovej školy,32)
g)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
§ 14
Majster odbornej výchovy
Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu.
§ 15
Vychovávateľ
Vychovávateľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní výchovného programu.33)
§ 16
Pedagogický asistent
(1)
Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním,34) špeciálnej školy35) alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pedagogický asistent môže pôsobiť aj v stredných školách, ak ide o zabezpečenie vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím.
(2)
Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, sa pedagogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií takto:
a)
asistent učiteľa,
b)
asistent vychovávateľa,
c)
asistent majstra odbornej výchovy.
(3)
Na pedagogického zamestnanca, ktorým je pedagogický asistent, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, 38, § 49 až 51.
§ 17
Zahraničný lektor
(1)
Zahraničný lektor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu v oblasti jazykového vzdelávania podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka.
(2)
Na pedagogického zamestnanca, ktorým je zahraničný lektor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, 38, 41, § 49 až 51.
§ 18
Tréner športovej školy, tréner športovej triedy a korepetítor
(1)
Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní športovej prípravy ako súčasti školského vzdelávacieho programu športovej školy alebo školy so športovou triedou.
(2)
Korepetítor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je príprava umeleckého výkonu žiakov a umelecký výkon žiakov základnej umeleckej školy alebo konzervatória.
(3)
Na pedagogického zamestnanca, ktorým je korepetítor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, 38, 41, § 49 až 51.
Kategórie odborných zamestnancov
§ 19
Odborní zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)
psychológ, školský psychológ,
b)
školský logopéd,
c)
špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,
d)
liečebný pedagóg,
e)
sociálny pedagóg.
§ 20
Psychológ a školský psychológ
(1)
Psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti36) v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Týmto nie sú dotknuté odborné činnosti psychológa vykonávané podľa osobitného predpisu.37) Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
(2)
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
§ 21
Školský logopéd
Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie k deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
§ 22
Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)
Špeciálny pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
(2)
Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
(3)
Terénny špeciálny pedagóg vykonáva odbornú špeciálnopedagogickú diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálnopedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím. Vykonáva metodickú činnosť a poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom týchto detí a žiakov.
§ 23
Liečebný pedagóg
Liečebný pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej pomoci deťom a žiakom, ktorí majú poruchy vývinu alebo správania a pre svoje zdravotné znevýhodnenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť veku primeraný spôsob života, alebo deťom a žiakom ktorých psychický, emocionálny alebo sociálny vývin je ohrozený. Poskytuje terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, vrátane odborných činností spojených s reedukáciou porúch správania.
§ 24
Sociálny pedagóg
Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť.
PIATA ČASŤ
PROFESIJNÝ ROZVOJ
§ 25
(1)
Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
(2)
Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom
a)
kontinuálneho vzdelávania,
b)
tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností,
c)
sebavzdelávania.
(3)
Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo štandardný výkon odbornej činnosti pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo kategóriu odborného zamestnanca zaradeného na príslušný kariérový stupeň a na kariérovú pozíciu.
(4)
Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pri vypracovaní štátnych vzdelávacích programov príslušných odborov vzdelávania38) a pri hodnotení obsahu a profilu absolventa študijného programu.39)
(5)
Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov po dohode s ministerstvom vydáva a zverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti škola alebo školské zariadenie patrí.
§ 26
Kariérový systém
Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.
§ 27
Kariérový stupeň
(1)
Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zaradí do týchto kariérových stupňov
a)
začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
d)
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec pri nástupe do
a)
prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo
b)
pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa.
(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
a)
úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b)
vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
c)
vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo
d)
vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu40) v zahraničí alebo na vysokej škole.
(5)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal
a)
prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo
b)
druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.
(6)
Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti.
(7)
Pri zmene zamestnávateľa zaradí nový zamestnávateľ pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa podľa odsekov 2 až 6.
(8)
Po zaradení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do príslušného kariérového stupňa mu zamestnávateľ prizná mzdu41) alebo plat podľa osobitného predpisu.42)
(9)
Ak pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť v dvoch kategóriách dopĺňaním si základného úväzku, absolvuje kontinuálne vzdelávanie pre kategóriu, do ktorej je zaradený.
(10)
V názve kariérového stupňa, do ktorého je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradený, sa slová „pedagogický zamestnanec“ alebo „odborný zamestnanec“ nahrádzajú názvom príslušnej kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo kategórie odborného zamestnanca.
(11)
Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Na pedagogického asistenta a zahraničného lektora sa ustanovenia odsekov 5 a 6 nevzťahujú.
§ 28
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1)
Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení, v ktorom nie je pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou, uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca zabezpečí riaditeľ po dohode s riaditeľom inej školy alebo s riaditeľom iného školského zariadenia, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou.
(2)
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky,43) rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti44) trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži.
(3)
Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho učiteľa najviac v jednej triede.
§ 29
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
(1)
Samostatný pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a samostatný odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť samostatne.
(2)
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec môže vykonávať špecializované činnosti podľa § 33 okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 30
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti podľa § 29 a činnosť
a)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca,
b)
pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,45)
c)
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
d)
učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonával najmenej sedem rokov,
e)
člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania,
f)
člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu.
§ 31
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti podľa § 29 a 30 a činnosť
a)
odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania,
b)
člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu,
c)
delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných komisií,
d)
prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu vzdelávania a výchovy a odbornej činnosti.
§ 32
Kariérová pozícia
(1)
Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
(2)
Kariérové pozície sú:
a)
pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista,
b)
vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
(3)
Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom.
§ 33
Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista
(1)
Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných zamestnancov.
(2)
Pedagogickým zamestnancom špecialistom je
a)
triedny učiteľ,
b)
výchovný poradca,
c)
kariérový poradca,
d)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
e)
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru,
f)
koordinátor informatizácie,
g)
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.
(3)
Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a
b)
má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca.
(5)
Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu46) formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.
(6)
Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.
(7)
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca.
(8)
Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania.
(9)
Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom. Činnosti koordinátora informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom.
(10)
Odborným zamestnancom špecialistom je
a)
uvádzajúci odborný zamestnanec,
b)
supervízor,
c)
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.
(11)
Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a
b)
má ukončené adaptačné vzdelávanie.
(12)
Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného odborného zamestnanca.
(13)
Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa § 4 a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní a inom zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
§ 34
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)
Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je
a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
hlavný majster odbornej výchovy,
d)
vedúci vychovávateľ,
e)
vedúci odborného útvaru,
f)
ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
b)
vykonal prvú atestáciu,
c)
spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis,47)
d)
najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.
(3)
Funkčné vzdelávanie podľa odseku 2 písm. d) platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je päť rokov od jeho ukončenia.
(4)
Ak vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec nesplní podmienky podľa odseku 2 písm. d) a odseku 3, zriaďovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.48)
(5)
Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca upravuje osobitný predpis.49)
ŠIESTA ČASŤ
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
§ 35
(1)
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
(2)
Poskytovateľom môže byť
a)
škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu,50)
b)
vysoká škola,
c)
organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
d)
vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu,
e)
cirkev alebo náboženská spoločnosť,18) alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie.
(3)
Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec
a)
splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície,
b)
aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.
(4)
Druhy kontinuálneho vzdelávania sú:
a)
adaptačné vzdelávanie,
b)
aktualizačné vzdelávanie,
c)
inovačné vzdelávanie,
d)
špecializačné vzdelávanie,
e)
funkčné vzdelávanie,
f)
kvalifikačné vzdelávanie.
(5)
Kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až f) sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných podľa tohto zákona.
(6)
Overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním ukončuje pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec pred skúšobnou komisiou a v predpísanej forme programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až d).
(7)
Poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až f) osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania.
(8)
Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až f) obsahuje tieto náležitosti:
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
druh kontinuálneho vzdelávania, názov programu kontinuálneho vzdelávania, rozsah vzdelávania v hodinách a počet kreditov,
e)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii,
f)
názov kategórie alebo podkategórie a kariérovej pozície, pre ktorú je vzdelávanie určené,
g)
názov záverečnej práce alebo záverečnej prezentácie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(9)
Riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania51) vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa.
§ 36
Adaptačné vzdelávanie
(1)
Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania.
(2)
Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania vypracovaného zamestnávateľom podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorený pracovný pomer. Ak má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorené dva pracovné pomery alebo viac pracovných pomerov, poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je jeden z jeho zamestnávateľov určený pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom; ostatným zamestnávateľom sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec preukáže potvrdením o vykonávaní adaptačného vzdelávania.
(4)
Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje záverečným pohovorom a otvorenou hodinou, ktorú predvedie pedagogický zamestnanec, alebo odborným výkonom, ktorý predvedie odborný zamestnanec. Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ, ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej komisie. O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu dostane pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, ktoré uvedie vo svojej záverečnej správe.
(5)
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže v lehote do 15 dní od podpísania protokolu požiadať riaditeľa o povolenie vykonať opravné ukončenie adaptačného vzdelávania. Opravné ukončenie adaptačného vzdelávania sa koná podľa odseku 4 a najneskôr v lehote podľa § 28 ods. 2. Opravné ukončenie sa môže povoliť len jedenkrát.
(6)
Na základe protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania po uplynutí 15-dňovej lehoty od jeho podpísania alebo do troch dní od podpísania protokolu o opravnom ukončení adaptačného vzdelávania vydá riaditeľ rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.
(7)
Na rozhodovanie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.52) Odvolacím orgánom je orgán miestnej štátnej správy v školstve.53) Odvolanie má odkladný účinok.
(8)
Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec neukončí adaptačné vzdelávanie úspešne v lehote podľa § 28 ods. 2, zamestnávateľ s ním skončí pracovný pomer.54)
(9)
Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje bezplatne.
§ 37
Špecializačné vzdelávanie
(1)
Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.
(2)
Špecializačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2.
(3)
Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(4)
O ukončení špecializačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(5)
Ak sa špecializačné vzdelávanie skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonať opravnú obhajobu písomnej záverečnej práce alebo opravnú záverečnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od termínu konania prvej obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
(6)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
§ 38
Funkčné vzdelávanie
(1)
Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností.
(2)
Funkčné vzdelávanie poskytuje
a)
organizácia kontinuálneho vzdelávania zriadená ministerstvom,
b)
vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu; funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov cirkevných škôl alebo cirkevných školských zariadení55) môže zabezpečovať aj cirkev alebo náboženská spoločnosť,18)
c)
vysoká škola.
(3)
Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(4)
O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(5)
Pri neúspešnom ukončení funkčného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykonať opravnú obhajobu písomnej záverečnej práce alebo opravnú záverečnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od termínu konania prvej obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
(6)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
§ 39
Aktualizačné vzdelávanie
(1)
Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti, alebo príprava na vykonanie atestácie podľa § 50.
(2)
Aktualizačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2.
(3)
Aktualizačné vzdelávanie možno ukončiť záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania alebo záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Ak ide o záverečnú prezentáciu pred skúšobnou komisiou, predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(4)
O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(5)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia aktualizačného vzdelávania.
(6)
Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.
§ 40
Inovačné vzdelávanie
(1)
Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.
(2)
Inovačné vzdelávanie zabezpečujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2 písm. b) až e).
(3)
Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(4)
O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(5)
Pri neúspešnom ukončení inovačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykonať opravnú záverečnú prezentáciu a pohovor najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania prvej záverečnej prezentácie a pohovoru.
(6)
Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností je špecializačným inovačným vzdelávaním a inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností je funkčným inovačným vzdelávaním.
(7)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia inovačného vzdelávania.
§ 41
Kvalifikačné vzdelávanie
(1)
Cieľom kvalifikačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu, predmetov študijného odboru alebo na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1.
(2)
Kvalifikačné vzdelávanie zabezpečuje poskytovateľ podľa § 35 ods. 2 písm. b) až d) a stredné odborné školy a konzervatóriá podľa § 8 ods. 4 písm. b). Poskytovateľ podľa § 35 ods. 2 písm. c) a d) zabezpečuje kvalifikačné vzdelávanie v spolupráci s učiteľmi vysokej školy pre príslušný aprobačný predmet alebo predmet študijného odboru.
(3)
Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred päťčlennou skúšobnou komisiou. Predseda skúšobnej komisie nie je zamestnancom poskytovateľa a vymenúva ho ministerstvo. Členov skúšobnej komisie vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa podľa odseku 2.
(4)
O ukončení kvalifikačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými členmi skúšobnej komisie; ak má člen skúšobnej komisie výhrady k protokolu, uvedie to do tohto protokolu.
(5)
Pri neúspešnom ukončení kvalifikačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec vykonať opravnú obhajobu písomnej záverečnej práce alebo opravnú záverečnú skúšku najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od termínu konania prvej obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
(6)
Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín obhajoby písomnej záverečnej práce alebo záverečnej skúšky.
§ 42
Akreditácia
(1)
Akreditácia je štátne schválenie programu kontinuálneho vzdelávania na základe posúdenia jeho cieľov, obsahu, rozsahu, formy, spôsobu ukončovania a personálneho zabezpečenia.
(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva informačnú činnosť v oblasti akreditácie,
b)
vydáva kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania na účely akreditácie,
c)
vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania podmienok akreditácie poskytovateľom,
d)
vedie evidenciu žiadostí o akreditáciu,
e)
vydáva rozhodnutie o akreditácii,
f)
utvára podmienky na činnosť akreditačnej rady a vedie evidenciu jej činnosti,
g)
zverejňuje na internetovej stránke ministerstva aktuálny zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynula platnosť akreditácie alebo im bola akreditácia zrušená.
(3)
Pri rozhodovaní o akreditácii ministerstvo prihliada aj na odborné stanovisko akreditačnej rady a na stanovisko príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a nemajú zastúpenie v akreditačnej rade. Rozhodnutie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(4)
Rozhodnutie o akreditácii obsahuje
a)
číslo rozhodnutia o akreditácii,
b)
názov programu kontinuálneho vzdelávania,
c)
druh kontinuálneho vzdelávania,
d)
názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,
e)
počet kreditov, ktorý sa za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania prizná,
f)
názov právnickej osoby, ktorej sa akreditácia schvaľuje, a jej identifikačné číslo,
g)
doba platnosti akreditácie.
(5)
Ministerstvo vydá rozhodnutie o akreditácii po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom najviac na dobu šiestich rokov.
(6)
Počas platnosti akreditácie nemožno meniť podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii vydané.
(7)
Ministerstvo začne konanie o zrušení akreditácie, ak zistí porušenie podmienok akreditácie pri uskutočňovaní tohto programu kontinuálneho vzdelávania a poskytovateľ v určenej lehote zistené nedostatky neodstráni.
(8)
Na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.52)
§ 43
Žiadosť o akreditáciu
(1)
Žiadosť o akreditáciu (ďalej len „žiadosť“) predkladá poskytovateľ ministerstvu.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
adresu žiadateľa vrátane mena štatutárneho orgánu,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny,
d)
názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,
e)
druh kontinuálneho vzdelávania,
f)
návrh cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,
g)
špecifické ciele programu kontinuálneho vzdelávania,
h)
názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,
i)
navrhovaný počet priznaných kreditov za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania,
j)
dátum a miesto podania žiadosti,
k)
podpis žiadateľa,
l)
doklad o uhradení poplatku v sume 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
§ 44
Akreditačná rada
(1)
Ministerstvo zriaďuje akreditačnú radu ako svoj poradný orgán na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona.
(2)
Členov akreditačnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Činnosť akreditačnej rady materiálne a finančne zabezpečuje organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. c).
(4)
Organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. c) uhradí členom akreditačnej rady, ktorí nie sú jej zamestnancami, cestovné náhrady56) a odmenu na základe dohody o vykonaní práce.57)
(5)
Ministerstvo vydá štatút akreditačnej rady, ktorý upraví podrobnosti o činnosti akreditačnej rady, vymenúvaní členov akreditačnej rady a o postupe pri posudzovaní žiadostí.
§ 45
Poskytovateľ je povinný
a)
uskutočňovať kontinuálne vzdelávanie podľa akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b)
predkladať akreditačnej rade na základe výzvy časový plán a miesto uskutočňovania akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
c)
oznámiť akreditačnej rade zmeny sídla a názvu, zrušenie alebo zánik,
d)
viesť písomnú agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
e)
umožniť osobám povereným ministerstvom na výkon kontrolnej činnosti na uskutočňovanie a zabezpečenie akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania vstup do priestorov, v ktorých uskutočňuje kontinuálne vzdelávanie.
SIEDMA ČASŤ
KREDITOVÝ SYSTÉM
§ 46
(1)
Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.
(2)
Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa § 47 ods. 2.
(3)
Počet priznaných kreditov zohľadňuje
a)
rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b)
autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov ustanovený osobitným predpisom.58)
(5)
Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky.
Získavanie kreditov a pravidlá prideľovania kreditov
§ 47
Získavanie kreditov
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a)
absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a za absolvované akreditované programy kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c),
b)
profesijné kompetencie získané výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, ktoré boli overené v predpísanej forme ukončenia akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu.
(2)
Rovnako pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity ich priznaním akreditačnou radou za
a)
objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú najmä
1.
autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov,59)
2.
iné tvorivé aktivity, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre,
b)
absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi možno priznať podľa odseku 2 najviac 30 kreditov za sedem rokov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.58)
(4)
Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti
a)
z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva60) alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
b)
z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
(5)
Kredity nemožno získať za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d), ods. 10 písm. a) a § 34 ods. 1 a za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).
§ 48
Pravidlá prideľovania kreditov
Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje jeho rozsah, náročnosť a spôsob jeho ukončovania.
ÔSMA ČASŤ
ATESTÁCIE
§ 49
Atestácia
(1)
Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.
(2)
Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Atestáciu môže uskutočňovať
a)
organizácia zriadená ministerstvom61) na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
b)
organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy zriadená podľa osobitného predpisu,62)
c)
vysoká škola.
(4)
Učitelia kontinuálneho vzdelávania vykonávajú druhú atestáciu podľa tohto zákona pred atestačnou komisiou zriadenou vysokou školou.
(5)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania; učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona.
(6)
Atestáciu tvorí obhajoba písomnej atestačnej práce a atestačná skúška. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykoná atestáciu, ak
a)
obháji atestačnú prácu z oblasti výkonu činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii a
b)
vykoná atestačnú skúšku, ktorou preukáže profesijné kompetencie potrebné na zaradenie do príslušného kariérového stupňa; atestačnú skúšku možno vykonať ústnou formou alebo praktickou formou.
(7)
Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal.
(8)
Organizácia podľa odseku 3 môže požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac v sume 20 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(9)
Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu63) o špecializačnom štúdiu zdravotníckych pracovníkov.
§ 50
Vykonávanie atestácie
(1)
O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec podľa § 46 ods. 5, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.60)
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá žiadosť o vykonanie atestácie, ktorá obsahuje
a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
zaradenie do kategórie alebo podkategórie,
e)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
f)
získaný počet kreditov podľa odseku 1,
g)
názov atestačnej práce,
h)
dve vyhotovenia atestačnej práce,
i)
formu vykonania atestačnej skúšky,
j)
úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie, ak sa uchádza o vykonanie druhej atestácie,
k)
dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
l)
odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.
(3)
Organizácia podľa § 49 ods. 3 na základe dvoch posudkov atestačnej práce
a)
určí termín vykonania atestácie alebo
b)
zamietne vykonanie atestácie pre nedostatočnú kvalitu atestačnej práce; zamietnutie vykonania atestácie sa nepovažuje za neúspešné vykonanie atestácie a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže ďalej postupovať podľa odseku 2.
(4)
O vykonaní atestácie sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda a všetci členovia atestačnej komisie, a vydá sa osvedčenie o vykonaní atestácie.
(5)
Osvedčenie o atestácii obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
zaradenie do kategórie a podkategórie,
e)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
f)
názov atestačnej práce,
g)
dátum vykonania atestácie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu organizácie podľa § 49 ods. 3.
(6)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neobhájil atestačnú prácu, riaditeľ organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy mu nepovolí vykonanie atestačnej skúšky. Atestácia sa považuje za nevykonanú.
(7)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý neúspešne vykonal atestačnú skúšku, môže požiadať o povolenie vykonať opravnú atestačnú skúšku. Opravná atestačná skúška sa koná najskôr po šiestich mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od neúspešne vykonanej atestačnej skúšky. Riaditeľ organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy môže povoliť vykonanie opravnej atestačnej skúšky len jedenkrát.
(8)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nevykonal opravnú atestačnú skúšku úspešne, sa môže uchádzať o vykonanie novej atestačnej skúšky za podmienok podľa odseku 1, najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vykonania opravnej atestačnej skúšky.
(9)
Posudok na atestačnú prácu môže vypracovať ten, kto spĺňa predpoklady byť členom príslušnej atestačnej komisie podľa § 51 ods. 4 a 5.
§ 51
Atestačná komisia
(1)
Atestačné komisie sa zriaďujú pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov osobitne na vykonanie prvej atestácie a osobitne na vykonanie druhej atestácie.
(2)
Atestačná komisia je päťčlenná vrátane jej predsedu. Predseda atestačnej komisie nie je zamestnancom organizácie podľa § 49 ods. 3, na ktorej sa atestačná skúška vykonáva, a vymenúva ho ministerstvo. Členov atestačnej komisie vymenúva štatutárny orgán organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy.
(3)
Za zabezpečenie podmienok na vykonanie atestácií zodpovedá štatutárny zástupca organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy. Za riadny priebeh atestácií zodpovedá štatutárnemu zástupcovi organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektorovi vysokej školy predseda atestačnej komisie.
(4)
Členom atestačnej komisie pre prvú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy najmenej s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa64) získaným v príslušnom študijnom odbore alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou minimálne s piatimi rokmi výkonu pedagogickej činnosti alebo piatimi rokmi výkonu odbornej činnosti v kategórii, pre ktorú je atestačná komisia zriadená.
(5)
Členom atestačnej komisie pre druhú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa získaným v príslušnom študijnom odbore alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou minimálne s desiatimi rokmi výkonu pedagogickej činnosti alebo desiatimi rokmi výkonu odbornej činnosti v kategórii, pre ktorú je atestačná komisia zriadená.
(6)
Členom atestačnej komisie podľa odsekov 4 a 5 je vždy najmenej jeden učiteľ vysokej školy a najmenej jeden učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
DEVIATA ČASŤ
HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 52
(1)
Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí
a)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia,
b)
priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka.
(2)
O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.
(3)
Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na
a)
rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,
b)
vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,
c)
odmeňovanie.65)
(4)
Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v pracovnom poriadku.
DESIATA ČASŤ
STAROSTLIVOSŤ O PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA, JEHO OCHRANA A MORÁLNE OCEŇOVANIE
§ 53
(2)
Súvislým výkonom pedagogickej činnosti alebo súvislým výkonom odbornej činnosti sa rozumie nepretržitý výkon tejto činnosti u všetkých zamestnávateľov.
(3)
Zamestnávateľ je povinný uhradiť náklady podľa odseku 1 písm. a) zamestnancovi len do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a podľa odseku 1 písm. b) len do sumy 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Za náklady súvisiace s rekondičným pobytom alebo liečebným pobytom podľa odseku 1 sa považujú preukázané cestovné náklady a preukázané náklady za pobyt v rozsahu podľa odseku 1.
(4)
Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi
a)
jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca,
§ 54
(2)
Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.
§ 55
Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.
§ 56
Morálne oceňovanie
(1)
Minister môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom, za
a)
celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho významu a medzinárodného významu,
b)
dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.
(2)
Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 predkladajú
a)
riaditeľ alebo zriaďovateľ,
b)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
c)
ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky a profesijné organizácie.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančnou odmenou, aj zriaďovateľ, obec alebo vyšší územný celok za podmienok ustanovených vnútorným predpisom ním vydaným.
JEDENÁSTA ČASŤ
FINANCOVANIE ATESTÁCIÍ A FINANCOVANIE KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
§ 57
(1)
Financovanie atestácií a financovanie kontinuálneho vzdelávania sa zabezpečuje
a)
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
z prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov a obcí v rozsahu svojich pôsobností,
c)
z prostriedkov rozpočtov zriaďovateľov,
d)
z prostriedkov zamestnávateľov,
e)
z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania,
f)
z príspevkov a darov alebo
g)
z iných zdrojov.
(2)
Náklady spojené s atestáciami a s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktoré sa organizuje v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, uhrádza zamestnávateľ, len ak s týmto vzdelávaním zamestnávateľ súhlasí.
(3)
Škola alebo školské zariadenie plánuje finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
DVANÁSTA ČASŤ
REGISTER PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
§ 58
(1)
Register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „register zamestnancov“) je zoznam pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo ďalšie pracovné činnosti v školách a v školských zariadeniach. Register zamestnancov sa skladá
a)
zo školského registra zamestnancov, ktorý spravuje škola alebo školské zariadenie,
b)
z územného registra zamestnancov, ktorý spravuje orgán miestnej štátnej správy v školstve,
c)
z centrálneho školského registra zamestnancov okrem škôl a školských zariadení zriaďovaných podľa osobitného predpisu,68) ktorý spravuje ministerstvo.
(2)
Register zamestnancov slúži na účely
a)
zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
b)
financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,69)
c)
štatistické.
(3)
Register zamestnancov sa vedie v súlade s osobitnými predpismi.70) Údaje v registri môžu spracúvať len osobitne poverení zamestnanci71) príslušnej školy alebo školského zariadenia, zriaďovateľa, orgánu miestnej štátnej správy v školstve alebo ministerstva.
(4)
Register zamestnancov je neverejný okrem údajov uvedených v § 59 ods. 1 písm. a), b), g), h) a ac).
(5)
Na uchovávanie údajov z registra zamestnancov sa vzťahuje osobitný predpis.72)
(6)
Školy, školské zariadenia a ministerstvo sú povinné aktualizovať údaje v registri zamestnancov, a to najmenej raz ročne alebo ak sa zmenia údaje uvedené v § 59 ods. 1.
§ 59
(1)
Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri zamestnancov tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
pohlavie,
f)
štátne občianstvo,
g)
získaný stupeň vzdelania,
h)
absolvovaný študijný program alebo vzdelávací program,
i)
absolvovanie jazykovej skúšky,
j)
bezúhonnosť,
k)
zdravotná spôsobilosť,
l)
kategória,
m)
podkategória,
n)
kariérový stupeň,
o)
platová trieda,
p)
pracovná trieda,
q)
týždenný pracovný čas,
r)
ustanovený rozsah výchovno-vzdelávacej práce,
s)
absolvované kontinuálne vzdelávanie,
t)
počet získaných kreditov,
u)
dátum priznania kreditového príplatku,
v)
dátum a výška priznaného špecializačného príplatku,
w)
adresa trvalého pobytu,
x)
dátum vzniku pracovného pomeru,
y)
číslo pracovnej zmluvy a dátum jej vyhotovenia, na základe ktorej sa založil pracovný pomer,
z)
stupeň vzdelania,
aa)
dátum skončenia pracovného pomeru,
ab)
číslo dokladu o skončení pracovného pomeru a dátum jeho vyhotovenia,
ac)
zamestnávateľ.
(2)
Štruktúru informačnej vety registra zamestnancov v prevádzkovej databáze a jej technické podmienky určí ministerstvo.
(3)
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa odseku 1 najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka a následne ich zriaďovateľ poskytne príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
(4)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve vedie údaje podľa odseku 1 zo všetkých škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti v územnom školskom registri zamestnancov a následne tieto údaje poskytuje ministerstvu a údaje zo stredných zdravotníckych škôl aj Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve využíva údaje podľa odseku 1 pri zabezpečovaní a kontrole financovania výchovy a vzdelávania v týchto školách a v školských zariadeniach.
(6)
Ministerstvo spracuje údaje poskytnuté orgánom miestnej štátnej správy v školstve podľa odseku 4 do centrálneho školského registra zamestnancov.
(7)
Škola alebo školské zariadenie, ktoré má elektronický informačný systém, ak je to technicky možné, môže v plnom rozsahu poskytovať údaje do registra zamestnancov z tohto elektronického informačného systému.
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 60
Spoločné ustanovenia
(1)
Organizáciu, obsah, rozsah, druhy, formy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania, atestácie, získavanie, priznávanie a počet kreditov a financovanie kontinuálneho vzdelávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.
(3)
Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca alebo od začiatku výkonu pedagogickej činnosti, ktorá si vyžaduje špeciálnu pedagogiku, v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do siedmich rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 3.
(4)
Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
(5)
Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) pedagogický zamestnanec nevykonáva atestácie.
(6)
Nezískanie kvalifikačného predpokladu alebo stupňa vzdelania v lehotách podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa tohto zákona.
(7)
Pôsobnosť podľa tohto zákona k pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo veciach všeobecne pedagogických má ministerstvo, vo veciach odborných majú pôsobnosť príslušné ústredné orgány štátnej správy.
(8)
Osvedčenie podľa § 35 ods. 7 a 8 a § 50 ods. 5 je verejnou listinou a vydáva sa na tlačive, ktorého vzor schváli ministerstvo.
(9)
Protokol o vykonaní kontinuálneho vzdelávania je súčasťou registratúry poskytovateľa. Protokol o atestačnej skúške je súčasťou registratúry organizácie podľa § 49 ods. 3.
(10)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí cudzincov podľa osobitného predpisu,73) odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje ministerstvo.
(11)
Štátny dohľad nad kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami vykonáva ministerstvo v spolupráci s ostatnými dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Štátny dohľad nad kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach všeobecno-pedagogických vykonáva ministerstvo a vo veciach odborných predmetov vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Štátny dohľad nad kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 61
Prechodné ustanovenia
(1)
Splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona.
(2)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená.
(3)
Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.
(4)
Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. b) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2015.
(5)
Pedagogický asistent, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2010.
(6)
Nezískanie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v lehotách uvedených v odsekoch 3 až 5 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa tohto zákona.
(7)
Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.
(8)
Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej desať rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku a II. kvalifikačnú skúšku alebo získal ich náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.
(9)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti najneskôr 30. júna 2009, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa odsekov 7 a 8, sa od 1. novembra 2009 zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(10)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti po 30. júni 2009 a má menej ako jeden rok pedagogickej praxe alebo odbornej praxe, sa od 1. novembra 2009 zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec.
(11)
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
(12)
Požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, u ktorého sa podľa doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.
(13)
Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov schválené podľa doterajších predpisov strácajú platnosť 31. augusta 2010.
(14)
Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré sa začali po 1. septembri 2008 a skončia sa po 1. novembri 2009, sa považujú za programy kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona, ak budú akreditované podľa tohto zákona do 28. februára 2010, najneskôr však pred ukončením projektu.
(15)
Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov pred 1. septembrom 2004, začne najneskôr do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona funkčné inovačné vzdelávanie podľa § 40 ods. 6, ktoré skončí najneskôr do štyroch rokov od účinnosti tohto zákona.
(16)
Za bezúhonného pedagogického zamestnanca a za bezúhonného odborného zamestnanca sa na účely tohto zákona považuje aj ten pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol bezúhonný podľa doterajších predpisov.
Záverečné ustanovenia
§ 62
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 63
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2000 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 200/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 374/2005 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z. a zákona č. 257/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 37 písm. b) sa slová „učiteľovi alebo vychovávateľovi“ nahrádzajú slovami „pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi“.
Čl. III
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z. a zákona č. 474/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. i) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
k)
základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4b)
§ 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou: „Napríklad zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
5.
V § 4 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,“.
6.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
kreditový príplatok,“.
Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená k) až s).
7.
V § 4 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“, za slovami „§ 30 ods. 3“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 32b ods. 1 a 2“.
8.
V § 5 odsek 11 znie:
„(11)
Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise8) ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu.11aa) Na vedúceho pedagogického zamestnanca a na vedúceho odborného zamestnanca sa odsek 2 nevzťahuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
„11aa)
§ 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
9.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried
(1)
Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. Pracovná trieda vyjadruje stupeň náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a splnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na jej vykonávanie ustanovených osobitným predpisom.11ab)“.
(2)
Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.
(3)
Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva odborného zamestnanca, ktorý vykonáva odbornú činnosť podľa osobitného predpisu.11ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú:
„11ab)
§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
11ac)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. § 4 a § 19 až 24 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
10.
V § 6 ods. 1 sa slová „pedagogického zamestnanca11a)“ nahrádzajú slovami „pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca11a)“, vypúšťajú sa slová „s výnimkou vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci (ďalej len „pedagogický zamestnanec“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
11.
V § 6 ods. 7 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“.
12.
V § 7 ods. 1 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „odborného zamestnanca“, za slová „pedagogickým zamestnancom“ sa vkladajú slová „a odborným zamestnancom“ a slová „8 až 12“ sa nahrádzajú slovami „9 až 13“.
13.
V § 7 ods. 2 sa za slovami „písm. g)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slová „vedúceho pedagogického zamestnanca“ sa vkladajú slová „a pre vedúceho odborného zamestnanca“ a vypúšťa sa posledná veta.
14.
V § 7 ods. 4 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“.
15.
V § 7 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa prvý a druhý bod. Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako prvý a druhý bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
16.
V § 7 odseky 9 až 11 znejú:
„(9)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 10 a sumy zvýšenia platovej tarify podľa odseku 11. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.
(10)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7 v závislosti od platovej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5, a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5a.
(11)
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“.
17.
V § 8 ods. 2 prvá veta znie:
„Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.“.
18.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok podľa odseku 2“.
19.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.
20.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.“.
21.
Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
§ 13a
(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.
(2)
Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť
a)
triedneho učiteľa a
b)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 13b
(1)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.
(2)
Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.
(3)
Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
22.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Kreditový príplatok
(1)
Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti akreditovaným celoživotným sústavným vzdelávaním určeným v osobitnom predpise30a) patrí kreditový príplatok mesačne v rámci rozpätia 5 % až 10 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3. Podmienky poskytovania príplatku v súlade s osobitným predpisom30a) dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich upraví vo vnútornom predpise. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu30b) patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom,30c) najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom.30c) Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu podľa osobitného predpisu.30d) Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(3)
Kreditový príplatok podľa odseku 2 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov, na dobu platnosti získaných kreditov podľa odseku 2.
(4)
Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak
a)
uplynie doba podľa odseku 2,
b)
pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov30e) na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
(5)
Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní kreditového príplatku pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi podľa odseku 2 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30e znejú:
„30a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30b)
Zákon č. 317/2009 Z. z.
30c)
§ 46 a 47 zákona č. 317/2009 Z. z.
30d)
§ 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.
30e)
§ 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
23.
V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. k) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. l) až s)“.
24.
V § 27 ods. 3 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 druhej vety a odseku 2“.
25.
V § 27 ods. 4 posledná veta znie: „Suma zistená podľa § 15 až 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
26.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
(9)
Kreditový príplatok podľa § 14 ods. 1 zamestnávateľ prizná zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnanec splnil podmienky na jeho priznanie.“.
27.
Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32b
Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009
(1)
Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určený podľa tohto zákona je nižší ako funkčný plat určený podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, patrí mu funkčný plat v sume určenej pred 1. novembrom 2009.
(2)
Ak funkčný plat podľa § 4 ods. 4 a 5 pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca u zamestnávateľa podľa § 1 ods. 1 písm. j) a k), ktorý pri odmeňovaní postupoval podľa Zákonníka práce, nedosiahne sumu priemerného mesačného zárobku zisteného v rozhodujúcom období pred 1. novembrom 2009, patrí mu vyrovnanie do sumy zisteného priemerného mesačného zárobku. Vyrovnanie sa poskytuje, pokiaľ trvajú rovnaké podmienky vykonávania práce z hľadiska náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti a dosahovaných pracovných výsledkov, až do vyrovnania súm funkčného platu a zisteného priemerného mesačného zárobku.
(3)
Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 2 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku sa do mzdy zamestnanca zúčtovanej v rozhodujúcom období pred 1. novembrom 2009 nezapočíta mzda poskytovaná v závislosti od plnenia vopred ustanovených kritérií, mzda poskytnutá za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok vrátane častí takejto mzdy prenášanej z predchádzajúcich štvrťrokov, mzda poskytnutá za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, a ak je dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ani príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu.
(4)
Započítaná prax priznaná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľom k 1. novembru 2009 zostáva zachovaná.
(5)
Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi nový funkčný plat už za mesiac november 2009.
(6)
Platová tarifa, ktorá patrí odbornému zamestnancovi podľa § 7 ods. 10, sa zvýši o 1 % za každý celý rok započítanej praxe priznanej podľa doterajších predpisov k 31. decembru 2008 až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa, ktorá patrí odbornému zamestnancovi podľa § 7 ods. 10, zvýši o 0,5 %. Zvýšenie sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
28.
Príloha č. 7 znie:
„Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2009 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
v eurách mesačne
Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
6 1 359,00
2 384,00
7 1 398,00
2 426,00
8 1 441,50
2 471,00
9 1 494,00
2 527,00
10 1 539,00
2 575,00
11 1 575,00
2 615,50
12 1 632,50
2 676,50“.
Čl. IV
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z. a zákona č. 466/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 93 odsek 6 znie:
„(6)
Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.74a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74 a 74a znejú:“.
74) § 12 a 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74a)
Zákon č. 317/2009 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 84 odsek 14 znie:
„(14)
Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca30) v zariadení sociálnych služieb sa vzťahuje osobitný predpis.30a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 30a znejú:
30) § 12 a 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30a)
Zákon č. 317/2009 Z. z.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 54 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, čl. I § 53 ods. 1 a § 53 ods. 4 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 317/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 199, 6. 8. 1977).
2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
3.
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 363, 2. 12. 2000).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
1)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 109 až 111 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
5)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
13)
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 394/2004 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 395/2004 Z. z.).
19)
Napríklad § 50 a 51 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
20)
Napríklad § 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 245/2008 Z. z.
23)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
25)
§ 102 ods. 2 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
27)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
37)
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 4 a 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
47)
§ 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad § 82 Zákonníka práce,§ 8 a 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 a § 109 až 111 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
52)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
53)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
§ 19 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
§ 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
58)
§ 14 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)
§ 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
63)
§ 39 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64)
§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
§ 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
67)
§ 7 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
68)
Zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 109 až 111 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
70)
Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
71)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.