29/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno ab) vkladá nové písmeno ac), ktoré znie:
„ac) stredné odborné školy – 25. kategória,“.
Doterajšie písmená ac) až ag) sa označujú ako písmená ad) až ah).
2.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „a), b), d), e), f), g), n), p), u) a ac)“ nahrádzajú slovami „a), b), e), f), g), p), u), ac) a ad)“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „h), k), o), r), x), ae), af) a ag)“ nahrádzajú slovami „h), k), o), r), x), af), ag) a ah)“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „c), j), m), t), ab) a ad)“ nahrádzajú slovami „c), d), j), m), n), t), ab) a ae)“.
5.
V § 2 ods. 5 sa slová „e) až ab)“ nahrádzajú slovami „e) až ac)“.
6.
V § 4 ods. 12 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.
7.
V § 4 ods. 13 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.
8.
V § 6 ods. 7 písm. a) sa číslovka „200“ nahrádza číslovkou „100“ a koeficient „2,0“ sa nahrádza koeficientom „1,0“.
9.
V § 6 ods. 7 písm. b) sa číslovka „100“ nahrádza číslovkou „50“ a koeficient „1,0“ sa nahrádza koeficientom „0,5“.
10.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ac) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
názov kategórie školy s jednotným
mzdovým normatívom podfo
§ 2 ods. 1
písm. e) až ac)
číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
stredná odborná škola - 1. kategória 1140 6, 2141 6, 2147 6, 2156 7, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2241 6, 2241 7, 2381 6, 2381 7, 2384 6,
2387 6, 2388 6, 2399 6, 2450 4, 2453 4, 2665 7, 2670 4, 2672 4, 2675 6, 2675 7, 2695 7, 2699 6,
2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2850 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6,
3126 6, 3126 7, 3133 7, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3383 7, 3431 6,
3432 6, 3650 6, 3655 6, 3692 6, 3699 6, 3739 6, 3740 6, 3744 6, 3760 6, 3764 6, 3764 7, 3765 6,
3767 6, 3772 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3965 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7,
4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4330 6, 4336 6,
4336 7, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6,
6328 1, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3,
6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3,
7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 9245 6,
stredná odborná škola - 2. kategória 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4,
2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4,
4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 A, 6426 4, 6428 2,
6443 4, 6476 4, 8501 4,

stredná odborná škola - 3. kategória 2398 6,3248 4,6441 4,
stredná odborná škola - 4. kategória 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4,
3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
stredná odborná škola - 5. kategória 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4,
3776 4, 4553 4, 4558 4,
stredná odborná škola - 6. kategória 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
stredná odborná škola - 7. kategória 2465 2, 6444 4, 6445 4,
stredná odborná škola - S. kategória 2412 4, 3658 4,
stredná odborná škola - 9. kategória 2679 4,
stredná odborná škola - 10. kategória 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8232 6, 8233 6,
8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8242 6, 8244 6, 8245 6,
8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6,
8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6,
8298 6,
stredná odborná škola - 11. kategória 2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
stredná odborná škola - 12. kategória 2952 1, 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
stredná odborná škola - 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4,
stredná odborná škola - 14. kategória 2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 2952 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2,
3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 A, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
stredná odborná škola - 15. kategória 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2,
2680 2, 2683 2, 2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2,
2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2,
4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
stredná odborná škola - 16. kategória 2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2,
stredná odborná škola - 17. kategória 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7,
stredná odborná škola - 1S. kategória 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
stredná odborná škola - 19. kategória 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
stredná odborná škola - 20. kategória 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
stredná odborná škola - 21. kategória 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
stredná odborná škola - 22. kategória 2759 2, 5376 6,
stredná odborná škola - 23. kategória 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0,
3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
stredná odborná škola - 24. kategória 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
stredná odborná škola - 25. kategória 6317 6.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie
Číslo kate-górie Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogickýchzamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogickéhozamestnanca pripadajúca najedného žiaka Časť platu nepedagogickéhozamestnanca pripadajúca najedného žiaka Prepočet platu nepedagogickéhozamestnanca na pedagogkéhozamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti Koeficient ekonomickej náročnosti výchovne-vzdelávacieho procesu (KENVP) Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
    A B C=l/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia
na najmenšiu
hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)  
1. Základné školy 12,5 0,29 0,0800 0,0232 0,0155 0,0955 1,555 1,277 1,000
2. Gymnáziá 10,5 0,26 0,0952 0,0248 0,0165 0,1117 1,820 1,410 1,000
3. Športové gymnáziá 5,8 0,24 0,1724 0,0414 0,0276 0,2000 3,257 2,129 2,000
4. Konzervatóriá 2,9 0,23 0,3448 0,0793 0,0529 0,3977 6,477 3,738 2,000
í. Stredné odborné školy - 1. kategória 8,S 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,000
ó. Stredné odborné školy - 2. kategória 7,6 0,50 0,1316 0,0658 0,0439 0,1754 2,857 1,929 1,000
7. Stredné odborné školy - 3. kategória 7,2 0,28 0,1389 0,0389 0,0259 0,1648 2,684 1,842 1,000
S. Stredné odborné školy - 4. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 1,500
9. Stredné odborné školy - 5. kategória 7,2 0,42 0,1389 0,0583 0,0389 0,1778 2,895 1548 1,750
10. Stredné odborné školy - 6. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 2,000
11. Stredné odborné školy - 7. kategória 6,8 0,36 0,1471 0,0529 0,0353 0,1824 2,970 1,985 1,500
12. Stredné odborné školy - 8. kategória 6,8 0,37 0,1471 0,0544 0,0363 0,1833 2,986 1,993 1,750
13. Stredné odborné školy - 9. kategória 6,8 0,44 0,1471 0,0647 0,0431 0,1902 3,097 2 ,049 2,000
14. Stredné odborné školy - 10. kategória 5,8 0,33 0,1724 0,0569 0,0379 0,2103 3,426 2,213 2,000
15. Stredné odborné školy - 11. kategória 6,4 0,60 0,1563 0,0938 0,0625 0,2188 3,563 2,281 1,500
16. Stredné odborné školy - 12. kategória 6 0,30 0,1667 0,0500 0,0333 0,2000 3,257 2,129 1,000
17. Stredné odborné školy - 13. kategória 6 0,32 0,1667 0,0533 0,0356 0,2022 3,293 2,147 1,250
1S. Stredné odborné školy - 14. kategória 6 0,38 0,1667 0,0633 0,0422 0,2089 3,402 2,201 1,500
19. Stredné odborné školy - 15. kategória 6 0,39 0,1667 0,0650 0,0433 0,2100 3,420 2,210 1,750
20. Stredné odborné školy - 16. kategória 6 0,36 0,1667 0,0600 0,0400 0,2067 3,366 2,183 2,000
21. Stredné odborné školy - 17. kategória 5,7 0,34 0,1754 0,0596 0,0398 0,2152 3,505 2,252 1,000
22. Stredné odborné školy - 18. kategória 5,7 0,32 0,1754 0,0561 0,0374 0,2129 3,467 2,233 1,750
23. Stredné odborné školy - 19. kategória 5,4 0,36 0,1852 0,0667 0,0444 0,2296 3,740 2,370 1,250
24. Stredné odborné školy - 20. kategória 5,4 0,43 0,1852 0,0796 0,0531 0,2383 3,880 2,440 1,500
2Í. Stredné odborné školy - 21. kategória 5,4 0,34 0,1852 0,0630 0,0420 0,2272 3,699 2,350 1,750
26. Stredné odborné školy - 22. kategória 5 0,21 0,2000 0,0420 0,0280 0,2280 3,713 2,357 1,250
27. Stredné odborné školy - 23. kategória 5 0,43 0,2000 0,0860 0,0573 0,2573 4,191 2,595 1,750
28. Stredné odborné školy - 24. kategória 5 0,40 0,2000 0,0800 0,0533 0,2533 4,126 2,563 2,000
29. Stredné odborné školy - 25. kategória 10 0,26 0,1000 0,0260 0,0173 0,1173 1,911 1,455 1,000
30. Strediská praktického vyučovania 19 0,25 0,0526 0,0132 0,0088 0,0614 1,000 1,000 1,000
31. Špeciálne základné školy 8 0,30 0,1250 0,0375 0,0250 0,1500 2,443 1,721 2,000
32. Gymnáziá a konzervatória - špeciálne stredné školy 5,3 0,26 0,1887 0,0491 0,0327 0,2214 3,605 2,303 1,500
33. Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy 4,3 0,30 0,2326 0,0698 0,0465 0,2791 4,545 2,772 1,500
34. Odborné učilištia a praktické školy 3,9 0,30 0,2564 0,0769 0,0513 0,3077 5,011 3,005 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogockých
zamestnancov (K)  
0,67“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.