289/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
z 30. júna 2009,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z. a zákona č. 213/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 148 sa za slovo „dohodu“ vkladajú slová „okrem koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve“.
2.
Za § 148 sa vkladá § 148a, ktorý vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 23a znie:
㤠148a
Návrh na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy
(1)
Návrh na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy súdom môže podať úrad do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Návrh na určenie neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve môže podať úrad do 30 dní odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku.
(2)
Neplatnosti koncesnej zmluvy sa môže dovolávať pred súdom len uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.23a) Neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve sa môže dovolávať pred súdom len uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 30 dní odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.23a) Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3)
Návrh, ktorým sa osoby podľa odsekov 1 a 2 dovolávajú pred súdom neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, musí byť doručený na súd v lehotách podľa odsekov 1 a 2, inak súd konanie zastaví.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Napríklad § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“.
3.
Za § 155b sa vkladá § 155c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155c
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa účinnosti tohto zákona
Úrad sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona. Iné oprávnené osoby sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môžu dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.