Predpis bol zrušený predpisom 555/2005 Z. z.

311/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. júla 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 476/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa používajú tieto hodnotenia energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „hodnotenie“):
a)
projektové hodnotenie,
b)
normalizované hodnotenie a
c)
prevádzkové hodnotenie.
(2)
Projektovým hodnotením je určovanie potreby energie v budove vyrátaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a uskutočňuje sa vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona.
(3)
Normalizovaným hodnotením je určovanie potreby energie v budove vyrátaním s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a o skutočnom vyhotovení stavebných konštrukcií a technického a energetického vybavenia budovy podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona.
(4)
Prevádzkovým hodnotením je určovanie skutočnej spotreby energie v budove meraním podľa § 2 ods. 6 zákona. Ak je pri prevádzkovom hodnotení obdobie spotreby energie kratšie ako tri roky, je potrebné uskutočniť korekcie a prvé dva roky po postavení budovy z hodnotenia vylúčiť.
(5)
Vyrátané hodnoty sa zaokrúhľujú na celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.
(6)
Výsledkom hodnotenia je integrovaná energetická hospodárnosť celej budovy, ktorá je podkladom na zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 zákona.
§ 2
(1)
Na hodnotenie polohy a orientácie budovy a vplyvu vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona sa použijú
a)
údaje uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 na projektové hodnotenie a na normalizované hodnotenie a
b)
údaje v mieste budovy na prevádzkové hodnotenie.
(2)
Na hodnotenie vnútorného prostredia budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č.1 tabuľky č. 3.
(3)
Ak je predmetom hodnotenia budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona závisí od toho, či budovy boli navrhnuté alebo dodatočne zmenené na nezávislé využívanie alebo na spoločnú prevádzku.
§ 3
(1)
Hodnotením sa pre každé miesto spotreby energie a pre každý energetický nosič v budove určuje dodaná energia. Súčet hodnôt dodanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková dodaná energia.
(2)
Celková dodaná energia sa vyjadruje globálnym ukazovateľom, ktorý je vyjadrením energetickej hospodárnosti budovy podľa § 3 ods. 1 zákona. Globálny ukazovateľ je výsledný číselný údaj spotreby energie v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.
§ 4
(1)
Primárna energia sa určí z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby a energetických nosičov upravenej konverzným alebo transformačným procesom pomocou prepočítavacích faktorov podľa prílohy č. 2.
(2)
Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov a predpokladov potreby energie pre jednotlivé systémy s využitím príslušných prepočítavacích faktorov podľa prílohy č. 2.
(4)
Ak je pri prevádzkovom hodnotení predmetom merania spotrebované palivo počas časového obdobia, tvorí ho súčin spotrebovaného palivovo-energetického zdroja a jeho výhrevnosti alebo spalného tepla pre kondenzačné kotly. Výhrevnosť a spalné teplo sú pre jednotlivé energetické nosiče uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
(1)
Energetický certifikát obsahuje škálu hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov a účel spotreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škála hodnotenia pre jednotlivé kategórie budov je uvedená v prílohe č. 3.
(2)
Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Budovy s účelom využitia, ktorý nie je v § 3 ods. 5 zákona uvedený ako kategória budov, sa zatriedia podľa podobného účelu využívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy.
§ 6
(1)
Referenčné hodnoty R na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 a 7 zákona a pre každé miesto spotreby energie zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rr je hraničná hodnota minimálnej požiadavky, ktorú majú spĺňať nové budovy v Slovenskej republike, a referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie. Pre významne obnovované budovy je referenčná hodnota Rr minimálnou požiadavkou, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné (§ 4 ods. 1 zákona). Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom využívania sa referenčná hodnota určí vážením z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy a jednotlivých účelov využitia častí budovy.
(2)
Referenčné hodnoty Rr a Rs na hodnotenie globálneho ukazovateľa sú súčtom referenčných hodnôt určených na jednotlivé účely spotreby energie, pričom Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a Rs je hornou hranicou energetickej triedy D. Minimálne požiadavky tvoria hornú hranicu energetickej triedy B.
(3)
V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty dodanej energie pre jednotlivé miesta spotreby energie a podľa hodnoty celkovej dodanej energie (§ 3 ods. 2) takto:
a)
ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A,
b)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,
c)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5-násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C,
d)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5-násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D,
e)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E,
f)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F,
g)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.
(4)
Podľa globálneho ukazovateľa budova patrí do energetickej triedy A až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried globálneho ukazovateľa sú súčtom horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby spôsobom podľa odseku 3. Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom sú horné hraničné hodnoty súčtom horných hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov zmiešaného vyžívania budovy.
(5)
Ak sa v budove potreba energie na vetranie a na chladenie nehodnotí, hraničné hodnoty sa nezahŕňajú do súčtu na určenie hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried globálneho ukazovateľa.
(6)
Rodinné domy vyhovujú minimálnej požiadavke na energetickú hospodárnosť, ak je vyrátaná hodnota primárnej energie menšia alebo rovná 160 kWh/m2 celkovej podlahovej plochy ročne.
(7)
Energetický certifikát budovy musí obsahovať aj návrh
a)
opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, najmä na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií budovy a na zvýšenie účinnosti technického a energetického vybavenia budovy, a
b)
organizačných opatrení v správe budovy, najmä na zlepšenie prevádzky a údržby budovy a jej technických a energetických zariadení.
(8)
Navrhované opatrenia podľa odseku 7 musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy, ktoré má primeranú návratnosť vložených investícií alebo je nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby.1)
(9)
Navrhované opatrenia podľa odseku 7 môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy vrátane ich rozšírenia o nadstavby, prístavby alebo vstavby.
§ 7
(1)
Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov a odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac prevádzkovateľov živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona, musia byť v energetickom certifikáte uvedené všetky odborne spôsobilé osoby s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok.
(2)
Číslo energetického certifikátu prideľuje a eviduje ministerstvo alebo ním poverená osoba podľa § 9 ods. 3 zákona na žiadosť osoby, ktorá podpisuje energetický certifikát; spôsob číslovania je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Energetický certifikát budovy sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých jeden patrí vlastníkovi budovy a druhý uchováva odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov najmenej 10 rokov. Ostatné odborne spôsobilé osoby, ktoré sa podieľali na hodnotení energetickej hospodárnosti budovy, uchovávajú kópiu energetického certifikátu na čas jeho platnosti.
(4)
Prílohou k energetickému certifikátu uchovávanému podľa odseku 3 je správa vyhotovená podľa prílohy č. 4. Jedno vyhotovenie správy odovzdá odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vlastníkovi budovy. Odborne spôsobilé osoby uchovávajú správu rovnako ako energetický certifikát a jej kópiu odovzdajú za svoje miesto spotreby odborne spôsobilej osobe na tepelnú ochranu.
(5)
Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov pošle energetický certifikát elektronicky ministerstvu alebo ním poverenej osobe podľa § 9 ods. 3 zákona do evidencie do 14 dní odo dňa odovzdania originálu energetického certifikátu vlastníkovi budovy.
(6)
Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.
§ 8
(1)
Na vyhotovenie energetického štítku sa primerane použijú § 5 až 7.
(2)
Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.
§ 9
(1)
Energetické certifikáty vydané do 30. septembra 2009 platia na čas, na ktorý boli vydané.
(2)
Odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu budov pošlú energetické certifikáty vydané do 31. decembra 2009 elektronicky ministerstvu alebo ním poverenej osobe podľa § 9 ods. 3 zákona do 28. februára 2010.
§ 10
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009 okrem § 7 ods. 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Igor Štefanov v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
Tabuľka č. 1: Klimatické podmienky na projektové hodnotenie a na normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
A. Zimné obdobie
Normalizovaný počet dennostupňov štandardného vykurovacieho obdobia Dt  pre vnútornú teplotu 20 °C 3422 K.deň
Počet dní vykurovacieho obdobia /počet vykurovacích dní podľa mesiacov p (deň) 212 október 31
november 30
december 31
január 31
február 28
marec 31
apríl 30
Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia/priemerná vonkajšia teplota podľa mesiacov θ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />e v °C 3,86 október + 9,8
november + 4,3
december - 0,3
január - 1,8
február + 0,4
marec + 4,6
apríl + 9,9
Celková energia slnečného žiarenia Isj na jednotku plochy s nasmerovaním j počas štandardného vykurovacieho obdobia v kWh/m2 1) sever 100
juh 320
východ a západ 200
juhozápad, juhovýchod 260
severovýchod a severozápad 130
horizontálna orientácia 340
Celková energia slnečného žiarenia pre zimné mesiace štandardného vykurovacieho obdobia v kWh/m2
Orientácia Mesiace Spolu X-IV
I II III IV X XI XII
Juh 30,2 43,6 61,2 66,3 57,2 33,1 28,4 320
Sever 9,1 13,8 20,1 27,2 14,5 8,4 6,8 100
Východ, západ 14,9 24,5 42,0 59,1 32,2 15,4 11,8 200
Juhovýchod, juhozápad 22,7 33,8 50,9 62,0 44,8 24,9 20,8 260
Severovýchod, Severozápad 10,2 16,1 26,8 41,6 18,3 9,6 7,4 130
Horizontálna rovina 22,2 38,6 71,4 108,2 55,0 26,2 18,4 340
B. Letné obdobie
Normalizovaný počet dennostupňov štandardného obdobia chladenia Dt   184 K.deň
Počet dennostupňov v jednotlivých mesiacoch obdobia chladenia máj 14
jún 45
júl 74
august 39
september 12
Počet dní chladiaceho obdobia podľa mesiacov p (deň) 153 máj  31
jún 30
júl 31
august 31
september 30
Vnútorná teplota <?xml:namespace prefix = st1 />26 °C
Priemerná vonkajšia teplota počas letného obdobia/priemerná vonkajšia teplota podľa mesiacov θ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />v °C 17,4 máj + 14,9
jún + 17,9
júl + 19,6
august + 19,2
september + 15,2
Maximálna denná vonkajšia teplota počas letného obdobia podľa mesiacov θe v °C 23,8 máj + 21,1
jún + 24,1
júl + 26,1
august + 26,1
september + 21,8
Poznámky:
a) Za orientáciu k svetovej strane možno považovať orientáciu plochy, ktorej odklon normály na vonkajší povrch je menej ako 22,5 °.
b) Okná so sklonom do 30 ° sa hodnotia ako okná s horizontálnou orientáciou a okná so sklonom nad 30 ° ako zvislý povrch podľa orientácie k svetovej strane.
Celková energia slnečného žiarenia pre letné mesiace štandardného letného obdobia v kWh/m2
Orientácia Mesiace
V VI VII VIII IX
Juh 92,4 88,7 90,3 95,5 95,2
Sever 50,4 56,1 53,1 44,7 30,2
Východ, západ 95,8 99,6 97,4 89,3 67,2
Juhovýchod, juhozápad 100,8 99,6 100,9 100,1 89,6
Severovýchod, severozápad 72,2 79,6 76,1 63,1 41,4
Horizontálna rovina 168,0 181,0 177,0 154,0 112,0
Poznámky:
a)
Projektové hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.
b)
Normalizované hodnotenie a prevádzkové hodnotenie sa používajú v energetickej certifikácii budovy.
Tabuľka č. 2: Vnútorná výpočtová teplota a relatívna vlhkosť vzduchu pre rôzne typy priestorov v budovách
Typ budovy/priestoru Výpočtová
vnútorná
teplota
θ
i
Relatívna
vlhkosť
vzduchu
φ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
i
  (°C) %
1) Rodinné domy a bytové domy  
– obytné miestnosti, t. j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby 20 50
– kuchyne 20 50
– kúpeľne 24 90
– záchody 20 50
– vykurované vedľajšie miestnosti (predsieň, chodba atď.) 15 60
– vykurované schodištia 10 70
   
2) Administratívne budovy  
– pobytové miestnosti, t. j. kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne 20 50
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodisko, záchody a iné) 15 60
– vykurované schodištia 10 70
   
3) Budovy škôl a školských zariadení  
– prednáškové sály, učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne 20 50
– učebné dielne 18 50
– telocvične 15 50
– šatne pri telocvičniach 20 50
– sprchy a prezliekarne, kúpele a šatne 24 90
– ošetrovne 24 60
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodištia, záchody, šatne len pre vonkajší odev a iné) 15 60
– materské školy, jasle – učebne, herne, spálne 22 50
– šatne pre deti 20 50
– umyvárne pre deti 24 80
– izolačné miestnosti 22 50
   
4) Budovy nemocníc  
– izby pre chorých, čakárne 22 50
– vyšetrovne, ordinácie, ošetrovne, prípravne 24 50
– operačné sály najmenej 25
alebo
podľa
požiadavky
lekára
50
– predsiene, chodby, schodiská, záchody 20 50
– služobné miestnosti 20 50
– sklady liekov 15 až 20 50 až 60
– sklady 15 60
   
5) Budovy hotelov a reštaurácií  
– kaviarne, jedálne 20 50
– izby pre hostí 20 50
– kúpeľne 24 90
– hotelové haly, zasadacie miestnosti, sály 20 50
– kuchyne 24 80
– vedľajšie miestnosti (hlavné schodištia, chodby,
záchody a iné)
15 60
– vedľajšie schodištia 10 70
   
6) Športové haly a iné budovy určené na šport  
športové haly  
– telocvične, haly 15 70
– šatne, prezliekarne 22 50
– umyvárne, sprchy, miestnosti na masáž 24 80
bazénové haly a kúpele  
– haly s bazénom pre dospelých a deti Najmenej 24
alebo minimálne
o <?xml:namespace prefix = st1 />2 °C vyššia,
než je teplota
vody v bazéne
80
– pokojová (kľudová) prevádzka (zakrytá hladina) 15 60
– sprchy, šatne, prezliekárne, miestnosti na masáž 24 90
– vedľajšie miestnosti (šatne, chodby, schodiská, záchody
 a iné)
22 50
Sauny  
– sauny 115 10
– prehrievarne 22 60
– odpočivárne 22 60
– ochladzovne 10 70
Zimné štadióny  
– tréningové haly 5 80
– haly s divákmi 15 až 20 60 až 70
   
7) Budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby  
– kancelárie 20 50
– vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, záchody
 a iné)
15 60
– vykurované schodištia 10 70
– predajné miestnosti všeobecne 20 50
– predaj trvanlivých potravín 18 60
– predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia 15 70
– sklady všeobecne 15 alebo
podľa
požiadaviek
70
– sklady potravín 10 až 12 alebo
podľa
požiadaviek
70 až 90 alebo
podľa
požiadaviek
– chladiarne –2 až +7 podľa
požiadaviek
– mraziarne ovocia a zeleniny –18 až –23
– mraziarne mäsa, zveriny a rýb –30 až –35
Tabuľka č. 3: Vstupné údaje súvisiace so spôsobom využívania budov
Kategória budovy Typ budovy Jednotka
Rodinné domy Bytové domy Administra-
tívne budovy
Budovy
škôl a školských
zariadení
Budovy nemocníc Reštau-
rácie
Športové
haly a iné
budovy
určené
na šport
Budovy
pre veľko-
obchodné
a malo-
obchodné
služby
Zhromažďo-
vacie haly
Obchodné domy Kryté plavárne
Vnútorná požadovaná teplota v zime 20 20 20 20 22 20 18 20 20 18 28 °C
Vnútorná požadovaná teplota v lete 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 °C
Plocha na osobu (obsadenosť) 60 40 20 10 30 5 20 10 5 100 20 m2/os.
Priemerný celkový tepelný tok na osobu 70 70 80 70 80 100 100 90 80 100 60 W/os.
Metabolický zisk na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami 1,2 1,8 4,0 7,0 2,7 20,0 5,0 9,0 16,0 1,0 3,0 W/m2
Čas prítomnosti za deň
(mesačný priemerný čas)
12 12 6 4 16 3 6 12 3 6 4 H
Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia 20 30 20 10 30 30 10 30 20 6 60 kWh/m2
Časť potreby elektriny vnútri priestoru s upravovanými podmienkami 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,3 0,7 m3/(h·m2)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu 42 28 14 7 30 6 14 7 5 30 14 m3/(h·os.)
Potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s upravovanými vnútornými podmienkamia 10b 20 6 10 30 50 8 6 10 1,4 80 kWh/m2
a Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy.
Presnejšie sa hodnota určí výpočtom podľa STN EN 15316-3-1
Poznámky:
a)
Pre ubytovaciu časť hotelov sa uvažujú podmienky určené na bytové domy.
b)
Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej podlahovej plochy budovy.
c)
Celková podlahová plocha sa zistí z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo zmeraním vonkajších rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení, a to bez zohľadnenia lokálnych vystupujúcich konštrukcií.
d)
Ak celková podlahová plocha časti budovy využívanej na iný účel nepresahuje 10 % podlahovej plochy celej budovy, zaraďuje sa budova do kategórie podľa prevládajúceho účelu využívania.
Tabuľka č. 4: Vstupné údaje použité na stanovenie potreby tepla na vykurovanie na určenie hraničnej hodnoty energetickej triedy B (minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť na miesto spotreby energie na vykurovanie)
Kategórie budov Faktor
tvaru
Konštrukčná
výška
Teplota
vnútorného

vzduchu
Výmena
vzduchu
Teplota
vzduchu počas
tlmenej
prevádzky
Upravená
vnútorná
teplota
pre prerušované
vykurovanie
Počet
dennostupňov
pre vykurovacie
obdobie 212 dní
Potreba tepla 
na vykurovanie
 
1/m m °C 1/h °C °C K.deň kWh/( m2.rok)
Rodinné domy 0,7 2,9 20 0,5 17 20.0 3422 81,4
Bytové domy 0,3 2,8 20 0,5 17 20.0 3422 50,1
Administratívne budovy 0,3 3,3 20 0,5 17 18.5 3104 53,5
Budovy škôl a školských zariadení 0,3 3,3 20 0,5 17 18.4 3083 53,2
Budovy nemocníc 0,3 3,3 22 0,5 19 22.0 3846 66,3
Budovy hotelov a reštaurácií 0,4 3,3 20 0,5 20 20.0 3422 67,4
Športové haly a iné budovy určené na šport 0,3 4,5 18 0,5 15 16.5 2680 63,0
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 0,5 3,6 18 0,5 15 15.9 2553 61,7
Tabuľka č. 5: Štandardné prevádzkové časy na chladenie budov
Kategória budovy Začiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy 7:00 16:30
Budovy škôl a školských zariadení 7:00 14:30
Budovy nemocníc 7:00 21:00
Budovy hotelov a reštaurácií 7:00 22:00
Športové haly a iné budovy určené na šport 7:00 20:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 7:00 20:00
Tabuľka č. 6: Hodnoty činiteľa využitia denného svetla a činiteľa obsadenosti
A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre rýchlu metódu  
Kategória budovy R1 – R7 R8 R9
Administratívne budovy 0,92 0,85 0,92
Budovy škôl a školských zariadení 0,92 0,85 0,92
Budovy nemocníc 0,92 0,90 0,92
Budovy hotelov – časť ubytovacia 0,92 0,92 0,92
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie 0,98 0,98 0,98
Športové haly a iné budovy určené na šport 1,00 1,00 1,00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 1,00 1,00 1,00
B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre rýchlu metódu
Kategória budovy R1 – R2 R3 – R6 R7 – R8 R9
Administratívne budovy 0,7 0,5 0,7 0,6
Budovy škôl a školských zariadení 0,5 0,4 0,5 0,5
Budovy nemocníc 0,9 0,9 0,9 0,9
Budovy hotelov – časť ubytovacia 0,8 0,7 0,8 0,8
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie 1,0 1,0 1,0 1,0
Športové haly a iné budovy určené na šport 1,0 1,0 1,0 1,0
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 1,0 1,0 1,0 1,0
Spôsoby riadenia osvetlenia (vysvetlivky k tabuľkám A a B)
R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov
R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia
R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie
R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP
R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie
R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP
R7 Fotobunka: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť
R8 Fotobunka: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla
R9 Centrálne ovládanie osvetlenia
Tabuľka č. 7: Prevádzkové časy budov na osvetlenie
A. Štandardné časy využitia denného svetla tD a časy využitia osvetlenia bez denného svetla tN pre rýchlu metódu
Kategória budovy tD tN
Administratívne budovy 2 250 250
Budovy škôl a školských zariadení 1 800 200
Budovy nemocníc 3 000 2 000
Budovy hotelov – časť ubytovacia 3 000 2 000
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie 1 250 1 250
Športové haly a iné budovy určené na šport 2 000 2 000
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 3 000 2 000
B. Štandardné prevádzkové časy budov pre komplexnú metódu
Kategória budovy Začiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy 7:00 16:30
Budovy škôl a školských zariadení 7:00 14:30
Budovy nemocníc 7:00 21:00
Budovy hotelov a reštaurácií 7:00 22:00
Športové haly a iné budovy určené na šport 7:00 20:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 7:00 20:00
Tabuľka č. 8: Postup orientačného merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti
Postupový krok Opis postupu
1 Orientačné meranie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s prílohou č. 57 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 133/2001 Z. z. a s technickou normou.1)
2 Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technickej normy.2) Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov.
3 Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ [ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy3)] a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy.
4 Na meranie sa musí použiť luxmeter s platnou kalibráciou. Luxmeter musí vyhovovať požiadavkám prílohy 57 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 133/2001 Z. z. Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter aspoň triedy presnosti 2 (dovolená chyba 5 % v rozsahu do 10 000 lx).
5 Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia.
6 Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 4.
Poznámky:
a)
Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove.
b)
Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná podľa osobitného predpisu4) a technickej normy5) pre jednotlivé miestnosti.
c)
Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa nemusí uskutočniť, ak sa počas certifikácie doloží doklad z úradného merania osvetlenia podľa osobitného predpisu,1) ktorý nie je starší ako šesť mesiacov, pričom stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole nesmie byť zmenený.
d)
Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa pokladá za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností, ktoré sa určili na kontrolné meranie podľa písmena a); inak je výsledok overovania negatívny.
e)
Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.
f)
Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súhrnná podlahová plocha je väčšia ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa určí v týchto miestnostiach ako päťdesiatnásobok ich podlahovej plochy.
g)
Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie v nesprístupnených miestnostiach sa určí ako päťdesiatnásobok podlahovej plochy týchto miestností.
h)
Merná ročná potreba energie na osvetlenie v kWh/(m2.rok.1x) sa určí podielom ročnej potreby energie na osvetlenie a sumy súčinu podlahovej plochy a udržiavanej osvetlenosti za všetky miestnosti s osvetlením.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
Transformačné a prepočítavacie faktory, výhrevnosť palív, účinnosť výroby tepla a súčiniteľ emisií oxidu uhličitého
Energetický nosič Spôsob transformácie Merná
jednotka
(m.j.)
Výhrevnosť
GJ/m.j.
Spalné
teplo
J / m.j.
Účinnosť
výroby
tepla
v %
Súčiniteľ
emisií CO2
K 
kg/kWh
Faktor
primárnej
energi
fp
Zemný plyn štandardný kotol – starý 1 000 m3 34,28   83 0,2385 1,1
štandardný kotol – nový 1 000 m3 34,28   88 0,2249 1,1
nízkoteplotný kotol – starý 1 000 m3 34,28   90 0,2199 1,1
nízkoteplotný kotol – nový 1 000 m3 34,28   93 0,2128 1,1
kondenzačný kotol – nový 1 000 m3 34,28 38,05 98,5 0,2010 1,1
Koks čiernouhoľný kotol na tuhé palivo t 28,03   74 0,5362 1,1
Čierne uhlie triedené kotol na tuhé palivo t 25,17   72 0,4858 1,1
Hnedé uhlie triedené kotol na tuhé palivo t 15,50   68 0,5493 1,2
Ľahký vykurovací olej štandardný kotol – starý t 42,00   80 0,3434 1,1
štandardný kotol – nový t 42,00   85 0,3232 1,1
nízkoteplotný kotol – starý t 42,00   86 0,3194 1,1
nízkoteplotný kotol – nový t 42,00   91 0,3018 1,1
Elektrina elektrické vykurovanie, chladenie MWh     99 0,6200 2,8
elektrický ohrev teplej vody MWh     99 0,6200 2,8
Drevené peletky kotol na biomasu t 17,00   85 0,0620 1,2
Drevná štiepka kotol na biomasu t 11,50   76 0,0620 1,3
Kusové drevo kotol na biomasu t 11,50   68 0,0620 1,2
Kusové drevo kotol na biomasu so splyňovaním t 11,50   83 0,0620 1,2
Elektrina tepelné čerpadlo – voda, vzduch, zem (el. motor) MWh     270 0,6200 2,8
Zemný plyn diaľkové vykurovanie kWh       0,2365 1,3
Čierne uhlie energetické diaľkové vykurovanie kWh       0,4478 1,3
Hnedé uhlie diaľkové vykurovanie kWh     73 – 78 0,5493 1,3
Drevná štiepka diaľkové vykurovanie kWh     75 – 85 0,0620 1,3
Ťažký vykurovací olej diaľkové vykurovanie kWh       0,3381 1,3
Zemný plyn diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh       0,2365 1,3
Hnedé uhlie diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh       0,4478 1,3
Čierne uhlie diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh       0,4478 1,3
Jadrová energia diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh       0,0200 1,3
Poznámky:
a)
Starý kotol je kotol starší ako 10 rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky.
b)
Nový kotol je kotol do 10 rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie budov
Miesto
spotreby
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
A B C D E F G
A. Škála energetických tried na vykurovanie
Vykurovanie rodinné domy ≤ 42 43-86 87-129 130-172 173-215 216-258 > 258
bytové domy ≤ 27 28-53 54-80 81-106 107-133 134-159 > 159
administratívne budovy  ≤ 28 29-56 57-84 85-112 113-140 141-168 > 168
budovy škôl a školských zariadení ≤ 28 29-56 57-84 85-112 113-140 141-168 > 168
budovy nemocníc ≤ 35 36-70 71-105 106-140 141-175 176-210 > 210
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 36 37-71 72-107 108-142 143-178 179-213 > 213
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 33 34-66 67-99 100-132 133-165 166-198 > 198
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby ≤ 33 34-65 66-98 99-130 131-163 164-195 > 195
B. Škála energetických tried na prípravu teplej vody
Príprava
teplej vody
rodinné domy ≤12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 > 72
bytové domy ≤ 13 14-26 27-39 40-52 53-65 66-78 > 78
administratívne budovy ≤ 4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 > 24
budovy škôl a škol <?xml:namespace prefix = st1 />sk ých zariadení ≤ 6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 > 36
budovy nemocníc ≤ 26 27-52 53-78 79-104 105-130 131-156 > 156
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 32 33-64 65-96 97-128 129-160 161-192 > 192
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 > 36
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby ≤ 5 6-9 10-14 15-18 19-23 24-27 > 27
C. Škála energetických tried na nútené vetranie a chladenie
Nútené vetranie
a chladenie
rodinné domy nehodnotí sa
bytové domy nehodnotí sa
administratívne budovy ≤16 17-31 32-45 46-60 60-75 76-90 > 90
budovy škôl a školských zariadení nie je určené
budovy nemocníc - chladené trakty ≤ 27 28-53 54-77 78-101 102-126 127-152 > 152
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-84 >  84
športové haly a iné budovy určené na šport nie je určené
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby ≤ 34 35-66 67-99 100-132 133-165 166-198 > 198
D. Škála energetických tried na osvetlenie
Osvetlenie rodinné domy nehodnotí sa
bytové domy nehodnotí sa
administratívne budovy ≤10 11-20 21-25 26-30 31-38 39-45 > 45
budovy škôl a školských zariadení ≤ 8 9-16 17-22 23-27 28-34 35-41 > 41
budovy nemocníc ≤13 14-26 27-33 34-40 41-50 51-60 > 60
budovy hotelov a reštaurácií ≤12 13-24 25-31 32-37 38-46 47-56 > 56
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 9 10-17 18-23 24-28 29-35 36-42 > 42
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby ≤ 11 12-21 22-27 28-33 34-41 42-50 > 50
E. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – celková dodaná energia
Celková dodaná energia rodinné domy ≤ 54 55-110 111-165 166-220 221-275 276-330 > 330
bytové domy ≤ 40 41-79 80-119 120-158 159-198 199-237 > 237
administratívne budovy ≤ 58 59-115 116-166 167-218 219-272 273-327 > 327
budovy škôl a škol sk ých zariadení ≤ 42 43-84 85-124 125-163 164-204 205-245 > 245
budovy nemocníc ≤ 101 102-201 202-293 294-385 386-481 482-578 > 578
budovy hotelov a reštaurácií  ≤ 94 95-187 188-275 276-363 364-454 455-545 > 545
športové haly a iné budovy určené na šport ≤ 48 49-95 96-140 141-184 185-230 231-276 > 276
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby ≤ 81 82-161 162-237 138-313 314-391 392-469 > 469
Poznámky:
a)
Pre ostatné budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried osobitne na každý účel zmiešaného využívania budovy vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov využitia (kategórií budov); celkovou podlahovou plochou sa delí súčet dodanej energie vynásobenej podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.
b)
Ak sú v budove chladené iba niektoré miestnosti, ktorých podlahová plocha je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy v budove, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže a rôzne technické miestnosti, napríklad strojovne a kotolne.
c)
Ročnú potrebu energie na vykurovanie a chladenie ovplyvnenú tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií treba vyrátať podľa technickej normy;1) požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti určuje technická norma.2)
d)
Ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technickej normy3) so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej spotreby energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov, ak už nebola zohľadnená v potrebe energie na vykurovanie podľa písmena a).
e)
Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy.4)
f)
Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody treba vyrátať ako súčet ročnej potreby energie energetického nosiča na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody,5) potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy6) a potreby energie na výrobu teplej vody.7)
g)
Ročnú potrebu energie na klimatizované budovy treba vyrátať podľa technickej normy8) a vlastná spotreba energie použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia.
h)
Ročnú potrebu energie na zabudované osvetlenie treba vyrátať komplexnou metódou podľa technickej normy9) so zohľadnením spôsobu riadenia osvetlenia, pričom časť energie z osvetlenia v priestore s požadovaným vnútorným prostredím je vnútorným tepelným ziskom vo výpočte potreby energie na vykurovanie a na chladenie.
i)
Účinky systémov riadenia a regulácie na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy.10)
j)
Výpočet potreby tepla dennostupňovou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre budovy na bývanie a pri nebytových budovách sa určuje vnútorná teplota osobitne pre každú kategóriu a účel využívania budovy podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.
k)
Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať dennostupňovou metódou alebo mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.
l)
Projektové hodnotenie potreby energie na osvetlenie sa môže uskutočniť aj rýchlou metódou podľa technickej normy s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 5; pri rýchlej metóde sa použije hodnota pasívnej ročnej potreby energie na osvetlenie 0,5 kWh/(m2.rok).
m)
Čas prítomnosti osôb treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 5.
n)
Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná spotreba energie a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.
o)
Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu (príloha č. 1 tabuľka č. 4) alebo vyššia vyrátaná hodnota výmeny vzduchu.
p)
Potreba tepla na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy;11) pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č.1 tabuľky č. 3.
r)
Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 oC, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 oC, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).
s)
Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma12)alebo sa údaje o teplote vnútorného vzduchu uvažujú podľa prílohy č. 1 tabuliek č. 2 a 3.
t)
Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4-násobok EER.
u)
Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu tepla na vykurovanie upraviť podľa technickej normy13) na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1; prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy14) najmenej za 30 dní merania.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
VZOR
Správa k energetickému certifikátu budovy
Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje:
A.
Výpočtové energetické hodnotenie
a)
identifikačné údaje o budove,
b)
účel energetického hodnotenia,
c)
opis budovy,
d)
odkazy na normy,
e)
vstupné údaje energetického hodnotenia,
f)
potreba energie pre normalizované hodnotenie podľa energetických nosičov:
– dodaná energia,
– odvádzaná energia,
– energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),
– obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,
– použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,
– primárna energia,
– emisie CO2.
B.
Merané energetické hodnotenie
g)
identifikačné údaje o budove,
h)
účel energetického hodnotenia,
i)
opis budovy,
j)
odkazy na normy,
k)
vstupné údaje energetického hodnotenia,
l)
potreba energie na prevádzkové hodnotenie podľa energetických nosičov:
– dodaná energia,
– odvádzaná energia,
– energetické hodnotenie (vážené energetické nosiče),
– obnoviteľná energia vyrábaná na mieste,
– použité vstupné údaje a parametre na prepočet nameranej spotreby na normalizované podmienky,
– primárna energia,
– emisie CO2.
Potreba energie pre normalizované hodnotenie (primerane sa použije na prevádzkové hodnotenie) podľa energetických nosičov a emisie CO2
Poznámky:
a)
Celkovou dodanou energiou je všetka energia, ktorá sa spotrebuje v priestore vymedzenom hranicou systémov budovy; zahŕňa aj vlastnú spotrebu energie systémov; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove.
b)
Hranice budovy zahŕňajú vnútorné priestory budovy a tie vonkajšie priestory priradené k budove, ako aj časti systémov budovy, ktoré sú mimo priestor vymedzený obalovými konštrukciami budovy, ak ovplyvňujú spotrebu primárnej energie; hranicu systémov budovy tvorí obal budovy.
c)
Hranice budovy vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou sú vymedzené hlavnými meračmi pri vstupe do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov.
d)
Spôsob určenia primárnej energie a emisií oxidu uhličitého určuje technická norma.1)
e)
Ak sa na zásobovanie budovy použije energia zo zdroja s využitím tepelnej alebo fotovoltickej solárnej energie, tepelných čerpadiel, zemných výmenníkov tepla, použité množstvo energie sa na určenie primárnej energie odráta z dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
Energetický certifikát budovy
Vysvetlivky k prílohe č. 5
I.
strana energetického certifikátu budovy (energetického štítku budovy podľa prílohy č. 6)
1.
Evidenčné číslo energetického certifikátu budovy (energetického štítku budovy) sa vytvorí
a)
z poradového čísla energetického certifikátu, maximálne päťmiestne číslo;
b)
z roku vydania energetického certifikátu (napr. 2009 – hrubo vyznačené je predtlačené);
c)
z kategórie budovy (1 – 9): 1 – rodinný dom,
2 – bytový dom,
3 – administratívna budova,
4 – budova školy alebo školského zariadenia,
5 – budova nemocnice,
6 – budova hotela alebo reštaurácie,
7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,
8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,
9 – ostatné budovy (budovy so zmiešaným účelom využitia);
účel vypracovania energetického certifikátu (1 – 5):
1 – nová budova,
2 – významná obnova,
3 – predaj,
4 – prenájom,
5 – iný účel;
napr. pre bytový dom (2) významne obnovený (2): 22;
d)
evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov;
napr. 003712008 (hrubo vyznačené je predtlačené – číslo označujúce odbornú spôsobilosť na energetickú certifikáciu budov – tepelná ochrana a začiatočné dve čísla roka);
e)
skratka pre energetický certifikát budovy (ECB) alebo energetický štítok budovy (EŠB).
2.
Názov budovy, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo, obec
a)
uvedie sa poštová adresa;
b)
ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa pridelené súpisné číslo alebo sa uvedie aspoň parcelné číslo pozemku;
c)
ak ide o budovu s rôznym účelom využívania, okrem názvu budovy sa uvedú aj jednotlivé účely využívania budovy.
3.
Účel spracovania energetického certifikátu budovy – vyznačí sa, či sa energetický certifikát vypracoval
- pre novú budovu alebo pre významne obnovenú budovu,
- pre predávanú budovu alebo pre prenajímanú budovu alebo
- na iný účel, ktorý nie je povinný podľa zákona § 5 ods. 2.
4.
Vloží sa pohľad na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu.
5.
Celková podlahová plocha určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy.
6.
Označenie energetickej triedy A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania dodanej energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre dané miesto spotreby) s príslušnou škálou v prílohe 3;
a)
pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody;
b)
pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby;
c)
pre nebytové budovy bez klimatizácie alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí.
7.
Kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie (podľa bodu 1c, ale v jednotnom čísle); napr. 3 – administratívna budova; 9 – ostatné budovy (80 % bytový dom, 20 % administratívna budova). Poznámka: Ak nie je dostatok miesta, podrobnejší opis účelov využitia a zanedbanie účelov využitia (účely využitia s podlahovou plochou menšou ako 10 % celkovej podlahovej plochy) sa uvedie v správe (príloha č. 4).
8.
Globálny ukazovateľ – celková dodaná energia: uvedie sa výsledok hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy ako súčet dodanej energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby s tým, že faktor váženia sa rovná jednej.
9.
Globálny ukazovateľ – celková dodaná energia: uvedie sa výsledok hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy ako súčet dodanej energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby s tým, že faktor váženia sa rovná jednej.
10.
Určená hodnota globálneho ukazovateľa – celkovej dodanej energie sa porovná so škálou energetických tried A – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí šípkou s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti.
11.
Normalizované hodnotenie alebo prevádzkové hodnotenie: vyznačí sa spôsob hodnotenia. Ak sa kombinuje výpočet a meranie uvedie sa prevádzkové hodnotenie.
12.
Minimálna požiadavka Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy B prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu Ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy.
13.
Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu Ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy.
14.
Primárna energia: umiestením šípky s označením budova na škále primárnej energie sa vyznačí hodnota prislúchajúca vypočítanej hodnote primárnej energie určenej z dodanej energie podľa energetických nosičov a faktorov primárnej energie; ak je hodnota primárnej energie ≥ 550 kWh/(m2.rok), šípka s označením budova sa umiestni na koniec škály.
15.
Rodinné domy spĺňajú minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť aj vtedy, keď z hodnotenia globálneho ukazovateľa vyplýva zaradenie do energetickej triedy C, ak hodnota primárnej energie je ≤ 160 kWh/(m2.rok).
16.
CO2 emisie: umiestením šípky s označením budova na škále CO2 emisie vyznačí sa hodnota patriaca k vypočítanej hodnote.
17.
Uvedie sa opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií alebo úpravy technického zariadenia budovy.
18.
Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, kedy bol energetický certifikát budovy spracovaný, napr. 25. 03. 2009.
19.
Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu budovy, napr. 25. 03. 2019.
20.
Meno, priezvisko a podpis osoby s odbornou spôsobilosťou: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov a jej podpis a na vyznačenom mieste sa umiestni odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov.
II.
strana energetického certifikátu budovy
21.
Názov budovy, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, obec, kategória budovy
a)
uvedie sa poštová adresa a kategória budovy, alebo súpisné číslo;
b)
uvedie sa aspoň parcelné číslo pozemku (ak nie sú údaje podľa písmena a) k dispozícii.
c)
ak ide o budovu s rôznym účelom využívania, okrem názvu budovy uvedú sa aj jednotlivé účely využívania budovy.
22.
Začiatok užívania: uvedie sa rok kolaudácie.
23.
Pre jednotlivé miesta spotreby energie sa do tabuliek v pravej časti strany uvedú výsledky hodnotenia dodanej energie pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálna požiadavka (horná hranica triedy B) pre jednotlivé miesta spotreby, posúdenie (áno – nie); „áno“, ak je určená hodnota nižšia alebo rovnajúca sa hornej hranici energetickej triedy B pre dané miesto spotreby energie; „nie“ – ak je určená hodnota vyššia ako horná hranica energetickej triedy B pre každé miesto spotreby energie;
Uviesť aj výsledok hodnotenia potreby tepla na vykurovanie určený ako energetické kritérium podľa STN 73 0540 pre normalizovaný počet dennostupňov 3 422 K.deň (neprerušované vykurovanie);
energetické kritérium sa určuje v závislosti od faktora tvaru budovy. Budova spĺňa požiadavku na energetické kritérium, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovnajúca sa požiadavke energetického kritéria (uvedie sa „áno“); ak je vypočítaná hodnota vyššia, uvedie sa „nie“. Pre budovy na bývanie sa uvádzajú výsledky a požiadavky v kWh/(m2.rok) a pre nebytové budovy sa uvádzajú výsledky a požiadavky v kWh/(m3.rok).
Poznámka: Ak je počet dennostupňov určený na prerušované vykurovanie, hodnota energetického kritéria môže byť vyššia ako vyrátaná dodaná energia pre miesto spotreby na vykurovanie.
24.
Celková dodaná energia (tabuľka vpravo dole) je súčtom hodnôt dodanej energie podľa jednotlivých miest spotreby s uvažovaním faktora váženia rovnajúceho sa jedna pre jednotlivé energetické nosiče.
25.
Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vypĺňa stranu na základe výsledkov uvedených na stranách 3 – 7 pre jednotlivé miesta spotreby.
26.
Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov v tabuľkách na ľavej strane vpisuje intervaly energetických tried podľa posudzovanej kategórie budov (z prílohy č. 3), vyznačuje výsledok hodnotenia A až G, podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste. Ak je hodnotenou budovou budova so zmiešaným účelom využitia (ostatné budovy), uvedie sa vypočítaná škála určená vážením podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využitia. Výpočet škály sa uvedie v správe (príloha č. 4).
III.
– VII. strana energetického certifikátu
27.
Názov budovy, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo, obec, kategória budovy: vypĺňa sa podľa strany I.
28.
Jednotlivé odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu, na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na nútené vetranie a chladenie, na osvetlenie vypĺňajú príslušné strany 3 až 7.
29.
Údaj o energetickej certifikácii, o budove a systéme technického zariadenia budovy (rôzne podľa miesta spotreby na stranách 3 až 7)
– Tepelná ochrana:
a)
spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
b)
obostavaný objem budovy: uvedie sa výsledok výpočtu z vonkajších rozmerov vymedzených vonkajším povrchom tepelnej izolácie;
c)
celková podlahová plocha: uvedie sa výsledok výpočtu určený z vonkajších rozmerov;
d)
faktor tvaru: výsledok podielu teplovýmennej plochy a obostavaného objemu budovy;
e)
konštrukčná výška podlažia: uvedie sa vzdialenosť medzi úrovňou podlahy za sebou nasledujúcich podlaží; ak má budova rôzne konštrukčné výšky, uvedie sa priemerná konštrukčná výška budovy;
f)
klimatické podmienky: uvedie sa, či ide o normalizované alebo podľa lokality;
g)
počet dennostupňov: uvedie sa pre neprerušované vykurovanie 3 422 K.deň; pre prerušované vykurovanie sa uvedie hodnota ovplyvnená spôsobom prerušovania a priemernou teplotou vykurovania (použité pre mesačnú metódu výpočtu).
h)
potreba tepla na vykurovanie je výsledná hodnota (vypočítaná alebo určená z nameraných hodnôt);
i)
výsledky posúdenia energetického kritéria (pozri bod 23);
– Vykurovanie:
a)
spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
b)
typ vykurovacieho systému: uvedie sa, či sa jedná o neprerušované alebo prerušované vykurovanie a jednoduchá charakteristika (napr. podlahové elektrické);
b)
energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa záhlavia tabuľky v prílohe č. 4;
c)
meranie a regulácia: uvedie sa spôsob merania (napr. na päte budovy) a regulácia (napr. bez regulácie alebo napr. regulácia termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách vo všetkých miestnostiach);
– Príprava teplej vody:
a)
spôsob hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;
b)
systém prípravy teplej vody: uvedie sa napr. lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov;
c)
energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa záhlavia tabuľky v prílohe č. 4;
d)
meranie a regulácia: opíše sa stručne, ak existujú;
– Nútené vetranie a klimatizácia:
popis je obdobný ako pre vykurovanie a prípravu teplej vody;
– Osvetlenie:
umiestnenie, denný prevádzkový čas a typ budovy: uvedú sa stručne údaje použité na energetické hodnotenie.
30.
Uvádza sa výsledok hodnotenia príslušného miesta spotreby. Odborne spôsobilá osoba podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste pre príslušné miesto spotreby.
31.
V hornej časti tabuľky sa uvádza opis aktuálneho stavu podľa zistení pri obhliadke a podľa projektovej dokumentácie.
32.
V dolnej časti tabuľky sa uvádza opis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (stavebné úpravy, výmena stavebných konštrukcií, úpravy a výmena prvkov systémov technického zariadenia budovy, opatrenia v správe budovy).
33.
V dolnom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.
VIII.
strana energetického certifikátu
34.
Uvádzajú sa výsledky súvisiace s navrhovanými opatreniami pre jednotlivé miesta spotreby:
a)
uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie pre aktuálny stav budovy podľa príslušných miest spotreby energie; celková dodaná energia, primárna energia a CO2 emisie (druhý stĺpec);
b)
uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie po predpokladanom uplatnení opatrení (tretí stĺpec);
c)
vo štvrtom stĺpci sa uvedie predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v kWh(m2.rok);
d)
v piatom stĺpci sa uvedie predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v %.
Poznámka: Údaje o úsporách nie sú súčtom úspor podľa jednotlivých opatrení.
35.
V strednej časti sa uvedie graf uvádzajúci úspory energie alebo návratnosť finančných prostriedkov na uskutočnené opatrenia.
36.
V tabuľke v dolnej časti sa uvádza prehľad navrhovaných opatrení a vyznačuje sa výsledok hodnotenia vplyvom predpokladaného uplatnenia opatrení šípkou s energetickou triedou.
37.
V spodnom rámčeku sa uvádza názov organizácie, ktorá vydala energetický certifikát. Uvádzajú sa identifikačné údaje organizácie, meno a podpis zhotoviteľa energetického certifikátu a meno a podpis štatutárneho zástupcu organizácie zamestnávajúcej odborne spôsobilú osobu na tepelnú ochranu budov (podľa prvej strany).
38.
V poslednom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 311/2009 Z. z.
Energetický štítok budovy
1)
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
1)
STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia.
2)
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.
3)
STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.
4)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
5)
STN EN 12464-1.
1)
STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790:2008).
2)
STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
3)
STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne.
4)
STN EN 15241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách.
5)
STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky).
6)
STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia.
7)
STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba.
8)
STN EN 15243 Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémom klimatizácie.
STN EN ISO 13790.
9)
STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.
10)
STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov.
11)
STN EN 15316-3-1.
12)
STN EN 15241.
STN EN 13465 Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietokov vzduchu v budovách na bývanie.
13)
STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.
14)
STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach.
1)
STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.