309/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
ZÁKON
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3.
biometánu,
b)
práva a povinnosti výrobcov
1.
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2.
elektriny kombinovanou výrobou,
3.
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4.
biometánu,
c)
práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a)
obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:
1.
vodná energia,
2.
slnečná energia,
3.
veterná energia,
4.
geotermálna energia,
5.
biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
6.
bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7.
biometán,
b)
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c)
výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,
d)
biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva,
e)
bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f)
biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.
(2)
Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie
a)
technológiou kombinovanej výroby
1.
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2.
protitlaková parná turbína,
3.
kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4.
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5.
spaľovací motor,
6.
mikroturbína,
7.
Stirlingov motor,
8.
palivový článok,
9.
Rankinove organické cykly alebo
10.
iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b)
kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1.
elektriny a tepla,
2.
mechanickej energie a tepla,
3.
mechanickej energie, tepla a elektriny,
c)
elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,
d)
zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,
e)
využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,
f)
ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,
g)
kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,
h)
kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,
i)
kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,
j)
vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1.
veľmi malých výkonov,
2.
malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,
3.
veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,
k)
výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l)
celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,
m)
ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,
(3)
Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie
a)
technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny,
b)
elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,
c)
zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,
d)
celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny,
e)
časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do skúšobnej prevádzky,3)
f)
spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny.
§ 6
Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Pri stanovení ceny sa rozumie
a)
cenou elektriny cena elektriny schválená alebo určená úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
cenou elektriny na straty aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav; ceny elektriny na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav sú schválené alebo určené úradom,
c)
doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou elektriny na straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené alebo na vymedzenom území ktorého sa nachádza.
(2)
Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní
a)
druh obnoviteľného zdroja energie,
b)
použitú technológiu,
c)
termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny a
d)
veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.
(3)
Cena elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
(4)
Cenu elektriny podľa odseku 3 môže úrad zvýšiť koeficientom jadrovej inflácie a koeficientom, ktorý zohľadňuje použitú technológiu.
(5)
Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, tak cena elektriny sa znižuje nasledovne
a)
v rozsahu do 30 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 4 %,
b)
v rozsahu do 40 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 8 %,
c)
v rozsahu do 50 % vrátane celkových obstarávacích nákladov o 12 %,
d)
v rozsahu viac ako 50 % celkových obstarávacích nákladov o 16 %.
(6)
Cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie, ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v období, v ktorom úrad cenu elektriny stanovil.
§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na základe žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie požaduje,
d)
miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie odberného miesta,
e)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
f)
v prípade výroby elektriny z bioplynu podiel vstupnej biomasy použitej pri výrobe bioplynu dopestovanej na ornej pôde,
g)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu a jej výška,
h)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
plán výroby elektriny v zariadení na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
časový harmonogram plánovaných odstávok zariadenia.
(4)
Podľa žiadosti vydáva úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok alebo na nasledujúci kalendárny rok.
(5)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorému sa potvrdenie vydáva,
b)
typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c)
dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
d)
špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého je elektrina vyrobená,
e)
miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa potvrdenie vydáva,
f)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu.
(6)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok vydá úrad, ak elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, a to v rozsahu skutočnej výroby elektriny s korekciou množstva vyrobenej elektriny, na ktorú už bolo za uvedené obdobie potvrdenie vydané.
(7)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na nasledujúci kalendárny rok vydá úrad, ak
a)
výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie odovzdal údaje o skutočnej výrobe elektriny za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia uvedenej v žiadosti.
(8)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad vydá aj výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak predloží potvrdenie o množstve biometánu.
(9)
Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v lehote do 30 dní po doručení úplnej žiadosti a preukázaní splnenia podmienok podľa odseku 7. Ak žiadosť o vydanie potvrdenia nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nevydá.
(10)
O vydaných potvrdeniach a o skutočnej dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vedie úrad evidenciu.
(11)
Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v členských štátoch Európskej únie na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, platí ako potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa tohto zákona aj v Slovenskej republike. Odmietnutie uznania záruk pôvodu elektriny obnoviteľných zdrojov energie iného členského štátu musí vychádzať z objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií.
§ 8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
(2)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia a technológiu kombinovanej výroby,
c)
obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou žiada,
d)
množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene na využiteľnú energiu,
e)
množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej práce,
f)
spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou,
g)
údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak zariadenie prevádzkoval v predchádzajúcom roku,
h)
výpočet úspor primárnej energie,
i)
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyžaduje,
j)
percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k)
špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
l)
vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných účastníkov trhu s teplom,
m)
vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5.
(3)
Prílohou žiadosti je plán výroby elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou.
(4)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2 písm. g), i) a j) postupuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 19.
(5)
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
b)
popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia,
c)
množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu,
d)
spôsob využitia tepla,
e)
miesto výroby elektriny a množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydáva,
f)
úspory primárnej energie,
g)
výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
(6)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na doplnenie žiadosti v ním určenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou nevydá.
(7)
Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou úplná, úrad posúdi údaje o
a)
množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
úsporách primárnej energie,
c)
množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode žiadateľ požaduje.
(8)
Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže, že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, vydá úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a doručí ho výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a ministerstvu.
(9)
Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny.
(10)
Záruka pôvodu elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá bola vydaná v členských štátoch Európskej únie na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, platí ako potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre elektrinu aj v Slovenskej republike. Odmietnutie uznania záruk pôvodu elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby iného členského štátu musí vychádzať z objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií.
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1)
Výrobca biometánu má právo
a)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete; všetky náklady spojené s pripojením k distribučnej sieti znáša výrobca biometánu,
b)
na prednostnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,
c)
na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,
d)
na potvrdenie o množstve biometánu, ktoré na požiadanie vydá prevádzkovateľ distribučnej siete za každý kalendárny mesiac.
(2)
Výrobca biometánu je povinný
a)
zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,
b)
uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom plynu,
c)
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi distribučnej siete uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,
d)
zabezpečiť meranie množstva biometánu a kvality biometánu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej siete inak,
e)
umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu.
(3)
Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do 31. januára množstvo vyrobeného a dodaného biometánu do distribučnej siete za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 11
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného distribučnou sieťou. Množstvo biometánu určí na základe skutočne dodaného biometánu do distribučnej siete a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 12
Potvrdenie o pôvode biometánu
(1)
Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi biometánu na základe žiadosti.
(2)
V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu uvedie
a)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto podnikania; ak bolo výrobcovi biometánu pridelené identifikačné číslo uvedie aj to,
b)
údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
plán výroby biometánu,
b)
špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu výrobca biometánu priloží certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, ktorý potvrdzuje, že zariadenie vyrába biometán zodpovedajúci kvalite zemného plynu.
(5)
Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu na doplnenie žiadosti v ním stanovenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie o pôvode biometánu nevydá.
(6)
Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b)
údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c)
údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej siete,
d)
podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde,
e)
plán výroby biometánu,
f)
špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady na výrobu jedného m3 biometánu.
(7)
O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie úrad evidenciu.
§ 13
Konanie o námietkach
(1)
Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu nevydá, výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobca biometánu má právo podať písomné námietky predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.
(3)
Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatnené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(4)
Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobcovi biometánu do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(5)
Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)
§ 14
Pôsobnosť ministerstva
(1)
Ministerstvo
a)
zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminačne a zohľadňoval zvláštnosti rôznych technológií výroby,
b)
vypracuje a uverejňuje na svojej internetovej stránke každé štyri roky správu o výsledku posúdenia podielu výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou na trhu s energiou,
c)
predkladá na požiadanie Európskej komisie správu o pokroku pri zvyšovaní podielu vysoko účinnej kombinovanej výroby.
(2)
Ministerstvo vypracúva a uverejňuje na internete analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá obsahuje
a)
posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej kombinovanej výroby,
b)
vyhodnotenie dopytu po využiteľnom teple a chlade, ktorý je vhodný na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
c)
posúdenie dostupnosti palív a iných energetických zdrojov, ktoré sa môžu využiť pri kombinovanej výrobe,
d)
návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnou kombinovanou výrobou na trhu s energiami,
e)
analýzu prekážok, ktoré zabraňujú realizácii národného potenciálu vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
f)
analýzu typu palív, ktoré môžu byť použité pri výrobe energie kombinovanou výrobou, vrátane možného potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov energie a iných typov zariadení na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) a z rozdelenia potenciálu výroby medzi doteraz využívanými technológiami kombinovanej výroby a výstavbou nových technológií kombinovanej výroby pre každý z týchto časových rámcov,
g)
analýzu národného potenciálu kombinovanej výroby vo vzťahu k časovým rámcom do roku 2010, 2015 a 2020,
h)
efektívnosť vynaloženia nákladov, zohľadňujúcich aj národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami týkajúcimi sa klimatických zmien, ktoré prijalo Európske spoločenstvo podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatickej zmene.
(3)
Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu o emisných hodnotách uvoľňovaných do ovzdušia, predkladajú ministerstvu údaje potrebné na vypracovanie správy podľa odseku 1 písm. c).
§ 15
Štátny dozor
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je inšpekcia oprávnená uložiť pokutu podľa § 16.
§ 16
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý odovzdá prevádzkovateľovi sústavy podľa § 4 ods. 1 písm. c) nepravdivé údaje o skutočnej výrobe elektriny,
b)
výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí samostatné meranie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c)
výrobca elektriny, ktorý nevráti doplatok prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy do 15. apríla príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d)
výrobca elektriny, ktorý nepredloží sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií úradu a ministerstvu každoročne do 25. januára podľa § 4 ods. 5 písm. b),
e)
prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi elektriny s právom na podporu neumožní prednostné pripojenie podľa § 5 ods. 2 alebo znemožní prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 3,
f)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý nedoplní prevádzkový poriadok a nepredloží ho úradu na schválenie podľa § 18 ods. 2 a 4,
g)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 písm. a) a b),
h)
výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny podľa § 8 ods. 9,
i)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý neeviduje množstvo odobratej elektriny z obnoviteľných zdrojov a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa jednotlivých zariadení,
j)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo uvedie množstvo biometánu v potvrdení o množstve biometánu podľa § 11 ods. 2,
k)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,
l)
prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 11 ods. 3,
m)
výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
n)
výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného meradla a kontroly stavu dodaného množstva biometánu podľa § 10 ods. 2 písm. e).
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d) a písm. f) až n),
b)
od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná hranica pokuty podľa odseku 2 zvyšuje na dvojnásobok.
(4)
Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov od ich porušenia.
(5)
Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť, význam a dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobených následkov.
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(2)
Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena elektriny, ktorú si uplatňuje výrobca elektriny s právom na podporu pre stanovenie doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) pre ďalšie obdobie, ktoré nepresiahne 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu elektriny1) do prevádzky alebo 15 rokov od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(4)
Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1 písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojej internetovej stránke.
§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b)
spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
c)
kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d)
hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
e)
harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f)
spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
g)
spôsob výpočtu úspor primárnej energie.
(2)
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1.
nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2.
kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely výroby elektriny,
3.
druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b)
termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c)
spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 2 a spôsob rozdelenia nákladov na rozšírenie distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 3 medzi výrobcu elektriny a prevádzkovateľa sústavy,
d)
koeficient podľa § 6 ods. 4 a jeho uplatňovanie,
e)
spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia o množstve biometánu,
f)
spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu,
g)
výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h)
požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie podľa § 3 ods. 7,
i)
výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 3 ods. 4,
j)
spôsob určenia výšky doplatku, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje energie.
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Príloha k zákonu č. 309/2009 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES zo dňa 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 12/zv. 003; Ú. v. EÚ L 52, 21. 2. 2004).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES zo dňa 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 12/zv. 002; Ú. v. EÚ L 283, 27. 10. 2001).
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z. a zákona č. 73/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenie o pôvode biometánu a vedie ich evidenciu,1j)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1j) sa citácia „§ 32 zákona č. 656/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
uverejňuje na internetovej stránke úradu vyhodnotenie podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok a prepočet predpokladanej výšky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu,1j)“.
4.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
rozhoduje o námietkach podľa osobitného predpisu.1nf)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1nf znie:
„1nf)
§ 13 zákona č. 309/2009 Z. z.“.
5.
V § 12 sa vypúšťa odsek 13.
6.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r, ktoré znie:
„r)
dodržiavať povinnosti podľa osobitného predpisu.1j)“.
7.
V § 14 ods. 10 sa na konci prvej vety vkladajú slová „v lehote 40 dní“.
8.
V § 15a ods. 4 sa za slovo „postupujú“ vkladá slovo „primerane“.
Čl. III
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z. a zákona č. 293/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) sa vypúšťa bod 3.
Doterajšie body 4 až 35 sa označujú ako body 3 až 34.
2.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa bodmi 35 až 37, ktoré znejú:
„35.
meraním vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny meranie celkovej výroby elektriny určeným meradlom2) na svorkách generátora inštalovaného v zariadení na výrobu elektriny,
36.
regionálnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
37.
miestnou distribučnou sústavou distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest.“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú slová „vrátane rozhodnutia o prerušení ťažby plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia podľa § 46 ods. 8“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti v energetike.“.
5.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo rozhodne o prerušení ťažby plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia podľa § 46 ods. 8 po zvážení prijatia dostupných opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu, vrátane možnosti cezhraničnej spolupráce.“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Vzdelanie a prax sa preukazujú úradne osvedčeným odpisom dokladov o ukončení
a)
stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v energetike,
b)
úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v energetike,
c)
úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v energetike,
d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v energetike, alebo
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v energetike.
(3)
Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(4)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po predložení úradne osvedčených odpisov dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov od jeho vydania.
(6)
Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
7.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa za slovo „osvedčením“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania“.
8.
V § 6 ods. 9 sa v prvej vete vypúšťajú slová „požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť,“ a vypúšťa sa druhá veta.
9.
V § 11 ods. 6 druhej vete na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo zoznamom energetických zariadení prevádzkovaných osobou s podstatným vplyvom na činnosť a rozhodovanie žiadateľa v čestnom vyhlásení.7b) Na účely tohto ustanovenia sa podstatným vplyvom rozumie podiel na základnom imaní žiadateľa vo výške minimálne 34 %.“.
10.
V § 19 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov, ktoré sa nedajú priamo priradiť k činnostiam podľa odsekov 1 až 3, sa použije pomer výnosov za činnosti podľa odsekov 1 až 3 k iným činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci podnikania.“.
11.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q)
zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny,
r)
poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.“.
12.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný prednostne pripojiť zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie, ak výrobca spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.“.
14.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
(1)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný zabezpečiť výrobca elektriny na vlastné náklady. Merať vyrobenú elektrinu je možné len určeným meradlom.2) Miestom merania sú svorky inštalovaného generátora v zariadení na výrobu elektriny.
(2)
Výrobca elektriny je povinný zabezpečiť overenie správnosti merania vyrobenej elektriny podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny
a)
priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW,
b)
priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je od 100 kW do 1 MW vrátane,
c)
meraním bez priebehového merania v ostatných zariadeniach.
(4)
Výrobca elektriny je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojený, o
a)
výmene určeného meradla,
b)
hodnotách odpočtu meradla pred výmenou a po výmene.
(5)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny, určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny.
(6)
Výrobca elektriny skutočnosť alebo zmenu skutočnosti podľa odseku 5 bezodkladne písomne oznámi úradu.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 66 ods. 1 písm. e) sa za slovo „do 10 miliónov Sk za“ vkladajú slová „porušenie povinností podľa § 35a, za“.
17.
§ 67 znie:
㤠67
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní21) s výnimkou § 38, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
18.
Za § 69c sa vkladá § 69d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2009
(1)
Konania začaté pred 1. septembrom 2009 podľa § 38 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je výrobca elektriny povinný zabezpečiť do konca novembra 2009.“.
Čl. IV
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 3 na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.“.
2.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa prednostne využiť dodávka tepla od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla.“.
Čl. V
Zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V § 1 sa na konci pripája táto veta:
„Iným návrhom v cenovom konaní je návrh na zmenu cenového rozhodnutia, odvolanie proti cenovému rozhodnutiu a doplnenie návrhu z podnetu obchodnej spoločnosti, ak majú tieto návrhy vplyv na zmenu ceny.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 3 až 5, § 9, § 21 a v čl. III bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. b) bod 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. b) bod 37 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. b) bod 29 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 17 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
12)
§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 24 ods. 1 písm. h) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
16)
§ 43 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
17)
§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
18)
§ 65 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.