313/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

313
ZÁKON
z 30. júna 2009
o vinohradníctve a vinárstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách nachádzajúcich sa vo vinohradníckych oblastiach, ako aj podmienky výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh v záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti1) a kvality.
(2)
Tento zákon ďalej ustanovuje
a)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vinič pestujú na vinohradníckej ploche, sú vlastníkmi alebo užívateľmi vinohradníckych plôch, dorábajú hrozno, vrúble, podpníkové odrezky a viničové sadenice, vyrábajú hroznový mušt, burčiak a hroznové víno, nakladajú s ním alebo ho uvádzajú na trh,
b)
výkon štátnej správy a kontroly nad vinohradníctvom a vinárstvom a vedenie vinohradníckej a vinárskej evidencie.
(3)
Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa zdravotnej neškodnosti a vedenia evidencie vína2) uvádzaného na trh nie sú týmto zákonom dotknuté.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na hrozno určené na priamu spotrebu, hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú šťavu a vínny ocot.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vinohradníctvom súhrn činností zameraných na pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového viniča, výrobu podpníkových odrezkov, vrúbľov, viničových sadeníc, výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch, ako aj na zber hrozna,
b)
viničom rastlina rodu Vitis určená na produkciu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál pre tieto rastliny,
c)
viničovou sadenicou
1.
neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného výhonku určená na sadenie v neštepenom stave alebo na použitie ako podpníky určené na výrobu odrezkov,
2.
časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo výhonku spojená štepením, ktorého podzemná časť je zakorenená,
d)
podpníkovým viničom rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča a tvoria jej dolnú časť,
e)
odrodou skupina viniča v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny viniča podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
f)
klonom viniča vegetatívnym spôsobom dopestované a geneticky identické potomstvo z jedného kra, ktorý je zapísaný v Listine registrovaných odrôd,3)
g)
krom viniča rastlina viniča v pestovateľskom tvare určená na produkciu hrozna, vrúbľov alebo odrezkov viniča,
h)
bobuľou dužinatý plod viniča, ktorý sa skladá z dvoch vrstiev, a to z dužiny a šupky, a je súčasťou strapca,
i)
hrozienkom bobuľa hrozna prirodzene prezretá a dehydrovaná na kre viniča,
j)
cibébou bobuľa hrozna zhrozienkovatená na kre viniča, zušľachtená účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon,
k)
vinicou druh pozemku4) s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnych plôch,
l)
vinohradníckou plochou pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), ktorý sa člení na
1.
obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená kultúra rodivá alebo ešte nerodivá, určená na výrobu hrozna a pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj,
2.
opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná pestovateľským operáciám zameraným na získanie výrobku určeného na predaj,
3.
vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha, z ktorej boli odstránené všetky kry viniča,
m)
vinohradom obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom,
n)
zemepisnou jednotkou slovenský vinohradnícky región, vinohradnícka oblasť, vinohradnícky rajón, vinohradnícka obec a vinohradnícky hon alebo ich časti, alebo ich skupiny,
o)
slovenským vinohradníckym regiónom časť územia Slovenskej republiky vysadená viničom,
p)
vinohradníckou oblasťou časť slovenského vinohradníckeho regiónu vyznačujúca sa relatívne homogénnymi prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína,
q)
vinohradníckym rajónom časť vinohradníckej oblasti vyznačujúca sa vyšším stupňom homogénnosti ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína,
r)
vinohradníckou obcou obec vo vinohradníckom rajóne, na ktorej katastrálnom území sa nachádzajú vinohradnícke plochy,
s)
vinohradníckym honom ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína; spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce,
t)
kvalifikovaným honom vinohradnícky hon zatriedený ako hon vhodný na pestovanie hrozna, ktoré je určené na výrobu tokajského vína,
u)
uzavretou vinohradníckou oblasťou územie so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, s určenou orientáciou na svetovú stranu, s určenou a nemennou odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym a vinárskym režimom,
v)
výnosovou plochou vinohradov vysadená, obhospodarovaná a rodiaca vinohradnícka plocha okrem vinohradníckych plôch na pokusné účely,
w)
hektárovým výnosom množstvo hrozna, hroznového muštu alebo vína v kilogramoch alebo hektolitroch na hektár výnosovej vinohradníckej plochy,
x)
vinohradníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady,
y)
vinárstvom súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie s ním a na jeho uvádzanie na trh,
z)
vinárom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty,
aa)
vinárskym produktom výrobky podľa osobitného predpisu5) vyrobené na báze hrozna,
ab)
stupňom normalizovaného muštomeru (°NM) 1 kg skvasiteľných cukrov v 100 l muštu,
ac)
cukornatosťou muštu obsah skvasiteľných cukrov vyjadrený v stupňoch normalizovaného muštomeru,
ad)
rmutom nekvasiace alebo kvasiace pomleté hrozno,
ae)
oxidatívnou metódou výroby vína spôsob, pri ktorom sa víno vyrába za prístupu vzduchu,
af)
reduktívnou metódou výroby vína spôsob, pri ktorom sa víno vyrába bez prístupu vzduchu,
ag)
chybným vínom víno, ktorého kvalita z dôvodu pôsobenia mikroorganizmov alebo použitia nedostatočných technologických postupov a hygieny vylučuje ľudskú spotrebu,
ah)
falšovaným vínom víno, ktoré sa nevyrobilo ustanoveným spôsobom a ktorého vzhľad, zloženie alebo kvalita boli upravené nedovoleným spôsobom, ale spotrebiteľovi sa ponúka ako plnohodnotné, pod obvyklým obchodným názvom alebo iným klamlivým spôsobom,
ai)
pomocnou látkou látka, ktorá sa nepoužíva ako potravinová prísada, ale používa sa len na technologické účely a nestáva sa súčasťou vína,
aj)
prídavnou látkou povolená prísada, ktorá sa úmyselne pridáva do vína na účely ovplyvnenia jeho kvality a dosiahnutia ustanovených vlastností, pričom sa stáva jeho súčasťou,
ak)
výrobou vína proces zahŕňajúci technologické postupy, výrobné operácie a ošetrovanie, ktorý sa začína spracovaním hrozna a končí sa uvedením vína na trh, alebo časť tohto procesu,
al)
výrobnou dávkou konkrétne, dokonale homogénne množstvo druhovo totožných vinárskych produktov, ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok; o množstve, pôvode a technologickom postupe tvorby sa vedie podrobný technologický záznam,
am)
uvádzaním vinárskych produktov na trh ich prepravovanie, skladovanie, ponúkanie, predaj a distribúcia,
an)
dovozcom fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorá prevezme zodpovednosť za uvedenie vinárskych produktov na trh, ktoré nie sú z členského štátu,
ao)
obchodníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje, uchováva, uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych produktov,
ap)
maloobchodníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva vinárske produkty konečnému spotrebiteľovi.
Výsadba vinohradníckych plôch
§ 3
Povolenie na výsadbu viniča
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) môže vysádzať vinič, ak
a)
má udelené právo na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv alebo právo na opätovnú výsadbu viniča, ktoré kontrolný ústav na základe žiadosti žiadateľa zmenil na povolenie podľa osobitného predpisu,6)
b)
vyklčuje vinohradnícku plochu alebo jej časť, ktorú je oprávnená užívať na pestovanie viniča a brať z nej úžitky, a opätovnú výsadbu viniča uskutoční na tejto vinohradníckej ploche alebo jej časti,7)
c)
má udelené povolenie na opätovnú výsadbu viniča8) na inom pozemku alebo jeho časti ako na vinohradníckej ploche, ktorý je oprávnený užívať na pestovanie viniča a brať z neho úžitky a ktorý vyklčoval alebo sa zaviaže vyklčovať, alebo
d)
má udelené povolenie na novú výsadbu viniča.9)
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku9a) nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie, alebo v lehote podľa osobitného predpisu.9b)
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. d) podáva žiadateľ do 30. apríla kalendárneho roka na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo vyhlasuje zverejnením na svojom webovom sídle do 1. marca kalendárneho roka.
(4)
Výzva podľa odseku 3 obsahuje
a)
veľkosť plochy9c) na príslušný vinársky rok,
b)
kritériá oprávnenosti9d) alebo prioritné kritériá9e) na výber žiadostí podľa odseku 1 písm. d) o udelenie povolenia, ak je to potrebné.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
meno, priezvisko, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
c)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje podľa osobitného predpisu.9f)
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 písm. c) a d) sú
a)
údaje podľa osobitného predpisu9fa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku,
b)
kópia nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku,
c)
písomný súhlas vlastníka pozemku podľa § 123 Občianskeho zákonníka alebo spoluvlastníkov pozemku podľa § 139 Občianskeho zákonníka, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku a ak tento súhlas nevyplýva priamo z nájomnej zmluvy.
(7)
Ministerstvo pri udelení povolenia podľa odseku 1 písm. d) zohľadňuje vlastnosti navrhovaného pozemku vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti o povolenie podľa odseku 3 väčšia ako plocha, ktorá je v danom roku k dispozícii, udeľovanie povolení sa vykoná podľa osobitných predpisov.9g)
(8)
Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 3 je tri roky odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolenie udelené.
§ 6
Neoprávnená výsadba
(1)
Kontrolný ústav upozorní vinohradníka, ktorý uskutočnil neoprávnenú výsadbu, že podľa osobitného predpisu10a) má povinnosť túto výsadbu vyklčovať. Ak vinohradník túto povinnosť nesplní, kontrolný ústav zabezpečí vyklčovanie neoprávnenej výsadby na náklady vinohradníka.
(2)
Vinárske produkty, ktoré boli vyrobené z neoprávnenej výsadby, je zakázané uvádzať na trh.10b)
§ 7
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1)
Pestovanie viniča hroznorodého sa uskutočňuje na vinohradníckych plochách zaregistrovaných vo vinohradníckom registri.
(2)
Slovenský vinohradnícky región sa člení:
a)
Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
b)
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
c)
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
d)
Nitrianska vinohradnícka oblasť,
e)
Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
f)
Vinohradnícka oblasť Tokaj.
§ 8
Vinohradnícky register
(1)
Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov. Údaje z vinohradníckeho registra možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem.
(2)
Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.
(3)
Vinohradník je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri, ak užíva jednu vinohradnícku plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ak ich celková výmera
a)
prevyšuje 1 000 m2 alebo
b)
je menšia ako 1 000 m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh.
(4)
Registrovať sa môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič na výmere menšej ako 1 000 m2 a neuvádza hrozno na trh.
(5)
Vinohradník je povinný kontrolnému ústavu predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky vinohradnícku plochu. Kontrolný ústav vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom.
(6)
Vinár je povinný písomne nahlásiť kontrolnému ústavu začiatok a skončenie výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh v deň začatia alebo skončenia tejto činnosti.
(7)
Vinohradník, vinár, obchodník a maloobchodník sú povinní oznámiť zmenu svojich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.
(8)
Kontrolný ústav vyčiarkne z vinohradníckeho registra vinohradnícku plochu na žiadosť vinohradníka alebo na žiadosť vlastníka vinohradníckej plochy, ktorá bola vinohradnícka plocha zaregistrovaná podľa odseku 4 inou osobou ako jej vlastníkom a k tejto vinohradníckej ploche nie je uzatvorená nájomná zmluva. Výsadbové právo z tejto plochy sa stáva súčasťou rezervy výsadbových práv.
(9)
Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.
(10)
Vinár, obchodník alebo maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, je povinný každoročne oznamovať kontrolnému ústavu do
a)
7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,
b)
10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. augusta do 30. novembra,
c)
10. decembra stav zásob vína a muštov k 30. novembru,
d)
konca príslušného vinárskeho roka množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína.
Vinárstvo
§ 9
Povinnosti vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov
(1)
Vinár pri svojej činnosti je povinný
a)
dodržiavať požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitného predpisu,11) kontrolovať dodržiavanie týchto požiadaviek a viesť o tom evidenciu,
b)
odstrániť vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vinárskych produktov a viesť o tom evidenciu za podmienok podľa osobitného predpisu,12)
c)
dodržiavať podmienky obohacovania, zvyšovania alebo znižovania obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním,13)
d)
viesť vinársku evidenciu v súlade s osobitným predpisom,14)
e)
dodržiavať hygienické požiadavky podľa osobitného predpisu,15)
f)
oznamovať písomne kontrolnému ústavu obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.
(2)
Evidenciu, ktorú vedie vinár podľa odseku 1 písm. d), je povinný primerane viesť aj pri výrobe alkoholických nápojov vyrobených z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov.
(3)
Obchodník alebo maloobchodník je povinný dodržiavať požiadavky na kvalitu, označovanie a zdravotnú neškodnosť vinárskych produktov podľa osobitného predpisu.16)
§ 10
Členenie vinárskych produktov
Vinárske produkty sa členia na
a)
hroznový mušt,
b)
burčiak,
c)
víno bez zemepisného označenia,
d)
víno s chráneným zemepisným označením,
e)
víno s chráneným označením pôvodu,
f)
odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno,
g)
víno na priemyselné spracovanie,
h)
vinárske produkty podľa osobitného predpisu.5)
§ 11
Hroznový mušt
Hroznový mušt možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený.
§ 12
Burčiak
(1)
Ako „burčiak“ možno označiť len kvasiaci hroznový mušt17) vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky.
(2)
Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ktoré do 15. júla tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(3)
Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.
(4)
Označenie „burčiak“ a údaj o výrobcovi je ten, kto predáva, povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka.
§ 13
Víno bez zemepisného označenia
(1)
Pri výrobe vína bez zemepisného označenia sa musia dodržiavať požiadavky podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Víno bez zemepisného označenia, ak krajina pôvodu je Slovenská republika, možno uvádzať na trh, ak hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 13 ° NM.
(3)
Víno bez zemepisného označenia sa označuje výrazom „víno“ a možno ho označovať údajmi o pôvode podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Na výsadbu viniča povolenú podľa § 3 na výrobu vína bez zemepisného označenia možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané podľa osobitného predpisu19a) alebo sadenice odrôd registrovaných v odrodových knihách členských štátov.
§ 14
Víno s chráneným zemepisným označením
(1)
Víno možno označiť ako víno s chráneným zemepisným označením, iba ak
a)
sa vyrába výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách podľa § 7 na území Slovenskej republiky,
b)
hrozno na výrobu vína patrí k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd alebo v odrodových knihách iných členských štátov ako Slovenskej republiky,
c)
zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutočnili v Slovenskom vinohradníckom regióne,
d)
hrozno, z ktorého je víno vyrobené, malo cukornatosť najmenej 13 °NM,
e)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 20 000 kg/ha,
f)
spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,20)
g)
mu je priznaná ochrana zemepisného označenia podľa osobitného predpisu,21)
h)
je preň vypracovaná špecifikácia vinárskeho produktu (ďalej len „špecifikácia“) a spĺňa podmienky tejto špecifikácie.
(2)
V označení vína s chráneným zemepisným označením sa uvádza názov regiónu. Názov regiónu možno uvádzať aj ako prídavné meno pred výrazom víno. V označení vína s chráneným zemepisným označením sa nesmie uvádzať názov menšej zemepisnej jednotky ako región.
(3)
V označení vína s chráneným zemepisným označením možno uvádzať tradičný výraz „regionálne víno“.
§ 15
Víno s chráneným označením pôvodu
(1)
Víno možno označiť ako víno s chráneným označením pôvodu, iba ak
a)
sa vyrába výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách podľa § 7 na území Slovenskej republiky,
b)
hrozno na výrobu vína patrí k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd alebo v odrodových knihách iných členských štátov ako Slovenskej republiky,
c)
zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutočnili v tej istej alebo bezprostredne susediacej zemepisnej jednotke na území Slovenskej republiky,
d)
hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM,
e)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg/ha,
f)
spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,20)
g)
mu je priznaná ochrana označenia pôvodu podľa osobitného predpisu,21)
h)
je preň vypracovaná špecifikácia a spĺňa podmienky tejto špecifikácie.
(2)
V označení vína s chráneným označením pôvodu sa uvádza názov chráneného označenia pôvodu a možno uvádzať názov väčšej alebo menšej zemepisnej jednotky, z ktorej víno s chráneným označením pôvodu pochádza. Názov tejto jednotky možno uviesť aj ako prídavné meno pred výrazom víno.
(3)
V označení vína s chráneným označením pôvodu možno uvádzať
a)
tradičný výraz „akostné víno“, „akostné víno s prívlastkom“, „sekt vinohradníckej oblasti“, „sekt V. O.“ alebo „pestovateľský sekt“,
b)
výraz „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratka „D. S. C.“, alebo jeho symbol, ak víno bolo certifikované podľa § 26.
§ 16
Víno na priemyselné spracovanie
(1)
Víno na priemyselné spracovanie sa vyrába z hrozna, ktorého najmenší prirodzený obsah alkoholu nedosahuje hodnoty podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Na priemyselné spracovanie možno použiť aj
a)
víno, ktorého najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok sú prekročené, ak získaný produkt nebude zdraviu škodlivý,
b)
alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením výluhov z vylisovaného hrozna,
c)
alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením zriedených vínnych kalov,
d)
zmesi vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, sladu, rastlín alebo ich výluhov.
§ 17
Tradičný výraz
(1)
Tradičný výraz možno uvádzať na etiketách len pre vína s chráneným označením pôvodu alebo vína s chráneným zemepisným označením.
(2)
Tradičné výrazy sú
a)
regionálne víno,
b)
akostné víno,
c)
akostné víno s prívlastkom
1.
kabinetné,
2.
neskorý zber,
3.
výber z hrozna,
4.
bobuľový výber,
5.
hrozienkový výber,
6.
cibébový výber, botrytický výber,
7.
ľadové víno,
8.
slamové víno,
d)
pestovateľský sekt,
e)
sekt vinohradníckej oblasti,
f)
sekt V. O.,
g)
château alebo chateau.
§ 18
Podmienky použitia tradičného výrazu regionálne víno
Tradičný výraz regionálne víno možno použiť iba na označenie vína s chráneným zemepisným označením, ak
a)
hrozno, z ktorého bolo vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 15 °NM,
b)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg/ha,
c)
skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,5 % objemu,
d)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
§ 19
Podmienky použitia tradičného výrazu akostné víno
Tradičný výraz akostné víno možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak
a)
hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 “NM,
b)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg/ha,
c)
skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu,
d)
obohacovanie sa uskutočnilo podľa osobitného predpisu,13) pre červené víno najviac do 24 °NM a pre biele víno najviac do 22 °NM,
e)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
§ 20
Podmienky použitia tradičného výrazu akostné víno s prívlastkom
(1)
Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak
a)
hrozno použité na výrobu vína bolo osvedčené kontrolným ústavom,
b)
víno nebolo obohacované,
c)
víno nie je chemicky konzervované s výnimkou použitia oxidu siričitého,
d)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 13 000 kg/ha,
e)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
(2)
Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom sa dopĺňa výrazom
a)
kabinetné, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu,
b)
neskorý zber, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu,
c)
výber z hrozna, ak je víno vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % objemu,
d)
bobuľový výber, ak je víno vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu,
e)
hrozienkový výber, ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu,
f)
cibébový výber, botrytický výber, ak je víno vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8 % objemu,
g)
ľadové víno, ak je víno vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote –7 °C a nižšej, a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6 % objemu,
h)
slamové víno, ak je víno vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6 % objemu.
§ 21
Podmienky použitia tradičných výrazov sekt vinohradníckej oblasti, sekt V. O. a pestovateľský sekt
(1)
Tradičné výrazy sekt vinohradníckej oblasti a sekt V. O. možno použiť len na označenie akostného šumivého vína s chráneným označením pôvodu, ak
a)
hrozno, mušt alebo víno a všetky zložky použité na jeho výrobu pochádzajú z tej istej alebo bezprostredne susediacej zemepisnej jednotky podľa § 7 na území Slovenskej republiky,
b)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
(2)
Tradičný výraz pestovateľský sekt možno použiť len na označenie akostného šumivého vína s chráneným označením pôvodu, ak
a)
hrozno, mušt alebo víno a všetky zložky použité na jeho výrobu pochádzajú z vinohradu výrobcu,
b)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
§ 22
Podmienky použitia tradičného výrazu château alebo chateau
Tradičný výraz château alebo chateau možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak
a)
zber hrozna, jeho spracovanie a výroba vína sa uskutočnili v zemepisnej jednotke v Slovenskom vinohradníckom regióne, v ktorej sa nachádza stavba označená ako château alebo chateau,
b)
spĺňa kvalitatívne požiadavky.
§ 23
Chránené označenie pôvodu vín a chránené zemepisné označenie vín
(1)
Žiadateľ22) môže po odsúhlasení špecifikácie ministerstvom prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu23) označenia pôvodu vína alebo zemepisného označenia vína.
(2)
Na účely posudzovania špecifikácií ustanovuje ministerstvo komisiu na posudzovanie žiadostí podľa odseku 1. Členov komisie na posudzovanie žiadostí podľa odseku 1 vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z odborne spôsobilých osôb. Organizáciu a rokovanie komisie upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.
(3)
Odborne spôsobilá osoba podľa odseku 2 je fyzická osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá má prax v oblasti vinohradníctva a vinárstva najmenej päť rokov.
§ 24
Uznávanie organizácie výrobcov
(1)
Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov24) sa predkladá ministerstvu. Prílohou žiadosti je
a)
vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu,25)
b)
originál alebo úradne osvedčená kópia stanov organizácie výrobcov,
c)
originál alebo úradne osvedčená kópia registrácie podľa osobitného predpisu,26)
d)
doklad o počte členov organizácie výrobcov; minimálny počet členov organizácie výrobcov je päť,
e)
doklad o obchodnej produkcii v oblasti, kde organizácia výrobcov pôsobí; obchodná produkcia musí byť najmenej 70 % celkovej produkcie oblasti.
(2)
Ministerstvo žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie o uznaní organizácie výrobcov alebo rozhodnutie o neuznaní organizácie výrobcov v lehote podľa osobitného predpisu.27)
(3)
Organizácie výrobcov uznané podľa odseku 2 oznamujú ministerstvu všetky zmeny a doplnenia dokladov, ktoré boli na účely uznania predložené ministerstvu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.
(4)
Ministerstvo rozhodnutím zruší rozhodnutie o uznaní organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1.
Uvádzanie vinárskych produktov na trh
§ 25
Podmienky uvádzania na trh
(1)
Ak sa víno vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, je zakázané také víno uvádzať na trh vo fľašiach pred dátumom, ktorý do 30. septembra tohto kalendárneho roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(2)
Je zakázané uvádzať na trh vinárske produkty, ak
a)
sú v nich prekročené najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok,
b)
sú zdraviu škodlivé, falšované alebo chybné,
c)
neboli dodržané kvalitatívne požiadavky na ich výrobu,
d)
dodatočne stratili alebo sa zmenili vlastnosti, na základe ktorých bol vydaný certifikát,
e)
nebol vystavený sprievodný doklad podľa osobitného predpisu.28)
(3)
Menovité množstvo vína ustanovené pre označené spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu29) platí aj pre vinárske produkty plnené do spotrebiteľského balenia neoznačeného značkou „e“.
§ 26
Certifikácia
(1)
Vinárske produkty, ktoré podliehajú certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali certifikát.
(2)
Certifikácii podlieha víno s chráneným označením pôvodu vrátane tokajského vína a víno s chráneným zemepisným označením.
(3)
Certifikácia zahŕňa overovanie dodržiavania špecifikácie podľa osobitného predpisu30) alebo
a)
kontrolu údajov vo vinohradníckom registri,
b)
chemickú analýzu vína a
c)
senzorické hodnotenie vína.
(4)
Certifikáciu vín podľa odseku 2 pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný ústav alebo organizácie autorizované ministerstvom (ďalej len „kontrolný orgán“).
(5)
Organizácie autorizované ministerstvom preukazujú spôsobilosť osvedčením o akreditácii.31) O výsledku overovania dodržiavania špecifikácie písomne informujú ministerstvo.
(6)
Chemická analýza vína podľa odseku 3 písm. b) sa musí vykonať v akreditovanom laboratóriu.31)
(7)
Na účely senzorického hodnotenia vína podľa odseku 3 písm. c) ustanovuje ministerstvo komisiu na hodnotenie vína. Členov komisie na hodnotenie vína vymenúva a odvoláva minister z odborne spôsobilých osôb. Organizáciu a rokovanie komisie na hodnotenie vína upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.
(8)
Odborne spôsobilá osoba podľa odseku 7 je fyzická osoba, ktorá má
a)
osvedčenie hodnotiteľa na zmyslové hodnotenie vína,
b)
najmenej sedemročnú odbornú prax v zmyslovom hodnotení vína,
c)
písomný súhlas zamestnávateľa na výkon zmyslového hodnotenia vína.
(9)
Vinár alebo obchodník je povinný pred uvedením vinárskych produktov podľa odseku 2 na trh predložiť kontrolnému orgánu vzorky vo fľašiach so žiadosťou o certifikáciu. Odo dňa podania žiadosti o certifikáciu a predloženia jeho vzoriek vinár alebo obchodník nesmie s vínom manipulovať okrem ošetrovania vína.
(10)
Po predložení žiadosti kontrolný orgán vinárske produkty podľa odseku 2 preskúša. Do 30 dní od prijatia žiadosti kontrolný orgán vydá certifikát alebo oznámi vinárovi alebo obchodníkovi dôvod neudelenia certifikátu.
(11)
Kontrolný orgán odníme certifikát, ak sa
a)
preukáže, že víno nespĺňa požiadavky certifikácie, alebo
b)
dodatočne preukáže, že údaje poskytnuté na účel certifikácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce.
§ 27
Štátne kontrolné číslo
(1)
Víno s chráneným označením pôvodu, ktoré je označené tradičným výrazom podľa § 20 alebo § 35 a ktoré je balené do fliaš, možno uvádzať na trh, iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom.
(2)
Štátne kontrolné číslo prideľuje kontrolný ústav na základe výsledkov certifikácie. Kontrolný ústav pridelí štátne kontrolné čísla len na množstvo vína uvedené v žiadosti o certifikáciu.
(3)
Na požiadanie zamestnanca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, preukáže, že štátne kontrolné číslo používa oprávnene.
(4)
Kontrolný ústav odníme štátne kontrolné číslo, ak
a)
sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie štátneho kontrolného čísla, alebo
b)
ten, komu bolo pridelené štátne kontrolné číslo, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania štátneho kontrolného čísla.
(5)
Ten, komu bolo štátne kontrolné číslo odňaté, je povinný odstrániť už nalepené štátne kontrolné čísla z fliaš s vínom a nepoužité štátne kontrolné čísla vrátiť kontrolnému ústavu.
§ 28
Označovanie vinárskych produktov
(1)
Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku.
(2)
Na označení etiketou sa uvádzajú údaje ustanovené osobitným predpisom32) a týmto zákonom.
(3)
V označení je zakázané používať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie, ktoré môžu
a)
mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality vinárskeho produktu,
b)
vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode vinárskeho produktu,
c)
vyvolať nesprávne predstavy o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku zberu.
(4)
Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným označením používať pojmy
a)
„plnené vinohradníkom“, ak zber hrozna, výroba vína aj jeho plnenie prebiehajú vo vinohrade alebo do vzdialenosti 20 km od neho,
b)
„vyrába a plní“, ak výroba vína aj jeho plnenie prebieha u vinára, ktorý toto víno uvádza na trh vo fľašiach, alebo
c)
ktorých zoznam a podmienky používania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(5)
Vinárske produkty uvádzané na trh v inom ako spotrebiteľskom balení musia byť označené na viditeľnom mieste a čitateľne na výveske v mieste predaja najmenej údajmi podľa osobitného predpisu.33)
(6)
Označovať víno slovom „archívne víno“ možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno uvádzané do obehu najmenej tri roky po roku, v ktorom bolo zozbierané hrozno, z ktorého je víno vyrobené.
(7)
Označovať víno slovami „mladé víno“ možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.
(8)
Označovať víno slovami „panenská úroda“ možno, ak víno pochádza z prvej úrody vinohradu. Za prvú úrodu sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe.
(9)
Údajom podľa farby sa vína označujú slovami biele, ružové, červené.
§ 29
Skladovanie a preprava vinárskych produktov
(1)
Vinárske produkty sa musia skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie ich kvality a zdravotnej neškodnosti.
(2)
Vinárske produkty pri skladovaní v nádobách a fľašiach musia byť riadne označené tak, aby nemohlo dôjsť k ich nežiaducej zámene a aby bolo možné jednoznačne preukázať ich pôvod.
(3)
Vinárske produkty sa musia skladovať tak, aby k nim bol umožnený prístup orgánov kontroly a bolo umožnené bezpečné nakladanie s nimi.
(4)
Vinárske produkty možno prepravovať len so sprievodným dokladom podľa osobitného predpisu,28) na ktorom je uvedené evidenčné číslo pridelené colným úradom.
(5)
Evidenciu pridelených evidenčných čísel vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“) a poskytuje ich ministerstvu na jeho písomnú žiadosť.
(6)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu vinárskych produktov z členského štátu alebo do členského štátu, sú povinné viesť o tom vstupnú evidenciu a výstupnú evidenciu a oznámiť colnému úradu a štátnej veterinárnej a potravinovej správe každú uskutočnenú prepravu fotokópiou sprievodného dokladu28) do siedmich dní odo dňa uskutočnenia prepravy.
(7)
Vinár, obchodník a maloobchodník na účely uvádzania vinárskych produktov na trh sú povinní orgánom kontroly a colnému riaditeľstvu na požiadanie umožniť nahliadnutie do evidencie a zhotovenie fotokópií z evidencie podľa odseku 6 a porovnanie so skutočným stavom.
(8)
Dovozca zašle štátnej veterinárnej a potravinovej správe fotokópiu dokumentu34) najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia dovozu.
Tokaj
§ 30
Základné ustanovenia
(1)
Tokaj je uzavretá vinohradnícka oblasť, ktorá je ohraničená hranicami katastrálnych území tokajských obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.
(2)
Hrozno na výrobu tokajských vín možno pestovať len na kvalifikovaných honoch.
§ 31
Tokajské združenie
(1)
Tokajské združenie je združenie vinohradníkov a vinárov v Tokaji. Tokajské združenie nie je združenie podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Tokajské združenie je právnickou osobou.35)
(3)
Na základe registrácie ministerstvom Tokajské združenie
a)
vyhlasuje začiatok zberu hrozna po posúdení zrelosti,
b)
navrhuje kontrolnému ústavu zatriedenie vinohradníckych honov,
c)
rozhoduje o udelení povolenia na dovoz tokajského vína do Tokaja,
d)
eviduje vývoz hrozna, muštu a vína z Tokaja.
(4)
Činnosť Tokajského združenia upravujú stanovy združenia, ktoré schvaľuje minister.
(5)
Stanovy Tokajského združenia musia obsahovať
a)
názov združenia,
b)
sídlo,
c)
cieľ a jeho činnosti,
d)
práva a povinnosti členov,
e)
orgány združenia s určením, akým spôsobom konajú v mene zduženia,
f)
zásady hospodárenia.
(6)
Ak ministerstvo rozhodne o zrušení registrácie Tokajského združenia, činnosti podľa odseku 3 vykonáva kontrolný ústav.
§ 32
Tokajské vinohradnícke plochy
V Tokaji užívateľ vinohradníckej plochy povinný užívať alebo zabezpečiť užívanie vinohradníckej plochy len ako vinice.
§ 33
Vinohradníctvo v Tokaji
(1)
Pri zakladaní vinohradov a nahrádzaní vyhynutých krov v Tokaji na kvalifikovaných honoch možno vysadiť len viničové sadenice tokajských odrôd registrovaných v Listine registrovaných odrôd.
(2)
Vinohradníci v Tokaji oznamujú hrozno vypestované na kvalifikovaných honoch pred jeho zberom na účely osvedčenia jeho pôvodu, množstva, cukornatosti a zdravotného stavu kontrolnému orgánu.
(3)
Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé, nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených týmto zákonom a vypestovaných len na kvalifikovaných honoch.
(4)
Na základe posúdenia kontrolný orgán vydá vinohradníkovi v Tokaji osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje
a)
názov vinohradníckej obce, kvalifikovaného honu a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno vypestovalo,
b)
odrodu viniča,
c)
množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti hrozna,
d)
hmotnostný podiel cibéb.
§ 34
Víno z Tokaja
(1)
V Tokaji možno vyrábať
a)
víno bez zemepisného označenia,
b)
víno s chráneným zemepisným označením,
c)
víno s chráneným označením pôvodu.
(2)
Víno podľa odseku 1 písm. c) možno označiť ako tokajské, iba ak
a)
sa vyrába výlučne z hrozna odrôd podľa § 33 ods. 1,
b)
najvyšší hektárový výnos neprekročil 9 500 kg/ha alebo 14 000 kg/ha, ak ide o víno podľa § 35 ods. 8 až 10,
c)
hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným orgánom,
d)
bola mu priznaná ochrana podľa osobitného predpisu,21)
e)
je preň vypracovaná špecifikácia a podmienky tejto špecifikácie spĺňa.
(3)
Na označovanie tokajského vína sa primerane použije § 15 ods. 2 a 3.
(4)
Tokajské víno vyrobené na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh len v na to určených fľašiach. Povinnosť plnenia vína do fliaš sa nevzťahuje na tokajské víno ponúkané na konzumáciu priamo v pivnici výrobcu.
§ 35
Podmienky použitia tradičných výrazov tokajských vín
(1)
Tradičným výrazom samorodné víno možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, dopestovaného na kvalifikovaných honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Samorodné víno sa člení na
a)
samorodné suché, ktoré sa vyrába v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch, z ktorého strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín; hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21 °NM a vyrobené víno musí mať obsah zvyškového prírodného cukru do 10 g/l,
b)
samorodné sladké, ktoré sa vyrába z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24 °NM; víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l.
(2)
Samorodné suché víno a samorodné sladké víno možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.
(3)
Tradičným výrazom výber možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch muštom s cukornatosťou najmenej 21°NM alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z kvalifikovaných honov. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový. Výber možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.
(4)
Tradičným výrazom mášláš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného vína alebo tokajského výberu. Mášláš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.
(5)
Tradičným výrazom forditáš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Forditáš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.
(6)
Tradičným výrazom výberová esencia možno tokajské víno označiť, ak je víno získané alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných honov. Pri zbere sa vyberajú osobitne bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Výberovú esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.
(7)
Tradičným výrazom esencia možno tokajské víno označiť, ak je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.
(8)
Tradičným výrazom Furmint možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
(9)
Tradičným výrazom lipovina možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
(10)
Tradičným výrazom Muškát žltý možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Lipovina, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.
(11)
Ak je tokajské víno s chráneným označením pôvodu označené tradičným výrazom samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia, v označení vína sa uvádza štátne kontrolné číslo podľa certifikátu.
§ 36
Osobitné obmedzenia
(1)
Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd dopestovaných na kvalifikovaných honoch s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony.
(2)
Mušt a víno pochádzajúce z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, sa musí skladovať oddelene, pričom skladovacia nádoba musí byť opatrená takým označením, ktoré nespochybniteľne poukazuje na pôvod muštu alebo vína. Mušt a víno cudzieho pôvodu dovezené výlučne na domácu spotrebu možno skladovať aj s muštom alebo vínom z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, jeho pôvod však musí byť označený na skladovacej nádobe.
(3)
Vyvážať hrozno, mušt a víno z Tokaja možno len po predchádzajúcom ohlásení Tokajskému združeniu.
(4)
Dovážať na územie Tokaja hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie nad 50 l možno len s povolením Tokajského združenia.
(5)
Na vína naplnené do fliaš sa nevzťahujú odseky 3 a 4.
(6)
Na území Tokaja je zakázané vyrábať aromatizované vína.
Výkon štátnej správy a kontrola
§ 37
Orgány štátnej správy a kontroly
(1)
Orgány štátnej správy a kontroly sú
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav,
c)
štátna veterinárna a potravinová správa.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje36) výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
b)
určuje priority v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
c)
rozhoduje o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d),
d)
posudzuje špecifikáciu pri uznávaní ochrany označenia pôvodu vín a zemepisného označenia vín,
e)
rozhoduje o uznaní organizácie výrobcov,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu a štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
g)
uznáva súťaže vín a výstavy vín,
h)
registruje Tokajské združenie,
i)
určuje obdobie podľa § 12 ods. 2 alebo dátum podľa § 25 ods. 1.
(3)
Kontrolný ústav
a)
prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
b)
rozhoduje o udelení povolenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) a o zmene práva na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
eviduje povolenia na výsadbu viniča, kontroluje dodržanie termínu podľa osobitného predpisu36a) na splnenie záväzku podľa § 3 ods. 1 písm. c),
d)
rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,
e)
oznamuje Európskej komisii údaje podľa osobitného predpisu,36b)
f)
na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,
g)
osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,
h)
vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
i)
vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh a vydáva certifikát a oznamuje dôvod neudelenia certifikátu,
j)
prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,
k)
osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
l)
kontroluje vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a f),
m)
vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia podľa § 31 ods. 6,
n)
ukladá pokuty a sankčné opatrenia,
o)
zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
p)
rozhoduje o schválení chránených označení podľa osobitného predpisu,37)
q)
vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu.37a)
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania, balenia a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na uvádzanie na trh u vinárov, obchodníkov, maloobchodníkov a vína dovezeného v spotrebiteľskom balení z tretích krajín,
b)
vykonáva kontrolu kvality, zdravotnej neškodnosti, označovania a vysledovateľnosti vinárskych produktov určených na ďalšie spracovanie,
c)
vykonáva kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti sudového vína,
d)
vykonáva kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu,15)
e)
vykonáva kontrolu skladovania a prepravy vinárskych produktov,
f)
kontroluje vykonávanie činností podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,
g)
vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu a vín s chráneným zemepisným označením po ich uvedení na trh,
h)
vykonáva kontrolu vína bez zemepisného označenia, ak je také víno označené odrodou a ročníkom, po jeho uvedení na trh,
i)
ukladá pokuty a sankčné opatrenia podľa tohto zákona,
j)
zasiela kontrolnému ústavu informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.
(5)
Osvedčovanie hrozna na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo, vykonáva kontrolný ústav za úhradu; výška sa určí podľa preukázaných nákladov na výkon činnosti osôb, ktoré osvedčovanie vykonali, ich mzdových nákladov a cestovných nákladov.
(6)
Výkony na účely certifikácie a pridelenia štátneho kontrolného čísla vykonáva kontrolný ústav za úhradu, ktorej výška sa určí podľa preukázaných nákladov na chemickú analýzu a ďalšie úkony súvisiace s certifikáciou.
(7)
Orgány kontroly nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany, alebo údaje označené vinohradníkom, vinárom, obchodníkom alebo maloobchodníkom, ktorý uvádza víno na trh, za predmet obchodného tajomstva,38) ak nejde o údaje verejne známe.39)
(8)
Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci kontrolu vína musia mať vysokoškolské alebo stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním na vinohradníctvo a technológiu výroby vína; pri výkone kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu36) sa preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.
§ 38
Oprávnenia zamestnancov orgánov kontroly
(1)
Zamestnanci orgánov kontroly sú oprávnení
a)
vstupovať do vinohradov, priestorov výroby vína, skladovacích priestorov, zariadení na spracovanie vinárskych produktov a do vozidiel prepravujúcich tieto produkty,
b)
vstupovať do obchodných priestorov alebo skladov a do vozidiel, v ktorých sú umiestnené vinárske produkty alebo výrobky určené na použitie vo vinárskom sektore s cieľom ich predaja, obchodovania alebo skladovania,
c)
spisovať inventár vinárskych produktov a látok alebo výrobkov, ktoré sa využívajú na výrobu vinárskych produktov,
d)
odoberať vzorky vinárskych produktov, látok alebo výrobkov, ktoré sa využívajú pri výrobe vinárskych produktov a výrobkov držaných s úmyslom predávať ich, obchodovať s nimi alebo prepravovať ich; ak vinársky produkt nie je v súlade s týmto zákonom, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej rozborom,
e)
nahliadať do dokladov, ktoré sa využívajú pri výkone kontroly, a robiť si z nich výpisy alebo kópie,
f)
nariadiť vhodné ochranné opatrenia v súvislosti s výrobou, skladovaním, prepravou, označovaním, prezentáciou a marketingom vinárskych produktov, ak existuje podozrenie, že došlo k vážnemu porušeniu ustanovení tohto zákona, najmä v prípade podvodného konania alebo zdravotného rizika, vrátane zákazu uvádzania vinárskych produktov na trh; odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení ochranných opatrení nemá odkladný účinok.40)
(2)
Vinohradník, vinár, obchodník a maloobchodník sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov orgánov kontroly vykonávajúcich úkony podľa odseku 1.
Správne delikty a sankčné opatrenia
§ 39
Správne delikty
Správneho deliktu sa dopustí vinohradník, vinár, obchodník alebo maloobchodník, ak
a)
uvedie na trh vinárske produkty vyrobené v rozpore s § 3, § 6 ods. 2 a § 13 ods. 4,
b)
poruší povinnosti podľa § 6 ods. 1,
c)
poruší povinnosti súvisiace s registráciou podľa § 8,
d)
neodovzdá hlásenie podľa § 8 ods. 9 a 10 alebo toto hlásenie neodovzdá správne alebo včas,
e)
poruší povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a), d), e), ods. 2 a 3,
f)
poruší povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. b), c), a f),
g)
vyrobí alebo označí vinárske produkty v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
h)
ponúkne spotrebiteľovi burčiak v rozpore s § 12,
i)
uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce certifikácii podľa § 26 bez certifikátu,
j)
poruší zákaz podľa § 25 ods. 2 písm. a) až d),
k)
uvedie na trh vinárske produkty bez prideleného štátneho kontrolného čísla podľa § 27 ods. 1,
l)
poruší zákaz používať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie v označení v rozpore s § 28 ods. 3,
m)
neoznačí sudové víno uvádzané na trh podľa § 28 ods. 5,
n)
skladuje a prepravuje vinárske produkty v rozpore s § 29,
o)
na výrobu tokajského vína použije hrozno v rozpore s § 30 ods. 2,
p)
neužíva vinohradnícku plochu v Tokaji ako vinicu,
q)
poruší povinnosti podľa § 33 ods. 1 až 3,
r)
poruší povinnosti týkajúce sa označovania a balenia podľa § 34,
s)
poruší podmienky použitia tradičných výrazov tokajských vín podľa § 35,
t)
poruší podmienky výroby, skladovania, vývozu a dovozu tokajského vína podľa § 36,
u)
nesplní opatrenia podľa § 38 ods. 1 písm. f).
§ 40
Ukladanie pokút
(1)
Za správny delikt podľa § 39 písm. a), c), d), f), o), p), q) a s) uloží kontrolný ústav pokutu od 165 eur do 33 000 eur.
(2)
Za správny delikt podľa § 39 písm. b) uloží kontrolný ústav pokutu vo výške podľa osobitného predpisu.40a)
(3)
Za správny delikt podľa § 39 písm. e), g), h) až n), r), t) a u) uloží štátna veterinárna a potravinová správa pokutu od 165 eur do 33 000 eur.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho konania.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, odkedy sa kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová správa o protiprávnom konaní dozvedeli, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.
(6)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 a 2.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(8)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 41
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako užívateľ vinohradníckej plochy v Tokaji užíva vinohradnícku plochu inak ako vinicu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 môže kontrolný ústav uložiť pokutu od 165 eur do 3 300 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.41)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 42
Spoločné ustanovenia
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
a)
ďalšom členení vinohradníckych oblastí podľa § 7,
b)
spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania a predkladania vinárskej evidencie,
c)
spôsobe a vzoroch oznamovania vykonávania činností podľa § 9 ods. 1 písm. g),
d)
spôsobe nakladania s vedľajšími produktmi vznikajúcimi pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov a spôsob ich evidencie podľa § 9 ods. 1 písm. b),
e)
normách technologických strát prípustných pri výrobe vína,
f)
postupe certifikácie podľa § 26,
g)
používaní štátneho kontrolného čísla a jeho umiestnení na fľaši podľa § 27,
h)
požiadavkách na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu a vývozu do alebo z Tokaja a zatrieďovaní kvalifikovaných honov.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona okrem § 12 ods. 2 a § 25 ods. 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 43
Prechodné ustanovenia
(1)
Vína označené podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009 možno uvádzať na trh do vyčerpania ich zásob.
(2)
Štátne kontrolné číslo pridelené kontrolným ústavom podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009 možno použiť len do vyčerpania zásob vína.
(3)
Registrácia vinohradov, vinohradnícka a vinárska evidencia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009 sa považuje za registráciu vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov podľa tohto zákona.
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv a platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané podľa § 3 a 4 v znení účinnom do 31. decembra 2015, sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť.
(2)
Konanie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2016.
(3)
Konanie o udelení práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na opätovnú výsadbu viniča podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2016.
(4)
Konanie o udelení práva na novú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa zastavuje.
(5)
Žiadosť o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. decembra 2019 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv na opätovnú výsadbu.
(6)
Žiadosť o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. júla 2018 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv z rezervy výsadbových práv.
(7)
Nepovolená výsadba podľa zákona účinného do 31. decembra 2015 sa považuje za neoprávnenú výsadbu podľa zákona účinného od 1. januára 2016.
§ 43b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Obdobie roka, v ktorom možno burčiak ponúkať spotrebiteľovi v roku 2020, určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. júla 2020.
§ 44
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 45
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 283/2007 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 402/2007 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj v znení vyhlášky č. 417/2008 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 104/2007 Z. z.
§ 46
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 313/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
2)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobení orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
4)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Príloha IV nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
6)
Čl. 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
7)
Čl. 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).
8)
Čl. 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9a)
Čl. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9b)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/561.
9c)
Čl. 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9d)
Čl. 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9e)
Čl. 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9f)
Čl. 5 ods. 2 a čl. 8 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9fa)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9g)
Čl. 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Čl. 6 a príloha I nariadenia (EÚ) 2015/561.
10a)
Čl. 71 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10b)
Čl. 85b ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 230 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
11)
Hlava III kapitola I a II a prílohy IV až VI nariadenia (ES) č. 479/2008.
12)
Príloha VI nariadenia (ES) č. 479/2008.
13)
Príloha V nariadenia (ES) č. 479/2008.
14)
Čl. 112 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.
15)
Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
16)
Hlava III a prílohy IV až VI nariadenia (ES) č. 479/2008.
17)
Príloha IV bod 11 nariadenia (ES) č. 479/2008.
18)
Prílohy IV až VI nariadenia (ES) č. 479/2008.
19)
Kapitola IV nariadenia (ES) č. 479/2008.
19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.
20)
Prílohy IV a V nariadenia (ES) č. 479/2008.
21)
Čl. 41 nariadenia (ES) č. 479/2008.
22)
Čl. 37 nariadenia (ES) č. 479/2008.
23)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 64 nariadenia (ES) č. 479/2008.
25)
Čl. 64 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia (ES) č. 479/2008.
26)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
27)
Čl. 66 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.
28)
Čl. 112 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.
29)
§ 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 48 nariadenia (ES) č. 479/2008.
31)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Čl. 59 a 60 nariadenia (ES) č. 479/2008.
33)
Čl. 59 nariadenia (ES) č. 479/2008.
34)
Príloha IX nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008).
36)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
36a)
Čl. 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
36b)
Čl. 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
37)
Čl. 51 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008.
37a)
§ 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.
39)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
40)
§ 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
40a)
Čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).
41)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 71/1967 Zb.