286/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
ZÁKON
z 19. júna 2009
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi,1) výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) a zneškodnenie,8)
b)
výrobkom a zariadením predmet, ktorý obsahuje alebo na ktorého činnosť sa použije fluórovaný skleníkový plyn, alebo ktorý bol vyrobený za použitia fluórovaného skleníkového plynu,
c)
nakladaním s výrobkami a zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis a zneškodňovanie,
d)
chladiacim kontajnerom prepravný prostriedok tvoriaci hermeticky uzatvorený priestor, ktorý je špeciálne určený a uspôsobený na opakovanú prepravu tovaru s vlastným chladiacim alebo mraziacim agregátom.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3
Všeobecné ustanovenia
(1)
Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(2)
Vlastník zariadenia je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia.
(3)
Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia príslušnému obvodnému úradu životného prostredia11) (ďalej len „obvodný úrad“) najneskôr do 30 dní od jeho určenia podľa odseku 2.
(4)
Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie
a)
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b)
odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
§ 4
Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
(1)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia13) je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť dodatočné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.
(2)
Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia dodržiavať od 4. júla 2011.
(3)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpečiť, aby bola vykonaná oprava stacionárneho zariadenia do 30 dní od zistenia úniku fluórovaných skleníkových plynov.
(4)
Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku všetkým rozoberateľným spojom.
(5)
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia, ktoré slúži na chladenie tovarov pri preprave a obsahuje minimálne 3 kg fluórovaných skleníkových plynov vo forme chladiaceho média, je povinný minimálne raz za 12 mesiacov zabezpečiť, aby bola vykonaná kontrola úniku zo zariadenia pomocou vhodného prístroja, a zistené úniky okamžite odstrániť, ak je to technicky možné. Uvedené neplatí pre motorové vozidlá a chladiace kontajnery, ktorých pravidelné stanovište sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky.
§ 5
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému obvodnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku; obvodný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) každoročne, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.
(3)
Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach ďalej vedie
a)
výrobca,
b)
dovozca, vývozca, distribútor,
c)
odborne spôsobilá osoba.
(4)
Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(5)
Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor sú povinní oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
(6)
Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.
(7)
Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.
§ 6
Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi
(1)
Činnosti uvedené v osobitnom predpise16) môže vykonávať len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (ďalej len „certifikát o odbornej spôsobilosti“).
(2)
Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická osoba podnikateľ, ktorá
a)
má osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej činnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva,18)
b)
preukáže, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)
c)
preukáže písomnou formou, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok,
d)
je bezúhonná.
(4)
Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje
a)
dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu držiteľa certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,
b)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c)
odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(5)
Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická osoba, ktorá
a)
zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva,
b)
preukáže, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)
c)
preukáže písomnou formou, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej forme a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok.
(6)
Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise21) obsahuje
a)
sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo osvedčenia o odborných znalostiach a kategóriu činností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonávať,
c)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(7)
Doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa je tri roky a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti vydáva certifikačný orgán23) určený ministerstvom.
(8)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba písomne certifikačnému orgánu určenému ministerstvom.
(9)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa obsahuje
a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
osvedčenie o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,
c)
kópiu dokladu o tom, že fyzická osoba vlastní alebo môže používať technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,
d)
písomné vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok,
f)
výpis z registra trestov.
(10)
Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,
c)
kópiu dokladu o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,
d)
písomné vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov za predchádzajúci rok.
(11)
Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí súčasného stavu techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie a technických noriem24) upravujúcich oblasť fluórovaných skleníkových plynov, a ak ide o kontrolu únikov, aj písomné vyhlásenie vo vedení dokumentácie elektronickou formou.
(12)
Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti podľa odseku 1 vydáva certifikačný orgán určený ministerstvom fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikačné predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výučbu a úspešne vykonala teoretickú a praktickú skúšku. Teoretickú a praktickú výučbu a teoretickú a praktickú skúšku osôb podľa odseku 1 organizuje hodnotiaci orgán25) určený ministerstvom.
(13)
Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 12 sú
a)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov26) v prípade osvedčení kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
b)
ukončené základné vzdelanie v prípade osvedčení kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
c)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu29) v prípade činností súvisiacich so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,
d)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu30) pri zbere fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia a zbere rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.
(14)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedčenia o odborných znalostiach podáva fyzická osoba písomne hodnotiacemu orgánu určenému ministerstvom. Fyzická osoba v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
kategóriu činnosti alebo príslušné činnosti, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia o odborných znalostiach.
(15)
K žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach fyzická osoba priloží
a)
kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
c)
kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe.31)
(16)
Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza žiadateľ o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti.
(17)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, pri ktorom došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(18)
Osobitné predpisy,32) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 7
Označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
(1)
Výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis33) a tento zákon môžu byť uvedené na trh iba s označením, ktoré má požadovanú formu a spĺňa dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise.34)
(2)
Informácie na výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvádzaných na trh v Slovenskej republike musia byť uvedené v slovenskom jazyku.
Štátna správa
§ 8
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
obvodný úrad,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
§ 9
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
b)
zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach,
c)
určuje hodnotiaci orgán, ktorý zabezpečuje teoretickú a praktickú výučbu a organizáciu teoretickej a praktickej skúšky na získanie osvedčenia o odborných znalostiach vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,
d)
určuje certifikačný orgán, ktorý vydáva certifikáty o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a)
vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení,
b)
vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach oznámených prevádzkovateľom zariadenia a predkladá ich ministerstvu.
§ 11
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pri ktorom postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe.35)
(2)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami.
(4)
Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky fluórovaných skleníkových plynov na účel ich analýzy.
(5)
Inšpekcia ukladá opatrenia na nápravu.
Správne delikty
§ 12
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,
b)
neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu,34)
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 ods. 2, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)
d)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5,
e)
neoznámi prevádzkovateľa zariadenia obvodnému úradu podľa § 3 ods. 3,
f)
vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
g)
nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov a nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)
h)
nezabezpečí vykonanie opravy po zistení úniku do 30 dní od zaznamenaného úniku podľa § 4 ods. 3,
i)
nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,
j)
nezabezpečí prístup k spojom podľa § 4 ods. 4,
k)
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,
l)
nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5.
§ 13
(1)
Správne delikty podľa § 12 prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu do
a)
7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c) a e),
b)
34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), g), h), j) a k),
c)
99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), f), i) a l).
(3)
Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas trvania protiprávneho stavu.
(4)
Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 14
Spoločné ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky,
b)
forme oznamovania údajov, obsahu formulárov na oznamovanie údajov a obsahu štítkov vykonanej kontroly na únik,
c)
postupe pri posudzovaní a overovaní odborných znalostí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, postupe a spôsobe vydávania certifikátov o odbornej spôsobilosti,
d)
technických prostriedkoch a vybavení potrebných na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise.16)
§ 15
Prechodné ustanovenia
Do času, kým fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby nezískajú odbornú spôsobilosť podľa § 6, im môže certifikačný orgán na základe žiadosti vydať dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti. Dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti sa môže vydať len fyzickej osobe podnikateľovi,39) ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu,40) alebo právnickej osobe,39) ktorá zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise.“.
Čl. III
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Používanie regulovaných výrobkov podľa odseku 6 v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla možno nahradiť plnením požiadaviek podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. a) a i)] určených pre zariadenia s najnižšou prahovou spotrebou rozpúšťadiel. Prevádzkovateľ zariadenia oznamuje príslušnému orgánu ochrany ovzdušia termín zmeny spôsobu zabezpečovania obmedzovania emisií prchavých organických zlúčenín.“.
2.
V § 29 sa písmeno o) dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
zabezpečovaní požiadaviek na obmedzovanie emisií organických zlúčenín zo zdrojov a zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, v trojročných intervaloch.“.
3.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), r), s) a u)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), r), s), u) a v)“.
4.
V § 38 ods. 5 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), s) a u)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), s), u) a v)“.
Čl. IV
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 160/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na úhradu nákladov za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme.“.
3.
V § 9 odsek 11 znie:
„(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až n), odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
3)
Čl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
4)
Čl. 2 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
5)
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
6)
Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
7)
Čl. 2 bod 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
8)
Čl. 2 bod 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Čl. 2, 4 až 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
10)
Čl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
11)
§ 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 2 bod 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
14)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).
15)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
16)
Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
17)
§ 7 ods. 1 a bod A prílohy č. 4 – Inštalácia a opravy chladiacich zariadení k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
19)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
20)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
21)
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
22)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
23)
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
24)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
26)
§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
27)
Čl. 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
28)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
29)
§ 11 ods. 8 a 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
30)
Vyhláška č. 718/2002 Z. z.
31)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 718/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
32)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 718/2002 Z. z.
33)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
34)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
35)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
36)
Články 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
37)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení.
38)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
40)
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.