309/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

309
ZÁKON
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d)
práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a)
obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:
1.
vodná energia,
2.
slnečná energia,
3.
veterná energia,
4.
geotermálna energia,
5.
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,
6.
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7.
biometán,
8.
aerotermálna energia,
9.
hydrotermálna energia.
b)
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c)
výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,
d)
biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva,
e)
bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f)
biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,
g)
geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h)
aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i)
hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j)
Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, pričom zohľadňuje vplyv
1.
opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2.
opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,
3.
plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4.
politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5.
opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia informovania a odbornej prípravy fyzických osôb a zavedenia požiadaviek kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania novej infraštruktúry diaľkového zásobovania teplom a chladom,
k)
štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,
l)
spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie
a)
technológiou kombinovanej výroby
1.
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2.
protitlaková parná turbína,
3.
kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4.
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5.
spaľovací motor,
6.
mikroturbína,
7.
Stirlingov motor,
8.
palivový článok,
9.
Rankinove organické cykly alebo
10.
iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b)
kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1.
elektriny a tepla,
2.
mechanickej energie a tepla,
3.
mechanickej energie, tepla a elektriny,
c)
elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,
d)
zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,
e)
využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,
f)
ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,
g)
kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,
h)
kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,
i)
kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,
j)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1.
veľmi malých výkonov,
2.
malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,
3.
veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,
k)
výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l)
celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,
m)
ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,
n)
dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.
(3)
Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie
a)
technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
b)
elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,
c)
zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,
d)
celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,
e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,
f)
spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,
g)
účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,
h)
diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,
i)
diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,
j)
časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu,
k)
malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,
l)
výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3,
m)
výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia3ab) vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku3ac) za výrobcu elektriny s právom na podporu,
n)
lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta,
o)
prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.
(4)
Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie
a)
bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b)
biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
c)
bioplyn vyrobený z biomasy,
d)
biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e)
biometán vyrobený z biomasy,
f)
biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h)
biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i)
syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j)
biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
l)
iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
m)
kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.
(5)
Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je
a)
motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
b)
skvapalnený ropný plyn,
c)
stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
d)
biopalivo,
e)
vodík,
f)
zmes látok podľa písmen a) až e).
(6)
Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.
(7)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely, vrátane elektriny, tepla a chladu,
b)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
c)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
d)
emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka okrem biopaliva,
e)
plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa využívajú len zrná alebo celé rastliny, hľuzové, koreňové plodiny a podcibuľové plodiny,
f)
odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ktorá bola úmyselne upravená alebo znečistená, aby splnila podmienky podľa osobitného predpisu,3b)
g)
zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje v rámci výrobného procesu, ktorá nie je primárnym cieľom výrobného procesu a výrobný proces nebol úmyselne pozmenený tak, aby sa v ňom vyrábala táto látka,
h)
zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, akvakultúrnou, rybolovnou alebo lesníckou činnosťou; nezahŕňajú zvyšky zo súvisiacich odvetví alebo spracovania,
i)
lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca z lesov, drevité energetické plodiny a zvyšky a odpad z lesníckej činnosti,
j)
nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa
1.
zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2.
zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,
3.
priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,
4.
materiál z biologického odpadu,
k)
celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy.
§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1)
Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje
a)
prednostným
1.
pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do distribučnej sústavy,4)
2.
prístupom do sústavy,5)
3.
prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6)
b)
výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c)
doplatkom,
d)
prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,
e)
príplatkom.
(2)
Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane a vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, z vodnej energie, geotermálnej energie, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd, ak tento zákon pri zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) neustanovuje inak. Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa neposkytuje, ak si výrobca elektriny s právom na podporu neuplatňuje právo na podporu podľa odseku 1 písm. b).
(4)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú
a)
v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd,
b)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom17ad) a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) dosahuje najmenej 10 %.
(5)
Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW vrátane určenom výberovým konaním podľa § 5c.
(6)
Podpora podľa
a)
odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, najneskôr však do 31. decembra 2033,
b)
odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,
c)
odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
(7)
Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely určenia doby podpory každý generátor samostatne podľa paliva a času jeho prvého uvedenia do prevádzky, ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Pri určení vzniku a trvania práva na podporu sa zohľadňuje celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny.
(8)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), pričom
a)
biomasa ako vstupná surovina pri spaľovaní, spoluspaľovaní alebo spracovaní na jej produkt musí spĺňať požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),
b)
biokvapalina musí spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(9)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje len na zariadenie výrobcu elektriny obsahujúce všetky technologické časti, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu; to neplatí pre výrobu elektriny zo spaľovania biometánu, ak je biometán distribuovaný distribučnou sieťou.
(10)
Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre zariadenie výrobcu elektriny
a)
s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou a plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy,
b)
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd alebo
c)
spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.
(11)
Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou9) dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.
(13)
Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa poskytla podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, podpora podľa odseku 1 písm. b) až e) sa neposkytuje; to neplatí pre zariadenie na výrobu elektriny
a)
z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej 50 %, ktorého inštalovaný výkon je najviac 150 kW,
b)
podľa § 3c ods. 4, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.
(14)
Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. d), nemôže byť počas doby podpory priznaná nová podpora podľa odseku 1 písm. e). Podporu podľa odseku 1 písm. c) nemožno priznať súčasne s podporou podľa odseku 1 písm. e).
(15)
Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.
(16)
Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b) a § 3c ods. 4 a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom sa neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.9a)
§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1)
Podpora biometánu sa zabezpečuje
a)
prednostnou distribúciou biometánu,
b)
vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2)
Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.
(3)
Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od času uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.
§ 3b
(1)
Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu biometánu, ktoré bolo
a)
postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b)
postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa § 16 ods. 2, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute
a)
za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
b)
za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
c)
za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami.
(3)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.
(4)
Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov,9c) za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.
(5)
Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory podľa § 3 ods. 6
a)
výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu9d) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu,9e) alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,
b)
výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo
c)
výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.9f)
(6)
Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5.
(7)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo. Úrad je povinný informovať zúčtovateľa podpory o zariadení výrobcu elektriny, ktorému zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.
§ 3c
Podpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1)
Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
(2)
Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje aj nahradenie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny novou technologickou časťou, ktorá nemusí zodpovedať pôvodnej technológii zariadenia výrobcu elektriny.
(3)
Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny celkový inštalovaný výkon presiahne 250 kW, právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) pre zariadenie výrobcu elektriny zaniká.
(4)
Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW.
(5)
Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
a)
dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu; na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava obdobie kalendárneho roka, počas ktorého sa zariadením na kombinovanú výrobu zabezpečujú podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
b)
najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a
c)
najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.
(6)
Ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa odseku 4, sa znižuje o
a)
3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
b)
5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
(7)
Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu, podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje len na elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu elektriny určenej podľa odseku 5 alebo odseku 6, pričom pomer sa určí ako podiel hodnoty celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
§ 4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, má právo na
a)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu10) a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,11)
b)
výkup elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú dodal na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny11aaa) výkupcovi elektriny,
c)
doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo pri malom zdroji za kalendárny rok z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,
d)
prenesenie zodpovednosti za odchýlku3ac) na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania3aa) na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,11aac)
e)
príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e) na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, znížené o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,
f)
vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 14, a to oznámením zúčtovateľovi podpory
1.
o neuplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b),
2.
o uplatnení si podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie.
(2)
Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:
a)
oznámenie uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) zúčtovateľovi podpory najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory,
b)
doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou zúčtovateľovi podpory,
c)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov11aab) a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa tejto zmluvy,
d)
uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,
e)
zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu elektriny11aad) pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
f)
zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, a ak technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať, oznámenie tejto skutočnosti zúčtovateľovi podpory,
g)
oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, zúčtovateľovi podpory a
h)
splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b).
(3)
Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný
a)
požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak ide o potvrdenie o pôvode podľa § 7 ods. 3 písm. b) alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny kombinovanou výrobou,
b)
vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), ktorá mu bola vyplatená za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona,
c)
zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky,
d)
uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ak si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b),
e)
poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku v rozsahu podľa pravidiel trhu.
(4)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok, si uplatňuje podporu v roku vydania tohto potvrdenia. Ak sa nepreukáže, že výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný vrátiť podporu podľa odseku 1 písm. c) a e) zúčtovateľovi podpory do 15. apríla nasledujúceho roka. Ak si výrobca elektriny kombinovanou výrobou neuplatnil právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukáže, že v predchádzajúcom roku vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) do konca príslušného kalendárneho roka.
(5)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a)
vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.
(6)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(7)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. e) a vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.
(8)
Výrobca elektriny kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW vrátane, bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia do prevádzky, ktorý vyrába elektrinu zo zemného plynu a doručí zúčtovateľovi podpory potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazujúce spotrebu biometánu v zariadení na kombinovanú výrobu, má právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej z biometánu určené podľa § 3c ods. 5 alebo ods. 6. Výška doplatku podľa prvej vety je rovnaká ako výška doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu.
(9)
Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok na elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) a ktorá nebola vyrobená z biometánu, môže uplatniť po dobu 15 rokov od prvého uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky alebo od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
(10)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), je povinný dodať výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny pre vlastné využitie a elektriny, ktorá nebola dodaná prostredníctvom regionálnej distribučnej sústavy.
(11)
Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.
(12)
Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, biokvapaliny, bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou, biometánu, komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy, je povinný požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok na účel vyporiadania podpory.
(13)
Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie povinného využiť najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla podľa § 3 ods. 11, ktorému úrad rozhodnutím znížil cenu vykupovanej elektriny. Výrobca elektriny je povinný vrátiť podporu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o znížení ceny elektriny.
(14)
Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f), oznámi zúčtovateľovi podpory zmenu uplatňovania podpory do 31. januára na nasledujúci kalendárny rok. Oznámenie o zmene uplatňovania podpory je pre výrobcu elektriny s právom na podporu a zúčtovateľa podpory záväzné a zúčtovateľ podpory je povinný bezodkladne oznámiť úradu a výkupcovi elektriny údaje uvedené v oznámení výrobcu elektriny.
(15)
Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a právo vykonania zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f).
§ 4a
Výroba elektriny z malého zdroja
(1)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,11a) má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na
a)
bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b)
bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 sú:
a)
celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,
b)
splnenie povinnosti podľa odseku 6,
c)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4)
Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 2.
(5)
Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
(6)
Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a zúčtovateľovi podpory údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení polroka.
(8)
Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(9)
Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne požiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodu, že
a)
malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,
b)
výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa odseku 5 alebo povinnosť podľa odseku 6, alebo
c)
výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom v oznámení podľa odseku 6.
(10)
Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne po doručení písomnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(11)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane tvorené skupinou malých zdrojov, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu.11a)
§ 4b
Výroba elektriny v lokálnom zdroji
(1)
Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.
(2)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, má právo na
a)
bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji,
b)
bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy,
c)
prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa § 4 ods. 1 písm. a).
(3)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí
a)
mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj,
b)
spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c)
doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4)
Podpora podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo lokálnym zdrojom.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť mesiacov od jeho vydania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(6)
Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj pripojený, zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy.
(7)
Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 7 musí obsahovať
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
miesto a dátum pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c)
miesto a dátum uvedenia lokálneho zdroja do prevádzky,
d)
miesto, typ a celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja a označenie odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina v lokálnom zdroji vyrábaná.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj.
(10)
Ak žiadosť podľa odseku 8 nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji nevydá.
(11)
Pred vydaním potvrdenia podľa odseku 7 má úrad právo overiť správnosť údajov uvedených v žiadosti o vydanie potvrdenia u prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(12)
Využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu najviac 10 % z celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách z dôvodu technických problémov lokálneho zdroja alebo odberného miesta sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy.11c)
(13)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny,11d) môže predať elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja; maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja je najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.
(14)
Maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta, ktoré je identické s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, nie je možné počas prevádzkovania lokálneho zdroja znížiť na hodnotu nižšiu ako inštalovaný výkon lokálneho zdroja.
(15)
Ak dôjde k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13 v dvoch po sebe nasledujúcich švrťhodinách, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody. Ak nie je možné lokálny zdroj odpojiť od distribučnej sústavy bez toho, aby bola prerušená distribúcia elektriny do odberného miesta, alebo ak výrobca elektriny neumožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy a prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta.
(16)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji najneskôr päť pracovných dní pred odpojením lokálneho zdroja alebo prerušením distribúcie elektriny podľa odseku 15 dôvod, pre ktorý sa lokálny zdroj odpojí od distribučnej sústavy.
(17)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy opätovne pripojí lokálny zdroj do distribučnej sústavy do piatich pracovných dní odo dňa, keď výrobca elektriny preukázal prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že vykonal opatrenia zabraňujúce prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja podľa odseku 13.
(18)
Na výrobu elektriny v lokálnom zdroji sa nevzťahuje § 4a.
(19)
Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji, neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.
§ 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy prednostne pripojiť zariadenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické podmienky10) a obchodné podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.
(2)
Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky spôsobilá na pripojenie, je najbližšie k miestu, kde sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny a iná sústava nevykazuje technicky a ekonomicky lepšie miesto pripojenia. Distribučná sústava sa považuje za technicky spôsobilú aj vtedy, keď je odber elektriny bez ujmy prednosti podľa odseku 1 možný až ekonomicky výhodným rozšírením sústavy; v takomto prípade prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny je povinný sústavu rozšíriť.
(3)
Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný rozšíriť distribučnú sústavu len vtedy, ak sa mu predloží príslušné osvedčenie. Povinnosť na rozšírenie distribučnej sústavy sa vzťahuje aj na všetky technické zariadenia potrebné na prevádzku distribučnej sústavy.
(4)
Náklady na pripojenie podľa odseku 1 a náklady na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 2 znáša výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
(5)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa odseku 2 na účel zabezpečenia podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorý žiada o pripojenie, informácie o
a)
odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b)
harmonograme prijatia a spracovania žiadostí o pripojenie do sústavy,
c)
harmonograme pre každé navrhované pripojenie do sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykonať funkčnú skúšku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spĺňa technické podmienky na pripojenie do sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspešnom vykonaní funkčnej skúšky do 10 dní odo dňa jej vykonania. Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 5a
Práva a povinnosti výkupcu elektriny
(1)
Výkupca elektriny je povinný
a)
uzatvoriť s výrobcom elektriny písomnú zmluvu o povinnom výkupe elektriny,11aaa) ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b),
b)
uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok14) zmluvu o zúčtovaní odchýlky,15)
c)
uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,15a)
d)
vykupovať elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b),
e)
poskytovať zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3,
f)
viesť záznamy o obchodných transakciách s výrobcami elektriny s právom na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b) a na požiadanie ich poskytovať úradu a zúčtovateľovi podpory,
g)
odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou15aa) denné diagramy za svoju bilančnú skupinu v súlade s prevádzkovým poriadkom zúčtovateľa podpory,
h)
spĺňať požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť.
(2)
Výkupca elektriny má voči zúčtovateľovi podpory právo na úhradu za činnosti spojené s výkupom elektriny od výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a za činnosti spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) (ďalej len „úhrada za činnosť výkupcu elektriny“). Úhrada za činnosť výkupcu elektriny je určená za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny ako súčasť koeficientu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(3)
Výkupca elektriny je na základe daňového dokladu vystaveného výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) povinný uhradiť výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny za vykúpenú elektrinu, na ktorú si výrobca elektriny s právom na podporu uplatnil právo podľa § 4 ods. 1 písm. b); daňový doklad môže byť výrobcom elektriny s právom na podporu vystavený až po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2.
(4)
Ak výkupcu elektriny určí ministerstvo, koeficient podľa § 6 ods. 1 písm. b) vrátane úhrady za činnosť výkupcu elektriny určí úrad v konaní o cenovej regulácii.12)
(5)
Ak sú ako výkupcovia elektriny vybraní alebo určení viaceré subjekty zúčtovania,3aa) vzťahujú sa práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 a § 5b ods. 4 primerane na každého z nich v rozsahu uvedenom v povolení podľa osobitného predpisu,3ab) v akom je výkupca elektriny oprávnený vykupovať elektrinu od výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
§ 5b
Práva a povinnosti zúčtovateľa podpory
(1)
Zúčtovateľ podpory má právo na údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 od výrobcu elektriny s právom na podporu, prevádzkovateľa sústavy, výkupcu elektriny, úradu a ministerstva v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory.
(2)
Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zmluvu o doplatku. Zúčtovateľ podpory po splnení podmienok ustanovených jeho prevádzkovým poriadkom uzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zmluvu o príplatku.
(3)
Zúčtovateľ podpory je povinný na základe
a)
zmluvy o doplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) doplatok podľa § 4 ods. 1 písm. c), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak,
b)
zmluvy o príplatku po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 3 uhradiť výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) príplatok podľa § 4 ods. 1 písm. e), ak tento zákon v § 4 neustanovuje inak.
(4)
Zúčtovateľ podpory je povinný po uplynutí základného časového úseku podľa § 9 ods. 2 uhradiť výkupcovi elektriny úhradu za činnosť výkupu elektriny za všetku elektrinu skutočne dodanú do sústavy výrobcami elektriny s právom na podporu.
(5)
Zúčtovateľ podpory je povinný oznamovať dotknutým výrobcom elektriny s právom na podporu a dodávateľovi poslednej inštancie15ab) skutočnosť, že výkupca elektriny stratil spôsobilosť15ac) vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny, a prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny s právom na podporu, s ktorými má výkupca elektriny uzatvorenú zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
(6)
Zúčtovateľ podpory na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa príslušného potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.
(7)
Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá
a)
nebola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a nevzťahuje sa na ňu podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) alebo
c)
bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.
(8)
Zúčtovateľ podpory na účely spracúvania údajov vymedzených týmto zákonom a elektronickej komunikácie s účastníkmi trhu s elektrinou zriaďuje a prevádzkuje informačný systém verejnej správy.15ad) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom je zúčtovateľ podpory oprávnený elektronicky komunikovať s účastníkmi trhu s elektrinou.
(9)
Náklady vzniknuté zúčtovateľovi podpory poskytnutím podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) sú oprávnenými nákladmi zúčtovateľa podpory a úrad ich zohľadní v konaní o cenovej regulácii12) tak, aby zúčtovateľ podpory mal prístup k prostriedkom potrebným na výkon činnosti podľa tohto zákona a v aktuálnom kalendárnom roku mu nevzniklo neprimerané negatívne saldo peňažného toku spôsobujúce úpadok.
(10)
Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.15aa)
§ 5c
Výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu
(1)
Ministerstvo môže určiť na účel zvýšenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe nediskriminačného a transparentného výberového konania zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, pre ktoré výrobca elektriny získa právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e).
(2)
Podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní určí ministerstvo v spolupráci s úradom.
(3)
Podmienky účasti, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovanie ponúk výberového konania na výstavbu zariadení výrobcu elektriny kombinovanou výrobou s inštalovaným výkonom nad 1 MW musia zohľadňovať podiel využitia tepla na dodávku tepla pre verejnosť centralizovaným zásobovaním teplom.
(4)
Ministerstvo môže vo výberovom konaní podľa odseku 1 obmedziť maximálnu výšku ponúknutej ceny elektriny.
(5)
Oznámenie o začatí výberového konania, podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených vo výberovom konaní ministerstvo uverejní v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle najmenej dva mesiace pred dátumom ukončenia prijímania ponúk.
(6)
Ministerstvo môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo, alebo žiadny z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo výberovom konaní.
§ 6
Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Pri určení ceny sa rozumie
a)
cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
cenou vykupovanej elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny vykúpenej výkupcom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) určená ako trhová cena predstavujúca základ pre výpočet ceny vykupovanej elektriny a koeficient zohľadňujúci hodnotu vykupovaného diagramu výroby elektriny voči základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny, náklady spojené s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a náklady na činnosti spojené s výkupom elektriny,
c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, doplatok sa rovná nule,
d)
ponúknutou cenou elektriny cena elektriny za jednotku množstva elektriny určená pre zariadenie výrobcu elektriny výberovým konaním podľa § 5c,
e)
príplatkom rozdiel medzi ponúknutou cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. e) zúčtovateľ podpory; ak je tento rozdiel záporný, príplatok sa rovná nule.
(2)
Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní
a)
druh obnoviteľného zdroja energie,
b)
použitú technológiu,
c)
termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny a
d)
veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny,
e)
plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina,
f)
rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu,
g)
výšku podpory poskytnutej z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(3)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
(4)
Ponúknutá cena elektriny podľa odseku 1 písm. d) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
(5)
Úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny.
(6)
Úrad zníži cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 o 30 % na jeden kalendárny rok pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3 ods. 11, ktorý nesplnil podmienku využitia najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla.
(7)
Cenu elektriny určenú na nasledujúci kalendárny rok úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15. júla príslušného kalendárneho roka; pri výraznej zmene parametrov nákladových položiek ovplyvňujúcich výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou je úrad oprávnený určiť cenu elektriny na nasledujúci kalendárny štvrťrok, pričom cena elektriny určená úradom na nasledujúci kalendárny štvrťrok nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v príslušnom kalendárnom štvrťroku.
(8)
Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sú nižšie ako 60 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia (ďalej len „percentuálny podiel rekonštrukcie“), doplatok sa znižuje najmenej o
a)
20 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 50 % do 60 % vrátane,
b)
30 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 40 % do 50 % vrátane,
c)
40 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 30 % do 40 % vrátane,
d)
60 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 20 % do 30 % vrátane,
e)
80 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu od 10 % do 20 % vrátane,
f)
100 %, ak percentuálny podiel rekonštrukcie je v rozsahu nižší ako 10 %.
(9)
Ak sa v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny zvýši alebo zníži celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny, percentuálny podiel rekonštrukcie sa určí porovnaním nákladov rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny a investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý zodpovedá celkovému inštalovanému výkonu zariadenia výrobcu elektriny po takejto rekonštrukcii alebo modernizácii.
(10)
Úrad cenu elektriny určí tak, aby podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) nepresiahla rozdiel medzi celkovými priemernými nákladmi na výrobu elektriny a trhovou cenou elektriny. Pri výpočte celkových priemerných nákladov na výrobu elektriny maximálna miera návratnosti nákladov nepresiahne diskontnú sadzbu oznámenú Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie platnú v čase určenia ceny elektriny.
(11)
Ak sa na výstavbu zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny poskytla podpora z podporných programov financovaných zo štátneho rozpočtu, úrad zníži cenu elektriny tak, aby poskytnutá podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zodpovedala maximálnej miere návratnosti nákladov podľa odseku 10.
(12)
Úrad určuje spôsob a rozsah výpočtu základu pre výpočet ceny vykupovanej elektriny tak, aby zohľadňoval vývoj ceny elektriny na príslušný kalendárny rok. Koeficient podľa odseku 1 písm. b) určuje úrad na základe výsledkov aukcie na výkupcu elektriny.
§ 6a
Kompenzácia podnikateľom
(1)
Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi kompenzáciu, ak
a)
jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,
b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností15ae) je uvedený v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o),
c)
podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa § 19 ods. 1 písm. o) je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,
d)
v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom roku určenú individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa osobitného predpisu,15af)
e)
voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia,15ag)
g)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
h)
je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1
a)
správou o údajoch uvedených v odseku 1 písm. a) až c) zostavenou v rozsahu a štruktúre podľa § 19 ods. 1 písm. o) a overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou zapísanými v zozname podľa osobitného predpisu,15ai)
b)
potvrdením subjektu, ktorému v predchádzajúcom roku uhrádzal tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. d),
c)
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e),
d)
čestným vyhlásením štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo čestným vyhlásením fyzickej osoby – podnikateľa, že voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. f),
e)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g),
f)
výpisom z registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,15aj) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. h).
(3)
Kompenzácia sa poskytuje transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným žiadateľom vo výške určenej na 1 MWh v rámci schváleného limitu výdavkov na poskytnutie kompenzácie podnikateľom na príslušné rozpočtové obdobie spôsobom určeným podľa § 19 ods. 1 písm. o) a uplatňuje sa na koncovú spotrebu elektriny nad 1 GWh v predchádzajúcom kalendárnom roku. Takto určená výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(4)
Kompenzácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie kompenzácie. Žiadosť o poskytnutie kompenzácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve. Ministerstvo zverejní vzor žiadosti o poskytnutie kompenzácie na svojom webovom sídle.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť podľa odseku 4, je povinná
a)
poskytovať na žiadosť ministerstvu informácie potrebné na posúdenie oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie,
b)
umožniť vykonať kontrolu oprávnenosti nároku na poskytnutie kompenzácie, ktorú vykoná ministerstvo.
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia, a výšku poskytnutej kompenzácie.
(7)
Ak bola kompenzácia poskytnutá neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bola kompenzácia poskytnutá, povinná vrátiť neoprávnene poskytnutú kompenzáciu alebo kompenzáciu poskytnutú vo vyššej sume, ako patrila.
(8)
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním kompenzácie podľa tohto paragrafu právnickú osobu zriadenú ministerstvom.
§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zúčtovateľovi podpory, slúži na preukázanie práva na podporu podľa § 3.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na základe žiadosti, ak spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 a množstvo elektriny uvedenej v žiadosti zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia výrobcu elektriny. Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá v lehote 30 dní po doručení úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v určenej lehote žiadateľ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nevydá.
(3)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a)
na obdobie, na ktoré má podľa tohto zákona nárok na podporu, alebo
b)
za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny alebo spotrebou biometánu, spaľovaním komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov nad 55 %, spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou alebo spaľovaním plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.
(4)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho roka aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý
a)
k žiadosti priloží zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu na príslušný kalendárny rok, alebo
b)
preukáže spotrebu biometánu.
(5)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pridelené identifikačné číslo, uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
plán výroby elektriny v zariadení výrobcu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, ak ide o potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
g)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
h)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a množstvo spotrebovaného biometánu,
i)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu a jej výšku,
j)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
k)
údaje podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 je
a)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
b)
doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny, ak sa vyžaduje funkčná skúška,
c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15b)
(7)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 5 písm. a),
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva,
f)
pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní biomasy alebo spaľovaní alebo spoluspaľovaní biokvapaliny množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a),
g)
pri spotrebe biometánu množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo spôsob výpočtu množstva elektriny z biometánu,
h)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
i)
podiel využiteľného tepla určeného podľa § 3 ods. 11, ak ide o výrobu elektriny z bioplynu alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy.
(8)
Ak sa zmenia náležitosti uvedené v odseku 5, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny je povinný do 30 dní od zmeny náležitostí požiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(9)
Úrad doručí potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie žiadateľovi a zúčtovateľovi podpory.
(10)
Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o skutočnej dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
§ 7a
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak
a)
je žiadateľ zaregistrovaný v elektronickej databáze, ktorú vedie úrad,
b)
žiadateľ uvedie všetky údaje na vyplnenie elektronickej databázy a
c)
údaje žiadateľa boli overené úradom.
(3)
Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 7 ods. 5. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadateľa v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4)
Úrad
a)
eviduje záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno použiť iba do 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny.
(7)
Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, sa nevzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(8)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa po použití dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zruší.
(9)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
e)
dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky a dátum ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia výrobcu elektriny,
f)
dátum a štát vydania,
g)
identifikačné číslo,
h)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)
Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k žiadosti priloží potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.
(11)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva na účely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanú v inom členskom štáte môže úrad odmietnuť uznať, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote pochybnosti odstránil. Ak v určenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie neuzná a neumožní jej prevod.
(12)
Ak úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydanej v inom členskom štáte.
§ 8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológiu kombinovanej výroby,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou žiada,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,
f)
spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou,
g)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak zariadenie prevádzkoval v predchádzajúcom roku,
h)
výpočet úspor primárnej energie,
i)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
j)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
l)
vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,
m)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5,
n)
potvrdenie o pôvode paliva v zariadení výrobcu elektriny u katalyticky spracovaného odpadu, z termického štiepenia odpadov a jeho produktov, plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu, energeticky využiteľných plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese, kde sa uvedie názov výrobcu, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť akreditované laboratóriom podľa osobitného predpisu,15e)
o)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
p)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
q)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
kolaudačné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a doklad o úspešnom ukončení funkčnej skúšky zariadenia výrobcu elektriny.
(4)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2 písm. g), i) a j) postupuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 19.
(5)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,
d)
spôsob využitia tepla,
e)
miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva,
f)
úspory primárnej energie,
g)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
h)
dosiahnutú celkovú účinnosť kombinovanej výroby,
i)
množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom,
j)
podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom,
k)
množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e).
(6)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na doplnenie žiadosti v ním určenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nevydá.
(7)
Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou úplná, úrad posúdi údaje o
a)
množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
úsporách primárnej energie,
c)
množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode žiadateľ požaduje.
(8)
Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vydá úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a doručí ho žiadateľovi, zúčtovateľovi podpory a ministerstvu.
(9)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny.
§ 8a
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa záruka vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu výrobcovi elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti o registráciu v elektronickej databáze. Žiadosť o registráciu v elektronickej databáze obsahuje náležitosti podľa § 8 ods. 2.
(3)
Ak žiadosť o registráciu v elektronickej databáze nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadateľa v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4)
Úrad
a)
eviduje záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v elektronickej databáze,
b)
zrušuje záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
c)
vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(5)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(6)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v jeho dodávke elektriny.
(7)
Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, sa nevzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(8)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou po uplatnení dodávateľom elektriny alebo koncovým odberateľom elektriny15d) zaniká.
(9)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a)
zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b)
počiatočný a koncový dátum výroby elektriny,
c)
označenie, miesto, technológiu, inštalovaný elektrický výkon zariadenia, inštalovaný tepelný výkon zariadenia a celkový inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v procese premeny na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológie kombinovanej výroby,
g)
spôsob využitia mechanickej práce a využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
h)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak bolo zariadenie prevádzkované v predchádzajúcom roku,
i)
výpočet úspor primárnej energie,
j)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
k)
percentuálne vyjadrenú podporu zo štátneho rozpočtu,
l)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m)
výšku investičnej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
n)
dátum vydania a štát, v ktorom bola záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydaná,
o)
identifikačné číslo,
p)
ďalšie informácie na účely evidencie, ktorú vedie úrad.
(10)
Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydá úrad aj výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak k žiadosti podľa odseku 2 priloží potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(11)
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, sa uznáva ako záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na účely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydanú v inom členskom štáte môže úrad odmietnuť uznať, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej úradom pochybnosti odstránil. Ak v určenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuzná.
(12)
Ak úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 11 neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydanej v inom členskom štáte.
§ 9
Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1)
Základným časovým úsekom pre výkup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou je jedna hodina v štvrťhodinovom rozlíšení. Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, sa v zmluve o povinnom výkupe elektriny medzi výkupcom elektriny a výrobcom elektriny s právom na podporu dohodne iný časový úsek.
(2)
Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) je jeden kalendárny mesiac. Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie výkupu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) z malého zdroja je jeden kalendárny rok.
(3)
Základným časovým úsekom na vyhodnocovanie a zúčtovanie príplatku podľa § 3 ods. 1 písm. e) je jeden kalendárny mesiac.
(4)
Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá zúčtovateľovi podpory údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 3 v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa podpory, najmä údaje o skutočnej výrobe elektriny, technologickej vlastnej spotrebe elektriny, množstve elektriny pre vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Ak sú odovzdané nesprávne údaje, je výrobca elektriny s právom na podporu povinný na výzvu zúčtovateľa podpory odovzdať opravené údaje do 30 dní od vyzvania.
(5)
Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku úradu a na svojom webovom sídle vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok. Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny s právom na podporu a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
(6)
Zúčtovateľ podpory je povinný evidovať množstvo vykúpenej elektriny a elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), podľa jednotlivých zariadení výrobcov elektriny.
(7)
Zúčtovateľ podpory je povinný poskytnúť na žiadosť úradu všetky údaje potrebné na plnenie povinnosti úradu podľa odseku 5 v lehote určenej úradom.
§ 9a
Výpočet národného cieľa a oznamovacia povinnosť ministerstva
(1)
Národný cieľ je podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je určený v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(2)
Pri výpočte národného cieľa sa zohľadnia štatistické prenosy medzi členskými štátmi, spoločné projekty medzi členskými štátmi a spoločné projekty so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretími štátmi“).
(3)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia pre štatistický prenos určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane informácie zahŕňajúcej cenu energie, najneskôr tri mesiace po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sú tieto opatrenia účinné.
(4)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré bolo vyrobené v rámci spoločného projektu s iným členským štátom v zariadení uvedenom do prevádzky po 25. júni 2009 alebo bolo vyrobené zo zvýšenej kapacity zariadenia, ktoré bolo rekonštruované po 25. júni 2009. Spoločný projekt môže presiahnuť rok 2020 a obdobie započítania energie zo spoločného projektu do národného cieľa nesmie presiahnuť rok 2020.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu členského štátu, ktorý oznámenie podáva, alebo členského štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podáva.
(6)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina, teplo alebo chlad vyrobené v zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie započítať do národného cieľa iného členského štátu, oznámi Európskej komisii a členskému štátu, v prospech ktorého sa oznámenie podalo,
a)
celkové množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 4,
b)
množstvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do národného cieľa iného členského štátu.
(7)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa započíta do národného cieľa, ak je do národného cieľa započítavaný podiel alebo množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na území tretieho štátu. Ak ide o viac ako jeden členský štát, Európskej komisii sa oznámi aj rozdelenie tohto podielu alebo množstva medzi členské štáty.
(8)
Oznámenie podľa odseku 7 nesmie ministerstvo zmeniť alebo vziať späť bez súhlasu tretieho štátu, ktorý uznáva spoločný projekt.
(9)
Ministerstvo do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, počas ktorého sa má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte započítať do národného cieľa, oznámi Európskej komisii a tretiemu štátu, ktorý uznal spoločný projekt,
a)
celkové množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia podľa odseku 7,
b)
množstvo elektriny vyrobenej počas kalendárneho roka z obnoviteľných zdrojov energie zariadením, ktoré sa má započítať do jeho národného cieľa podľa odseku 7,
c)
preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v treťom štáte.
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1)
Výrobca biometánu má právo
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny mesiac prevádzkovateľ distribučnej siete.
(2)
Výrobca biometánu je povinný
a)
zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c)
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,
d)
zabezpečiť kontinuálne meranie množstva biometánu a kvality biometánu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
e)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu.
(3)
Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do 31. januára množstvo vyrobeného a dodaného biometánu do distribučnej siete za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 11
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného distribučnou sieťou.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 11a
Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Výrobca biometánu znáša náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete v rozsahu 25 % skutočných nákladov; najviac však 250.000,- EUR. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Písomná žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie do distribučnej siete obsahuje údaje o množstve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo strany žiadateľa.
(2)
Za prípojku sa považujú technické a technologické zariadenia, ktoré slúžia na dopravu biometánu do distribučnej siete a začínajú sa po zariadení na úpravu bioplynu na biometán, okrem zariadenia na úpravu tlaku a kvality biometánu.
(3)
Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je po kolaudácii a finančnom vyrovnaní nákladov podľa odseku 1 v majetku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribučnej siete v lehote 30 kalendárnych dní písomne oznámiť žiadateľovi všetky podmienky pripojenia v požadovanej lokalite spolu s predbežnou kalkuláciou nákladov pripojenia podľa odseku 1. Ak je žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumiteľná, prevádzkovateľ distribučnej siete v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. Prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie, aké informácie na doplnenie žiadosti požaduje. Po doplnení žiadosti je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť podmienky pripojenia a predbežnú kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.
(6)
Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:
a)
predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b)
časový harmonogram vybudovania prípojky,
c)
požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,
d)
predpokladaný termín začatia stavebných prác,
e)
predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,
f)
predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g)
návrh zmluvy o pripojení.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.
(8)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Pokiaľ je odmietnuté pripojenie v žiadanom bode pripojenia, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný ponúknuť iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti čo najefektívnejšie zámery predloženého projektu.
§ 12
Potvrdenie o pôvode biometánu
(1)
Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi biometánu na základe žiadosti.
(2)
V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu uvedie
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi biometánu pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
plán výroby biometánu,
b)
špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu priloží certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, ktorý potvrdzuje, že zariadenie vyrába biometán zodpovedajúci kvalite zemného plynu.
(5)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu na doplnenie žiadosti v ním stanovenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode biometánu nevydá.
(6)
Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu,
e)
plán výroby biometánu,
f)
špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady na výrobu jedného m3 biometánu.
(7)
O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie úrad evidenciu.
§ 12a
Potvrdenie o množstve biometánu
(1)
Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie a používa sa na preukázanie množstva biometánu.
(2)
Potvrdenie o množstve biometánu vydá prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je výrobca biometánu pripojený, v elektronickej podobe výrobcovi biometánu za každú megawatthodinu dodaného biometánu do distribučnej siete.
(3)
Potvrdenie o množstve biometánu sa eviduje v elektronickej databáze.
(4)
Úrad
a)
zrušuje potvrdenie o množstve biometánu,
b)
vykonáva dohľad nad prevodom potvrdenia o množstve biometánu.
(5)
Prevod potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoční, ak výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou
a)
výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b)
prevádzkovateľ distribučnej siete predá potvrdenie o množstve biometánu.
(6)
Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby.
(7)
Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu z biometánu. Výrobu elektriny z biometánu potvrdzuje úrad potvrdením o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
§ 12b
Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)
Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo potvrdenie vydané. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní výrobcovi elektriny a výrobcovi biometánu vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Ustanovenia § 7, 8 a 12 sa použijú primerane.
(2)
Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu môže podať výrobca elektriny a výrobca biometánu v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámení o zrušení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na konanie o námietkach sa § 13 použije primerane.
(3)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny alebo výrobcu biometánu.
§ 13
Konanie o námietkach
(1)
Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu nevydá, výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobca biometánu má právo podať písomné námietky predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.
(3)
Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(4)
Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobcovi biometánu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(5)
Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)
§ 13a
Osvedčenie pre inštalatérov
(1)
Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.
(2)
Osvedčenie pre inštalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré inštalujú
a)
kotly a pece na biomasu,
b)
fotovoltické a slnečné tepelné systémy,
c)
plytké geotermálne systémy a
d)
tepelné čerpadlá.
(3)
Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo
d)
vysokoškolského vzdelania v technickom študijnom odbore.
(4)
Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní ročnej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Skúšku podľa odseku 1 možno vykonať po absolvovaní odbornej prípravy pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(6)
Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program podľa osobitného predpisu17aa) v rozsahu odbornej prípravy ustanovenej podľa § 19 ods. 1 písm. h) a má technické vybavenie na zabezpečenie praktickej odbornej prípravy, vrátane zodpovedajúcich laboratórnych zariadení.
(7)
Osvedčenie pre inštalatérov vydáva ministerstvo. Platnosť osvedčenia pre inštalatérov je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná každoročne zabezpečiť právnická osoba vykonávajúca odbornú prípravu podľa odseku 6.
(8)
Poskytovanie informácií pre verejnosť o systéme udeľovania osvedčení pre inštalatérov zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(9)
Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.
§ 14
Pôsobnosť ministerstva
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne a zohľadňoval odlišnosti rôznych technológií výroby,
b)
predkladá na požiadanie Európskej komisie komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby,
c)
vypracúva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike,
d)
metodicky usmerňuje právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, pri uvádzaní pohonných látok s obsahom pokročilých biopalív na trh,
e)
určuje a každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zverejňuje inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy.
(2)
Ministerstvo vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré obsahuje
a)
posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej kombinovanej výroby,
b)
vyhodnotenie potreby využiteľného tepla a chladu vhodných na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vysoko účinnou kombinovanou výrobou malých a veľmi malých výkonov,
c)
prognózu rozvoja potreby využiteľného tepla a chladu na najbližších desať rokov,
d)
posúdenie potenciálu dodatočnej vysoko účinnej kombinovanej výroby obsahujúce plány výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení vyrábajúcich odpadové teplo a návrh opatrení do roku 2020 a 2030, alebo v najbližších desiatich rokoch,
e)
návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnej kombinovanej výroby na trhu s energiami do roku 2020 a 2030, alebo v najbližších desiatich rokoch,
f)
správu o pokroku pri dosahovaní podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby, využívaní vysoko účinnej kombinovanej výroby a využívaní potenciálu vysoko účinnej kombinovanej výroby,
g)
odhadované množstvo úspor primárnej energie,
h)
efektívnosť vynaloženia nákladov zohľadňujúcich národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami v oblasti klimatických zmien, ktoré prijala Európska únia podľa medzinárodnej zmluvy,17ab)
i)
zohľadnenie ekonomicko-technického hodnotenia uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike,
j)
zohľadnenie možností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
k)
zohľadnenie koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,17ac) najmä možného prepojenia centralizovaného zásobovania teplom17ad) a vysoko účinnej kombinovanej výroby na účel vybudovania účinného centralizovaného zásobovania teplom.17ae)
(3)
Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu o emisných hodnotách uvoľňovaných do ovzdušia, predkladajú ministerstvu údaje potrebné na vypracovanie komplexného posúdenia podľa odseku 2.
(4)
Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloží Európskej komisii do 30. júna príslušného kalendárneho roka upravený Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ak počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov nižší ako množstvo uvedené v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.
(5)
Ministerstvo zabezpečuje rokovania s inými členskými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných zdrojov alebo o vytvorení spoločného projektu zameraného na využitie energie z obnoviteľných zdrojov a informácie o nich predkladá na požiadanie Európskej komisii.
(6)
Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike
a)
zohľadňuje klimatické podmienky, ekonomickú realizovateľnosť a technickú vhodnosť,
b)
sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky,
c)
určí najlepšie riešenia z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov a nákladov na uspokojenie potreby tepla a chladu,
d)
môže byť súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,17af)
e)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy prevyšujú náklady,
f)
identifikuje potenciál uplatnenia vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy neprevyšujú náklady.
§ 14a
Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh motorovú naftu a motorový benzín (ďalej len „motorové palivá“) s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je
a)
5,8 % pre rok 2017,
b)
5,8 % pre rok 2018,
c)
6,9 % pre rok 2019,
d)
7,6 % pre rok 2020,
e)
8,0 % pre rok 2021,
f)
8,2 % pre roky 2022 až 2030.
(2)
Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky pohonné látky,
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
je iná ako podľa osobitného predpisu,17b) ak uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biodieslu, ktorým sa rozumejú aj estery vyrobené z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu biodiesla,3a) sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná od 1. januára 2021 uvádzať na trh s presnosťou podľa technickej normy17ga) motorovú naftu s objemom biodieslu v litri minimálne 6,9 % a motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky v litri minimálne 7,4 %. Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku podať ministerstvu hlásenie o množstve pohonných látok s obsahom biopalív uvedených na trh za príslušný kalendárny štvrťrok (ďalej len „hlásenie“) vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Prílohou hlásenia je potvrdenie o pôvode biopaliva podľa § 14b ods. 1. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 nepodá v ustanovenej lehote hlásenie, považuje sa za osobu, ktorá v príslušnom kalendárnom štvrťroku neuviedla na trh žiadne biopalivo.
(5)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na účel kontroly správnosti údajov uvedených v hlásení zašle najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka ministerstvu súhrnnú informáciu, v ktorej uvedie
a)
zoznam osôb podľa odseku 2 obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho štvrťroka k zmene v tomto zozname, alebo ak je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaj o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17f) ktoré osoba podľa odseku 2 v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku
1.
uviedla do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky,
2.
prepravila na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
3.
doviezla na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,17d)
4.
uviedla do daňového voľného obehu, prepravila alebo doviezla na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
c)
vo vzťahu ku každej osobe podľa odseku 2 údaje o množstve minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,17e) vo vzťahu ku ktorému bola vrátená daň podľa osobitného predpisu,17f) ak sa tento nárok týka množstiev podľa písmena b).
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je povinná plniť referenčné hodnoty podľa odseku 1, a to vo výške alikvótnej časti referenčných hodnôt za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(7)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na
a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,
c)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,17h)
d)
minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu,17ha)
e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába minerálny olej podľa osobitného predpisu,17i) nemôže splniť z dôvodu prevádzkových pomerov alebo z dôvodov technických, technologických alebo logistických dôvodov povinnosť podľa odseku 3, je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom sa dozvedela, že nebude môcť plniť povinnosť podľa odseku 3; táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná plniť povinnosť podľa odseku 3 najdlhšie počas obdobia uvedeného v oznámení colnému úradu. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa prvej vety je však povinná plniť povinnosť za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(8)
Na účely plnenia povinností podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(9)
Povinnosti podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom.
(10)
Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností podľa odseku 1 je možné zabezpečiť aj prostredníctvom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i).
(11)
Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah celulózového etanolu započítava dvojnásobne.
(12)
Povinnosť podľa odseku 1 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába 100-percentné biopalivo, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu
a)
informácie o spôsobe výroby biopaliva,
b)
objemy biopalív vyrobených na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky s obsahom biopaliva mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c) a právnická osoba, ktorá také pohonné látky dováža na územie Slovenskej republiky z iných členských štátov alebo z tretích štátov, je povinná každoročne do 31. marca oznámiť ministerstvu
a)
informácie o pôvode biopaliva,
b)
objemy biopalív prepravených alebo dovezených na územie Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
objemy biopalív uvedených na trh za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie vrátane predbežných stredných hodnôt odhadovaných emisií z biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.
(15)
Údaje podľa odseku 13 písm. b) a c) a odseku 14 písm. b) a c) sa oznamujú v členení podľa surovín:
a)
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
b)
cukornaté plodiny,
c)
olejniny.
§ 14b
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.
(2)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2 uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom a právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu.
(3)
Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely jeho overenia podľa odseku 4 je vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy o splnení podmienok určených na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(4)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overuje odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu“) vedená v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu. Po overení sa potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny používa bez prílohy podľa odseku 3. Prílohu podľa odseku 3 archivuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je výrobcom biopaliva alebo biokvapaliny. Na účely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto účely v členských štátoch alebo dobrovoľné certifikačné systémy uznané niektorým členským štátom.
(5)
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa vydáva štvrťročne; ak sa počas tohto obdobia zmenili podmienky, ktoré môžu ovplyvniť splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, toto potvrdenie sa vydáva bezodkladne po zmene podmienok. Za zmenu podmienok sa považuje zmena pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, zmena technológie výroby vrátane subdodávateľov, zvýšená prepravná vzdialenosť alebo iná skutočnosť, ktorá ovplyvní výpočet úspory emisií skleníkových plynov.
(6)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využitia biopalív a biokvapalín sa na účely tohto zákona vypočíta podľa metodiky určenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) alebo podľa metodiky uznanej niektorým členským štátom. Tieto metodiky sa považujú za rovnocenné na účely výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.
§ 14c
Uvádzanie pohonných látok a biokvapalín na trh
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike, je povinná
a)
vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b,
b)
zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu,
c)
zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu do 25. dňa nasledujúceho štvrťroka,
d)
používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udržateľnosti.
(2)
Overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak dodávateľ pohonnej látky poskytol platné potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 má počas kalendárneho roka platné a overené potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny od dodávateľa pohonnej látky na celý objem uvedený na trh, je povinná zabezpečiť aspoň raz ročne kontrolu plnenia kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu. Za platné overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny v kalendárnom štvrťroku sa považuje aj schválenie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu za predchádzajúci štvrťrok.
a)
celkový objem každého typu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
ďalšie údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie, spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov a spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike používanú na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, rekreačných plavidiel alebo dodáva elektrinu používanú v cestných vozidlách, je povinná monitorovať, každoročne vypracovať a zaslať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu na overenie správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie za predchádzajúci rok.
(4)
Správa podľa odseku 3 obsahuje
a)
celkový objem každého typu pohonnej látky alebo dodávanej energie s údajom o mieste ich nákupu a pôvode,
b)
emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie,
c)
údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky alebo dodávanej energie,
d)
spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov,
e)
spôsob výpočtu úspor emisií skleníkových plynov,
f)
ďalšie údaje podľa § 19b ods. 1 písm. r).
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je malým podnikom17j) alebo stredným podnikom,17k) môže pri podávaní správy podľa odseku 3 použiť zjednodušenú metodiku podľa § 19b ods. 1 písm. f).
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh v Slovenskej republike, je povinná
a)
znížiť priemerné ročné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie o 6 % do 31. decembra 2020 v porovnaní s referenčnou hodnotou 94,1 g CO2ekv/MJ,
b)
plniť priebežné ciele podľa § 19b ods. 1 písm. k).
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosť podľa odseku 6 splniť aj dodávkami biopalív na využitie v leteckej doprave, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a).
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže povinnosti podľa odsekov 3 a 6 plniť spoločne s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami na základe zmluvy. Zmluva musí byť predložená Slovenskému hydrometeorologickému ústavu spolu so správou podľa odseku 3 a musí obsahovať vzájomné rozdelenie zodpovednosti pre prípad nesplnenia cieľov podľa odseku 6.
(9)
Dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách môže splniť povinnosť znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie podľa odseku 6, ak preukáže, že môže náležite merať a sledovať množstvo elektriny dodávanej na využívanie v týchto vozidlách.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na plnenie povinnosti podľa odseku 6 použiť aj zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze dosiahnuté za kalendárny rok v ktoromkoľvek štáte. Zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze je možné započítať, ak
a)
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov boli zavedené po 1. januári 2011,
b)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov bolo overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou či iným oprávnením podľa právneho poriadku členského štátu a
c)
množstvo zníženia emisií skleníkových plynov nebolo zohľadnené pri plnení iných záväzkov v Slovenskej republike ani v inom štáte.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo vzniku suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike, je povinná svojmu odberateľovi, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ministerstvu životného prostredia a odborne spôsobilej osobe na účely overovania výpočtu
a)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy alebo suroviny, viesť evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy alebo suroviny a tieto informácie a evidenciu uchovávať najmenej päť rokov,
b)
na vyžiadanie poskytnúť informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti, princípov hmotnostnej bilancie biomasy alebo suroviny a informácie nevyhnutné na výpočet úspor emisií skleníkových plynov viažuci sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny od začiatku životného cyklu do etapy životného cyklu, v ktorom sa právnická osoba alebo fyzická osoba nachádza,
c)
poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode surovín na výrobu pohonnej látky a o pôvode pohonnej látky.
(12)
Slovenský hydrometeorologický ústav
a)
dohliada nad činnosťou odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín,
c)
zabezpečuje každoročné overovanie správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 3,
d)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 3,
e)
archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh v Slovenskej republike biopalivá alebo biokvapaliny,
f)
organizuje školenia odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu,
g)
kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podľa odsekov 1, 3, 6 a 11.
(13)
Splnenie kritérií trvalej udržateľnosti môže byť preukázané dobrovoľným certifikačným systémom, ktorý na tento účel uznala Európska komisia.
§ 14d
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií
(1)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií je preukázanie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a výsledkov úspešne vykonanej skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(2)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií fyzickej osobe, ktorá
a)
podá žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti,
c)
absolvuje skúšku odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú:
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax,
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, alebo
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.
(4)
Ministerstvo životného prostredia vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií právnickej osobe, ak odborný zamestnanec právnickej osoby splní podmienky podľa odseku 2.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií je päť rokov od jeho vydania.
(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalších päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva ministerstvo životného prostredia.
(7)
Ministerstvo životného prostredia rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu
a)
sa na vyzvanie nedostaví na preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
pri preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií neuspela,
c)
si neplní povinnosti podľa odseku 12 riadne a včas,
d)
písomne požiada o zrušenie odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií.
(8)
Proti rozhodnutiu o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií. Ministerstvo životného prostredia vyradí osobu, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií z registra odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
(9)
Odborná spôsobilosť na účely overovania výpočtu emisií zaniká
a)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu alebo obmedzením jej spôsobilosti na právne úkony,
b)
smrťou odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu.
(10)
Ministerstvo životného prostredia písomne oznámi výsledky skúšky odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií do 10 dní od ich konania.
(11)
Ministerstvo životného prostredia vedie, aktualizuje a zverejňuje register odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu na svojom webovom sídle. Na tieto účely možno do registra zaevidovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú v niektorom z členských štátov. Ministerstvo životného prostredia zaeviduje takúto osobu do registra po tom, čo mu boli doručené doklady vydané v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(12)
Odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná
a)
vykonávať činnosť v súlade s osvedčením o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií transparentne a nestranne,
b)
umožniť kontrolu výkonu svojej činnosti zo strany Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ministerstva životného prostredia,
c)
bezodkladne oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
najmenej raz ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 11, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
e)
pri kontrole dodávateľa biomasy a dodávateľa suroviny na výrobu biopaliva a biokvapaliny podľa § 2 ods. 4 písm. m) (ďalej len „surovina nebiologického pôvodu“) skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov a dodávateľov biomasy alebo suroviny nebiologického pôvodu, od ktorých biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu odobral,
f)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov alebo dodávateľov biomasy alebo suroviny nebiologického pôvodu, od ktorých biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo odobral,
g)
vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať najmenej päť rokov,
h)
bezodkladne oznámiť Slovenskému hydrometeorologickému ústavu zistené závažné nedostatky pri kontrole právnických osôb a fyzických osôb podľa § 14c ods. 11,
i)
zasielať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu súhrnnú správu o vykonaných kontrolách alebo oznámenie o nevykonaní žiadnej kontroly v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
j)
preukazovať odbornú spôsobilosť preskúšaním odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií na základe výzvy ministerstva životného prostredia.
(13)
Ak ide o biopalivá, ktorých energetický obsah sa započítava dvojnásobne, alebo biokvapaliny vyrobené z rovnakých surovín, odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu je povinná
a)
najmenej dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie a overiť, že nedošlo k úmyselným úpravám odpadov a zvyškov po spracovaní u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania týchto surovín a ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
b)
pri kontrole dodávateľa biomasy a suroviny nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého a druhého bodu a 25 % pestovateľov a dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých dodávateľ tieto suroviny odobral,
c)
pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu alebo surovinu nebiologického pôvodu priamo od pestovateľov alebo dodávateľov, skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých energetických plodín alebo písm. j) prvého a druhého bodu a 25 % pestovateľov alebo dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín nebiologického pôvodu, od ktorých výrobca alebo dovozca tieto suroviny priamo odobral.
§ 14e
Pôsobnosť ministerstva životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia
a)
vydáva a rozhoduje o odobratí osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
b)
rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
c)
zabezpečuje vykonanie skúšok a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, biokvapalín a dodávanej energie,
e)
vykonáva dohľad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré uvádzajú pohonnú látku alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike a dodávateľov elektriny využívanej v cestných vozidlách,
f)
archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej republike pohonné látky iné ako biopalivá a dodávanú energiu,
g)
zverejňuje základné údaje o projektoch znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze na svojom webovom sídle na účel predchádzania viacnásobnému započítaniu,
h)
zverejňuje formát správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,
i)
vedie evidenciu zaslaných jednotiek znižovania emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze,
j)
spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom každoročne oznamuje Európskej komisii údaje o pohonných látkach a dodanej energii.
§ 14f
Pokročilé biopalivá
(1)
Pokročilým biopalivom sa na účely tohto zákona rozumie biopalivo vyrobené zo surovín alebo palív uvedených v prílohe č. 1a.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 14a ods. 1, je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je
a)
0,1 % pre rok 2019,
b)
0,5 % pre roky 2020 až 2024,
c)
0,75 % pre roky 2025 až 2030.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú, ak sa referenčná hodnota dosiahne za kalendárny rok.
§ 15
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom podľa § 16 ods. 1, za ktoré inšpekcia uloží pokutu podľa § 16 ods. 2.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hodnotenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.
§ 16
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý zúčtovateľovi podpory neoznámi údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory alebo oznámi nepravdivé údaje podľa § 9 ods. 4,
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti zúčtovateľovi podpory doplatok alebo príplatok do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d)
výrobca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 5,
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné pripojenie podľa § 5 ods. 1 alebo znemožní prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 2,
f)
prevádzkovateľ sústavy, ktorý organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neoznámi alebo neodovzdá údaje potrebné na vyhodnotenie a zúčtovanie podpory podľa § 18i ods. 18,
g)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 a 7,
h)
výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods. 8,
i)
zúčtovateľ podpory, ktorý neeviduje množstvo vykúpenej a podporenej elektriny podľa jednotlivých zariadení podľa § 9 ods. 6,
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo uvedie množstvo biometánu v potvrdení o množstve biometánu podľa § 11 ods. 2,
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 11 ods. 3,
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. e),
o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ods. 4 v ustanovenej lehote,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje,
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nevydá potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. a) alebo v ňom uvedie nepravdivé údaje s výnimkou, ak k tomu dôjde na základe porušenia povinností podľa § 14c ods. 11 písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepoužije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 14c ods. 1 písm. d),
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí monitorovanie a každoročné podávanie správ podľa § 14c ods. 3, alebo v nich uvedie nepravdivé údaje alebo neúplné údaje,
u)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie § 14c ods. 11 písm. a),
w)
výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
x)
výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
y)
výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo príplatok podľa § 3 ods. 1 písm. e), a ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny,
z)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 3,
aa)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 1,
ab)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 13,
ac)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoznámi ministerstvu údaje podľa § 14a ods. 14,
ad)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpečí overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu podľa § 14c ods. 1 písm. b),
ae)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezašle kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny Slovenskému hydrometeorologickému ústavu podľa § 14c ods. 1 písm. c),
af)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa § 14c ods. 6,
ag)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14f ods. 2,
ah)
výrobca elektriny, ktorý nedodá výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny podľa § 4 ods. 10,
ai)
výkupca elektriny, ktorý neuzatvorí s výrobcom elektriny s právom na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) zmluvu o povinnom výkupe elektriny podľa § 5a ods. 1 písm. a),
aj)
výkupca elektriny, ktorý nevykúpi všetku elektrinu podľa § 5a ods. 1 písm. d),
ak)
výkupca elektriny, ktorý neposkytne zúčtovateľovi podpory údaje podľa § 5a ods. 1 písm. e) alebo nevedie záznamy o obchodných transakciách podľa § 5a ods. 1 písm. f),
al)
výkupca elektriny, ktorý neuhradí výrobcovi elektriny cenu vykupovanej elektriny podľa § 5a ods. 3,
am)
výkupca elektriny, ktorý nesplní povinnosť podľa § 5a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. g),
an)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,
ao)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva v motorovom palive a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety,
ap)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie v lehote podľa § 14a ods. 4 a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 tretej vety.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n), w) až z) a ah) až am),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
c)
od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) až v) a ab) až ac),
d)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o),
e)
od 5 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p),
f)
vypočítanú ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy 0,37 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),
g)
vypočítanú ako súčin energetického obsahu biopaliva neuvedeného na trh v MJ a sumy 0,05 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa) a ag),
h)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. an),
i)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ao), a to samostatne pre každý druh motorového paliva,
j)
vypočítanú ako súčin objemu motorových palív uvedených na trh v príslušnom kalendárnom štvrťroku, minimálneho percenta biopaliva podľa § 14a ods. 3 tretej vety a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. ap), a to samostatne pre každý druh motorového paliva.
(3)
Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 písm. a) až c) zvyšuje na dvojnásobok.
(4)
Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(5)
Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji a potvrdenia o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17a
Spoločné ustanovenie
Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet zúčtovateľa podpory na financovanie nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory zúčtovateľom podpory podľa tohto zákona. Finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(2)
Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena elektriny, ktorú si uplatňuje výrobca elektriny s právom na podporu pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) pre ďalšie obdobie, ktoré nepresiahne 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu elektriny1) do prevádzky alebo 15 rokov od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(4)
Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojom webovom sídle.
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny štrťrok roku 2011 a
a)
splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije,
b)
nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu podľa § 16 ods. 3 písm. a) bez vyrubenia, a to do 25. januára 2012.
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.
§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzťahuje.
(3)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 do 31. decembra 2014.
(4)
Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(5)
Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie
a)
o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých možno využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
c)
o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré sú použiteľné pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí,
d)
o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy s cieľom informovať o výhodách využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
(6)
Všetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá a biokvapaliny spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(7)
Všetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na území Európskej únie do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré majú právnické osoby a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za suroviny spĺňajúce podmienky určené na výrobu základnej suroviny pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(8)
Všetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za biopalivá spĺňajúce kritériá trvalej udržateľnosti.
(9)
Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené podľa tohto zákona.
§ 18d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do 1. augusta 2012, sa predlžuje na päť rokov od jeho vydania, ak o to do 31. decembra 2012 odborne spôsobilá osoba požiada ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia po doručení žiadosti údaje upraví v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
§ 18e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2014 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. augustom 2015, sa na účely výpočtu podľa § 3 ods. 4 započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a).
(3)
Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorý si inštaloval malý zdroj pred 1. januárom 2014, oznámi uvedenie malého zdroja do prevádzky podľa § 4a ods. 6 do 31. marca 2014.
(4)
Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. i) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2018.
(5)
Ustanovenie § 6 ods. 5 sa vzťahuje na výrobcu elektriny, na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia ktorého bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu po 1. januári 2014.
§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Ministerstvo predloží Európskej komisii komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa § 14 ods. 2 do 31. decembra 2015 a pri jeho vypracovaní zohľadní analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby vypracovanú podľa § 14 ods. 2 v znení účinnom do 30. novembra 2014.
§ 18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1)
Ministerstvo predloží Európskej komisii v roku 2020 správu o pokroku týkajúcu sa plnenia cieľov v oblasti pokročilých biopalív.
(2)
V správe podľa § 14c ods. 3 zasielanej v roku 2018 sa použije referenčná hodnota 94,1 g CO2ekv/MJ.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. a), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná oznámiť ministerstvu do 30. júna 2019.
§ 18h
Prechodné ustanovenia
(1)
Na práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa § 14a v znení účinnom do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „mesiac uverejnenia oznámenia“), sa vzťahujú doterajšie predpisy. Na lehoty podľa § 14a v znení účinnom do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ktoré začali plynúť pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neuplynuli do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, ako aj na všetky lehoty na ne nadväzujúce sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Konanie o uložení pokuty začaté colným úradom pred prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia oznámenia a neukončené do konca mesiaca uverejnenia oznámenia, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 18i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odsek 3 neustanovuje inak. Cena elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona a právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za právo na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny podľa tohto zákona.
(3)
Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, ktorá sa podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 vzťahuje na takéto zariadenie výrobcu elektriny po celú dobu jeho životnosti, trvá najviac do 31. decembra 2033. Výrobca elektriny, ktorého zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, má právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2018, iba ak si uplatňuje právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b).
(4)
Zmluvy o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave uzatvorené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018 medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy alebo subjektom povereným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o odbere elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou za cenu elektriny na straty a zmluvy o doplatku uzatvorené medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a výrobcom elektriny o poskytnutí doplatku za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou zanikajú 1. januára 2020. Nároky prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a nároky výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré vznikli do 31. decembra 2019 zo zmlúv podľa prvej vety, zostávajú zachované.
(5)
Výrobca elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty alebo právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, má počas priznanej doby podpory právo na zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f). Ak dôjde k zmene uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 1 písm. f) prvého bodu, výrobcovi elektriny v zariadení výrobcu elektriny podľa prvej vety zaniká právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Výrobca elektriny oznámi v roku 2019 zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; ak v roku 2019 neoznámi zmenu uplatňovania podpory podľa § 4 ods. 14 a do 31. decembra 2019 má uzavretú platnú a účinnú zmluvu o dodávke elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave, považuje sa to za uplatnenie práva na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny.
(6)
Výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom alebo príplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2019, je povinný do 31. decembra 2019 uzavrieť zmluvu o doplatku s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Zmluva podľa prvej vety môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.
(7)
Zmluva o povinnom výkupe elektriny výrobcu elektriny s výkupcom elektriny a zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny s výkupcom elektriny môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.
(8)
Podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa uplatňujú od 1. januára 2020. Na výrobcu elektriny v zariadení výrobcu elektriny, ktorému vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu doplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2018, sa podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2019 nevzťahujú.
(9)
Výrobcovi elektriny v zariadení na kombinovanú výrobu, ktorému vzniklo do 30. apríla 2011 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), sa táto podpora vzťahuje aj na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40 % z využiteľného tepla. Právo na podporu podľa prvej vety si výrobca elektriny môže uplatniť od 1. januára 2019 do 31. decembra 2023.
(10)
Úrad na žiadosť výrobcu elektriny z biomasy, ktorému vzniklo právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) bez splnenia podmienky výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže zvýšiť cenu elektriny podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 o 15 %, ak si takýto výrobca elektriny uplatní doplatok len na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou a časový fond využitia zariadenia prepočítaný na jeho celkový inštalovaný výkon nepresiahne 5 000 hodín ročne.
(11)
Konania o uložení pokuty za správny delikt začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(12)
Konania o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(13)
Kompenzáciu podľa § 6a nemožno v roku 2019 poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá mala na rok 2018 úradom určenú individuálnu sadzbu taríf súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(14)
Činnosť výkupcu elektriny vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu alebo ním poverený subjekt.
(15)
Činnosť zúčtovateľa podpory vykonáva od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu.
(16)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ) a d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 za rok 2018. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)
(17)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy má právo na náhradu neuhradených nákladov, ktoré vynaložil na poskytovanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b), c ), d) a e) v znení účinnom od 1. januára 2019 za rok 2019. Úrad je oprávnený zohľadniť náklady podľa prvej vety v konaní o cenovej regulácii v nasledujúcom období.12)
(18)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré vedie o výrobcoch elektriny, ktorým vzniklo do 31. decembra 2018 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až d) v znení účinnom do 31. decembra 2018 a právo na takúto podporu pretrvá aj po 1. januári 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
(19)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný priebežne odovzdávať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky údaje, ktoré získa o výrobcoch elektriny, ktorí majú alebo im vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom od 1. januára 2019 a ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti zúčtovateľa podpory podľa tohto zákona. Poskytnutie údajov o výrobcoch elektriny podľa tohto odseku nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
(20)
Ministerstvo do 28. februára 2019 určí a zverejní na svojom webovom sídle inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2019.
(21)
Pre zariadenie využívajúce vodnú energiu, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2019 a ktoré je uvedené do prevádzky do 30. júna 2020, podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zostávajú zachované podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(22)
Podpora podľa § 3c ods. 4 sa vzťahuje na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončenú do 31. decembra 2025.
(23)
Úrad sprístupní do 30. júna 2019 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje evidované v elektronickej databáze úradu o vydaných, použitých a prevedených zárukách pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zárukách pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a následné zmeny v evidovaných údajoch v rozsahu a formáte dohodnutom s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
c)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
e)
harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f)
spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
g)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie,
h)
rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov,
i)
spôsob výpočtu národného cieľa a podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie uvedených v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov,
j)
obsah oznámenia o spoločnom projekte a podmienky pre započítanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v tretích štátoch,
k)
obsah správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 18c ods. 2,
l)
koeficient účinnosti výroby elektriny z biometánu a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického ekvivalentu biometánu na elektrinu,
m)
náležitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia podľa § 14 ods. 1 písm. c),
n)
podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny,
o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b), rozsah a štruktúru správy podľa § 6a ods. 2 písm. a) a spôsob poskytovania kompenzácie podľa § 6a.
(2)
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1.
nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2.
kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,
3.
druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b)
termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c)
spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy a spôsob rozdelenia nákladov na rozšírenie distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 4 medzi výrobcu elektriny a prevádzkovateľa sústavy,
d)
spôsob výpočtu ceny vykupovanej elektriny,
e)
spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,
f)
spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,
g)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie alebo spracovanie,
i)
výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 4 ods. 1 písm. c) a e),
j)
spôsob určenia výšky doplatku a príplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje energie,
k)
podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa § 4 ods. 2 písm. e) až g).
§ 19a
Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu do obdobia, kým nebudú takého osoby vedené v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.
§ 19b
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo životného prostredia všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,
b)
podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,
c)
podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
e)
obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
f)
metodiku výpočtu a zjednodušenú metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,
g)
spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6,
h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i)
spôsob, akým bude Slovenský hydrometeorologický ústav kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu a interval kontrolnej činnosti,
j)
podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,
k)
priebežné ciele a predbežný dodatočný cieľ týkajúci sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 6 a 9,
l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 3,
m)
podrobnosti o spôsobe merania množstva elektriny dodávanej na využívanie v cestných vozidlách od dodávateľov elektriny,
n)
podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,
o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych možných úsporách pre jednotlivé druhy pohonných látok, spôsobe overovania množstva zníženia emisií skleníkových plynov a náležitostiach hlásenia o započítaní zníženia emisií skleníkových plynov,
p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,
q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii,
r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie a náležitosti správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa pre výrobu biopalív a biokvapalín spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,
b)
náležitosti vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c)
spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
§ 21a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2010 Z. z.
Príloha č. 1a k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Suroviny alebo palivá na výrobu pokročilého biopaliva
1.
riasy, ak sa pestujú na pôde v rybníkoch alebo vo fotobioreaktoroch,
2.
pomerná časť biomasy v zmesovom komunálnom odpade,
3.
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácnosti, ktorý podlieha triedenému zberu,
4.
pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou použitého kuchynského oleja a živočíšnych tukov,
5.
slama,
6.
maštaľný hnoj a splaškové výkaly,
7.
drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov,
8.
živica z talového oleja,
9.
surový glycerín,
10.
bagasa,
11.
hroznové výlisky a vínne kaly,
12.
škrupiny orechov,
13.
plevy,
14.
odzrnené kukuričné klasy,
15.
pomerná časť biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ako je kôra, konáre, tenčina, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, vláknitý kal, lignín a talový olej,
16.
ďalší nepotravinársky celulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. j),
17.
ďalší lignocelulózový materiál podľa § 2 ods. 7 písm. i) okrem piliarskych a dyhárenských výrezov,
18.
kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu,
19.
zachytávanie a využívanie uhlíka na účely dopravy, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie,
20.
baktérie, ak zdrojom energie je obnoviteľný zdroj energie.
Príloha č. 2 k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
4.
Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).
Čl. IV
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 3 na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.“.
2.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa prednostne využiť dodávka tepla od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla.“.
Čl. V
Zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V § 1 sa na konci pripája táto veta:
„Iným návrhom v cenovom konaní je návrh na zmenu cenového rozhodnutia, odvolanie proti cenovému rozhodnutiu a doplnenie návrhu z podnetu obchodnej spoločnosti, ak majú tieto návrhy vplyv na zmenu ceny.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 3 až 5, § 9, § 21 a v čl. III bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
3)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
STN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (656531).
3b)
§ 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2016 Z. z.
9b)
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 251/2012 Z. z.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
9d)
§ 91 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9e)
Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f)
§ 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11aa)
§ 24 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d)
§ 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
15ac)
§ 18a ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
15ad)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15ae)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.
15ag)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15ah)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
15ai)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15b)
Zákon č. 50/1976 Zb.
15e)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
17a)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
17aa)
§ 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17ab)
Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).
17ac)
§ 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17ad)
§ 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.
17ae)
§ 2 písm. z) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17af)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a § 18 a 22 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
17e)
§ 6 ods. 1 písm. a) a d) a § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17f)
§ 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17g)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
17ga)
STN EN ISO 4259-1 Ropné a príbuzné výrobky. Zhodnosť metód merania a výsledkov. Časť 1: Určovanie údajov zhodnosti vo vzťahu k metódam skúšania (ISO 4259-1: 2017) (65 6004).
17h)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
17hb)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17i)
§ 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.
17j)
Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
17k)
Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
18a)
§ 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
18b)
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
18c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.